Przeczytaj świadectwo PRZYWRÓCONEGO małżeństwa Barb,
,,Weź mnie za rękę"

To świadectwo było wzięte z jednej z wielu naszych książek
Przez słowo swego świadectwa
aby pomóc CI
przezwyciężyć wszelkie wątpliwości i obawy co do
Bożej zdolności i pragnienia
przywrócenia TWOJEGO małżeństwa!

Rozdział 4 ,,Rozmaite próby"

,,Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia,
gdy rozmaite próby przechodzicie;
Wiedząc, że doświadczenie waszej wiary
wyrabia cierpliwość”
Jakuba 1:2-3

POL-WRYM-NEW-COVER-Front

What is God’s purpose for our trials and tribulations? There are too many Christians who have no idea why God allows our sufferings. Without this understanding, is it any wonder that Christians today are so easily defeated? We will see that there are many benefits that come from our trials and tests, especially the building of our faith and the endurance needed to finish the course set before us.

Jaki jest cel Boży w naszych próbach i uciskach? Wielu chrześcijan nie ma pojęcia, dlaczego Bóg dopuszcza naszego cierpienia. Bez tego zrozumienia, czy można się dziwić, że współcześni chrześcijanie są tak łatwo pokonani? Zobaczymy, że z naszych prób i testów płynie wiele korzyści, zwłaszcza budowanie naszej wiary i wytrwałości, potrzebnych do ukończenia wyznaczonego nam kursu.

The most important thing we need to realize during our trials, tribulations, tests, and temptations is that God is in control! It is His hand that allows these trials to touch us or not touch us. When He does allow it, He sends His grace that enables us to endure it.

Najważniejszą rzeczą, którą musimy sobie uświadomić podczas naszych prób, ucisków, testów i pokus jest to, że Bóg ma kontrolę! To Jego ręka pozwala tym próbom dotykać nas lub nie dotykać. Kiedy na to pozwala, posyła swoją łaskę, która pozwala nam wytrwać.

Permission for adversity. The most comforting thing to know is that Satan cannot touch us without God’s permission. “Then the Lord said to Satan, ‘Behold, all that he has is in your power, only do not put forth your hand on him’” (Job. 1:12). Satan not only needs permission, but he is also given specific instructions on how he can touch us. “Simon, Simon, behold, Satan has demanded permission to sift you like wheat . . .” (Luke 22:31).

Pozwolenie na przeciwności. Najbardziej pocieszającą rzeczą jest to, że szatan nie może nas dotknąć bez pozwolenia Boga. „Wtedy PAN powiedział do szatana: Oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy, tylko na niego nie wyciągaj ręki” (Hioba 1:12). Szatan nie tylko potrzebuje pozwolenia, ale otrzymuje również szczegółowe instrukcje, jak może nas dotknąć. „Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił, żeby was przesiać jak pszenicę...” (Łukasza 22:31).

Temptations. The temptations that we experience, Scripture tells us, are common to man, yet God does provide a way of escape. “No temptation has overtaken you but that which is common to man; and God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will provide the way of escape also, that you may be able to endure it” (1 Cor. 10:13). He is not going to take you out of the fire until you are willing to walk in it, walk through it, and endure it!

Pokusy. Pismo mówi nam, że pokusy, których doświadczamy są powszechne, ale Bóg zapewnia wyjście. „Nie nawiedziła was pokusa inna niż ludzka. Lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli ją znieść” (1 Kor. 10:13). On nie wyprowadzi cię z ognia, dopóki nie zechcesz  do niego wejść, przejść przez niego i znieść go!

Temptations are brought on by our own lusts. Lust is simply what we want. Also, God cannot tempt us to do evil. Instead, it is our lusts that tempt us to do what we know we shouldn’t! “Let no one say when he is being tempted, ‘I am being tempted by God’; for God cannot be tempted by evil, and He Himself does not tempt anyone. But each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust” (James 1:13–14). Women are caught up in condemning their husbands’ lusts (adultery, drugs, alcohol, or pornography), yet they fail to see their own lusts for food, buying, or even their marriages! Lust is lust—a desire for what we want!

Pokusy są wywołane przez nasze własne pożądliwości. Pożądanie jest po prostu tym, czego my chcemy. Bóg nie może nas kusić do czynienia zła. Zamiast tego, to nasze pożądliwości kuszą nas do zrobienia tego, czego wiemy, że nie powinniśmy! „Niech nikt, gdy jest kuszony, nie mówi: Jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie może być kuszony do złego ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci” Jakuba 1:13-14. Kobiety są uwikłane w potępianie pożądliwości swoich mężów (cudzołóstwo, narkotyki, alkohol lub pornografia), ale nie widzą własnych pożądliwości jak jedzenie, kupowanie, a nawet małżeństwo! Pożądanie to pożądanie - pragnienie tego, czego my chcemy!

We are in His hand. “For I have taken all this to my heart and explain it that righteous men, wise men and their deeds are in the hand of God” (Eccl. 9:1). We make the mistake of foolishly trying to get things from others, especially from our husbands, when all that we receive will be from the Lord!

Jesteśmy w Jego rękach. „Zaprawdę, wszystko to rozważałem w swoim sercu po to, aby to wszystko wyjaśnić – że sprawiedliwi i mądrzy oraz ich dzieła są w rękach Boga” (Kzn. 9:1). Popełniamy błąd, głupio próbując uzyskać coś od innych, zwłaszcza od naszych mężów, podczas gdy wszystko, co otrzymamy, będzie od Pana!

“Many seek the ruler’s favor, but justice for man comes from the Lord” (Prov. 29:26).

“The horse is prepared for the day of battle, but victory belongs to the Lord” (Prov. 21: 31).

“The lot is cast into the lap, but its every decision is from the Lord” (Prov. 16:33).

“The king’s heart is like channels of water in the hand of the Lord; He turns it wherever He wishes” (Prov. 21:1).

,,Wielu zabiega o względy władcy, ale sąd każdego człowieka pochodzi od PANA”( Prz. 29:26).

,,Konia przygotowują na dzień bitwy, ale wybawienie zależy od PANA” (Prz. 21:31).

,,Losy wrzuca się w zanadrze, ale całe rozstrzygnięcie ich zależy od PANA” (Prz. 16:33).

,,Serce króla jest w ręku PANA jak potoki wód; kieruje je, dokąd chce” (Prz. 16:33).

Repentance and salvation. “I now rejoice, not that you were made sorrowful, but that you were made sorrowful to the point of repentance; for you were made sorrowful according to the will of God, in order that you might not suffer loss in anything through us. For the sorrow that is according to the will of God produces a repentance without regret, leading to salvation; but the sorrow of the world produces death” (2 Cor. 7:9–10). God allows us to be sorrowful to bring us to repentance. When we try to make our husbands (or others) sorry for what they have done, it will not bring true and genuine repentance, but instead will harden their hearts toward us (and God)!

Pokuta i zbawienie. „To teraz się raduję, nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku pokucie. Zostaliście bowiem zasmuceni według Boga, żebyście w niczym nie ponieśli szkody przez nas. Bo smutek, który jest według Boga, przynosi pokutę ku zbawieniu, czego nikt nie żałuje; lecz smutek według świata przynosi śmierć” (2 Kor. 7:9-10). Bóg pozwala nam być smutnymi, aby doprowadzić nas do pokuty. Kiedy próbujemy sprawić, by nasi mężowie (lub inne osoby) żałowali tego co zrobili, nie przyniesie to prawdziwej i szczerej pokuty, ale zamiast tego zatwardzi ich serce wobec nas (i Boga)!

We need grace. “And He has said to me, ‘My grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness.’ Most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses, so that the power of Christ may dwell in me. Therefore, I am well content with weaknesses, with insults, with distresses, with persecutions, with difficulties, for Christ’s sake; for when I am weak, then I am strong” (2 Cor. 12:9–10). You will never see restoration until you exhibit contentment in your trials. 

Potrzebujemy łaski. ,,Lecz powiedział mi: Wystarczy ci moja łaska. Moja moc bowiem doskonali się w słabości. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach ze względu na Chrystusa; gdy bowiem jestem słaby, wtedy jestem mocny” (2 Kor. 12:9-10). Nigdy nie zobaczysz przywrócenia, dopóki nie wykażesz zadowolenia w swoich próbach.

 

Amazing Grace 

Niesamowita łaska

How do we get the grace we need to make it through our trials? We gain grace through humility. 

Jak zdobyć łaskę, której potrzebujemy, aby przejść przez nasze próby? Zdobywamy łaskę przez pokorę.

“God hates the proud but gives grace to the humble” (James 4:6).

“For everyone who exalts himself will be humbled, but he who humbles himself will be exalted” (Luke 18:14).

“Blessed are the humble for they shall inherit the earth” (Matt. 5:5).

“A man’s pride will bring him low, but a humble spirit will obtain honor” (Prov. 29:23).

,,Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę” (Jakuba 4:6).

,,Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony” (Łukasza 18:14).

,,Błogosławieni cisi, ponieważ oni odziedziczą ziemię” (Mt. 5:5).

„Pycha człowieka poniża go, ale pokorny w duchu dostąpi chwały” (Prz. 29:23).

Boasting about our weaknesses, confessing our faults, and being humble will enable the Holy Spirit to dwell in us. Then we will learn contentment no matter what our circumstances. Once we are content, God can give us what we’ve been seeking—our husbands back!

Chlubienie się naszymi słabościami, wyznawanie naszych upadków i bycie pokornym, umożliwią Duchowi Świętemu mieszkanie w nas. Potem nauczymy się zadowolenia bez względu na okoliczności. Kiedy jesteśy zadowolone, Bóg może dać nam to, czego szukałyśmy - zwrócić naszych mężów!

Learning contentment. We see that we must learn contentment by the difficult circumstances that God has allowed. “Not that I speak from want, for I have learned to be content in whatever circumstances I am . . . In every circumstance I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need” (Phil. 4:11–12).

Nauka zadowolenia. Widzimy, że musimy nauczyć się zadowolenia przez trudne okoliczności, na które pozwala Bóg. „Nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam...Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony: umiem być syty i cierpieć głód, obfitować i znosić niedostatek” (Flp. 4:11-12).

Learning obedience. Even Jesus learned obedience from His suffering. “Although He was a Son, He learned obedience from the things which He suffered” (Heb. 5:8).

Nauka posłuszeństwa. Nawet Jezus nauczył się posłuszeństwa ze swojego cierpienia. „Chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał” (Hbr. 5:8).

He will perfect us. “For I am confident of this very thing, that He who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus” (Phil. 1:6). Once He has begun a good work in you (your husband or loved ones), He will complete it. Please don’t try to play “junior holy spirit” with your husband!

On nas będzie doskonalił. „Będąc tego pewien, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa” (Flp. 1:6). Kiedy już rozpocznie dobre dzieło w tobie, (twoim mężu lub bliskich), On je dokończy. Proszę, nie próbuj grać „juniora ducha świętego” ze swoim mężem!

We are to be a comfort to others. We are not merely to accept God’s comfort—we are commanded to give that comfort to others, no matter what their affliction! “The God of all comfort, who comforts us in all our affliction so that we may be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God” (2 Cor. 1:3–4).

Mamy być pocieszeniem dla innych. Mamy nie tylko przyjąć Bożą pociechę - przykazano nam, abyśmy pocieszali innych, niezależnie od ich ucisku! „Bóg wszelkiej pociechy; Który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, abyśmy i my mogli pocieszać tych, którzy są w jakimkolwiek ucisku, taką pociechą, jaką sami jesteśmy pocieszani przez Boga” (2 Kor. 1:3-4).

Our Father’s discipline. Many times our suffering is discipline for disobeying God’s Law. “My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor faint when you are reproved by Him; for those whom the Lord loves He disciplines, and He scourges every son whom He receives. It is for discipline that you endure; God deals with you as with sons . . . He disciplines us for our good, so that we may share His holiness” (Heb. 12:5–10). When a trial comes into your day, ask yourself, “Is this God disciplining me, or is He testing me to see how I am going to react?”

Karcenie naszego Ojca. Wiele razy nasze cierpienie jest karceniem za nieposłuszeństwo prawu Bożemu. „Mój synu, nie lekceważ karania Pana i nie zniechęcaj się, gdy on cię napomina. Kogo bowiem Pan miłuje, tego karze, a chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, Bóg obchodzi się z wami jak z synami….Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy byli uczestnikami jego świętości” (Hbr. 12:5-10). Kiedy nadejdzie próba w ciągu twojego dnia, zadaj sobie pytanie: „Czy to Bóg mnie karci, czy też wystawia mnie na próbę, aby zobaczyć, jak zareaguję?”.

Discipline is a blessing. We must follow the examples of the prophets in the Bible to help others to endure their adversity. “As an example, brethren, of suffering and patience, take the prophets who spoke in the name of the Lord. Behold, we count those blessed who endured. You have heard of the endurance of Job and have seen the outcome of the Lord’s dealings, that the Lord is full of compassion and is merciful” (James 5:10).

Karcenie jest błogosławieństwem. Musimy podążać za przykładem proroków z Biblii, aby pomagać innym przetrwać ich przeciwności. „Weźcie za przykład, moi bracia, utrapienia i cierpliwość proroków, którzy mówili w imieniu Pana. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o cierpliwości Hioba i widzieliście koniec przygotowany przez Pana, że Pan jest pełen litości i miłosierdzia” (Jakuba 5:10-11).

To receive a blessing. When evil is done to us or insults are cast our way, we must endure them, without returning them, to receive our blessing. We need to remember that insults and evils are brought into our lives to give us an opportunity to receive a blessing. First Peter 3:9 says, “Not returning evil for evil, or insult for insult, but giving a blessing instead, for you were called for the very purpose that you may inherit a blessing.” “But even if you should suffer for the sake of righteousness, you are blessed. And do not fear their intimidations and do not be troubled” (1 Pet. 3:14). If you continue to respond with an insult or another evil, don’t expect to be blessed.

Aby otrzymać błogosławieństwo. Kiedy wyrządza się nam zło lub zniewagi są rzucane na naszą drogę, musimy je znosić, nie zwracając ich, aby otrzymać nasze błogosławieństwo. Musimy pamiętać, że zniewagi i zło pojawiają się w naszym życiu, aby dać nam okazję do otrzymania błogosławieństwa. W 1 Liście Piotra 3:9 jest napisane: „Nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, błogosławcie, gdyż wiecie, że do tego zostaliście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo”. „Ale jeśli nawet cierpicie dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie bójcie się ich gróźb ani się nie lękajcie” (1 P. 3:14). Jeśli nadal będziesz odpowiadać zniewagą lub innym złem, nie oczekuj błogosławieństwa.

Discipline may be sorrowful. Discipline is never joyful when you are in the midst of it. Yet, those who have been trained by His discipline know the rewards of righteousness—peace and a restored marriage. “All discipline for the moment seems not to be joyful, but sorrowful; yet to those who have been trained by it, afterwards it yields the peaceful fruit of righteousness” (Heb. 12:11).

Karanie może być smutne. Karcenie nigdy nie jest radosne, kiedy go doświadczasz. Jednak ci, którzy zostali wyćwiczeni przez Jego dyscyplinę, znają nagrody sprawiedliwości - pokój i przywrócone małżeństwo. „A żadne karanie w danej chwili nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie byli ćwiczeni” (Hbr. 12:11).

It begins with Christians. Why must suffering first begin with Christians? It begins with Christians first because sinful, disobedient Christians will never draw others to the Lord. Again, it is the “will of God” that we are put through sufferings. We need to allow ourselves to suffer (usually at the hands of another, even our own husbands) by entrusting ourselves to God. “For it is time for judgment to begin with the household of God; and if it begins with us first, what will be the outcome for those who do not obey the gospel of God? Therefore, those also who suffer according to the will of God shall entrust their souls to a faithful Creator in doing what is right” (1Pet. 4:17, 19).

To rozpoczyna się od chrześcijan. Dlaczego cierpienie musi najpierw zacząć się od chrześcijan? Ponieważ grzeszni, nieposłuszni chrześcijanie, nigdy nie będą pociągać innych do Pana. Ponownie, ,,wolą Boga” jest , abyśmy przechodzili przez cierpienia. Musimy pozwolić sobie na cierpienie, (zwykle z rąk innych, nawet naszych mężów), powierzając się Bogu. „Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego, a jeśli rozpoczyna się od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy są nieposłuszni ewangelii Bożej? Tak więc ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Boga, niech powierzają swoje dusze jemu jako wiernemu Stwórcy, dobrze czyniąc” (1 P. 4:17, 19).

The power of our faith. It is our faith that opens the door to miracles. You need to believe that He is able to restore your marriage, and not doubt, in your heart. “And Jesus answered saying to them, ‘Have faith in God. Truly I say to you, whoever says to this mountain, be taken up and cast into the sea, and does not doubt it in his heart, but believes that what he says is going to happen, it shall be granted him. Therefore I say to you, all things for which you pray, they shall be granted unto you’” (Mark 11:22–24).

Moc naszej wiary. To nasza wiara otwiera drzwi do cudów. Ale musisz wierzyć, że On jest w stanie przywrócić twoje małżeństwo i nie wątpić w to w swoim sercu. „A Jezus odpowiedział im: Miejcie wiarę w Boga. Bo zaprawdę powiadam wam, że kto powie tej górze: Podnieś się i rzuć się w morze, a nie zwątpi w swoim sercu, lecz będzie wierzył, że stanie się to, co mówi – spełni się mu, cokolwiek powie. Dlatego mówię wam: O cokolwiek prosicie w modlitwie, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam” (Marka 11:22-24).

God in His Word has told us that we will suffer. “For indeed when we were with you, we kept telling you in advance that we were going to suffer affliction; and so it came to pass, as you know. For this reason, when I could endure it no longer, I also sent to find out about your faith, for fear that the tempter might have tempted you, and our labor should be in vain” (1 Thess. 3:4–5). What has happened in your marriage is not a sign that it is over. It is what God used to get your attention and is now using to change you. Don’t give up! Don’t let Satan steal the miracle that God has for you when you have endured and prevailed!

Bóg w swoim Słowie zapowiedział nam, że będziemy cierpieć. „Gdy bowiem byliśmy u was, zapowiadaliśmy wam, że będziemy cierpieć ucisk, co się też stało, jak wiecie. Dlatego i ja, nie mogąc tego dłużej znosić, posłałem go, aby rozeznał się w waszej wierze, czy was kusiciel czasem nie kusił, a nasza praca nie okazała się daremna” (1 Tes. 3:4-5). To, co wydarzyło się w twoim małżeństwie, nie jest oznaką, że się skończyło. To jest to, czego używał Bóg, aby przyciągnąć twoją uwagę, a teraz używa, aby cię zmienić. Nie poddawaj się! Nie pozwól szatanowi ukraść cudu, który Bóg ma dla ciebie, kiedy wytrwasz i zwyciężysz!

With God. “With men this is impossible, but with God all things are possible” (Matt. 19:26). “Looking upon them, Jesus said, ‘With men it is impossible, but not with God; for all things are possible with God’” (Mark 10:27). Nothing (not a thing) is impossible with God. Work with God. Don’t have your plan and expect God to bless it. He is not going to work with you; instead, you must work with God.

U Boga. „U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe” (Mt. 19:26). „A Jezus, spojrzawszy na nich, powiedział: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga. U Boga bowiem wszystko jest możliwe” (Mk. 10:27). Nic (ani jedna rzecz), nie jest niemożliwe dla Boga. Współpracuj z Bogiem. Nie miej swojego planu i nie oczekuj, że Bóg go pobłogosławi. On nie będzie współpracował z tobą; zamiast tego ty musisz współpracować z Bogiem.

What you speak. “. . . Let us hold fast our confession” (Heb. 4:14). “But sanctify Christ as Lord in your hearts, always being ready to make a defense to everyone who asks you to give an account of the hope that is in you, yet with gentleness and reverence” (1 Pet. 3:15). “If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the furnace of blazing fire; and He will deliver us out of your hand, O king. But even if He does not       . . .” (Dan. 3:17–18). We need to speak what God says in His Word, without wavering, with hope on our lips. Wait until you are asked to give an account. You will be asked if you are filled with the joy of the Lord in the midst of your adversity! When asked about your hope regarding your marriage, be sure that you answer the other person with reverence, respect, and gentleness. Never use Scripture to argue with anyone! 

To, co mówisz. „...Trzymajmy się naszego wyznania” (Hbr. 4:14). „Lecz Pana Boga uświęcajcie w waszych sercach i bądźcie zawsze gotowi udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od was uzasadnienia waszej nadziei, z łagodnością i bojaźnią” (1 P. 3:15). „Nasz Bóg, którego chwalimy, może nas wyrwać z pieca rozpalonego ogniem i z twojej ręki. Czy wyrwie nas, królu; Czy nie wyrwie...” (Dan. 3:17-18). Musimy mówić to, co Bóg mówi w swoim Słowie bez wahania, z nadzieją na ustach. Poczekaj, aż zostaniesz poproszona o uzasadnienie. Będziesz zapytana, czy jesteś pełna radości Pana pośród swoich przeciwności!  Kiedy będziesz zapytana odnośnie nadziei w związku z twoim małżeństwem, upewnij się, że odpowiadasz drugiej osobie z bojaźnią, szacunkiem, i łagodnością. Nigdy nie spieraj się z nikim Słowem Bożym!

Note: If it is your husband who asks, remember, he will be won “without a word”! 

Zauważ: jeśli to twój mąż pyta, pamiętaj, że zostanie pozyskany „bez słowa”!

Gird your mind and stay fixed. “Therefore, gird your minds for action, keep sober in spirit, fix your hope completely on the grace to be brought to you at the revelation of Jesus Christ”     (1 Pet. 1:13). (Sober means clear thinking.) Be clear in your mind about what you really believe to avoid the consequences of double-mindedness.

Przepasz swój umysł i pozostań stała. „Dlatego przepaszcie biodra waszego umysłu i bądźcie trzeźwi, pokładając doskonałą nadzieję w łasce, która będzie wam dana przy objawieniu Jezusa Chrystusa” (1 P. 1:13). Upewnij się w swoim umyśle, w co naprawdę wierzysz, aby uniknąć konsekwencji umysłu dwoistego.

Be joyful. We are to be joyful in our trials because we know they are producing endurance that will enable us to finish the course set before us. “Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance. And let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. But if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all generously and without reproach, and it will be given to him. But he must ask in faith without any doubting, for the one who doubts is like the surf of the sea, driven and tossed by the wind” (James 1:2–6). 

Bądź radosna. Mamy być radośni w naszych próbach, ponieważ wiemy, że one wyrabiają cierpliwość, która pozwoli nam dokończyć wyznaczony przed nami kurs. „Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie; Wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, niemający żadnych braków. A jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim obficie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam” (Jakuba 1:2-6). 

Be prepared—your faith will be tested! Fears and doubts come into everyone’s mind; just don’t entertain them! Instead, think only good things. If you doubt, you will have trouble believing and the trials will become harder. Remember, we will have a “variety” of trials, some major and others mere irritations. We need to thank Him for all of our trials. This is our sacrifice of praise.

Bądź przygotowana - twoja wiara zostanie wypróbowana! Lęki i wątpliwości przychodzą do umysłów wszystkich; po prostu ich nie rozważaj! Zamiast tego, myśl tylko o dobrych rzeczach. Jeśli wątpisz, będziesz miała problemy z wierzeniem, a próby staną się trudniejsze. Pamiętaj, będziemy mieć „rozmaite” próby, niektóre poważne, a inne zwykłe irytacje. Musimy Mu dziękować za wszystkie nasze próby. To jest nasza ofiara chwały.

Rejoice! “Rejoice in the Lord always; again I will say rejoice! Let your gentle spirit be known to all men. The Lord is near! Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all comprehension, shall guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good repute [report], if there is any excellence or anything worthy of praise, dwell on these things. The things you have learned and received and heard and seen in me, practice these things; and the God of peace will be with you” (Phil. 4:4–9). 

Raduj się.Radujcie się zawsze w Panu; mówię ponownie, radujcie się. Niech wasza skromność będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. W końcu, bracia, co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, jeśli jest jakaś cnota i jakaś chwała – o tym myślcie. Czyńcie to, czego się też nauczyliście, co przyjęliście, co słyszeliście i widzieliście we mnie, a Bóg pokoju będzie z wami” (Flp. 4:4-9). 

Clearly, most battles are won or lost in the mind. Follow the Lord’s advice for peace during your trials to gain victory over them—praise the Lord in the midst of them! Rejoice for what you know He is doing. Then think on this, speak of this, and listen only to this. Many times close friends call to tell you what your husband is up to. These usually are not “good reports” and most of the time they are not lovely, pure, or right—so don’t listen!

Wyraźnie większość bitew jest wygrana lub przegrana w umyśle. Postępuj zgodnie z radą Pana, aby zachować pokój podczas prób, żeby odnieść nad nimi zwycięstwo - chwal Pana pośród nich! Raduj się z tego, co wiesz, że On robi. Myśl o tym, mów o tym i słuchaj tylko tego. Wiele razy bliscy przyjaciele dzwonią, aby powiedzieć ci, co robi twój mąż. To nie jest “dobry raport” i w większości przypadków nie jest miły, czysty, ani sprawiedliwy - więc nie słuchaj!

Faith is not seen. So often, women write to me because they are looking for signs of improvement in their marriage or in their husband’s attitude toward them. You must remember that Scripture is very clear—faith is unseen! 

Wiara nie jest widoczna. Tak często kobiety piszą do mnie, ponieważ szukają oznak poprawy w swoim małżeństwie lub w nastawieniu męża do nich. Musisz pamiętać, że Pismo Święte jest bardzo jasne - wiara jest niewidzialna!

When others ask you about your situation, answer them with, “Praise the Lord—God is working!”

Kiedy inni pytają cię o twoją sytuację, odpowiedz im: „Chwała Panu - Bóg działa!”.

“Therefore we do not lose heart, but though our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day. For our momentary, light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen; for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal” (2 Cor. 4:16–18). 

„Dlatego nie zniechęcamy się, bo chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień. Ten bowiem nasz chwilowy i lekki ucisk przynosi nam przeogromną i wieczną wagę chwały; Gdy nie patrzymy na to, co widzialne, lecz na to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, jest doczesne, to zaś, co niewidzialne, jest wieczne” (2 Kor. 4:16-18).

Faith is the conviction of things not seen. When you are experiencing what Paul calls “light affliction,” it may still be breaking your heart and may be very painful. Remind yourself of the most important truth: these afflictions are meant to be only momentary! These same afflictions are not only temporary but they are producing something wonderful for you—they are getting you ready for a new and wonderful marriage. Remember, the suffering is temporary but the benefits will last an eternity! “Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen” (Heb. 11:1).

Wiara jest dowodem tego, czego nie widzimy. Kiedy doświadczamy czegoś, co Paweł nazywa ,,lekkim uciskiem”, to wciąż może łamać nasze serce i być bardzo bolesne. Przypomnij sobie najważniejszą prawdę: te utrapienia mają być chwilowe. Te same uciski są nie tylko chwilowe, ale tworzą dla ciebie coś wspaniałego - przygotowują cię na nowe, wspaniałe małżeństwo. Pamiętaj, cierpienie jest chwilowe, a korzyści będą trwały wiecznie! „A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy, i dowodem tego, czego nie widzimy” (Hbr. 11:1).

Walk by faith—not by sight. Most people start believing when they begin to “see something happening,” but this is not faith! “For we walk by faith, not by sight” (2 Cor. 5:7).

Krocz przez wiarę - nie przez widzenie. Większość ludzi zaczyna wierzyć, kiedy zaczynają ,,widzieć, że coś się dzieje”, ale to nie jest wiara! „Przez wiarę bowiem kroczymy, a nie przez widzenie” (2 Kor. 5:7).

Looking at our circumstances. When Peter looked at his circumstances, he sank—and you will too. “And He said ‘Come!’ And Peter got out of the boat, and walked on the water and came toward Jesus. But seeing the wind, he became frightened, and beginning to sink, he cried out, ‘Lord save me!’ And immediately Jesus stretched out His hand and took hold of him, and said to him, ‘You of little faith, why did you doubt?’” (Matt. 14:29–31).

Patrząc na nasze okoliczności. Kiedy Piotr spojrzał na swoje okoliczności, zaczął tonąć i ty też zaczniesz. „A on powiedział: Przyjdź! I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie, aby przyjść do Jezusa. Lecz widząc gwałtowny wiatr, zląkł się, a gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie! Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział: Człowieku małej wiary, dlaczego zwątpiłeś?” (Mt. 14:29-31).

For our testing. Probably the most important lesson in our stand for our families and our marriages is being able to pass our test—the test of our faith in His Word and not being swayed by emotion or false statements made by others. “Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance. And let endurance have its perfect result, that you may be perfect and complete, lacking nothing” (James 1:2). When you are perfected and your refining is complete, then you will see your husband home!

Dla naszego doświadczenia. Chyba najważniejsza lekcja z naszego stanowiska dla naszych rodzin i naszych małżeństw jest bycie zdolną zdać nasz test - sprawdzianem naszej wiary w Jego Słowo i nie poddawanie się emocjom lub fałszywymi stwierdzeniami od innych. „Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie; Wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, niemający żadnych braków” (Jakuba 1:2). Kiedy dzieło będzie dopełnione, a udoskonalenie zostanie zakończone, wtedy zobaczysz swojego męża w domu!

Tested by fire. “In this you greatly rejoice, even though for a little while, if necessary you have been distressed by various trials, that the proof of your faith, being more precious than gold which is perishable, even though tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ” (1 Pet. 1:6–7). 

Próbuje się w ogniu. „Z tego się radujecie, choć teraz na krótko, jeśli trzeba, zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób; Aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa” (1 P. 1:6-7). 

So many have failed their test and have continued to walk in the desert as the people of Israel did because they lacked faith. They murmured and complained, which led to rebellion. The proof of your faith, which is a heart full of faith and contentment in your present circumstances, is more precious than gold.

Tak wielu nie zdało egzaminu i nadal chodzi po pustyni, jak lud Izraela, ponieważ brakowało im wiary. Szemrali i narzekali, co doprowadziło do buntu. Dowód twojej wiary, która jest sercem pełnym wiary i zadowolenia w twoich obecnych okolicznościach, jest cenniejszy niż złoto.

Keep the faith. Do not turn to another plan when things get tough; do not compromise what you started out to do. Satan is known for bringing new (and wrong) solutions to our trials. Discerning and deciding to stay on the right path is the test we must continue to pass. “I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith; in the future there is laid up for me the crown of righteousness . . .” (2 Tim. 4:7–8).

Zachowaj wiarę. Nie zwracaj się do innego planu, gdy sprawy stają się trudne; nie idź na kompromis w tym, co zaczęłaś robić. Szatan jest znany z wprowadzania nowych (i złych) rozwiązań dla naszych prób. Rozeznanie i decyzja o pozostaniu na właściwej ścieżce jest sprawdzianem, który musimy ciągle zdawać. „Dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem; Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości...” (2 Tm. 4:7-8).

A cord of three. If you have been walking with the Lord for some time and have become weary, ask God to send you one other woman who will help you not bend from your commitment. “Two are better than one for they have a good return for their labor. For if either of them falls, the one will lift up his companion. But woe to the one who falls when there is not another to lift him up. Furthermore, if two lie down together they keep warm, but how can one be warm alone? And if one can overpower him who is alone, two can resist him. A cord of three strands is not quickly torn apart” (Eccl. 4:9–12). Here are some three-cord examples found in the Scriptures:

Potrójny sznur. Jeśli chodzisz z Panem od jakiegoś czasu i stałaś się zmęczona, poproś Boga, aby wysłał ci jedną kobietę, która pomoże ci nie ugiąć się od zobowiązania. „Lepiej jest dwom niż jednemu, gdyż mają dobry pożytek ze swojej pracy. Jeśli bowiem jeden upadnie, drugi podniesie swego towarzysza. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie, bo nie ma drugiego, który by go podniósł. Także jeśli dwoje ludzi śpi razem, grzeją się wzajemnie. Ale jeden jakże się ogrzeje? A jeśli kto przemaga jednego, to dwaj stawią mu czoła, a potrójny sznur nie rozerwie się tak łatwo” (Kzn. 4:9-12). Oto kilka przykładów potrójnych sznurów znalezionych w Piśmie Świętym:

Moses, Aaron, and Hur: “But Moses’ hands were heavy. Then they took a stone and put it under him, and he sat on it; and Aaron and Hur supported his hands, one on one side and one on the other. Thus his hands were steady until the sun set” (Ex. 17:12). Also see Shadrach, Meshach, and Abed-nego in the book of Daniel, chapter 3. You, just one friend, and the Lord are a powerful threefold cord!!

Mojżesz, Aaron i Chur. „Ale ręce Mojżesza były ociężałe. Wzięli więc kamień i podłożyli pod niego, i usiadł na nim. A Aaron i Chur podpierali jego ręce, jeden z jednej, drugi z drugiej strony. I jego ręce były stale podniesione aż do zachodu słońca” (Wj. 17:12). Zobacz także Szadraka, Meszaka i Abed-Nego w 3 rozdziale Księgi Daniela. Ty, tylko jedna przyjaciółka i Pan jesteście potężnym potrójnym sznurem!!

 

A Quick Reference to Trials and Tribulations 

Krótkie odniesienia do prób i ucisków

 

God is the One in control, not man and not the devil!  

Bóg jest tym, który ma kontrolę, nie człowiek i nie szatan!!

1.Justice is from the Lord. (Prov. 29:26)

1. Sąd każdego człowieka pochodzi od Pana (Prz. 29:26).

2.An answer is from the Lord. (Prov. 16:1)

2. Odpowiedź języka pochodzi od Pana (Prz. 16:1).

3.The Lord turns the heart. (Prov. 21:1)

3. Pan kieruje sercem (Prz. 21:1).

4.Their deeds are in God's hand. (Eccl. 9:1)

4. Ich dziełą są w ręku Boga (Kzn. 9:1).

5.Thou (God) has done it. (Ps. 44:9-15)

5. Ty (Boże) to sprawiłeś (Ps. 44:9-15).

6.He (God) raised the storm. (Ps. 107:1-32)

6. On (Bóg) wywołał burzę (Ps. 107:1-32).

7.He (God) removed lover and friend. (Ps. 88:8, 18)

7. On (Bóg) oddalił przyjaciela i towarzysza (Ps. 88:8, 18).

 

What do our trials do for us?

Co dają nam nasze próby?

1. So the power of Christ will dwell in us. (2Cor 12:9-10)

1. Zamieszka w nas moc Chrystusa (2 Kor 12:9-10).

2. So we will learn to be content. (Phil 4:9)

2. Nauczymy się być zadowolone (Flp. 4:9).

3. So we will receive a reward. (2Tim 4:7-8)

3. Otrzymamy nagrodę (2 Tm. 4:7-8).

4. So we lack nothing. (James 1:2-4)

4. Niczego nam nie braknie (Jakuba 1:2-4).

5. To enable us to comfort others. (2Cor 1:3-4)

5. Abyśmy potrafiły pocieszać innych (2 Kor. 1:3-4).

6. To perfect what He started in us. (Phil 1:6-13)

6. Dokończenie tego, co On w nas rozpoczął (Flp. 1:6-13).

7. To have our loved one back. (Philemon 1:15-16)

7. Odzyskanie naszej ukochanej osoby (Flm. 1:15-16).

8. To receive mercy. (Heb. 4:15)

8. Otrzymanie miłosierdzia (Hbr. 4:15).

9. To learn obedience. (Heb. 5:7-8)

9. Nauka posłuszeństwa (Hbr. 5:7-8).

10. To produce endurance. (James 1:2-4)

10. Wyrobienie cierpliwości (Jakuba 1:2-4).

11. To receive the crown of life. (James 1:12)

11. Otrzymanie korony życia (Jakuba 1:12).

12. To prove our faith. (1Pet. 1:6-7)

12. Udowodnienie naszej wiary (1 P. 1:6-7).

13. To follow in His steps. (1Pet. 2:21)

13. Podążanie Jego śladami (1 P. 2:21).

14. To share in His sufferings. (1Pet. 3:13)

14. Udział w Jego cierpieniach (1 P. 3:13).

15. To be perfect, confirmed, strengthened and established. (1Pet. 5:10)

15. By być doskonała, utwierdzona, umocniona i ugruntowana (1 P. 5:10).

Ask God for guidance through every trial. “Trust in the Lord with all thine heart; and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths” (Prov. 3:5–6 KJV). 

Proś Boga o prowadzenie podczas każdej próby. „Ufaj PANU z całego swego serca i nie polegaj na swoim rozumie. Zważaj na niego we wszystkich swoich drogach, a on będzie prostować twoje ścieżki” (Prz. 3:5-6). 

Let us call on Him for strength and draw close to Him in our time of need. Let us allow Him to discipline us, try us, and test us. Let us rejoice always in all things, not just in the good but also in the troubles that come our way. Let us keep our hope close to our lips and stay steadfast in our minds. Let us always remember that it is His will that we face these hard times and that they are for our good!

Prośmy Go o siłę, zbliżmy się do Niego w naszej potrzebie. Pozwólmy Mu, aby nas karcił, próbował i doświadczał. Radujmy się zawsze we wszystkim, nie tylko z tego, co dobre, ale także z trudności, które do nas przychodzą. Trzymajmy naszą nadzieję blisko ust i pozostańmy niezachwiane w naszych umysłach. Pamiętajmy zawsze, że Jego wolą jest, abyśmy stawiły czoła temu trudnemu czasowi i że jest on dla naszego dobra!

“Let us rejoice that He considers us worthy to suffer for His name!”

Acts 5:41

,,Cieszmy się, że On uważa nas za godnych znoszenia cierpień dla imienia Jezusa!”

Dzieje Apostolskie 5:41

“She smiles at the future”

Prov. 31:25

,,W przyszłość patrzy  z uśmiechem”

Ks. Przysłów 31:25 SNP

“And we know that God causes all things

to work together for good to those who love God,

to those who are called according to His purpose”

Rom. 8:28

,,A wiemy, że wszystko

współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga,

to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga

Rzymian 8:28

 

Personal commitment: to consider it all joy when I encounter various trials. “Based on what I have learned from God’s Word, I commit to allowing the testing of my faith to help produce my endurance. And I will let endurance have its perfect result, that I may be perfect and complete, lacking nothing.”

Osobiste zobowiązanie: poczytywać to sobie za największą radość, kiedy napotykam rozmaite próby. „W oparciu o to, czego nauczyłam się ze Słowa Bożego, zobowiązuję się dopuszczać doświadczenia mojej wiary, aby pomogły mi w wyrobieniu mojej cierpliwości. I pozwolę cierpliwości osiągnąć doskonały rezultat, abym była doskonała i zupełna, niemająca żadnych braków”.

Jeśli jesteś gotowa, aby zobowiązać się BOGU, że ukończysz ten kurs, KLIKAJĄC TUTAJ wyraziłaś zgodę i jesteś gotowa do udokumentowania tego następnego kroku na drodze Podróży Odbudowy w swoim formularzu „Mój Dziennik”. Nie spiesz się, usiądź, weź kawę lub herbatę i wylej swoje serce do twojego Dziennika.