HAPPY NEW YEAR sweet Brides!!
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU kochane Oblubienice !!

“How to Be Blessed this Year”
„Jak Zostać Pobłogosławionym w tym Roku”

 

It’s been more than a dozen years since we first shared the principles of How to Be Blessed in the New Year. We haven’t always shared it, some years were missed, but we knew it was important to make this part of our blog and offer it each week to make this YEAR the BEST it's ever been.

Minęło kilkanaście lat, odkąd po raz pierwszy podzieliłyśmy się zasadami Jak Zostać Pobłogosławionym w Nowym Roku.  Nie zawsze się tym dzieliłyśmy, niektóre lata były pominięte, ale wiedziałyśmy jak ważne jest, aby umieścić tę część naszego bloga i oferować ją co tydzień, aby uczynić ten ROK NAJLEPSZYM, jaki kiedykolwiek był.

Before we share the first principle, we want to lay the greatest and most SOLID foundation imaginable, and that is you make this year the year you really begin living with the most Loving Husband you could ever dream of having. These are lessons we’ve often used to help our ministers, and we hope that it helps you too!

Zanim podzielimy się pierwszą zasadą, chcemy położyć największy i najbardziej SOLIDNY fundament, jaki można sobie wyobrazić, a mianowicie, że w tym roku zaczniesz naprawdę żyć z najbardziej Kochającym Mężem, o jakim możesz marzyć. To są lekcje, których często używałyśmy, aby pomóc naszym ministrom i mamy nadzieję, że pomogą również Tobie!

Now, it’s on to the first principle in this series of How to be Blessed in 2020. And, since this is such an IMPORTANT principle (receiving our blessings or miracle from God), we plan to devote the next several weeks to this topic—taking us on and into March.

Teraz przejdźmy do pierwszej zasady w tej serii Jak Zostać Pobłogosławionym w 2021 roku. A ponieważ jest to tak WAŻNA zasada (otrzymywanie błogosławieństw lub cudów od Boga), planujemy poświęcić kilka następnych tygodni temu tematowi— aż do marca.

Much Love,
Your Ministry Team

Dużo miłości,
Twój Zespół Służby

How to Be Blessed this Year!!
Jak Zostać Pobłogosławionym w tym Roku!!

Zasada #1 „Błogosławieństwa na Całe Życie
DZIENNIK

Zasada #2 „Przelewającą i Wylewającą się
DZIENNIK

Zasada #3 „Błogosławieństwo i Namaszczenie Płynie
DZIENNIK

Zasada #4 „Wszystko Co Zrobimy Powiedzie się
DZIENNIK

Zasada #5 „Niemający Braków!
DZIENNIK

Zasada #6 „Wzrost Ducha
DZIENNIK

Zasada #7 „Przynieś Swoje Żniwo
DZIENNIK

Zasada #8 „Charakter Serca
DZIENNIK

Zasada #9 „Żyj w Błogosławieństwie Pana
DZIENNIK

Zasada #10 „Nazwij Je Jeden Po Drugim
DZIENNIK

Zasada #11 „Potężne Narzędzia do Zwycięstwa
DZIENNIK

Zasada #12 „Wznieś się Na Wyżyny
DZIENNIK

Zasada #13 „Zabierz Swój Tron
DZIENNIK

Zasada #14 „Bądź Wykonawcą
DZIENNIK