Dzień 4 Zapewnienie twojego sukcesu 4
 „Trzy klucze”

ale najpierw niesamowite świadectwo

Potem Bóg otrzymuje chwałę za przywrócenie mojego małżeństwa!

"Therefore do not be ashamed of the testimony of our Lord or of me His prisoner, but join with me in suffering for the gospel according to the power of God, who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace which was granted us in Christ Jesus from all eternity"—2 Timothy 1:8-9

,,Nie wstydź się więc świadectwa naszego Pana ani mnie, jego więźnia, lecz weź udział w cierpieniach dla ewangelii według mocy Boga; Który nas zbawił i powołał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy” - 2 Tymoteusza 1:8-9.

When my husband left on March 29, 2004, my heart was so crushed I thought I could never go on! Within the first week I knew God had to allow my husband to be removed from our home to get my attention, so He could show me what a contentious and un-submissive wife I was. I hurt through my whole being when I looked in the mirror God held before me! I knew I had work to do in my life, but I didn't know where or how to begin. I was a Christian, but my faith wasn't very strong. I cried out to God for help!! Some of my Christian friends got me started with really believing and trusting God to help us through our struggles and to bring my husband back.

Kiedy mój mąż odszedł 29 marca 2004 roku, moje serce było tak zdruzgotane, że myślałam, że już nigdy nie będę mogła żyć dalej! W ciągu pierwszego tygodnia wiedziałam, że Bóg musiał pozwolić, aby mój mąż został usunięty z naszego domu, aby zwrócić moją uwagę i pokazać mi, jaką jestem kłótliwą i nieposłuszną żoną. Całe moje ciało bolało, kiedy patrzyłam w lustro, które Bóg przede mną postawił! Wiedziałam, że mam pracę do wykonania w moim życiu, ale nie wiedziałam, gdzie i jak zacząć. Byłam chrześcijanką, ale moja wiara nie była zbyt mocna. Wołałam do Boga o pomoc!!! Niektórzy z moich chrześcijańskich przyjaciół sprawili, że zaczęłam naprawdę wierzyć i ufać Bogu, że pomoże nam przejść przez nasze zmagania i przywróci mojego męża.

I found RMI through a Christian friend, and the "Be Encouraged" videos were a very great help to me! I want to thank Erin for those videos and the help I got through them. My ePartner and the Small Group Fellowship were always an inspiration and a help to me during my difficult times. I thank God for all their prayers and encouragement!

Znalazłam RMI przez chrześcijańską przyjaciółkę, a filmy ,,Bądź zachęcona” były dla mnie bardzo pomocne! Chcę podziękować Erin za te filmiki i pomoc, którą dzięki nim otrzymałam. Moja zPartnerka i społeczność w małej grupie zawsze były dla mnie inspiracją i pomocą w moich trudnych chwilach. Dziękuję Bogu za wszystkie ich modlitwy i zachęty!

It was amazing what all God showed me once I laid my life before Him for Him to cleanse me. Never in my life did I want God to just cleanse me so completely! It was very painful, as God pulled out root after root of things in my life that I didn't realize were there! In spite of the deep pain of rejection, and the fact that my husband was with another woman — I felt peace and joy inside as God cleansed me. It was such a blessing to feel free of all those burdens! I WANTED to serve and believe God, and submit to my husband like I never had before!! I've never been sorry for that time of cleansing and still try to praise God every day for that! I love the Lord!!

To było niesamowite, co Bóg mi pokazał, kiedy położyłam swoje życie przed Nim, aby mnie oczyścił. Nigdy w życiu nie chciałam, aby Bóg tak całkowicie mnie oczyścił! Było to bardzo bolesne, ponieważ Bóg wyrywał korzeń po korzeniu rzeczy w moim życiu, z których istnienia nie zdawałam sobie sprawy! Pomimo głębokiego bólu odrzucenia i faktu, że mój mąż był z inną kobietą - czułam pokój i radość wewnątrz, kiedy Bóg mnie oczyszczał. To było takie błogosławieństwo czuć się wolną od tych wszystkich obciążeń! CHCIAŁAM służyć i wierzyć Bogu oraz podporządkować się mojemu mężowi tak, jak nigdy wcześniej! Nigdy nie żałowałam tego czasu oczyszczenia i nadal staram się chwalić Boga za to każdego dnia! Kocham Pana!!

At first it seemed things got worse, but as I asked God to soften my husband's heart, there were many times that I saw that prayer answered very quickly. God was so good to me! I saw many miracles happen! One thing that always thrilled me was to see what God would do after I did a seven-day fast. Every time, he moved my husband's heart very obviously! At the end of my first one he broke up with the OW!! Other times he was kind and wanted an intimate time with me. A week after my last one (which I believe was my seventh) my husband came home!! That was on New Year's Day, nine months and 3 days after he left!! Talk about BIRTHING a miracle! I thought that was awesome! God is so good!!

Na początku wydawało się, że jest jeszcze gorzej, ale gdy prosiłam Boga, by zmiękczył serce mojego męża, wiele razy widziałam, że modlitwa ta została bardzo szybko wysłuchana. Bóg był dla mnie taki dobry! Widziałam wiele cudów! Jedna rzecz, która zawsze mnie zachwycała, to zobaczyć, co Bóg uczyni po moim siedmiodniowym poście. Za każdym razem Bóg bardzo wyraźnie poruszał serce mojego męża! Pod koniec mojego pierwszego postu zerwał z IK!!! Innymi razy był miły i chciał spędzić ze mną intymny czas. Tydzień po moim ostatnim (który jak sądzę był moim siódmym) mąż wrócił do domu!!! To było w Nowy Rok, dziewięć miesięcy i 3 dni po tym, jak odszedł!!! Jak URODZENIE cudu! Pomyślałam, że to było niesamowite! Bóg jest taki dobry!!!

The importance of the wife's submission: to her Lord first and then to her husband — were the most important things I learned! I also learned that we must have complete trust and faith in God in-spite of how hopeless our situation looks! That God is the only one that can change our situation! I cannot play the Holy Spirit's role in my husband's life!! But most important was Who my Husband really was, who my first love had to be, and who I needed to pursue and yearn for. NO longer my husband, but the Lord my new Husband!

Najważniejsze, czego się nauczyłam, to jak ważna jest uległość żony: najpierw wobec Pana, a potem wobec męża! Nauczyłam się również, że musimy mieć całkowitą ufność i wiarę w Boga, pomimo tego, jak beznadziejnie wygląda nasza sytuacja! Bóg jest jedynym, który może zmienić naszą sytuację! Ja nie mogę odgrywać roli Ducha Świętego w życiu mojego męża!!! Ale najważniejsze było to, kim naprawdę był mój Mąż, kto był moją pierwszą miłością i za kim musiałam dążyć i za kim tęsknić. Już NIE za moim mężem, ale Panem, moim nowym Mężem!

The times the OW would come over here on our farm to be with my husband were the most difficult and painful times I ever experienced. I really don't know how I got through those times except that God held me up! I could not have done it without God!! God held me up during those times that my husband would say many hateful and painful things to me; and yes, that he was never coming home. I marvel at how God kept me from saying all kinds of words to him that I knew I shouldn't say, and that I hardly ever felt any anger towards him. No credit to myself, but I just praise God for what He taught me through His Word, through fasting, and due to who I knew I had, my true and faithful Lover, Jesus.

Czasy, kiedy IK przychodziła na naszą farmę, by być z moim mężem, były najtrudniejszymi i najbardziej bolesnymi, jakie kiedykolwiek przeżyłam. Naprawdę nie wiem, jak przez nie przeszłam, oprócz tego, że Bóg mnie podtrzymywał! Nie mogłabym tego zrobić bez Boga!!! Bóg podtrzymywał mnie w tym czasie, kiedy mój mąż mówił mi wiele nienawistnych i bolesnych rzeczy; i tak, że nigdy nie wróci do domu. Zdumiewam się, jak Bóg powstrzymywał mnie od mówienia mu różnych słów, których wiedziałam, że nie powinnam mówić, i że prawie nigdy nie czułam do niego złości. Nie przypisuję sobie żadnej zasługi, ale po prostu chwalę Boga za to, czego nauczył mnie przez swoje Słowo, przez post i dzięki temu, że wiedziałam, że mam mojego prawdziwego i wiernego Ukochanego, Jezusa.

My husband lived on our farm during our entire separation in a camper! The worst day of my life turned out to be my greatest day due to passing a test. A week before he came "home," the enemy laid a trap for me, I came up to the camper early in morning and found a woman in the bed. She didn't know I was there so I quietly left, my heart dying within me! I left to go be with a friend, one of my ePartners from my fellowship, as it was too difficult to stay at home and I did not want do trip up and do something I knew I shouldn't. When I ran to Him in my prayer closet, my Husband said "Go" so I went without saying too much and giving my children a reason so that no one suspect anything.

Mój mąż mieszkał na naszej farmie w kamperze podczas całej naszej rozłąki! Najgorszy dzień w moim życiu okazał się najwspanialszym dniem dzięki zdanemu egzaminowi. Tydzień przed jego powrotem do domu, wróg zastawił na mnie pułapkę. Wczesnym rankiem przyszłam do kampera i zastałam kobietę w łóżku. Nie wiedziała, że tam byłam, więc po cichu wyszłam, moje serce zamarło we mnie! Wyszłam, by być z przyjaciółką, jedną z moich zPartnerek ze społeczności, ponieważ było mi zbyt trudno zostać w domu, a nie chciałam się potknąć i zrobić czegoś, o czym wiedziałam, że nie powinnam. Kiedy pobiegłam do Niego w moim pokoju modlitewnym, mój Mąż powiedział: ,,Idź”, więc poszłam, nie mówiąc zbyt wiele i nie dając moim dzieciom powodu, by nikt niczego nie podejrzewał.

During that next week my husband asked our daughter a lot about me for the first time since he left and said that he'd often thought about coming home. He was worried about where I was! Imagine that?!?! About a week later he came home for good!! May God receive all the glory as no one could've done such a wonderful thing but God!! Had I connived something like this, I know it would have blown up in my face and set me way back. But I see how God used what the enemy used to tempt me, trying his best to use it to destroy me. But I was ready and won the battle against my flesh to act on my hurt.

W ciągu tego następnego tygodnia mój mąż po raz pierwszy od odejścia zapytał naszą córkę o mnie i powiedział, że często myślał o powrocie do domu. Martwił się o to, gdzie jestem! Wyobraźcie to sobie!!!? Mniej więcej tydzień później wrócił do domu na dobre!!! Bogu niech będzie chwała, bo nikt nie mógł zrobić tak wspaniałej rzeczy, tylko Bóg!!! Gdybym ja coś takiego wymyśliła, wiem, że wybuchłoby to w mojej twarzy i cofnęło mnie o wiele lat. Ale widzę, jak Bóg użył tego, czym wróg kusił mnie, próbując zrobić wszystko, by mnie zniszczyć. Ale ja byłam gotowa i wygrałam bitwę przeciwko mojemu ciału, by działać zgodnie z moją krzywdą.

The way the restoration actually happened was that my husband called me on New Year's morning at 1:45 am to wish me a Happy New Year! He then said, "I'd really like for us to get back together and start the New Year out differently — if you still want to." They were the sweetest words I had heard from him; he had said nothing nice at all to me for over nine months!! I could hardly believe it!! I told him, "Yes, this is my desire as well." The truth was, my desire was, to do the will of my Father, which He had told me during one of my fasts (when I could hear Him so clearly) that He wanted marriage restoration for me and our family. I wanted HIM and no one else, but as you always say Erin, "this is when we know (and He knows and you know) we are close, and that our husbands are just outside on our doorstep." I didn't realize it at the time, but looking back I see it so clearly how right you were, even the final test that you told us we could not pass if we were not careful at obeying everything that He used to get us ready for our test.

Sposób, w jaki to przywrócenie faktycznie miało miejsce, był taki, że mój mąż zadzwonił do mnie w noworoczny poranek o 1:45, aby życzyć mi Szczęśliwego Nowego Roku! Potem powiedział: ,,Naprawdę chciałbym, żebyśmy wrócili do siebie i zaczęli Nowy Rok inaczej - jeśli nadal tego chcesz”. To były najsłodsze słowa, jakie od niego usłyszałam; przez ponad dziewięć miesięcy nie powiedział do mnie nic miłego!!! Nie mogłam w to uwierzyć!!! Powiedziałam mu: ,,Tak, to też jest moje pragnienie”. Prawda była taka, że moim pragnieniem było, aby wypełnić wolę mojego Ojca, którą On powiedział mi podczas jednego z moich postów (kiedy mogłam Go tak wyraźnie usłyszeć), że chce przywrócenia małżeństwa dla mnie i naszej rodziny. Chciałam GO i nikogo innego, ale jak zawsze mówisz Erin, ,,to jest ten moment, kiedy wiemy (i On wie i ty wiesz), że jesteśmy blisko, i że nasi mężowie są tuż za progiem”. Wtedy nie zdawałam sobie z tego sprawy, ale patrząc wstecz widzę to tak wyraźnie, jak bardzo miałaś rację, nawet ten ostateczny test, o którym mówiłaś, że nie moglibyśmy go zdać, gdybyśmy nie byli ostrożni w posłuszeństwie wszystkiemu, czego On używał, aby przygotować nas do naszego testu.

After our marriage was restored it was pretty rough at first, I have to admit that. But it keeps getting better as the time goes on because the Lord is who I still focus on. And every time I neglect my time with the Lord things get worse. But that signals me that I need more of Him and then as soon as I get my focus back on Him (which is harder when a husband is there with you) I see my husband becoming more and more loving. This I know I needed to learn how to do well during my restoration process, because it would have been impossible to learn it later on when my husband is here. God knows I never would have been able to do it and why you tell us that He doesn't restore marriages until He sees we are ready for it.

Muszę przyznać, że po przywróceniu naszego małżeństwa na początku było dość ciężko. Ale z biegiem czasu jest coraz lepiej, ponieważ Pan jest tym, na kim wciąż się skupiam. I za każdym razem, kiedy zaniedbuję czas spędzany z Panem, jest coraz gorzej. Ale to daje mi sygnał, że potrzebuję Go więcej, a kiedy tylko ponownie skupiam się na Nim (co jest trudniejsze, kiedy jest z nami mąż), widzę, że mój mąż staje się coraz bardziej kochający. Wiem, że musiałam się tego nauczyć podczas procesu przywrócenia, ponieważ nie mogłabym się tego nauczyć później, kiedy mój mąż jest tutaj. Bóg wie, że nigdy nie byłabym w stanie tego zrobić i dlatego nam mówisz, że On nie przywraca małżeństw, dopóki nie zobaczy, że jesteśmy na to gotowi.

And now, for the first time in our marriage we are really enjoying our time together. I am still praying for his salvation, but I know the Lord will finish what He started! I am glad it's not my problem, but His! God is so awesome and He works things out so miraculously—just look at me!!

A teraz, po raz pierwszy w naszym małżeństwie, naprawdę cieszymy się naszym wspólnym czasem. Wciąż modlę się o jego zbawienie, ale wiem, że Pan dokończy to, co zaczął! Cieszę się, że to nie jest mój problem, ale Jego! Bóg jest tak niesamowity i działa w tak cudowny sposób - spójrzcie tylko na mnie!!!

Although I do believe God receives the glory for restoring my marriage, I also again want to publicly thank Erin for her hard work in her ministry. I believe she gets very little thanks for helping so many of us find God's will and making it through this restoration process. May God bless your work, and may everyone that is traveling along this restoration journey be encouraged to believe and trust God completely through this difficult and painful time!

Chociaż wierzę, że Bóg otrzymuje chwałę za przywrócenie mojego małżeństwa, chcę również ponownie publicznie podziękować Erin za jej ciężką pracę w jej służbie. Wierzę, że otrzymuje ona bardzo mało podziękowań za to, że pomaga tak wielu z nas odnaleźć Bożą wolę i przejść przez proces przywrócenia. Niech Bóg błogosławi twoją pracę i niech każdy, kto podróżuje wzdłuż tej podróży przywrócenia, będzie zachęcony do wiary i całkowitego zaufania Bogu w tym trudnym i bolesnym czasie!

~Faith in Missouri, RESTORED

~ Faith in Missouri, PRZYWRÓCONA

Honestly, is it really possible to Secure Success
in your life, in anyone's life?
Absolutely!

Szczerze mówiąc, czy to naprawdę możliwe, aby zapewnić sobie sukces
w swoim życiu, w życiu kogokolwiek?
Absolutnie!

Though most people believe that the Bible is simply a history lesson or a book that is filled with "Thou shalt not" commandments. The truth is that the Bible is filled with wonderful and life-changing PROMISES!

Choć większość ludzi uważa, że Biblia to po prostu lekcja historii lub księga pełna przykazań typu ,,nie wolno”. Prawda jest taka, że Biblia jest wypełniona wspaniałymi i zmieniającymi życie OBIETNICAMI!

In order for you to believe this and understand this truth, here are a few promises from God with the CONDITION attached to them.

Abyś mogła w to uwierzyć i zrozumieć tę prawdę, oto kilka obietnic od Boga z dołączonym do nich WARUNKIEM.

This was taken from A Wise Woman, chapter 5, that each of you will be studying in the "Rebuild" portion of RRR:

Each promise given by God has a condition for that blessing. Many will claim the blessing portion of the Scripture and omit the condition. You cannot claim the Scripture and choose to ignore the condition.

Zostało to zaczerpnięte z rozdziału 5 książki Mądra kobieta, który każda z was będzie studiowała w części OOP w kursie Przywrócenie.

Każda obietnica dana przez Boga ma swój warunek. Wiele osób powołuje się na część Pisma mówiącą o błogosławieństwie, a pomija warunek. Nie można powoływać się na Pismo i ignorować warunek.

 

Condition “Believe on the Lord Jesus . . . 

Promise and you shall be saved” (Acts 16:31).

Warunek - „Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa…

Obietnica - a będziesz zbawiony” (Dz. 16:31).

 

Condition “Delight yourself in the LORD . . . 

Promise And He will give you the desires of your heart” (Ps. 37:4).

Warunek - „Rozkoszuj się PANEM…

Obietnica - a On spełni pragnienia twego serca” (Ps. 37:4).

 

Condition “Train up a child in the way he should go . . . 

Promise Even when he is old he will not depart from it” (Prov. 22:6).

Warunek - „Pouczaj dziecko w drodze, którą ma iść…

Obietnica - a gdy się zestarzeje, nie odstąpi od niej” (Prz. 22:6).

 

Promise “. . . God causes all things to work together for good . . . 

Condition “to those who love God . . .”
“. . . to those who are called according to His purpose” (Rom. 8:28).

Obietnica - „A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych…

Warunek - „którzy miłują Boga…”
„…to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga” (Rz. 8:28).

The main purpose of our RRR is to help women SUCCEED and therefore, we want to be sure that YOU and every other woman who comes to us with the right heart are in a POSITION to be blessed and succeed.

Głównym celem naszych kursów OOP jest pomoc kobietom w osiągnięciu SUKCESU i dlatego chcemy być pewne, że TY i każda inna kobieta, która przychodzi do nas z właściwym sercem, jest w POZYCJI, aby być błogosławioną i odnieść sukces.

 

God Has Told Me 

Bóg mi powiedział

Many women truly believe that since God TOLD them or gave them signs or ever a "word was spoken" to them from a prophet, that restoration WILL happen some day. But that is not true.

Wiele kobiet naprawdę wierzy, że skoro Bóg im POWIEDZIAŁ, dał im znaki lub kiedykolwiek ,,słowo zostało wypowiedziane” do nich przez proroka, to kiedyś NASTĄPI przywrócenie. Ale to nie jest prawda.

Even though His WILL is for you to have a restored marriage, His will is NOT always done. If it were then Jesus would not have made it a point, when teaching us how to pray, to include "Thy will be done." In addition, we know that God wants ALL people, EVERYONE to be saved, but we know not every one is saved. Why? Well due to their being a "condition" attached to every promise—including "believe on the Lord Jesus Christ" and then "you will be saved."

Nawet jeśli Jego WOLĄ dla ciebie jest, abyś miała przywrócone małżeństwo, Jego wola NIE zawsze jest spełniana. Gdyby tak było, Jezus, ucząc nas jak się modlić, nie zawarłby w modlitwie słów: ,,Bądź wola Twoja”. Ponadto wiemy, że Bóg chce, aby WSZYSCY ludzie, KAŻDY był zbawiony, ale wiemy, że nie każdy jest zbawiony. Dlaczego? Ano dlatego, że do każdej obietnicy dołączony jest ,,warunek” - w tym ,,uwierz w Pana Jezusa Chrystusa”, a wtedy ,,będziesz zbawiony”.

Let's focus on that particular verse since it is "NOT by works of righteousness" that we are saved from eternity apart from Him. Why? Lest any of us boasts that we have done anything! Look again at the testimony above. Faith never took credit since she knew the only part she played was obeying and beginning to yearn for the Lord. When you do this, the rest seems to fall into place.

Skupmy się na tym konkretnym wersecie, ponieważ to ,,NIE przez uczynki sprawiedliwości” jesteśmy zbawieni od wieczności poza Nim. Dlaczego? Aby nikt z nas nie chlubił się, że coś zrobił! Spójrz jeszcze raz na powyższe świadectwo. Wiara nigdy nie przypisywała sobie zasług, ponieważ wiedziała, że jedyną częścią, jaką odegrała, było posłuszeństwo i rozpoczęcie tęsknoty za Panem. Kiedy to robisz, reszta wydaje się sama układać w całość.

However, if a person did not obey God and put Him first, just because they "pray the prayer" for salvation, there will be NO fruits—not on earth, which means that person isn't going to heaven no matter what they "think." The same is true for women who break all the principles of restoration but demand and are angry because they have waited so long for what He promised them.

Jeśli jednak dana osoba nie była posłuszna Bogu i nie stawiała Go na pierwszym miejscu, tylko dlatego, że ,,odmówiła modlitwę” o zbawienie, nie będzie ŻADNYCH owoców - nie na ziemi, co oznacza, że ta osoba nie pójdzie do nieba, bez względu na to, co ,,myśli”. To samo dotyczy kobiet, które łamią wszystkie zasady przywrócenia, ale domagają się i są złe, ponieważ tak długo czekały na to, co On im obiecał.

We see this in Faith's testimony. She was ready for restoration due to her obedience and strong relationship with the Lord. For God to restore a marriage when the wife is not ready will bring about a greater disaster and more heartache for you and everyone involved.

Widzimy to w świadectwie Faith. Była gotowa na przywrócenie dzięki swojemu posłuszeństwu i silnej więzi z Panem. Przywrócenie małżeństwa przez Boga, gdy żona nie jest gotowa, spowoduje większą katastrofę i więcej bólu w sercu dla ciebie i wszystkich zaangażowanych.

In this lesson we are going to INTRODUCE and help familiarize you with a few more of principles for marriage restoration that may be new to you. These are just seeds we want to sow into your hearts and minds, and then later, teach them more in depth—watering them.

W tej lekcji zamierzamy PRZEDSTAWIĆ i pomóc ci w zapoznaniu się z kilkoma zasadami przywrócenia małżeństwa, które mogą być dla ciebie nowe. To są tylko nasiona, które chcemy zasiać w waszych sercach i umysłach, a później nauczać ich bardziej dogłębnie - podlewając je.

Now we'd like to teach you three KEY principles.

Teraz chciałybyśmy nauczyć cię trzech KLUCZOWYCH zasad.

1. Tithing.

1. Dziesięcina.

Though it is always risky to speak about money (since it is most people's god), we know that there is far too much at stake to NOT teach you this principle—to show you how important tithing is to your restoration.

Chociaż mówienie o pieniądzach jest zawsze ryzykowne (ponieważ są one bogiem większości ludzi), wiemy, że stawka jest zbyt wysoka, by NIE nauczyć cię tej zasady - żeby pokazać ci, jak ważna jest dziesięcina dla twojego przywrócenia.

If we fail to teach it to the degree of it's importance, then the enemy (not your husband or courts or anyone else) will continue to have PERMISSION to steal from you—your restoration and everything else you're working and changing so hard for.

Jeśli nie nauczymy tego w stopniu, w jakim jest to ważne, wtedy wróg (nie twój mąż, sądy czy ktokolwiek inny) nadal będzie miał POZWOLENIE, aby cię okradać - twoje przywrócenie i wszystko inne, na co tak ciężko pracujesz i po co się zmieniasz.

“...behold, Satan has demanded permission to sift you like wheat"—Luke 22:31.

,,...Oto szatan wyprosił, żeby was przesiać jak pszenicę” - Łukasza 22:31.

And like all obedience, it is not until AFTER you obey that you really and fully understand. Understanding follows obedience. What God asks to use instead of understanding (when moving us to take the first step), is faith. Not just in tithing, in everything. Once you obey, it's like you breakthrough dense fog into the light!

I jak w przypadku każdego posłuszeństwa, dopiero PO posłuszeństwie można naprawdę i w pełni zrozumieć. Zrozumienie następuje po posłuszeństwie. To, o co Bóg prosi, aby używać zamiast zrozumienia (kiedy skłania nas do zrobienia pierwszego kroku), to wiara. Nie tylko w dziesięcinie, ale we wszystkim. Kiedy jesteś posłuszna, to tak, jakbyś przebiła się przez gęstą mgłę do światła!

"Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen"—Hebrews 11:1 NKJV

,,A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy, i dowodem tego, czego nie widzimy” - Hebrajczyków 11:1

That's what happens when you begin obeying God's principle to tithe. It's not until you tithe that you will be able to watch this truth unfolding before your eyes. As soon as you begin to tithe, you won't believe what will begin to happen in your life! Everything will begin to turn around. I have seen it hundreds of times and it is just as exciting every time I watch it happen.

Tak właśnie się dzieje, gdy zaczynasz przestrzegać Bożej zasady, aby oddawać dziesięcinę. Dopiero kiedy zaczniesz oddawać dziesięcinę, będziesz mogła obserwować, jak ta prawda rozwija się przed twoimi oczami. Jak tylko zaczniesz dawać dziesięcinę, nie uwierzysz, co zacznie się dziać w twoim życiu! Wszystko zacznie się odwracać. Widziałem to setki razy i za każdym razem jest to tak samo ekscytujące.

God wants to bless you so much, that only in this ONE area, He even asks us to TEST Him! Because He knows that when you do, you will then fully understand and be able to witness what happens.

Bóg tak bardzo chce ci błogosławić, że tylko w tej JEDNEJ dziedzinie prosi nas nawet, abyśmy Go DOŚWIADCZYLI! Ponieważ On wie, że kiedy to zrobisz, wtedy w pełni zrozumiesz i będziesz mogła być świadkiem tego, co się dzieje.

"...test Me now in this,' says the LORD of hosts, 'if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you a blessing until it overflows"— Malachi 3:10

,,...Doświadczcie mnie teraz w tym, mówi PAN zastępów, czy wam nie otworzę okien niebios i nie wyleję na was błogosławieństwa, tak że nie będziecie mieli gdzie go podziać” - Malachiasza 2:10.

As soon as we see a new woman giving her tithe, we actually watch and almost immediately see a praise report come in about a breakthrough! No, not an instant Restoration Testimony, but something that was a stronghold, something that has never budged.

Gdy tylko widzimy nową kobietę, która daje dziesięcinę, obserwujemy i niemal natychmiast widzimy, jak przychodzi raport pochwalny o przełomie! Nie, nie jest to natychmiastowe świadectwo przywrócenia, ale coś, co było twierdzą, coś, co nigdy nie ustąpiło.

“Then your light will break out like the dawn, And your recovery will speedily spring forth; And your righteousness will go before you; The glory of the LORD will be your rear guard"—Isaiah 58:8

,,Wtedy twoje światło zabłyśnie jak poranna zorza i twoje zdrowie szybko zakwitnie. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą i chwała PANA będzie za tobą” - Izajasza 58:8

Whenever we are baffled by WHY a woman's life has not begun to turn around or things all of a sudden turn terribly wrong, we look to see if she has been tithing faithfully. 99 times out of 100 this is the reason. They have not begun to tithe or they have stopped tithing.

Zawsze, gdy zastanawiamy się, DLACZEGO życie jakiejś kobiety nie zaczęło się układać lub nagle sprawy przybrały fatalny obrót, sprawdzamy, czy wiernie oddawała dziesięcinę. 99 razy na 100 to jest powód. Nie zaczęły oddawać dziesięciny lub przestały ją dawać.

"Let us not lose heart in doing good, for in due time we will reap if we do not grow weary"—Galatians 6:9

,,A w czynieniu dobra nie bądźmy znużeni, bo w swoim czasie żąć będziemy, jeśli nie ustaniemy” - Galacjan 6:9

"But as for you, brethren, do not grow weary of doing good"—2 Thessalonians 3:13

,,Wy zaś, bracia, nie bądźcie znużeni w czynieniu dobra” 2 Tesaloniczan 3:13

Before we began offering so much spiritual nourishment, through our Daily Encourager and also through these lessons, we never could accurately check to see if the woman was faithfully tithing to her storehouse or not—since we may not have been her storehouse.

Zanim zaczęliśmy oferować tak wiele duchowego pokarmu poprzez codzienne Zachęcenie, a także poprzez te lekcje, nigdy nie mogliśmy dokładnie sprawdzić, czy dana kobieta wiernie oddaje dziesięcinę do swojego spichlerza, czy też nie - ponieważ my mogliśmy nie być jej spichlerzem.

"Obey your leaders and submit to them, for they keep watch over your souls as those who will give an account"—Hebrews 13:17

,,Bądźcie posłuszni waszym przywódcom i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad waszymi duszami jako ci, którzy muszą zdać z tego sprawę…” - Hebrajczyków 13:17

If she was being spiritually fed by her church, then we encouraged her to tithe there and not to us.

Jeśli była duchowo karmiona przez swój kościół, to zachęcaliśmy ją do oddawania dziesięciny tam, a nie nam.

"'Bring the whole tithe into the STOREHOUSE, so that there may be food in My house, and test Me now in this,' says the LORD of hosts"— Malachi 3:10-11

,,Przynieście całą dziesięcinę do SPICHLERZA, aby żywność była w moim domu, a doświadczcie mnie teraz w tym, mówi PAN zastępów…” - Malachiasza 3:10 

However, we found that far too often what they were learning in their church did little good to help restore her marriage or heal her from her pain. 

Odkryliśmy jednak, że zbyt często to, czego uczyli się w swoim kościele, nie pomagało im w przywróceniu małżeństwa czy uzdrowieniu z bólu. 

"Is there no balm in Gilead? Is there no physician there? Why then has not the health of the daughter of my people been restored?"—Jeremiah 8:22

,,Czy nie ma balsamu w Gileadzie? Czy nie ma tam lekarza? Czemu więc nie jest uleczona córka mojego ludu?” - Jeremiasza 8:22

"My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge"—Hosea 4:6

,,Mój lud ginie z braku poznania; a ponieważ ty odrzuciłeś poznanie…” - Ozeasza 4:6.

So we stepped in to fulfill this huge need so many women had.

Więc wkroczyliśmy, aby zaspokoić tę ogromną potrzebę, którą miało tak wiele kobiet.

"‘Thus says the Lord GOD, “Behold, I am against the shepherds, and I will demand My sheep from them and make them cease from feeding sheep. So the shepherds will not feed themselves anymore, but I will deliver My flock from their mouth, so that they will not be food for them”’”—Ezekiel 34:10

,,Tak mówi Pan BÓG: Oto jestem przeciwko pasterzom. Zażądam moich owiec z ich ręki i sprawię, że przestaną paść moje owce i pasterze nie będą już paśli samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy i nie będą już dla nich pokarmem” - Ezechiela 34:10.

The churches need to feed the true word of God and begin giving her people what they NEED during an epidemic—the church as an epidemic of marriage crisis, divorce, and adultery! If over 50% of people in the church are being destroyed by something (that destroys the entire family) then this should be their sermon EVERY Sunday until we, His people, were able to show the rest of the dying world what GOD can do!

Kościoły muszą karmić się prawdziwym Słowem Bożym i zacząć dawać swoim ludziom to, czego POTRZEBUJĄ podczas epidemii - kościoła w epidemii kryzysu małżeńskiego, rozwodów i cudzołóstwa! Jeśli ponad 50% ludzi w kościele jest niszczonych przez coś (co niszczy całą rodzinę), to powinno to być ich kazanie w KAŻDĄ niedzielę, dopóki my, Jego lud, nie będziemy w stanie pokazać reszcie umierającego świata, co BÓG może zrobić!

Prior to us providing daily encouragement, like our Encourager and RRR Lessons, women had our books, their Bible, maybe the videos and occasionally an ePartner. But only a FEW of the women (as compared to how many came for help), ONLY the most disciplined women, were able to feed themselves as much as they needed to be fed. From years of being neglected of the spiritual food to prevent or recover from a failed or crumbling marriage, we all needed huge doses of the truth to wash our minds clean of lies, and then enough of the truth to build us up and build up our relationship with the One who we had been unfaithful to.

Zanim zaczęliśmy dostarczać codzienną zachętę, taką jak nasz blog Zachęcenie i lekcje OOP, kobiety miały nasze książki, swoją Biblię, być może filmy wideo i od czasu do czasu zPartnerkę. Ale tylko NIELICZNE z nich (w porównaniu z tym, jak wiele przychodziło po pomoc), TYLKO najbardziej zdyscyplinowane kobiety były w stanie karmić się tak, jak tego potrzebowały. Z powodu lat zaniedbywania duchowego pokarmu, aby zapobiec lub uleczyć się po nieudanym lub rozpadającym się małżeństwie, wszystkie potrzebowałyśmy ogromnych dawek prawdy, aby oczyścić nasze umysły z kłamstw, a następnie wystarczająco dużo prawdy, aby zbudować nas i zbudować nasz związek z Tym, któremu byłyśmy niewierne.

These few restored women (a few but their testimonies are enough to fill many books), were not enough for us. We wanted to help more, help everyone, by addressing the problem at the source.

Tych kilka przywróconych kobiet (kilka, ale ich świadectwa są wystarczające, żeby wypełnić wiele książek), to było dla nas za mało. Chcieliśmy pomóc bardziej, pomóc wszystkim, poprzez zajęcie się problemem u źródła.

“Do you love Me?” And he said to Him, “Lord, You know all things; You know that I love You.” Jesus said to him, “Feed My sheep"—John 21:17

,,...Miłujesz mnie? I odpowiedział mu: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię miłuję. Jezus powiedział do niego: Paś moje owce” - Jana 21:17.

We have had our Daily Encouragement on our site for a long time now, but then through a crisis with our site (which is how most things are birthed) it led to us SENDING or delivering spiritual nourishment everyday. And we began focusing on what women in marriage crisis needed most! Not more Bible knowledge to make us more proud to put our husbands down and go around judging everyone! We needed to know how to be His bride, be a wife, mother and a homemaker. But even before that, we have to learn how to get out of crisis and get back what the enemy stole from us!

Już od dłuższego czasu mamy na naszej stronie codzienne zachęcenie, ale potem kryzys na naszej stronie (tak rodzi się większość rzeczy) doprowadził nas do WYSYŁANIA lub dostarczania duchowego pokarmu codziennie. I zaczęliśmy skupiać się na tym, czego kobiety w kryzysie małżeńskim potrzebują najbardziej! Nie więcej wiedzy biblijnej, która sprawi, że będziemy bardziej dumne z poniżania naszych mężów i osądzania wszystkich! Potrzebowałyśmy wiedzieć, jak być Jego oblubienicą, żoną, matką i gospodynią domową. Ale jeszcze wcześniej musimy się nauczyć, jak wyjść z kryzysu i odzyskać to, co ukradł nam wróg!

Part is through knowledge, but a key component is whether or not we are tithing to our storehouse. And as soon as we saw what God was doing, we could see that the majority of women were now being fed by us, we knew where their storehouse was. Therefore not only are we now able to monitor what they need, to strengthen them spiritually, we can now monitor if they come to the place of obedience by giving their tithes. Or, instead, if is just one "more" principle they have chosen to ignore.

Część z nich jest przez wiedzę, ale kluczowym elementem jest to, czy oddajemy dziesięcinę do naszego spichlerza. I gdy tylko zobaczyliśmy, co Bóg robi, zobaczyliśmy, że większość kobiet jest teraz przez nas karmiona, wiedzieliśmy, gdzie jest ich spichlerz. Dlatego też nie tylko jesteśmy w stanie monitorować, czego potrzebują, aby wzmocnić je duchowo, ale możemy teraz monitorować, czy przychodzą do miejsca posłuszeństwa, oddając dziesięcinę. Albo, zamiast tego, czy jest to tylko jedna ,,dodatkowa” zasada, którą postanowiły zignorować.

"But prove yourselves doers of the word, and not merely hearers who delude themselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks at his natural face in a mirror; for once he has looked at himself and gone away, he has immediately forgotten what kind of person he was"—James 1:22-24

,,Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swemu naturalnemu obliczu. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był” - Jakuba 1:22-24.

God speaks about money more than anything else in the Bible, even more than sin, heaven, hell or salvation. Did you know that? It's because evil is rooted in the "love" of money. And how we handle the money God gives to us (whether through working or from our husbands or what we get from the government) is tied to our hearts. So how you handle your finances and how obedient you are tells Him (and us) what is in your heart.

Bóg mówi o pieniądzach więcej niż o czymkolwiek innym w Biblii, nawet więcej niż o grzechu, niebie, piekle, czy zbawieniu. Czy wiedziałaś o tym? To dlatego, że zło jest zakorzenione w ,,miłości” do pieniędzy. A to, jak obchodzimy się z pieniędzmi, które Bóg nam daje (czy to z pracy, czy od naszych mężów, czy też otrzymujemy je od rządu), jest związane z naszym sercem. Więc to, jak radzisz sobie z finansami i jak bardzo jesteś posłuszna, mówi Jemu (i nam), co jest w twoim sercu.

"For the love of money is a root of all sorts of evil, and some by longing for it have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs"—1 Timothy 6:10

,,Korzeniem bowiem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy; niektórzy, pragnąc ich, zboczyli z drogi wiary i poprzebijali się wieloma boleściami” - 1 Tymoteusza 6:10.

"And the one on whom seed was sown among the thorns, this is the man who hears the word, and the worry of the world and the deceitfulness of wealth choke the word, and it becomes unfruitful"—Matthew 13:22

,,A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale troski tego świata i ułuda bogactwa zagłuszają słowo i staje się on bezowocny” - Mateusza 13:22.

The hardest part for us is finding the balance between teaching you what you desperately need to learn and be faithful to follow— while not appearing that we are out to get your money. The truth is, people believe what they WANT to believe. This is true about your husband believing what he is doing is okay or the OW says she is not an adulteress (like my husband's girlfriend told me). It's being open to the truth—the truth that will set you free, your husband free and the OW free.

Najtrudniejszą częścią dla nas jest znalezienie równowagi pomiędzy nauczaniem tego, czego desperacko potrzebujesz się nauczyć i być wiernym w podążaniu za tym - jednocześnie nie sprawiając wrażenia, że chcemy zdobyć twoje pieniądze. Prawda jest taka, że ludzie wierzą w to, w co CHCĄ wierzyć. Tak jest z twoim mężem, który uważa, że to, co robi, jest w porządku, albo z IK, która twierdzi, że nie jest cudzołożnicą (jak powiedziała mi dziewczyna mojego męża). To jest bycie otwartym na prawdę - prawdę, która uwolni ciebie, uwolni twojego męża i uwolni IK.

However, just like with your husband, God promises to turn the heart. "The king’s heart is like channels of water in the hand of the LORD; He turns it wherever He wishes"—Proverbs 21. By giving you our books and lessons for free (and even when necessary our videos), we hope it proves we are not doing this for the money.

Jednak, tak jak w przypadku twojego męża, Bóg obiecuje, że pokieruje sercem. ,,Serce króla jest w ręku PANA jak potoki wód; kieruje je, dokąd chce” - Ks. Przysłów 21:1. Dając wam nasze książki i lekcje za darmo (a nawet, gdy to konieczne, nasze filmy), mamy nadzieję, że dowodzi to, iż nie robimy tego dla pieniędzy.

"Many will seek the favor of a generous man, and every man is a friend to him who gives gifts"—Proverbs 19:6

,,Wielu uprasza o przychylność dostojnika i każdy jest przyjacielem człowieka hojnego” - Ks. Przysłów 19:6.

Already just due to Him speaking to so many hearts, a few women will begin to donate to our "ministry of reconciliation" that He has called all of us to, long before we teach about it because they are already learning to be sensitive to the leading of the Holy Spirit.

Już teraz, tylko dzięki temu, że On przemawia do tak wielu serc, kilka kobiet zacznie oddawać darowiznę na naszą ,,służbę pojednania”, do której On nas wszystkich powołał, na długo zanim zaczniemy o niej nauczać, ponieważ one już uczą się wrażliwości na prowadzenie Ducha Świętego.

"Now all these things are from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave US the ministry of reconciliation, namely, that God was in Christ reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them, and He has committed to us the word of reconciliation"—2 Corinthians 5:18-19.

,,A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania. Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, i nam powierzył to słowo pojednania” - 2 Koryntian 5:18-19.

Everything we gave to you is a free GIFT—in the very same way, and to use as an example of how Jesus gave us salvation as His FREE gift! And in the same way, He does not want you to pay Him back and neither do we. He gave His gift because He loves you. We and our partners gave (and continue to give) because we love you too! We have been watching you growing and even stumbling, and like a mother we often know we need to step back and let you get back up again, and for those who can't, we lift them up.

Wszystko, co wam daliśmy, jest bezpłatnym DAREM - w ten sam sposób i na przykładzie tego, jak Jezus dał nam zbawienie jako swój DARMOWY prezent! I w ten sam sposób, On nie chce, abyś Mu odpłacała i my też nie chcemy. On dał swój dar, ponieważ cię kocha. My i nasi partnerzy daliśmy (i nadal dajemy), bo też cię kochamy! Obserwujemy jak rośniesz, a nawet potykasz się i jak matka często wiemy, że musimy się cofnąć i pozwolić ci wstać z powrotem, a tych, którzy nie mogą, podnosimy ich.

The hardest part for us is to get women to trust us and to give tithing a try. Just the fact that God actually says to "test Him" should be enough, but we still see when it isn't.

Najtrudniej jest nam przekonać kobiety, by nam zaufały i spróbowały oddawać dziesięcinę. Sam fakt, że Bóg mówi, by ,,doświadczyć Go” powinien wystarczyć, ale wciąż widzimy, kiedy tak nie jest.

When we began our ministry we naturally followed what many churches and ministries did, by letting everyone know that we "needed" their support. It took a long hard road, strewn with many valleys and raging rivers to finally understand (though it should have been obvious) that a ministry is no different than a person or family. That means if God said HE WOULD supply ALL our needs and He said it was vain for us to rise early, go to bed late and painfully labor because HE GIVES to us even while we sleep—then He means it and so should we!

Kiedy rozpoczynaliśmy naszą służbę, naturalnie podążaliśmy za tym, co robiło wiele kościołów i służb, dając wszystkim znać, że ,,potrzebujemy” ich wsparcia. Musieliśmy przejść długą, ciężką drogę, usianą wieloma dolinami i rwącymi rzekami, aby w końcu zrozumieć (choć powinno to być oczywiste), że służba nie różni się od osoby, czy rodziny. Jeśli Bóg powiedział, że ZASPOKOI WSZYSTKIE nasze potrzeby i powiedział, że ,,daremne jest dla was wstawać rano, wysiadywać do późna i jeść chleb boleści, bo to ON DAJE sen swemu umiłowanemu” - to znaczy, że On tak mówi i my też powinniśmy tak robić!

"It is vain for you to rise up early, To retire late, To eat the bread of painful labors; For He gives to His beloved even in his sleep"—Psalm 127:2

,,Daremne jest dla was wstawać rano, wysiadywać do późna i jeść chleb boleści, bo to on daje sen swemu umiłowanemu” - Psalm 127:2.

When we get up early, as early as 3 AM it is not because we have to, but because we want to. Helping women has become our passion once He became our passion, due solely to pouring out what He pours into us!

Kiedy wstajemy wcześnie, nawet o 3 nad ranem, to nie dlatego, że musimy, ale dlatego, że chcemy. Pomaganie kobietom stało się naszą pasją, gdy On stał się naszą pasją, wyłącznie dzięki wylewaniu tego, co On w nas wlewa!

And ever since we began to fully embrace the principle of God providing all our ministry needs, we simply have not had any financial worries. If we need more for anything, He provides it.

Odkąd zaczęliśmy w pełni stosować zasadę, że Bóg zaspokaja wszystkie potrzeby naszej służby, po prostu nie mamy żadnych zmartwień finansowych. Jeśli potrzebujemy czegoś więcej, On nam to zapewnia.

"And my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus"—Philippians 4:19

,,Lecz mój Bóg zaspokoi wszelką waszą potrzebę według swego bogactwa w chwale, w Chrystusie Jezusie” - Filipian 4:19.

And once He is able to, God also is anxious to give you a bonus. Once you have passed the heart tests (and trust me, you will be tested) He wants to and loves to do more.

A kiedy już jest w stanie, Bóg pragnie również dać ci bonus. Kiedy już przejdziesz testy serca (a zaufaj mi, będziesz testowana), On chce i kocha czynić więcej.

"Therefore the LORD longs to be gracious to you, And therefore He waits on high to have compassion on you. For the LORD is a God of justice; How blessed are all those who long for Him"—Isaiah 30:18

,,I dlatego PAN będzie czekać, aby okazać wam łaskę, i dlatego będzie wywyższony, aby się zlitować nad wami. PAN bowiem jest Bogiem sądu. Błogosławieni wszyscy, którzy na niego czekają” - Izajasza 30:18.

What is this bonus He longs to give us?

Co jest tą premią, którą On pragnie nam dać?

He longs to cause blessings to "overtake" us! This means that BEFORE we get to the place where we "need" more, He increases us financially (or in any other need) have already having the increase waiting there for us!

On pragnie, aby błogosławieństwa ,,dosięgły” nas! Oznacza to, że ZANIM dojdziemy do miejsca, w którym ,,potrzebujemy” więcej, On powiększa nas finansowo (lub w jakiejkolwiek innej potrzebie), mając już w zanadrzu powiększenie, które czeka tam na nas!

"All these blessings will come upon you and overtake you if you obey the LORD your God"—Deuteronomy 28:2.

,,I spłyną na ciebie te wszystkie błogosławieństwa, i dosięgną cię, jeśli będziesz słuchał głosu PANA, swego Boga” - Powtórzonego 28:2.

Now that we have come to this place of obeying, the understanding of these principles, we are free to focus solely on speaking and serving the truth without having to worrying whether or not we get people to give to us! Now that we have our NEEDS met, we can also focus on giving to others!

Teraz, gdy doszliśmy do tego miejsca posłuszeństwa, do zrozumienia tych zasad, możemy skupić się wyłącznie na mówieniu i służeniu prawdzie, nie martwiąc się o to, czy ludzie będą nam dawać, czy nie! Teraz, gdy mamy zaspokojone nasze POTRZEBY, możemy również skupić się na dawaniu innym!

"...and you will know the truth, and the truth will make you free”—John 8:32

,,...I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” - Jana 8:32.

Yes, we are free to give, but not at the risk of not making room for you to give in our relationship, which is what we all learned in the very first lesson "Establishing Strong Relationships." We need to follow the same principles that we explain to you are so important in your relationships. This means that if we give too much, and leave no room for you to give back, then we will only serve to hurt the very persons whom we've come to love so dearly, YOU.

Tak, jesteśmy wolni, by dawać, ale nie ryzykując, że nie zrobimy miejsca dla ciebie, byś dawała w naszym związku, czego wszyscy nauczyliśmy się w pierwszej lekcji ,,Nawiązywanie silnych relacji”. Musimy przestrzegać tych samych zasad, które, jak wam wyjaśniamy, są tak ważne w waszych relacjach. Oznacza to, że jeśli damy zbyt wiele i nie zostawimy miejsca dla ciebie, abyś mogła się odwdzięczyć, wtedy będziemy tylko służyć do zranienia tych osób, które tak bardzo pokochaliśmy, czyli CIEBIE.

Are we being honest? Have we really come to love you that way? Well let me ask you this? Can anyone care and nurture growth in anything or anyone without becoming attached to it or them? And you and I can't pray for someone without becoming spiritually and emotionally entangled in their well-being, right? It's impossible and that's why in our "Letting Go" lesson (for those who can't let go of their husbands) we encourage women to STOP praying for their husbands until their hearts are steadfast for the Lord only.

Czy jesteśmy szczerzy? Czy naprawdę zaczęliśmy cię tak kochać? Pozwól, że zapytam cię o to? Czy ktokolwiek może troszczyć się i dbać o wzrost czegokolwiek lub kogokolwiek, nie przywiązując się do tego lub do nich? I ty i ja nie możemy modlić się za kogoś, nie będąc duchowo i emocjonalnie uwikłane w ich dobro, prawda? To niemożliwe i dlatego w naszej lekcji ,,Odpuszczanie” (dla tych, które nie mogą odpuścić swoich mężów) zachęcamy kobiety, aby PRZESTAŁY modlić się o swoich mężów, dopóki ich serca nie będą wierne tylko dla Pana.

The other part of giving too much is that without an outlet a person's soul becomes the Dead Sea. When something is poured into us, we need to have a way to pour out in that very area of our lives. Which is why, if you continue along this Restoration Journey with us, you will soon find yourself sharing such amazing truths, Scriptures you've learned along your journey, with other women in crisis.

Inną częścią dawania zbyt wiele jest to, że bez ujścia dusza człowieka staje się Morzem Martwym. Kiedy coś jest w nas wlane, musimy mieć sposób na to, aby to wylać w tym właśnie obszarze naszego życia. Dlatego też, jeśli będziesz kontynuować z nami tę Podróż Przywrócenia, wkrótce przekonasz się, że dzielisz się tymi niesamowitymi prawdami, wersetami, których nauczyłaś się podczas swojej podróży, z innymi kobietami w kryzysie.

Not only do you need an outlet so you're not the Dead Sea, but you need to have a way to redirect WHERE (or should I say "who") you naturally want to teach and lead?

Nie tylko potrzebujesz ujścia, aby nie być Morzem Martwym, ale musisz mieć sposób, aby przekierować GDZIE (lub powinnam powiedzieć ,,kogo”) naturalnie chcesz uczyć i prowadzić?

Women since the beginning of time have misled their husbands, leading to generations of trouble— due to us wanting to lead and even teach men instead of them leading and teaching us (and their children). We want to get you set up, now, and in the habit of pouring out everything you've learned into women who will be eager to listen and soak up everything you have to say. Women just like you once were—desperate and hungry for the truth!

Kobiety od zarania dziejów wprowadzały w błąd swoich mężów, co prowadziło do kłopotów całych pokoleń - z powodu tego, że chciałyśmy prowadzić, a nawet uczyć mężczyzn, zamiast tego, by to oni prowadzili i uczyli nas (i swoje dzieci). Chcemy, abyś się przygotowała, teraz, i nabrała nawyku wylewania wszystkiego, czego się nauczyłaś, na kobiety, które będą chętnie słuchać i chłonąć wszystko, co masz do powiedzenia. Kobiety takie jak ty kiedyś były - zdesperowane i głodne prawdy!

Jesus was clear that we are to make disciples, which is why the last thing He said was:

Jezus mówił jasno, że mamy czynić innych uczniami, dlatego ostatnią rzeczą, jaką powiedział, było:

"Go therefore and make disciples of all the nations...teaching them to observe all that I commanded you; and lo, I am with you always, even to the end of the age"—Matthew 28:19

,,Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody...Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata” - Mateusza 28:19-20.

“If you continue in My word, then you are truly disciples of Mine"—John 8:31

,,...Jeśli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami” - Jana 8:31.

If you struggle with the concept of tithing, just read the verses below everyday.

Jeśli zmagasz się z pojęciem dziesięciny, po prostu czytaj codziennie poniższe wersety.

"'Bring the whole tithe [one tenth of all your income] into the storehouse, so that there may be food in My house, and test Me now in this,' says the LORD of hosts, 'if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you a blessing until it overflows. THEN I will rebuke the devourer for you…' says the LORD of hosts."— Malachi 3:10-12

,,Przynieście całą dziesięcinę [jedną dziesiątą wszystkich twoich dochodów] do spichlerza, aby żywność była w moim domu, a doświadczcie mnie teraz w tym, mówi PAN zastępów, czy wam nie otworzę okien niebios i nie wyleję na was błogosławieństwa, tak że nie będziecie mieli gdzie go podziać; I zgromię ze względu na was tego, który pożera...mówi PAN zastępów” - Malachiasza 3:10-12.

"You have sown much, but harvest little; you eat, but there is not enough to be satisfied; you put on clothing, but no one is warm enough; and he who earns, earns wages to put into a purse with holes."

"You look for much, but behold, it comes to little; when you bring it home, I blow it away Why?" declares the LORD of hosts, "Because of My house which lies desolate, while each of you runs to his own house." Haggai 1:5, 9.

,,Siejecie wiele, a mało zbieracie; jecie, ale się nie nasycacie; pijecie, ale nie gasicie pragnienia; ubieracie się, lecz nikt nie może się ogrzać, a ten, kto gromadzi zarobek, gromadzi go w dziurawym worku.

Liczyliście na wiele, a oto było tego mało, a to, co przynieśliście do domu, ja rozdmuchałem. Dlaczego? – mówi PAN zastępów. Dlatego że mój dom jest pusty, podczas gdy każdy z was troszczy się o swój dom” Aggeusza 1:6, 9.

Don't try to DO anything: if it isn't coming naturally, don't force it. What is most important is that you begin to learn how to change by inner conviction, not outward force.

Nie próbuj niczego ZROBIĆ: jeśli nie przychodzi to naturalnie, nie wymuszaj tego. Najważniejsze jest to, że zaczynasz się uczyć, jak się zmieniać dzięki wewnętrznemu przekonaniu, a nie zewnętrznemu przymusowi.

2. Stay away from all counseling or opposing teachings.

2. Trzymaj się z dala od wszelkich nauk doradczych lub przeciwstawnych.

One of the other very important principles is when women fall into DOUBLE-MINDEDNESS.

Jedną z innych bardzo ważnych zasad jest ta, kiedy kobiety mają UMYSŁ DWOISTY.

Whenever we see a restoration that has not been succeeding in a timely fashion, even though they are tithing, the Lord always seems to show us that this other KEY principle is behind it.

Ilekroć widzimy przywrócenie, które nie udaje się w odpowiednim czasie, mimo, że płacą dziesięcinę, Pan zawsze pokazuje nam, że stoi za tym inna KLUCZOWA zasada.

Some of you, like many of our other members, may have come from a "standers" ministry. OR you may have gotten professional help, like a counselor. Or you may have spoken to your own pastor/priest seeking their advice.

Niektóre z was, podobnie jak wielu innych naszych członków, mogą wywodzić się ze służby ,,stojących”. LUB może skorzystałyście z profesjonalnej pomocy, np. doradcy. Albo może rozmawiałyście z własnym pastorem/księdzem szukając u nich porady.

There is such a danger in having two sources where you are getting help from, it is called double-mindedness.

Istnieje wielkie niebezpieczeństwo w posiadaniu dwóch źródeł, z których czerpiesz pomoc, to sie nazywa umysł dwoisty.

“But let him ask in faith without any doubting, for the one who doubts is like the surf of the sea driven and tossed by the wind. For let not that man expect that he will receive anything from the Lord, being a double-minded man, unstable in all his ways.” —James 1:6-8

,,Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. Człowiek taki niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana. Człowiek umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich swoich drogach” - Jakuba 1:6-8.

“I hate those who are double-minded, but I love Thy law.” —Psalm 119:13

,,Nienawidzę chwiejnych myśli, ale miłuję twoje prawo” - Psalm 119:13.

God's Laws, like all laws, are put in place for our PROTECTION. Double-mindedness causes us to lack the faith we need to believe God, AND it causes us to follow contrary principles, much like taking medicine that cause adverse affects.

Prawa Boże, jak wszystkie prawa, zostały ustanowione dla naszej OCHRONY. Umysł dwoisty powoduje, że brakuje nam wiary, której potrzebujemy, by wierzyć Bogu, ORAZ powoduje, że podążamy za przeciwnymi zasadami, podobnie jak w przypadku przyjmowania leków, które powodują niepożądane skutki.

When you are under the care of a physician, he is always careful to find out about other medications, vitamins or even food you eat that could cause adverse affects. Our Physician does the same.

Kiedy jesteś pod opieką lekarza, zawsze stara się on dowiedzieć o innych lekach, witaminach, a nawet jedzeniu, które mogłoby wywołać niepożądane skutki. Nasz Lekarz robi to samo.

"Is there no balm in Gilead? Is there no Physician there? Why then has not the health of the daughter of my people been restored?" —Jeremiah 8:22

,,Czy nie ma balsamu w Gileadzie? Czy nie ma tam lekarza? Czemu więc nie jest uleczona córka mojego ludu?” - Jeremiasza 8:22.

The reason most women are never restored is due to superficial healing that they get, usually found in the psychology-based techniques used by counselors and too many pastors/leaders in the church. The only counselor you need is the One who is also called the Prince of Peace!  

Powodem, dla którego większość kobiet nigdy nie zostaje przywrócona jest powierzchowne uzdrowienie, które otrzymują, zazwyczaj za pomocą technik opartych na psychologii, stosowanych przez doradców i zbyt wielu pastorów/liderów w kościele. Jedynym doradcą, jakiego potrzebujesz, jest Ten, który jest nazywany Księciem Pokoju!  

"And His name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace"— Isaiah 9:6.

,,...A nazwą go imieniem: Cudowny, Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju” - Izajasza 9:6.

3. Give 

3. Dawaj

You might be thinking, "I am already tithing so I AM giving!" No, you are not giving if you tithe, you are simply no longer stealing from God. GIVING is different.

Być może myślisz: ,,Ja już płacę dziesięcinę, więc ja DAJĘ!”. Nie, nie dajesz, jeśli oddajesz dziesięcinę, po prostu nie okradasz już Boga. DAWANIE jest czymś innym.

"Will a man rob God? Yet you are robbing Me! But you say, 'How have we robbed You?' In tithes AND offerings. You are cursed with a curse, for you are robbing Me"—Malachi 3:8-9

,,Czy człowiek okradnie Boga? Wy jednak mnie okradacie. Lecz mówicie: Z czego cię okradamy? Z dziesięcin I ofiar. Jesteście zupełnie przeklęci, ponieważ mnie okradacie...” - Malachiasza 3:8-9.

And no, giving doesn't mean we are asking or suggesting you give more money to anyone. Just relax and let us finish the very last key principle.

I nie, dawanie nie oznacza, że prosimy lub sugerujemy, abyś dawała więcej pieniędzy komukolwiek. Po prostu zrelaksuj się i pozwól nam dokończyć ostatnią kluczową zasadę.

With every principle you will learn, God's ways are the opposite from the world's ways—the way you probably have been living.

W każdej zasadzie, którą poznasz, drogi Boże są przeciwieństwem dróg światowych - dróg, jakimi prawdopodobnie żyłaś.

When most people have a need they go out and get it or earn it or do something else that makes sense. But the only thing that works is what God says. He is the one who set the world and its principles in motion, therefore, it's the only thing you will see that works!

Kiedy większość ludzi ma jakąś potrzebę, idą po nią, zdobywają ją, zarabiają na nią lub robią coś innego, co ma sens. Ale jedyną rzeczą, która działa, jest to, co mówi Bóg. On jest tym, który wprawił świat i jego zasady w ruch, dlatego jest to jedyna rzecz, która działa!

And He says that when we have a need, we must GIVE in order to receive!!

I On mówi, że kiedy mamy potrzebę, musimy DAWAĆ, aby otrzymać!!!

"Give, and it will be given to you. They will pour into your lap a good measure--pressed down, shaken together, and running over. For by your standard of measure it will be measured to you in return"—Luke 6:38

,,Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i przelewającą się dadzą w wasze zanadrze. Jaką bowiem miarą mierzycie, taką będzie wam odmierzone” - Łukasza 6:38.

Again, we want to ASSURE your success, therefore, this principle is required, not simply suggested.

Ponownie, chcemy ZAPEWNIĆ twój sukces, dlatego ta zasada jest wymagana, a nie tylko sugerowana.

In each and every area that you need God to give to you, you need to GIVE first.

W każdej dziedzinie, w której potrzebujesz, aby Bóg ci coś dał , musisz najpierw DAWAĆ.

* if you need encouragement, you need to GIVE encouragement.

* if you need forgiveness, you need to GIVE forgiveness.

* if you need financial blessings, you need to GIVE financially.

* if you are coming only to GET from this ministry, you will leave with nothing.

* Jeśli potrzebujesz zachęty, musisz DAĆ zachętę.

* Jeśli potrzebujesz przebaczenia, musisz DAWAĆ przebaczenie.

* Jeśli potrzebujesz błogosławieństw finansowych, musisz DAWAĆ finansowo.

* Jeśli przychodzisz tylko po to, aby BRAĆ z tej służby, odejdziesz z niczym.

We will ask you pass along the encouragement you get from us. In other words, be open and ready to give encouragement to everyone around you. Very soon it will become a new way of life—a prosperous and exciting life!

Poprosimy cię, abyś przekazała dalej zachętę, którą od nas otrzymasz. Innymi słowy, bądź otwarta i gotowa do dawania zachęty wszystkim wokół siebie. Bardzo szybko stanie się to nowym sposobem na życie - pomyślne i ekscytujące życie!

Let me conclude with this, there will be many principles throughout your restoration journey, but once you begin to follow these THREE key principles, we believe that you will be blessed beyond what you are hoping for—more than you ever dreamed!

Pozwól, że podsumuję to w ten sposób: będzie wiele zasad podczas twojej podróży, ale kiedy zaczniesz przestrzegać tych TRZECH kluczowych zasad, wierzymy, że zostaniesz pobłogosławiona ponad to, na co masz nadzieję - więcej niż kiedykolwiek marzyłaś!

"No eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love him." —1 Corinthians 2:9

,,...Czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują” - 1 Koryntian 2:9.

“If you love me, you will obey what I command.” —John 14:15 

,,Jeśli mnie miłujecie, zachowujcie moje przykazania” - Jana 14:15.

 

,,...I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” - Jana 8:32

Teraz nadszedł czas, aby KLIKNĄĆ TUTAJ i wylać swoje serce do Pana i wypełnić dziennik ,,czego się nauczyłam”.