Dzień 3 Zapewnienie twojego sukcesu 3
 ,,Pójście naprzód"

ale najpierw świadectwo przywróconego małżeństwa

Mój mąż całkowicie się zmienił!

Thank you, God, for all Your Wondrous Works in my Life!

Dziękuję Ci, Boże, za wszystkie Twoje cudowne dzieła w moim życiu!

How does one begin to express the complete joy and peace that comes with walking in obedience to God? Words seem inadequate and yet, with all the blessings and answers to prayer in my life, I know that I need to find a way to write about God's almightiness, His faithfulness, and His power!!

Jak zacząć wyrażać pełną radość i pokój, które towarzyszą chodzeniu w posłuszeństwie Bogu? Słowa wydają się nieodpowiednie, a jednak, przy wszystkich błogosławieństwach i odpowiedziach na modlitwę w moim życiu, wiem, że muszę znaleźć sposób, aby napisać o Bożej wszechmocy, Jego wierności i Jego mocy!!

In the past five weeks, my life has completely changed. I have known such heartache, such brokenness, such sorrow, but God took all of this and made me new. The most joyous words I could ever imagine were said by my husband one evening, as he once again opened up and talked to me about his own pain and suffering caused by my contentiousness, manipulation, and lack of submission. He ended by saying, "How does one divorce the nicest person in the world? You have changed so much"!

W ciągu ostatnich pięciu tygodni moje życie całkowicie się zmieniło. Zaznałam takiego bólu serca, takiego złamania, takiego smutku, ale Bóg wziął to wszystko i uczynił mnie nową. Najradośniejsze słowa, jakie mogłam sobie wyobrazić, wypowiedział pewnego wieczoru mój mąż, który znów się otworzył i zaczął mówić do mnie o swoim bólu i cierpieniu spowodowanym moją kłótliwością, manipulacją i brakiem uległości. Zakończył mówiąc: „Jak można rozwieść się z najmilszą osobą na świecie? Tak bardzo się zmieniłaś”!

Although my husband was still living in our home, nevertheless God restored my marriage!! Before I found you, my husband told me emphatically that he was not going to stay, he told me of his hate for me, that he no longer loved me, and that there was another woman who "liked him just as he was"! He wanted nothing to do with me and was pursuing divorce.

Chociaż mój mąż nadal mieszkał w naszym domu, Bóg przywrócił moje małżeństwo!! Zanim was odnalazłam, mój mąż powiedział mi dobitnie, że nie zamierza zostać, powiedział mi o swojej nienawiści do mnie, że już mnie nie kocha i że jest inna kobieta, która „lubiła go takim, jakim był”! Nie chciał mieć ze mną nic wspólnego i dążył do rozwodu.

After reading your books, over the just the past five weeks, everything has changed. I have confessed to him of my failing, of which he has replied to my utter joy, “The past is in the past, and we can move forward now.” Since God changed me, he has talked to me about the importance of God in his life, and I for the first time did not try to make him think like I think, or believe what I believe. Praise God, I can now listen to my husband and keep my mouth shut. This alone is such a miracle of huge proportions!

Po przeczytaniu waszych książek w ciągu ostatnich pięciu tygodni wszystko się zmieniło. Wyznałam mu swoją porażkę, na co odpowiedział ku mojej całkowitej radości: „Przeszłość należy do przeszłości i teraz możemy iść naprzód”. Odkąd Bóg mnie zmienił, rozmawiał ze mną o znaczeniu Boga w jego życiu, a ja po raz pierwszy nie próbowałam sprawić, by myślał tak, jak ja myślę, ani wierzył w to, w co wierzę. Chwała Bogu, teraz mogę słuchać mojego męża i trzymać buzię na kłódkę. Już samo to jest cudem o ogromnych rozmiarach!

Now he is HAPPY when he is around me; he has told me I look beautiful, when previously he told me I was completely unattractive to him. He seeks my company instead of avoiding me. We have been reunited physically as one flesh even though he told me he could never make love to me again, that all his feelings for me had disappeared, and that I was no longer desirable to him.

Teraz jest SZCZĘŚLIWY, kiedy jest wokół mnie; powiedział mi, że pięknie wyglądam, podczas gdy wcześniej powiedział mi, że jestem dla niego kompletnie nieatrakcyjna. Szuka mojego towarzystwa, zamiast mnie unikać. Zostaliśmy ponownie fizycznie zjednoczeni w jedno ciało, chociaż powiedział mi, że nigdy więcej nie będzie mógł się ze mną kochać, że wszystkie jego uczucia do mnie zniknęły i że nie jestem już dla niego pożądająca.

Since applying what I learned, my husband has since completely taken over the finances for our family, once I confessed how overwhelmed and inadequate I felt in this regard. He is the head of our household now in every aspect! I discuss all things with him and do not make decisions against him or without his direction as I have always done in the past.

Od czasu zastosowania tego, czego się nauczyłam, mój mąż całkowicie przejął finanse naszej rodziny, raz wyznałam, jak bardzo czułam się pod tym względem przytłoczona i nieodpowiednia. Jest teraz głową naszego domu pod każdym względem! Rozmawiam z nim o wszystkich sprawach i nie podejmuję decyzji przeciwko niemu lub bez jego kierownictwa, jak to zawsze robiłem w przeszłości.

My husband used to travel with his work, and God has answered my prayers in that too, providing work close to home—even delaying his next job (in the town where the OW lives), several times, giving us more time to be with one another, and more opportunity for me to submit and walk out the changes God is making in me. I never discussed this with my husband, but spoke to my heavenly Husband again, and He changed everything!!

Mój mąż podróżował z pracy i Bóg odpowiedział na moje modlitwy w tym zakresie, zapewniając pracę blisko domu — nawet kilkakrotnie opóźniając jego następną pracę (w mieście, w którym mieszka IK), dając nam więcej czasu na spędzenie razem i więcej okazji dla mnie do uległości i praktykowania zmian, które Bóg we mnie wprowadza. Nigdy nie rozmawiałam o tym z moim mężem, ale ponownie rozmawiałam z moim Niebiańskim Mężem, a On wszystko zmienił!!

God has given me peace of mind. God has made me able to cope with the uncertainty that our move will make in our lives. And I am so surprised that we no longer discuss the OW at all any more, like he used to do with me, nor do I make any reference to her existence after I learned how my cutting words (or questions) about her proved I was not Christlike at all. Fortunately, and with great praise, it’s all because I read your books and learned so many things. I finally knew about the power of winning my husband without a word from reading A Wise Woman several times— Praise God!!!

Bóg dał mi pokój umysłu. Bóg sprawił, że jestem w stanie poradzić sobie z niepewnością, jaką wprowadzi w nasze życie nasza przeprowadzka. I jestem tak zaskoczona, że już w ogóle nie rozmawiamy o IK, jak on kiedyś ze mną, ani nie nawiązuje do jej istnienia po tym, jak dowiedziałam się, jak moje cięte słowa (lub pytania) na jej temat dowodzą, że wcale nie jestem Chrystusowa. Na szczęście, i z wielką pochwałą, to wszystko dzięki temu, że przeczytałam wasze książki i nauczyłam się tak wielu rzeczy. W końcu dowiedziałam się o mocy zdobywania męża bez słowa dzięki kilkakrotnemu przeczytaniu Mądrej kobiety - chwała Bogu!!!

After telling me that he hated our home, and dreaded spending time here, that he avoided coming home as much as possible, he has taken a new interest (mostly due to your workers@home book that I began to follow too). In one of our many heart-wrenching conversations, I told him that I would be willing to sell our home and move to another home if he was so unhappy here (I never took care of it). He replied that he thought he just might like to enlarge the kitchen that, in fact, he didn't desire to live anywhere else; he likes the location, the house, and the neighborhood and how nicely I keep our home now! God is working in the most incredible ways. Sometimes, I feel physically faint at the overwhelming awesomeness of it all.

Po tym, jak powiedział mi, że nienawidzi naszego domu i boi się spędzać tu czas, że unika powrotu do domu tak bardzo, jak to tylko możliwe, na nowo się nim zainteresował (głównie dzięki waszej książce Zajmujące się domem, którą też zaczęłam śledzić). W jednej z naszych wielu rozdzierających serce rozmów, powiedziałam mu, że byłabym skłonna sprzedać nasz dom i przenieść się do innego, jeśli był tu tak nieszczęśliwy (nigdy o niego nie dbałam). Odpowiedział, że myśli, że może po prostu chciałby powiększyć kuchnię, że tak naprawdę nie chciałby mieszkać nigdzie indziej; podoba mu się lokalizacja, dom, okolica i to, jak ładnie utrzymuję nasz dom teraz! Bóg działa w najbardziej niesamowity sposób. Czasami czuję się fizycznie omdlała z powodu przytłaczającej niesamowitości tego wszystkiego.

Learning to let go of my husband (and grab onto the Lord instead) has taught me how to let go of everything, like our home, and that came back to me too! I know had I held onto everything but the Lord, even saying I let go, but not letting go completely in my heart. If I was still hanging on I know none of this would be happening my life.

Uczenie się, jak odpuścić mojego męża (i chwycić się w zamian Pana) nauczyło mnie, jak odpuścić wszystko, na przykład nasz dom, i to też do mnie wróciło! Wiem, że trzymałam się wszystkiego oprócz Pana, nawet mówiąc, że odpuszczam, ale nie odpuszczając całkowicie w moim sercu. Gdybym nadal się trzymała, wiem, że nic z tego nie wydarzyłoby się w moim życiu.

Recently I have been caring completely for my husband because he had surgery recently, and then being ill with a stomach flu. Unlike the old me, it was a pleasure and a joy to care for him and take care of all his needs. I no longer feel exhausted, resentful, or out-of-sorts. I find complete joy in caring for my husband and family, because I know that I am in obedience to God—doing it as "unto Him" and for no other reason.

Ostatnio opiekowałam się całkowicie moim mężem, ponieważ niedawno miał operację, a potem zachorował na grypę żołądkową. W przeciwieństwie do dawnej mnie, opieka nad nim i dbanie o wszystkie jego potrzeby było przyjemnością i radością. Już nie czuję się wyczerpana, urażona, czy nie na miejscu. Odnajduję pełną radość w opiece nad moim mężem i rodziną, ponieważ wiem, że jestem posłuszna Bogu - robię to ,,dla Niego” i z żadnego innego powodu.

It's all due to my relationship with the Lord, which always comes first before anyone and anything. There is no better feeling than walking with our almighty Father, with my precious new Husband, which is why my husband wants me so much now. I praise God and thank God that I have been made sorrowful to the point of repentance, and that He loves me so much that I am forgiven my sins and made new.

To wszystko dzięki mojej relacji z Panem, która zawsze jest na pierwszym miejscu, przed kimkolwiek i czymkolwiek. Nie ma lepszego uczucia niż chodzenie z naszym wszechmogącym Ojcem, z moim nowym, cennym Mężem, dlatego mój mąż tak bardzo mnie teraz pragnie. Chwalę Boga i dziękuję Mu za to, że zostałam zasmucona aż do pokuty i że On kocha mnie tak bardzo, że przebaczono mi moje grzechy i uczyniono mnie nową.

And because I am clearly in love with my new Husband, my newly changed husband has begun to do little things for me . . . carry down the laundry, make my breakfast, make me tea, grocery shop for me, come home early, ask how I slept, if I am cold, and small gestures that he had not done for so many years. I no longer EXPECT these things or even want these things from him, but I instead rejoice that God is turning his heart from stone to flesh, mostly for the sake of the children and for the testimony of how powerful His principles are (that I found in your books).

A ponieważ jestem wyraźnie zakochana w moim nowym Mężu, mój nowo odmieniony mąż zaczął robić dla mnie małe rzeczy... znosić pranie, robić mi śniadanie, robić herbatę, robić zakupy spożywcze, wracać wcześniej do domu, pytać, jak spałam, czy jest mi zimno i wykonywać drobne gesty, których nie robił przez tyle lat. Nie OCZEKUJĘ już tych rzeczy, ani nawet nie chcę ich od niego, ale cieszę się, że Bóg przemienia jego serce z kamienia w mięsiste, głównie ze względu na dzieci i świadectwo tego, jak potężne są Jego zasady (które znalazłam w waszych książkach).

So far the only change he hasn't made is that he does not say he loves me yet, but that’s okay because my love is for my Husband. What matters to me is that he acts lovingly; he laughs, and cuddles me, but what I long for is the Lord loving me on the inside!

Jak dotąd jedyną zmianą, jakiej nie dokonał, jest to, że jeszcze nie mówi, że mnie kocha, ale to nic nie szkodzi, bo ja kocham mojego Męża. Ważne jest dla mnie to, że zachowuje się z miłością, śmieje się i przytula mnie, ale to, za czym tęsknię, to Pan kochający mnie od wewnątrz!

What matters to me is that I know that God loves me completely, which is the only thing that matters, and though I wanted Him only, I realized that His will shall be done, which was for our marriage to be restored.

Dla mnie ważne jest to, że wiem, że Bóg mnie kocha całkowicie, co jest jedyną rzeczą, która się liczy, i chociaż chciałam tylko Niego, zrozumiałam, że Jego wola ma się spełnić, czyli nasze małżeństwo zostanie przywrócone.

It’s God who is wonderful and God who hates divorce. He was just waiting for me to love HIM like He wanted, then He caused my husband to love me as Christ loved the church and gave himself up for her. He gave up the life he said he wanted, because I let go and gave him to God!

To Bóg, który jest wspaniały i Bóg, który nienawidzi rozwodów. On tylko czekał, aż pokocham GO tak, jak On tego chciał, a potem sprawił, że mój mąż pokochał mnie tak, jak Chrystus pokochał Kościół i oddał się za niego. Zrezygnował z życia, o którym mówił, że chce, bo ja odpuściłam i oddałam go Bogu!

Thank you, God, for all your wondrous works in my life and how you changed everyone by helping me to focus on YOU!

Dziękuję Ci, Boże, za wszystkie Twoje cudowne dzieła w moim życiu i za to, jak zmieniłeś wszystko, pomagając mi skupić się na TOBIE!

~Ginger in Louisiana, RESTORED

~ Ginger w Louisianie, PRZYWRÓCONA

Shhhhhhhh!

Ciiiiiiiiiiiiii!

If you're like most women who come to our ministry, before you found your way here you have made many mistakes. Mistakes that are now following you that you can't seem to shake off.

Jeśli jesteś jak większość kobiet, które przychodzą do naszej służby, zanim znalazłaś tu swoją drogę, popełniłaś wiele błędów. Błędy, które teraz podążają za tobą, a których nie możesz się otrząsnąć.

One such mistake is when you told people about your marriage situation. The reason this is detrimental to restoration is quite simple: the more you tell, the more advice, the more confused, the more you wander around in the desert—where most who set off on the Restoration Journey give up—after years wandering in the desert!

Jednym z takich błędów jest opowiadanie ludziom o swojej sytuacji małżeńskiej. Powód, dla którego jest to szkodliwe dla przywrócenia jest dość prosty: im więcej mówisz, tym więcej rad, tym bardziej jesteś zdezorientowana, tym bardziej błądzisz na pustyni - gdzie większość, która wyrusza w Podróż Przywrócenia, poddaje się - po latach błądzenia na pustyni!

The other reason you want to stop talking to everyone is that most people who truly love you are sure THEY know what's best for you and what you should do. 

Innym powodem, dla którego chcesz przestać rozmawiać z każdym, jest to, że większość ludzi, którzy naprawdę cię kochają, są pewni, że ONI wiedzą, co jest dla ciebie najlepsze i co powinnaś zrobić. 

I learned this lesson very early on in my Restoration Journey. Not knowing any better, when my mother-in-law called to talk to my husband, I told her he had left. Without knowing any details at all, she proceeded to tell me to tell him to move me into an apartment (out of our lovely home), put my two oldest into school (I was home schooling them), put my two toddlers in daycare—all so I could get a full time job! And if that were not enough, she told me (without any thought to how desperate I was already feeling), that she knew he would never come back... He was like his father, etc., etc.

Nauczyłam się tej lekcji bardzo wcześnie w mojej Podróży Przywrócenia. Nie zdając sobie z tego sprawy, kiedy moja teściowa zadzwoniła, żeby porozmawiać z moim mężem, powiedziałam jej, że on odszedł. Nie znając żadnych szczegółów, kazała mi powiedzieć, żeby przeniósł mnie do mieszkania (z naszego pięknego domu), oddał dwoje najstarszych dzieci do szkoły (uczyłam je w domu), oddał moje dwa maluchy do przedszkola - wszystko po to, żebym mogła dostać pracę na pełen etat! A gdyby tego było mało, powiedziała mi (bez zastanowienia, jak bardzo byłam zdesperowana), że wie, że on nigdy nie wróci... Był taki jak jego ojciec, itd. itp.

She wasn't trying to be cruel, it wasn't her fault. I should never have shared what was going on knowing that it would bring back her own painful memories of her unfaithful husband. And naturally it would also cause her to rely on her "support groups" she had been going to for decades! I will always be grateful for what she said, not because I followed her advice, but because of the pain of her saying all this to me (when I was already so broken), taught me a huge lesson that I learn and followed to the end— tell NO ONE.

Nie chciała być okrutna, to nie była jej wina. Nie powinnam była się dzielić tym, co się dzieje, wiedząc, że to przywoła jej bolesne wspomnienia o niewiernym mężu. I naturalnie to spowodowało, że musiała polegać na swoich ,,grupach wsparcia”, do których chodziła od dekad! Zawsze będę wdzięczna za to, co powiedziała, nie dlatego, że poszłam za jej radą, ale dlatego, że ból, jaki sprawiło jej powiedzenie mi tego wszystkiego (kiedy byłam już tak załamana), nauczył mnie ogromnej lekcji, której nauczyłam się i przestrzegałam do końca - nie mów NIKOMU.

That day I learned that I could not handle other people's emotions (anger, pain, frustration) when I had so many of my own to deal with. And this wasn't founded in selfishness, but in order to be able to care for my children and finish my Restoration Journey rather than giving up and giving into that wide road that leads to destruction.

Tego dnia nauczyłam się, że nie mogę radzić sobie z emocjami innych ludzi (gniewem, bólem, frustracją), kiedy mam tak wiele własnych, z którymi muszę sobie poradzić. I nie było to podyktowane egoizmem, ale chęcią opieki nad moimi dziećmi i dokończenia mojej Podróży Przywrócenia, zamiast poddania się i wejścia na tę szeroką drogę, która prowadzi do zniszczenia.

Think about it, each and every time you open your HEART to anyone, is it their fault when you are wounded? Only you know and understand your fragile state and what is at stake should you be led in the wrong direction.

Zastanów się, czy za każdym razem, kiedy otwierasz przed kimś swoje SERCE, czy to jego wina, że cię zranił? Tylko Ty znasz i rozumiesz swój kruchy stan i co Ci grozi, jeśli zostaniesz poprowadzona w złym kierunku.

In addition to our emotions, another very key component is your faith. Your faith needs to stay strong and there is a large group of people who simply lack your faith who can steal what you have. Each person you share your hopes with have the potential of using up your faith. You will soon find you need to "carry them along" each and every time something negative happens—the strength that you really need to finish your race!

Oprócz naszych emocji, kolejnym bardzo kluczowym elementem jest twoja wiara. Twoja wiara musi pozostać silna, a istnieje duża grupa ludzi, którym po prostu brakuje wiary i którzy mogą ukraść to, co masz. Każda osoba, z którą dzielisz się swoimi nadziejami, ma potencjał, aby zużyć twoją wiarę. Wkrótce przekonasz się, że musisz ,,nieść ją ze sobą” za każdym razem, gdy wydarzy się coś negatywnego - siłę, której naprawdę potrzebujesz, aby ukończyć swój bieg!

"Do you not know that those who run in a race all run, but only one receives the prize? Run in such a way that you may win"—1 Corinthians 9:24

,,Czy nie wiecie, że ci, którzy biegną w wyścigu, wszyscy wprawdzie biegną, lecz tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście ją otrzymali” - 1 Koryntian 9:24

 "Therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us..."—Hebrews 12:1

,,Skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza, w cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu” - Hebrajczyków 12:1

If you promise to no longer share what's going on in your life, if you instead let go of this group of people in your life, I promise that those who truly love you will be at the finish line cheering for you when you cross it! What you don't need, right now, is someone you need to carry every step along the way of YOUR Restoration Journey. You don't need one more person you need to explain everything to, and WORSE, someone who has the potential to oppose what you're doing, who will purposely be blocking your way!

Jeśli obiecasz, że nie będziesz się już dzielić tym, co dzieje się w twoim życiu, jeśli zamiast tego pozwolisz odejść tej grupie ludzi w twoim życiu, obiecuję, że ci, którzy naprawdę cię kochają, będą na mecie, kibicując ci, kiedy ją przekroczysz! To, czego nie potrzebujesz, w tej chwili, to ktoś, kogo musisz nosić przy sobie na każdym kroku w TWOJEJ Podróży Przywrócenia. Nie potrzebujesz jeszcze jednej osoby, której musisz wszystko tłumaczyć, a co GORSZA, kogoś, kto ma potencjał, aby sprzeciwić się temu, co robisz, kto celowo będzie blokował twoją drogę!

The most difficult group are your closest family and friends. These are the people who love you the most. Therefore, they love you so much and are concerned about how your husband is treating you and what you have already gone through. This group let's you know that you deserve better. Therefore they often feel it is their "duty" to prove their love by blocking your progress either with their confrontations, information about your husband and/or the OW, and even things they hear other people saying. And believe it or not, there are some who actually will be praying against your restoration!

Najtrudniejszą grupą są najbliższa rodzina i przyjaciele. Są to osoby, które kochają cię najbardziej. Dlatego tak bardzo cię kochają i przejmują się tym, jak twój mąż cię traktuje i przez co już przeszłaś. Ta grupa pozwala ci wiedzieć, że zasługujesz na coś lepszego. Dlatego często czują, że ich ,,obowiązkiem” jest udowodnić swoją miłość poprzez blokowanie twoich postępów albo swoimi konfrontacjami, informacjami o twoim mężu i/lub IK, a nawet rzeczami, które słyszą, że inni ludzie mówią. I wierz lub nie, ale są tacy, którzy faktycznie będą się modlić przeciwko waszemu przywróceniu!

The way I learned this lesson was when my own mother was babysitting for me and my sister called. She didn't turn off the answering machine so I heard their hour long conversation that was taped! Not only were they against me getting back together with my husband, but my sister was coaching my mom how to stop it. After I got over feeling so horribly hurt, I sought God for wisdom and knew I had to kindly and lovingly tell them my plans and ask them to choose to be with me, but if they couldn't, I would have to cut off communication with them until my journey was done.

Sposób w jaki nauczyłam się tej lekcji był wtedy, gdy moja własna matka została z dziećmi dla mnie i zadzwoniła moja siostra. Nie wyłączyła automatycznej sekretarki, więc słyszałam ich godzinną rozmowę, która została nagrana na taśmę! Nie tylko były przeciwne temu, żebym wróciła do męża, ale moja siostra pouczała moją mamę, jak to powstrzymać. Po tym, jak przestałam czuć się tak strasznie zraniona, szukałam u Boga mądrości i wiedziałam, że muszę uprzejmie i z miłością powiedzieć im o moich planach i poprosić, by wybrały bycie ze mną, ale jeśli nie będą mogły, będę musiała zerwać z nimi kontakt, dopóki moja podróż nie dobiegnie końca.

"He who is not with Me is against Me; and he who does not gather with Me scatters"—Matthew 12:30

,,Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza” - Mateusz 12:30

First, I only spoke to them when there were no negative emotions attached to it. Then I asked the Lord to see it as He did, which is when I knew that they really loved me and my children. They were not doing it to be mean, cruel or unkind. Only then was I in a place of speaking kindly to them so they understood.

Po pierwsze, porozmawiałam z nimi wtedy, gdy nie wiązały się z tym żadne negatywne emocje. Wtedy prosiłam Pana, abym widziała to tak, jak On to widział, i wtedy wiedziałam, że one naprawdę kochają mnie i moje dzieci. Nie robiły tego, aby być złośliwymi, okrutnymi czy niemiłymi. Dopiero wtedy mogłam mówić do nich w sposób uprzejmy, aby zrozumiały.

Once again, I was not angry with them. I did not talk to them until I could speak from my head, not from my heart when there were NO emotions attached to what had transpired. I told them I understood why they were doing this, because they loved me so much. However... my children's future (and mine) had to be my decision since I would be the one who suffered the consequences. 

Ponownie, nie byłam na nich zła. Nie rozmawiałam z nimi, dopóki nie mogłam mówić z mojej głowy, a nie z serca, kiedy nie było ŻADNYCH emocji związanych z tym, co się wydarzyło. Powiedziałam im, że rozumiem, dlaczego to robią, ponieważ tak bardzo mnie kochają. Jednak... przyszłość moich dzieci (i moja) musi być moją decyzją, ponieważ to ja poniosę konsekwencje. 

"Who is there to harm you if you prove zealous for what is good? But even if you should suffer for the sake of righteousness, you are blessed. AND DO NOT FEAR THEIR INTIMIDATION, AND DO NOT BE TROUBLED, but sanctify Christ as Lord in your hearts, always being ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you, yet with gentleness and reverence; and keep a good conscience so that in the thing in which you are slandered, those who revile your good behavior in Christ will be put to shame. For it is better, if God should will it so, that you suffer for doing what is right rather than for doing what is wrong"—1 Peter 3:13-17.

,,Kto wyrządzi wam zło, jeśli będziecie naśladowcami dobra? Ale jeśli nawet cierpicie dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. NIE BÓJCIE SIĘ ICH GRÓŹB ANI SIĘ NIE LĘKAJCIE. Lecz Pana Boga uświęcajcie w waszych sercach i bądźcie zawsze gotowi udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od was uzasadnienia waszej nadziei, z łagodnością i bojaźnią. Miejcie czyste sumienie, aby za to, że mówią o was źle, jak o złoczyńcach, zostali zawstydzeni ci, którzy zniesławiają wasze dobre postępowanie w Chrystusie. Lepiej bowiem – jeśli taka jest wola Boga – cierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli czyniąc źle” - 1 Piotra  3:13-17.

The outcome was that my sister just knew she was right and just could not "stand by" and watch me "mess up my life with a loser." My mom, however, told me she was "with me" and for the remainder of my Journey she never once faltered from her commitment.

W rezultacie moja siostra po prostu wiedziała, że ma rację i nie mogła ,,stać z boku” i patrzeć, jak ,,psuję sobie życie z nieudacznikiem”. Moja mama jednak powiedziała mi, że jest ,,ze mną” i przez resztę mojej podróży ani razu nie zawahała się przed swoim zobowiązaniem.

Nevertheless, I was VERY CAREFUL to share NOTHING with her that I would later have to carry the weight of. I told her all the GOOD things that happened and kept anything difficult or frightening to myself to share them with the LORD ONLY! I remember that this was for the most part good, yet, due to me never telling her anything negative she was much more positive and optimistic than I WAS sometimes, which I knew was due to her hearing only the good things and not the difficult things. I confess I was "tempted" a few times to tell her just how BAD things were, but I knew I would regret it later. Little did I know it was because I was so close and the enemy was pulling out all the stops to trip me up "knowing that he has only a short time"—Revelation 12:12  

Niemniej jednak byłam BARDZO OSTROŻNA, aby nie dzielić się z nią NICZYM, czego ciężar musiałabym później dźwigać. Mówiłam jej o wszystkich DOBRYCH rzeczach, które się wydarzyły i zachowywałam dla siebie wszystko, co trudne lub przerażające, aby dzielić się tym TYLKO z PANEM! Pamiętam, że w większości przypadków było to dobre, ale dzięki temu, że nigdy nie mówiłam jej nic negatywnego, była o wiele bardziej pozytywna i optymistyczna niż ja czasami byłam, co wiedziałam, że było spowodowane tym, że słyszała tylko dobre rzeczy, a nie trudne. Przyznaję, że kilka razy ,,kusiło” mnie, żeby powiedzieć jej, jak bardzo ZŁE rzeczy się działy, ale wiedziałam, że później będę tego żałować. Nie wiedziałam, że to dlatego, że byłam tak blisko, a wróg robił wszystko, abym upadła, ,,gdyż wie, że ma niewiele czasu” - Objawienie 12:12.  

When my restoration was complete, my sister, I heard, wasn't ready for our relationship to be restored. I was fine with that, and just knew I needed to wait for her to make the first move. When I asked the Lord about it and He gave me this verse:

Kiedy moje przywrócenie zostało zakończone, moja siostra, jak słyszałam, nie była gotowa na odbudowę naszej relacji. Nie przeszkadzało mi to i wiedziałam, że muszę poczekać, aż to ona wykona pierwszy ruch. Kiedy zapytałam Pana o to, dał mi ten werset:

“Lift up your eyes round about and see; They all gather together, they come to you"—Isaiah 60:4

,,Podnieś wokoło swe oczy i spójrz: ci wszyscy, którzy się zgromadzili, przyjdą do ciebie” - Izajasza 60:4.

My sister waited for more than a year. When she called me it was for my birthday, and also to congratulate me on the birth of Tara (my first "restoration baby" born 2 weeks before my birthday) . She told me she was "wrong" (something I don't think I ever heard before or since) and that she was happy for me! After that things were even better than before.

Moja siostra czekała na to ponad rok. Kiedy do mnie zadzwoniła, było to z okazji moich urodzin, a także aby pogratulować mi narodzin Tary (moje pierwsze ,,dziecko przywrócenia” urodzone 2 tygodnie przed moimi urodzinami). Powiedziała mi, że się ,,myliła” (coś, czego chyba nigdy wcześniej ani później nie słyszałam) i że cieszy się razem ze mną! Potem wszystko było jeszcze lepsze niż wcześniej.

 

What Can You Do that's an even
BETTER solution? 

Co możesz zrobić, co jest jeszcze
LEPSZYM rozwiązaniem?

What I shared with you above was very EARLY in my Restoration Journey. Later I learned something much more powerful that I shared with you in a previous lesson. If you messed up and told too many people (who told people), then when they press in on you remember to apply the AGREEABLE principle.

To, czym podzieliłam się z tobą powyżej było bardzo WCZEŚNIE w mojej Podróży Przywrócenia. Później nauczyłam się czegoś znacznie potężniejszego, czym podzieliłam się z tobą w poprzedniej lekcji. Jeśli namieszałaś i powiedziałaś zbyt wielu osobom (które powiedziały innym), to kiedy oni naciskają na ciebie, pamiętaj, żeby zastosować zasadę GODZENIA SIĘ.

"Agree with your adversary quickly, while you are on the way with him, lest your adversary deliver you to the judge, the judge hand you over to the officer, and you be thrown into prison" —Matthew 5:25

,,Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, aby przeciwnik nie wydał cię sędziemu, a sędzia strażnikowi, i aby nie wtrącono cię do więzienia” - Mateusza 5:25

If you have close friends, family, coworkers, anyone—including your husband—tell you to Move On, or find someone new, simply AGREE! Isn't that what God told us to do? But when I first learned the Agree Quickly I only understood it to be for my husband who was clearly my adversary at that time.

Jeśli masz bliskich przyjaciół, rodzinę, współpracowników, kogokolwiek - w tym swojego męża - którzy mówią ci, żebyś ruszyła dalej lub znalazła kogoś nowego, po prostu ZGADZAJ SIĘ! Czyż nie to właśnie Bóg powiedział nam, żebyśmy robili? Ale kiedy po raz pierwszy nauczyłam się szybkiej zgody, zrozumiałam, że dotyczy ona tylko mojego męża, który w tamtym czasie był moim przeciwnikiem.

It was so amazing how perfectly simple being agreeable is, and that when I agreed to move on, it didn't mean the way they meant it. The truth is, you should move on. Move on with your life by learning to be a better person, a better mom, better homemaker, better daughter, sister, etc.

To było tak niesamowite, jak doskonale proste jest bycie ugodowym i że kiedy zgodziłam się iść naprzód, nie oznaczało to sposobu, w jaki oni to rozumieli. Prawda jest taka, że powinnaś pójść naprzód. Ruszyć dalej ze swoim życiem, ucząc się być lepszą osobą, lepszą mamą, lepszą gospodynią domową, lepszą córką, siostrą, itd.

"This lesson helped to remind me to ONLY rely on the Lord. I have friends and family that are trying to get me to move on and I love the fact I can say "okay" and not really have to explain." ~Sherry in Arizona

,,Ta lekcja pomogła mi przypomnieć, aby polegać TYLKO na Panu. Mam przyjaciół i rodzinę, którzy próbują nakłonić mnie do pójścia naprzód i kocham fakt, że mogę powiedzieć ,,w porządku” i tak naprawdę nie muszę się tłumaczyć”. ~ Sherry w Arizonie

Finding someone NEW is what we recommend, remember? And do you also remember that we don't want you to settle for anyone less than WHO you deserve?!? You deserve the BEST. The Ultimate Bridegroom.

Szukanie kogoś NOWEGO jest tym, co zalecamy, pamiętasz? I czy pamiętasz również, że nie chcemy, abyś zadowoliła się kimś poniżej tego, na KOGO zasługujesz?!? Zasługujesz na NAJLEPSZEGO. Ostatecznego Oblubieńca.

  

Isaiah 54:5-7 special promise is just for you! Embrace this verse and embrace Him!

Izajasza 54:5-6 ta specjalna obietnica jest właśnie dla ciebie! Obejmij ten werset i obejmij Go!

"For YOUR Husband is your Maker,
Whose name is the LORD of hosts.
For the LORD has called you,
Like a wife forsaken and grieved in spirit,
Even like a wife of one's youth when she is rejected,"
Says your God.

,,Bo TWOIM małżonkiem jest twój Stwórca,
PAN zastępów – to jego imię...
PAN bowiem powołał cię
jak żonę opuszczoną i przygnębioną na duchu,
jak młodą żonę, gdy była porzucona,
mówi twój Bóg.

And just as you would normally do when you felt that your family, friends, coworker would NOT like the new Guy you met, don't say anything about Him to anyone! It is not as if He is someone to hide, but you know that they simply would NOT understand and it would cause them to worry about you even more.

I tak jak normalnie zrobiłabyś, gdybyś czuła, że twojej rodzinie, przyjaciołom, współpracownikom NIE spodobałby się nowo poznany Mężczyzna, nie mów nic o Nim nikomu! To nie jest tak, że On jest kimś, kogo trzeba ukrywać, ale wiesz, że oni po prostu by tego NIE zrozumieli i to spowodowałoby, że martwiliby się o ciebie jeszcze bardziej.

As far as your husband is concerned, he, too, should not hear that it is Him who is causing you to look RADIANT... Just keep him guessing. 😉 The truth is, MANY of us who have experienced restored marriages found that once we LET GO and AGREED to move on, and yes, even find someone NEW, that it was the first indication that our (ex)husbands really cared. They began to panic. But again, just keep Who it is to yourself.

Jeśli chodzi o twojego męża, to on też nie powinien słyszeć, że to On powoduje, że wyglądasz PROMIENNIE... Niech się tylko domyśla. 😉 Prawda jest taka, że WIELE z nas, które doświadczyły przywróconych małżeństw, odkryło, że kiedy już ODPUŚCIŁYŚMY i ZGODZIŁYŚMY się ruszyć naprzód, a nawet znaleźć kogoś NOWEGO, to pojawiał się pierwszy sygnał, że naszym (eks) mężom naprawdę zależy. Zaczynali panikować. Ale znowu, po prostu zachowaj to, Kim jest dla siebie.

NO, do NOT play games. This is not a game. If you haven't met Him in this way, then just agree to letting go and that you are open to someone new, but that as of RIGHT NOW, you need to focus on YOU. In today's world this is something that other people get excited about.

NIE, NIE graj w gry. To nie jest gra. Jeśli jeszcze nie spotkałaś Go w ten sposób, to po prostu zgódź się na to, że odpuszczasz i że jesteś otwarta na kogoś nowego, ale że od TERAZ musisz skupić się na SOBIE. W dzisiejszym świecie jest to coś, czym inni ludzie się ekscytują.

And the truth is—it is YOU who you need to focus on. You, who God is saying He wants to change. No longer looking at everyone else and blaming them, nor focusing on them and trying to get them to come back either. And the freedom will bring HEALING to everyone concerned.

A prawda jest taka, że musisz się skupić na SOBIE. Ty, o której Bóg mówi, że chce zmienić. Nie musisz już patrzeć na wszystkich innych i obwiniać ich, ani też skupiać się na nich i próbować nakłonić ich do powrotu. A wolność przyniesie UZDROWIENIE wszystkim zainteresowanym.

Be ready to SHARE this change with everyone who asks you, and trust me, they WILL ask you: 

Bądź gotowa, by PODZIELIĆ SIĘ tą zmianą z każdym, kto cię o to zapyta, a uwierz mi, BĘDĄ cię pytać: 

"...but sanctify Christ as Lord in your hearts, always being ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you, yet with gentleness and reverence"—1 Peter 3:15

,,Lecz Pana Boga uświęcajcie w waszych sercach i bądźcie zawsze gotowi udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od was uzasadnienia waszej nadziei, z łagodnością i bojaźnią” - 1 Piotra 3:15.

When I first read this verse I felt it meant that my duty was to tell everyone that I believed that God was going to restore my marriage. Who did I boldly tell? You won't believe it? The other woman! Yep, another hard painful lesson that God used for good! It taught me something I can now pass on to you!

Kiedy po raz pierwszy przeczytałam ten werset, poczułam, że moim obowiązkiem jest powiedzieć wszystkim, że wierzę, iż Bóg odbuduje moje małżeństwo. Komu to śmiało powiedziałam? Nie uwierzysz? Innej kobiecie! Tak, kolejna ciężka, bolesna lekcja, którą Bóg wykorzystał ku dobremu! Nauczyła mnie czegoś, co teraz mogę przekazać tobie!

Not only was it painful, I learned first hand about opposition, and that saying something stupid like this will drive everyone to prove you wrong! It drove my husband farther away and caused the other woman to pay for the divorce my husband didn't really want.

Nie tylko było to bolesne, ale dowiedziałam się z pierwszej ręki o opozycji i o tym, że powiedzenie czegoś głupiego w ten sposób spowoduje, że każdy będzie chciał udowodnić, że się mylisz! To oddaliło mojego męża i spowodowało, że inna kobieta zapłaciła za rozwód, którego mój mąż tak naprawdę nie chciał.

It wasn't until I learned the truth in being AGREEABLE to moving on, finding someone new, that I no longer had opposition AND I was able to recover from my huge blunder! But as usual, many began suggesting new men, but it was just so easy to tell them that I just wanted time for myself! Time to not have to worry about pleasing anyone. And what is lovely, is that once you know the Lord as your Husband, He is instantly pleased with you! You no longer need to worry about pleasing anyone who never seem to be pleased.

Dopiero gdy poznałam prawdę o tym, że jestem ZGODNA na pójście dalej, znalezienie kogoś nowego, przestałam mieć opozycję I mogłam odzyskać siły po moim wielkim błędzie! Ale jak zwykle, wielu zaczęło sugerować nowych mężczyzn, ale tak łatwo było powiedzieć im, że po prostu chcę mieć czas dla siebie! Czas, by nie musieć się martwić o to, czy komuś się spodobam. A to, co jest piękne, to fakt, że kiedy poznasz Pana jako swojego Męża, On od razu jest z ciebie zadowolony! Nie musisz się już martwić o to, by zadowolić kogoś, kto nigdy nie wydaje się być zadowolony.

Instead, just as it promises in these verses: 

Zamiast tego, tak jak to obiecuje w tych wersetach: 

"Delight yourself in the LORD; and He will give you the desires of your heart"—Psalm 37:4

,,Rozkoszuj się PANEM, a on spełni pragnienia twego serca” - Psalm 37:4.

 "Therefore the LORD longs to be gracious to you, and therefore He waits on high to have compassion on you For the LORD is a God of justice; How blessed are all those who long for Him"—Isaiah 30:18

,,I dlatego PAN będzie czekać, aby okazać wam łaskę, i dlatego będzie wywyższony, aby się zlitować nad wami. PAN bowiem jest Bogiem sądu. Błogosławieni wszyscy, którzy na niego czekają” - Izajasza 30:18.

Once you are totally renewed and rebuilt, with your New Husband, you will GLOW! And you will become even MORE attractive to your earthly or ex husband.

Gdy zostaniesz całkowicie odnowiona i odbudowana ze swoim nowym Mężem, będziesz PROMIENIEĆ! I staniesz się jeszcze BARDZIEJ atrakcyjna dla swojego ziemskiego lub byłego męża.

"They looked to Him and were radiant, and their faces will never be ashamed"—Psalm 34:5

,,Spojrzeli na niego i rozpromienili się, a ich oblicza nie doznały wstydu” - Psalm 34:5.

Yet be careful, men only want what they think they cannot have. Men were created for the challenge and the chase. Unfortunately, women are the ones doing the chasing and the men are running. Once you run after the Lord, we GUARANTEE that men will begin to pursue you!! And once they do, keep on running until your husband is man enough to catch you. And that kind of man will only be a godly man!

Jednak bądź ostrożna, mężczyźni chcą tylko to, co myślą, że nie mogą mieć. Mężczyźni zostali stworzeni dla wyzwania i pościgu. Niestety, kobiety są tymi, które zabiegają, a mężczyźni biegną. Gdy będziesz biegła za Panem, GWARANTUJEMY, że mężczyźni zaczną o ciebie zabiegać!!! A kiedy już to zrobią, biegnij dalej, aż twój mąż będzie na tyle męski, by cię złapać. A takim mężczyzną będzie tylko pobożny mężczyzna!

NOW, after learning the truth, when people ask you about your marriage situation what will you say?

TERAZ, po poznaniu prawdy, kiedy ludzie spytają cię o twoją sytuację małżeńską, co powiesz?

Don't go running around town with this news, just be quiet and wait for them to come to you. And be ready each and every time your situation changes.

Nie biegaj z tą wiadomością po mieście, tylko bądź cicho i czekaj, aż oni przyjdą do ciebie. I bądź gotowa za każdym razem, gdy twoja sytuacja się zmieni.

"AND DO NOT FEAR THEIR INTIMIDATION, AND DO NOT BE TROUBLED, but sanctify Christ as Lord in your hearts, always being ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you, yet with gentleness and reverence; and keep a good conscience so that in the thing in which you are slandered, those who revile your good behavior in Christ will be put to shame"  —1 Peter 3:14-16

,,...NIE BÓJCIE SIĘ ICH GRÓŹB ANI SIĘ NIE LĘKAJCIE. Lecz Pana Boga uświęcajcie w waszych sercach i bądźcie zawsze gotowi udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od was uzasadnienia waszej nadziei, z łagodnością i bojaźnią. Miejcie czyste sumienie, aby za to, że mówią o was źle, jak o złoczyńcach, zostali zawstydzeni ci, którzy zniesławiają wasze dobre postępowanie w Chrystusie” - 1 Piotra 3:14-16.

Don't share anything that should be kept secret until GOD reveals your restoration!!!

Nie dziel się niczym, co powinno pozostać w tajemnicy, dopóki BÓG nie ujawni twojego przywrócenia!!!

 

Personal Testimony from Erin 

Osobiste świadectwo od Erin

Just like most of you I went looking for someone who would help me seek restoration for my marriage, beginning with my own pastor who thought I was nuts to even want it, and in the end sent me to the singles ministry, that lasted just about an hour!

Podobnie jak większość z was, szukałam kogoś, kto pomoże mi w przywróceniu mojego małżeństwa, zaczynając od mojego własnego pastora, który uważał, że jestem szalona, że w ogóle tego chcę, a na koniec wysłał mnie do służby dla singli, co trwało tylko około godziny!

Thinking it could be my denomination, I began searching through the other churches in the area. Only one told me restoration was possible. It was the senior pastor, but his associate pastor he sent me to speak to, was the absolute worst. In the end I knew God wanted me to walk it alone, until He provided another woman who turned out to encourage me, and became the first ePartner, Sue.

Myśląc, że to może być moja denominacja, zaczęłam szukać w innych kościołach w okolicy. Tylko jeden powiedział mi, że odbudowa jest możliwa. Był to starszy pastor, ale jego zastępca, z którym wysłał mnie na rozmowę, był absolutnie najgorszy. W końcu wiedziałam, że Bóg chce, abym przeszła przez to sama, aż do momentu, kiedy dał mi inną kobietę, która okazała się być dla mnie zachętą i została pierwszą zPartnerką, Sue.

One of the things we discovered together was how the greatest opposition came from the people closest to us! We learned that we could share ONLY with each other, and for all the rest, we just gave the appearance that we had moved on. NO, not with someone else, and when people suggested it I simply said "Not now, right now, I need time for me," which kept them from pushing some goofy guy or a blind date or something worse!!

Jedną z rzeczy, które odkryłyśmy razem, było to, że największy sprzeciw pochodzi od ludzi, którzy są nam najbliżsi! Nauczyłyśmy się, że możemy dzielić się TYLKO ze sobą, a co do całej reszty, po prostu stwarzałyśmy pozory, że poszłyśmy naprzód. NIE, nie z kimś innym, a kiedy ludzie to sugerowali, po prostu mówiłam: ,,Nie teraz, w tej chwili potrzebuję czasu dla siebie”, co powstrzymywało ich od wciskania mi jakiegoś głupkowatego faceta, randki w ciemno czy czegoś gorszego!!!

And the other thing we discovered was that as things changed or improved it was so tempting to tell people the updates, especially those who doubted us! Yet, keeping our mouths closed, and learning how to be discrete, got us both over the finish line when we both could then share everything with everyone!!

Inną rzeczą, którą odkryłyśmy, było to, że gdy rzeczy się zmieniały lub poprawiały, to było tak kuszące, aby powiedzieć ludziom o aktualizacjach, zwłaszcza tym, którzy w nas wątpili! Jednak, trzymanie naszych ust zamkniętych i uczenie się, jak być dyskretnym, doprowadziło nas obie do mety, kiedy to mogłyśmy podzielić się wszystkim ze wszystkimi!

And this is the best part of my story! The ones I wanted to "set straight" the most were the dozen or so pastors who told me marriage restoration (of the magnitude I was living through) was impossible. There was one pastor in particular who told me flat out that God honored my husband's relationship with the other woman he was living with while he was still married to me!! Can you imagine???

I to jest najlepsza część mojej historii! Najbardziej chciałam ,,wyprostować” tych kilkunastu pastorów, którzy mówili mi, że odbudowa małżeństwa (w takim wymiarze, w jakim ja żyłam) jest niemożliwa. Szczególnie jeden pastor powiedział mi wprost, że Bóg uhonorował związek mojego męża z inną kobietą, z którą żył, kiedy był jeszcze moim mężem!!! Czy możesz to sobie wyobrazić???

Well, guess what? God wanted to let everyone in on His miracle even more than I wanted to share it. So He gathered all these pastors into one place to show off what He had done! No kidding!!

No i zgadnij co? Bóg chciał, aby wszyscy dowiedzieli się o Jego cudzie, nawet bardziej niż ja chciałem się nim podzielić. Zebrał więc tych wszystkich pastorów w jednym miejscu, aby pokazać, co uczynił! Nie żartuję!!!

About two weeks after my husband returned home I saw that there was a Christian seminar I had planned to go to, but then decided not to go. And to my utter shock, my husband said he wanted to go with me!! I didn't even ask him!

Około dwa tygodnie po tym, jak mój mąż wrócił do domu, zobaczyłam, że jest seminarium chrześcijańskie, na które planowałam pójść, ale potem zdecydowałam się nie iść. I ku mojemu wielkiemu szokowi, mój mąż powiedział, że chce iść ze mną!!! Nawet go nie pytałam!

When I went to register him I found out that it was the "advanced" seminar, which meant he was ineligible. Yet with God nothing is impossible! A few days later they called to say that the headquarters decided to use the seminar in our city to test and see if it was necessary to always require Seminar 1 before Seminar 2. And that meant my husband could go AND he could go for FREE!!

Kiedy poszłam go zarejestrować, dowiedziałam się, że było to seminarium ,,zaawansowane”, co oznaczało, że się nie kwalifikował. Jednak u Boga nic nie jest niemożliwe! Kilka dni później zadzwonili z informacją, że centrala postanowiła wykorzystać seminarium w naszym mieście do przetestowania i sprawdzenia, czy konieczne jest wymaganie zawsze seminarium 1 przed seminarium 2. A to oznaczało, że mój mąż mógł iść I mógł iść za DARMO!!!

But it just got better! As soon as I walked in, since it was the advanced seminar, I spotted at least a half a dozen pastors that I went to for help with my marriage. All of whom had said it was impossible. They ALL recognized me and their mouths dropped when they saw whose arm I was holding–my wayward husband whom they said would NEVER return!!

Ale było jeszcze lepiej! Gdy tylko weszłam do środka, ponieważ było to seminarium dla zaawansowanych, zauważyłam co najmniej pół tuzina pastorów, do których poszłam po pomoc w sprawie mojego małżeństwa. Wszyscy z nich mówili, że to niemożliwe. Oni WSZYSCY mnie rozpoznali i usta im opadły, kiedy zobaczyli, czyją rękę trzymam - mojego samowolnego męża, o którym mówili, że NIGDY nie wróci!

The best was the pastor who said God was honoring the immoral relationship my husband was in. The pastor was all smiles when he came over. He was thinking that I had taken his advice and I found someone new! Isn't that funny?!?! And as soon as I said, "Oh, you remember me speaking about my husband, let me introduce you" the pastor grabbed my husband's hand and shook it vigorously! And during the rest of the seminar he couldn't take his eyes off us as a couple. Before we left he had invited my husband and me to his church several times during the break.

Najlepszy był pastor, który mówił, że Bóg uhonorował niemoralny związek, w którym był mój mąż. Pastor był uśmiechnięty, kiedy podszedł. Myślał, że posłuchałam jego rady i znalazłam sobie kogoś nowego! Czy to nie zabawne?!?! A gdy tylko powiedziałam: ,,Och, pamiętasz, jak mówiłam o moim mężu, pozwól, że cię przedstawię”, pastor złapał mojego męża za rękę i uścisnął ją energicznie! I przez resztę seminarium nie mógł oderwać oczu od nas, jako pary. Zanim wyszliśmy, w czasie przerwy kilkakrotnie zapraszał mnie i mojego męża do swojego kościoła.

I hope that this will encourage you to KEEP QUIET and let God do His work in you, in your husband and in your marriage. AND most importantly that you run after God and never look back! That you run so fast that your husband will have to overtake you spiritually and even then, by remaining His bride, you will never be less alluring than before because your heart belongs to Another!

Mam nadzieję, że zachęci cię to do tego, byś BYŁA CICHO i pozwoliła Bogu wykonać Jego pracę w tobie, w twoim mężu i w twoim małżeństwie. A co najważniejsze, abyś biegła za Bogiem i nigdy nie oglądała się za siebie! Abyś biegła tak szybko, że twój mąż będzie musiał cię duchowo wyprzedzić, a nawet wtedy, pozostając Jego oblubienicą, nigdy nie będziesz mniej wabiąca, niż przedtem, ponieważ twoje serce należy do Innego!

And once He's had you alone for long enough, is done perfecting and intensely loving you, you will not need to send out any announcements! He will orchestrate it all for HIS glory!! 

A kiedy On będzie miał ciebie samą na wystarczająco długo, skończy doskonalić i intensywnie cię kochać, nie będziesz musiała wysyłać żadnych ogłoszeń! On zaaranżuje to wszystko dla SWOJEJ chwały!!! 

 

A Picture is Saying a Thousand Words 

Obraz jest wart tysiąca słów

Profile Pictures. I can't emphasize enough how IMPORTANT it is to take time to change and update your Profile Picture IF they include your husband. The saying goes "A picture is worth a thousand words," so while you may be saying you've let go and are moving on, you're profile picture is still screaming that you are still hanging on to your husband who is doing his best to get rid of you.

Zdjęcia profilowe. Nie mogę podkreślić wystarczająco dużo, jak WAŻNE jest, aby poświęcić czas na zmianę i aktualizację swojego zdjęcia profilowego, JEŚLI obejmuje ono twojego męża. Powiedzenie mówi: ,,Obraz jest wart tysiąca słów”, więc podczas gdy ty możesz mówić, że odpuściłaś i idziesz dalej, twoje zdjęcie profilowe wciąż krzyczy, że nadal trzymasz się swojego męża, który robi wszystko, aby się ciebie pozbyć.

In a later lessons, a lot of this will make more sense, but if you are at a place of Trusting God, and putting Him in His rightful place, first in your life— then change your profile picture to prove you mean what you say.

W późniejszych lekcjach wiele z tego będzie miało więcej sensu, ale jeśli jesteś w miejscu, w którym ufasz Bogu i stawiasz Go na Jego prawowitym miejscu, na pierwszym miejscu w swoim życiu - wtedy zmień swoje zdjęcie profilowe, aby udowodnić, że masz na myśli to, co mówisz.

I GET IT!! 

ZROZUMIAŁAM TO!!!

"Your testimonies also are my delight; They are my counselors"— Psalm 119:24

,,Twoje świadectwa też są moją rozkoszą i moimi doradcami” - Psalm 119:24.

"The Agreeable Principal is something I wish I had learned from the very beginning, along with the zipping the lips. Because my husband is in ministry I met a lot of pastor colleagues or so I thought, people that were his friends, that I thought genuinely cared for both of us and wanted to see our marriage restored. I found out the hard way that is not the case. The Lord is now helping me to share only good things and to be mindful of how I respond. I have even found out that when I shared information with my husband's pastor that he shared my information that was shared with him in confidence, to others!  I guess I learned a valuable but hard lesson." 

,,Zasada zgody to coś, czego chciałabym się nauczyć od samego początku, razem z zamykaniem ust. Ponieważ mój mąż jest w służbie, poznałam wielu kolegów pastorów, a przynajmniej tak mi się wydawało, ludzi, którzy byli jego przyjaciółmi, którzy, jak sądziłam, szczerze troszczyli się o nas oboje i chcieli, aby nasze małżeństwo zostało odbudowane. Przekonałam się w ciężki sposób, że tak nie jest. Pan pomaga mi teraz dzielić się tylko dobrymi rzeczami i uważać na to, jak reaguję. Odkryłam nawet, że kiedy podzieliłam się informacjami z pastorem mojego męża, on podzielił się moimi informacjami, które przekazałam mu w zaufaniu, z innymi!  Myślę, że nauczyłam się cennej, ale trudnej lekcji”.

~Henrietta in North Carolina

~ Henrietta w Północnej Karolinie

 

By the Word of Their Testimony 

Przez słowo swego świadectwa

To complete today's lesson, read one of our restored marriage testimonies taken from one of our By the Word of Their Testimony Series to glean the wisdom of this once hopeless marriage that has now been wonderfully restored by GOD. 

Aby zakończyć dzisiejszą lekcję, przeczytaj jedno z naszych świadectw o przywróconym małżeństwie, zaczerpnięte z jednej z naszych serii Przez słowo swego świadectwa, aby czerpać mądrość z tego niegdyś beznadziejnego małżeństwa, które teraz zostało cudownie przywrócone przez BOGA.

"Baby Boy at Our Wedding

,,Chłopczyk na naszym weselu”

 

,,...I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” - Jana 8:32

Teraz nadszedł czas, aby KLIKNĄĆ TUTAJ i wylać swoje serce do Pana i wypełnić dziennik ,,czego się nauczyłam”.