• Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Jedynym Synem żywego Boga.

• Wierzymy, że Jezus Chrystus narodził się z dziewicy Marii, żył bezgrzesznym życiem i umarł na krzyżu, płacąc cenę za nasze grzechy.

• Wierzymy, że powstał z martwych trzeciego dnia, wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i pewnego dnia powróci po swoją oblubienicę.

• Wierzymy, że jesteśmy Jego oblubienicą, na podstawie Izajasza 54:6, 5 ,,PAN bowiem powołał cię jak żonę opuszczoną i przygnębioną na duchu, jak młodą żonę, gdy była porzucona, mówi twój Bóg. Bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca, PAN zastępów – to jego imię, a twoim Odkupicielem jest Święty Izraela – będzie nazywany Bogiem całej ziemi”.

• Wyznajemy i wierzymy, że Biblia jest kompletnym i nieomylnym Słowem Bożym.

• Wierzymy również, że nie ma innej drogi do Boga, niż przez Jezusa Chrystusa: żadne uczynki, dobre czyny, członkostwo w kościele, ani modlitwy do nikogo innego poza Jezusem nie doprowadzą cię do nieba i nie ocalą od wiecznego cierpienia.

Restore Ministries International jest organizacją non-profit 501(c)(3), więc twoje darowizny można odliczyć od podatku w USA.