NEW-WW-Polish-COVER-Front-1320x1714-3

Rozdział 9 ,,Odpowiednia Pomoc” 

,,PAN Bóg powiedział też:
Niedobrze, by człowiek był sam;
uczynię mu odpowiednią dla niego pomoc.”
Rodzaju 2:18

God has designed a woman to be “…bone of my bones, flesh of my flesh” for her husband (Gen. 3:12). So why have we as Christian women bought into the feminist philosophy, allowing our role as the homemaker to be stolen? Because we are really unsure of what a woman was created and designed to do and to be. In today’s world men are not men and women are no longer women. This was the agenda of the feminist movement: to blend the roles. We now have confusion and unhappiness in both of the sexes. In addition, homosexuality and lesbianism are rampant in our society!

Bóg przeznaczył kobietę, jako „…kość z moich kości i ciało z mojego ciała” dla jej męża (Rdz. 3:12). Dlaczego więc jako chrześcijanki, przyjęłyśmy filozofię feministyczną, pozwalając na kradzież naszej roli gospodyni domowej? Ponieważ tak naprawdę nie jesteśmy pewne do czego kobieta została stworzona i przeznaczona w tym co robi i kim jest. W dzisiejszym świecie mężczyźni nie są mężczyznami, a kobiety nie są już kobietami. Taki był program ruchu feministycznego: mieszanie ról. Mamy teraz zamęt i nieszczęście u obu płci. Ponadto w naszym społeczeństwie szerzą się homoseksualizm i lesbijstwo!

Without an understanding of our role as a “helper suitable,” we will tear down with our own hands our homes, our husbands, and our families. We will believe the lies and begin to play into the world’s idea of the role of a woman. Until I understood how uniquely created I was, I would try to steal my husband’s role. I was envious of his role and even despised being created a woman.

So look with me at how God in His perfect love and incredible wisdom designed and created us to be women.

Bez zrozumienia naszej roli jako „odpowiedniej pomocy”, własnymi rękami zburzymy nasze domy, naszych mężów i nasze rodziny. Uwierzymy kłamstwom i zaczniemy odgrywać światową rolę kobiety. Dopóki nie zrozumiałam, jak wyjątkowo zostałam stworzona, próbowałam ukraść rolę męża. Byłam zazdrosna o jego rolę, a nawet gardziłam tym, że zostałam stworzona jako kobieta.

Spójrz więc ze mną, jak Bóg w swojej doskonałej miłości i niesamowitej mądrości, zaprojektował i stworzył nas, abyśmy były kobietami.

Uniquely Created
Wyjątkowo Stworzone

Created for the man. We must seek knowledge from God’s Word to define how we were created and why we were created. “For man does not originate from woman, but woman from man; for indeed man was not created for the woman’s sake, but woman for the man’s sake.” 1Cor. 11:8-9. As we begin to move into God’s perfect plan for our lives, we then can live the abundant life God promises in His Word. Our lives will reflect God’s Word, rather than deny it. Others will be drawn to Christ through the testimony of our lives.

Stworzone dla mężczyzny. Musimy szukać wiedzy ze Słowa Bożego, aby określić, jak zostałyśmy stworzone i dlaczego zostałyśmy stworzone. „Bo mężczyzna nie jest z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. Mężczyzna bowiem nie został stworzony dla kobiety, ale kobieta dla mężczyzny.” 1 Kor. 11:8-9. Kiedy zaczynamy wkraczać w doskonały Boży plan dla naszego życia, wtedy możemy żyć obfitym życiem, które Bóg obiecał w Swoim Słowie. Nasze życie będzie raczej odzwierciedlać Słowo Boże, niż mu zaprzeczać. Inni zostaną przyciągnięci do Chrystusa poprzez świadectwo naszego życia.

Helper suitable for him. “And the man gave names to all the cattle, and to the birds of the sky, and to every beast of the field, but for Adam there was not found a helper suitable for him.” Gen. 2:20. This statement really gets under the feminist’s skin. Does it get under yours too? As Christians, we must renew our minds to line up with God’s Word. God’s Word is Truth! Living the Truth certainly will not be easy and it will seem almost crazy at first. It will seem totally bizarre to others who watch and observe the changes in your life. But through obedience to His Word, we will soon understand and reap the rewards of our understanding and obedience.

Pomoc odpowiednia dla niego. „I Adam nadał nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebieskiemu, i wszelkim zwierzętom polnym. Dla Adama jednak nie znalazła się pomoc odpowiednia dla niego.” Rdz. 2:20. To stwierdzenie naprawdę zachodzi pod skórę feministki. Czy zachodzi też za twoją? Jako chrześcijanki, musimy odnowić nasze umysły, aby dostosować się do Słowa Bożego. Słowo Boże jest Prawdą! Życie Prawdą z pewnością nie będzie łatwe i na początku będzie wydawało się niemal szalone. Wydaje się to całkowicie dziwne dla innych, którzy widzą i obserwują zmiany w twoim życiu. Ale dzięki posłuszeństwie Jego Słowu, wkrótce zrozumiemy i zbierzemy owoce naszego zrozumienia i posłuszeństwa.

As Christians we obey and believe even when we don’t see. This is the faith we profess. We have all experienced how the world’s way has worn us out. We are worn out because we have tried to do what we were not created to do and to be what we were not designed to be.

Jako chrześcijanki, jesteśmy posłuszne i wierzymy nawet, kiedy nie widzimy. To jest wiara, którą wyznajemy. Wszystkie doświadczyłyśmy, jak wyczerpała nas droga świata. Jesteśmy wyczerpane, ponieważ próbowałyśmy robić to, do czego nie zostałyśmy stworzone i być tym, do czego nie zostałyśmy przeznaczone.

We must begin to see that God intended the role of a woman and of a man to be special and unique. We must ask the Lord for guidance and discernment with each task we are presently undertaking. Now let’s look first at how and why we were created in the beginning.

Musimy zacząć dostrzegać, że Bóg chciał, aby rola kobiety i mężczyzny była wyjątkowa i niepowtarzalna. Musimy prosić Pana o prowadzenie i rozeznanie w każdym zadaniu, które obecnie podejmujemy. Spójrzmy teraz najpierw na to, jak i dlaczego zostałyśmy stworzone na początku.

Male and Female
Mężczyzna i Kobieta

Created MALE AND FEMALE. “And God created man in His own image, in the image of God He created him; male and female He created them.” Gen. 1:27. “He created them male and female, and He blessed them and named them Man in the day when they were created.” Gen. 5:2. “But from the beginning of creation, God MADE THEM MALE AND FEMALE.” Mark 10:6. “And He answered and said, ‘Have you not read, that He who created them from the beginning MADE THEM MALE AND FEMALE…’” Matt. 19:4. When women wear men’s clothing, or have hairstyles or jobs that are unfeminine or downright masculine, they are denying the fact that God created women special and unique. We should not be ashamed of how we were created, but find the joy in being God’s perfect creation as women.

Stworzył MĘŻCZYZNĘ I KOBIETĘ. „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga go stworzył; stworzył ich mężczyzną i kobietą.” Rdz. 1:27. „Stworzył ich mężczyzną i kobietą; błogosławił ich i nadał im imię Adam w dniu, w którym zostali stworzeni.” Rdz. 5:2. „Lecz od początku stworzenia Bóg UCZYNIŁ ICH MĘŻCZYZNĄ I KOBIETĄ.” Marka 10:6. „A on im odpowiedział: Nie czytaliście, że ten, który stworzył ich na początku, UCZYNIŁ ICH MĘŻCZYZNĄ I KOBIETĄ…” Mt. 19:4. Kiedy kobiety noszą męskie ubrania, mają fryzury lub niekobiece zawody  albo wręcz męskie, zaprzeczają temu, że Bóg stworzył kobiety wyjątkowo i niepowtarzalnie. Nie powinnyśmy wstydzić się tego, jak zostałyśmy stworzone, ale odnajdować radość z bycia doskonałym stworzeniem Boga jako kobiety.

Masculine. Men were created to be men. We, as wives, need to encourage and show approval to our husbands for their manliness. He must know that you are happy that he is a man. In our society, the masculinity of our husbands is under attack. Because of this trend in society, we have tried to change our husbands to be more feminine. However, there is a difference between a feminine man and a gentleman. The term gentleman has been ripped out of our vocabulary to accomplish the goals of the feminist agenda. A true gentleman is now called a male chauvinist. Instead of gentlemen, our society is rampant with effeminate men! “Or do you not know that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Do not be deceived; neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate…shall inherit the kingdom of God.” 1Cor. 6:9. If you try to change your husband to act like you, what example will your sons have? Strength is a good quality for a man.

Męskość. Mężczyźni zostali stworzeni, aby być mężczyznami. Jako żony, musimy zachęcać mężów i okazywać im uznanie za ich męskość. Musi wiedzieć, że cieszysz się, że jest mężczyzną. W naszym społeczeństwie, męskość naszych mężów jest atakowana. Ze względu na ten trend w społeczeństwie, starałyśmy się zmienić naszych mężów, aby byli bardziej kobiecy. Jest jednak różnica między kobiecym mężczyzną a dżentelmenem. Termin dżentelmen został wyrwany z naszego słownika, aby osiągnąć cele feministycznej agendy. Prawdziwy dżentelmen jest teraz nazywany męskim szowinistą. Zamiast dżentelmenów, nasze społeczeństwo jest pełne zniewieściałych mężczyzn! „Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali...nie odziedziczą królestwa Bożego.” 1 Kor. 6:9-10. Jeśli próbujesz zmienić męża, żeby zachowywał się tak jak ty, jaki przykład będą mieli twoi synowie? Siła to dobra cecha mężczyzny.

Example: Julie definitely wore the pants in her family, yet she continually was disgusted by the weak man her husband was. God had blessed her with a son, but, as her husband tried to help him to become masculine, she put a stop to the type of sports or other boy toys that she thought might hurt him. There was little difference between her son and her daughters. If anything, the girls were more aggressive and would also be the heads of their households someday.

Przykład: Julie zdecydowanie nosiła spodnie w swojej rodzinie, ale ciągle była zniesmaczona słabym mężczyzną, jakim był jej mąż. Bóg pobłogosławił ją synem, ale kiedy jej mąż próbował pomóc mu stać się męskim, położyła kres uprawianiu sportów i innych zabawek dla chłopców, które jej zdaniem mogły go zranić. Między jej synem, a córkami była niewielka różnica. Jeśli już, dziewczyny były bardziej agresywne i któregoś dnia staną się głowami ich rodzin.

Feminine. Some denominations teach that women must have their heads covered, keep their hair long, and/or wear only dresses. Restore Ministries does not want to cause division over such issues. “If anyone advocates a different doctrine, and does not agree with sound words, those of our Lord Jesus Christ, and with the doctrine conforming to godliness, he is conceited and understands nothing; but he has a morbid interest in controversial questions and disputes about words, out of which arise envy, strife, abusive language, evil suspicions….” 1Tim. 6:3-4. Our ministry exists to bring families together and to strengthen marriages. We women know that as we pray for the Lord to lead us through our husbands, and to mold us and direct our hearts, He is faithful. Pray for the Lord’s direction. Be willing to follow the Lord as He directs you through your husband. Some women tend to go from one extreme to the other. Move slowly and be careful of being too legalistic. Clothing and hair can be changed; yet, if there is no change on the inside, who are we fooling? As we begin to move into our God-designed roles with obedience and conviction, our outward appearance will follow if necessary.

Kobiecość. Niektóre wyznania uczą, że kobiety muszą mieć zakryte głowy, mieć długie włosy i/lub nosić tylko sukienki. Restore Ministries nie chce powodować podziałów w takich sprawach. „Jeśli ktoś inaczej naucza i nie trzyma się zdrowych słów naszego Pana Jezusa Chrystusa i nauki zgodnej z pobożnością; Ten jest nadęty i nic nie wie, lecz ma chorobliwą skłonność do dociekań i sporów o słowa, z których rodzą się zawiść, spory, złorzeczenia, złośliwe podejrzenia…” 1 Tm. 6:3-4. Nasza służba istnieje po to, by łączyć rodziny i wzmacniać małżeństwa. My kobiety, wiemy, że kiedy modlimy się, aby Pan prowadził nas przez naszych mężów, kształtował nas i kierował naszymi sercami, On jest wierny. Módlcie się o kierownictwo Pana. Bądź gotowa podążać za Panem, jak On prowadzi cię przez twojego męża. Niektóre kobiety mają tendencję do przechodzenia z jednej skrajności w drugą. Poruszaj się powoli i uważaj, aby nie być zbyt legalistyczną. Odzież i włosy można zmienić; ale jeśli nie ma zmiany w środku, kogo oszukujemy? Kiedy zaczniemy wchodzić w nasze wyznaczone przez Boga role z posłuszeństwem i przekonaniem, nasz wygląd zewnętrzny będzie podążał, jeśli to konieczne.

Example: Leah* was the type of woman other women seemed to envy. After each baby, she was able to leave the hospital in the same pair of jeans she wore before she became pregnant. Her hair was short and always in the latest style. She would never allow her children to get in the way of her outside hobbies and goals. Even though her husband asked her to, she wouldn’t home school their children because she wanted her freedom. However, her relationship with her husband seemed odd. It was more of a friendship than a marriage (not that we shouldn’t be friends with our husbands). You would see her playfully punch her husband in the arm or slap him on the back. With her hair cut short, along with her style of clothing, many times she’d be mistaken for her husband’s son.

Przykład: Leah* była typem kobiety, której inne kobiety zdawały się zazdrościć. Po każdym dziecku mogła opuścić szpital w tych samych dżinsach, które nosiła przed zajściem w ciążę. Jej włosy były krótkie i zawsze w najnowszym stylu. Nigdy nie pozwoliłaby swoim dzieciom przeszkadzać jej zewnętrznym hobby i celom. Mimo, że mąż ją o to prosił, nie chciała uczyć swoich dzieci w domu, ponieważ chciała swojej wolności. Jednak jej związek z mężem wydawał się dziwny. To była bardziej przyjaźń niż małżeństwo (nie znaczy to, że nie powinnyśmy przyjaźnić się z naszymi mężami). Można było zobaczyć, jak żartobliwie uderza męża w ramię lub klepie go po plecach. Z krótko obciętymi włosami i stylem ubioru wiele razy była brana za syna swojego męża.

Her hair cut off. Has your husband asked you to let your hair grow long or longer? Or has he told you that you would look cute in one of the latest cuts? If he has told you something about your hair, submit. You must put your husband in the seat of authority over you.

Obcięte włosy. Czy twój mąż poprosił cię, abyś zapuściła długie lub dłuższe włosy? A może powiedział ci, że będziesz wyglądać uroczo w jednym z najnowszych cięć? Jeśli powiedział ci coś o twoich włosach, bądź poddana. Musisz postawić męża na miejscu władzy nad tobą.

We are constantly bombarded with friends who tell us the opposite of what our husbands say. When some of us do try to submit, maybe to grow our hair longer, we go through the awkward stage of growing it out. Then we whine, our husband gives in, and we cut it again. If our husbands have requested longer hair, here are the Scriptural references: “For if a woman does not cover her head, let her also have her hair cut off; but if it is disgraceful for a woman to have her hair cut off or her head shaved, let her cover her head.” 1Cor. 11:6. Also, 1Cor. 11:15: “…but if a woman has long hair, it is a glory to her. For her hair is given to her for a covering.” Women, the issue is not the length of our hair, but subjection to our husbands’ authority and protection for us. Our husbands can never be leaders if no one follows! And if you’re not following him, don’t expect your children to follow you!!

Jesteśmy nieustannie bombardowane przyjaciółkami, które mówią nam przeciwieństwo tego, co mówią nasi mężowie. Kiedy niektóre z nas próbują się poddać, może zapuszczają włosy, przechodzimy przez niezręczny etap ich rośnięcia. Potem jęczymy, nasz mąż się poddaje i znowu je ścinamy. Jeśli nasi mężowie prosili o dłuższe włosy, oto wzmianki biblijne: „Jeśli więc kobieta nie nakrywa głowy, niech się też strzyże. A jeśli hańbiące jest dla kobiety być ostrzyżoną lub ogoloną, niech nakrywa głowę.” 1 Kor. 11:6. Ponadto 1 Kor. 11:15: „…ale jeśli kobieta nosi długie włosy, przynosi jej to chwałę, gdyż włosy zostały jej dane za okrycie.” Kobiety, problemem nie jest długość naszych włosów, ale poddanie się autorytetowi i ochronie naszych mężów. Nasi mężowie nigdy nie mogą być liderami, jeśli nikt nie podąża za nimi! A jeśli ty nie podążasz za nim, nie oczekuj, że dzieci podążą za tobą!!

Example: I have a friend who loves this workbook; however, she has an area of rebellion that continues on until this day. This is why Scripture talks in James 1:25 about not being “… a forgetful hearer but an effectual doer.” Her husband is the type of man who likes long hair hanging down, no make-up, and casual clothing. When her husband is around this is exactly how she looks; however, I always know when her husband is out of town. Her hair is up, she wears make-up and her clothing changes. When others tell her she looks good, they are probably not aware of her husband’s preferences. She has been blessed with a large family but rebellion runs rampant. I hope I don’t have to explain why.

Przykład: Mam znajomą, która uwielbia tę książkę jednak ma obszar buntu, który trwa do dziś. To dlatego Pismo mówi w Jakuba 1:25 o tym, żeby nie być „…słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła”. Jej mąż jest typem mężczyzny, który lubi zwisające długie włosy, brak makijażu i swobodny ubiór. Kiedy jej mąż jest w pobliżu, dokładnie tak wygląda; jednak zawsze wiem, kiedy jej męża nie ma w mieście. Jej włosy są upięte, nosi makijaż, a jej ubranie się zmienia. Kiedy inni mówią jej, że wygląda dobrze, prawdopodobnie nie są świadomi preferencji jej męża. Została pobłogosławiona dużą rodziną, ale bunt szaleje. Mam nadzieję, że nie muszę wyjaśniać dlaczego.

My husband, Dan, on the other hand, likes a lot of make up, my nails done and my hair short and stylish. Before I met my husband, I was kind of a plain Jane. For years I had very long hair until my brother became ill with leukemia. I had just had my third son and my brother needed me to give quite a bit of blood for some tissue-typing for his bone marrow transplant. Within a few days, my hair began to fall out by the handful! My doctors surmised that giving blood had been too much for my body, and they recommended that I cut it. They told me that the weight of my hair would eventually cause all of it to fall out. When I cut it shoulder length, my husband loved it!

Z drugiej strony, mój mąż Dan lubi dużo makijażu, wymalowane paznokcie i krótkie i stylowe włosy. Zanim poznałam męża, byłam zwyczajną Jane. Przez lata miałem bardzo długie włosy, aż mój brat zachorował na białaczkę. Miałem właśnie trzeciego syna i mój brat potrzebował, żebym oddała trochę krwi do typowania tkankowego do przeszczepu szpiku kostnego. W ciągu kilku dni moje włosy zaczęły wypadać garściami! Moi lekarze przypuszczali, że oddawanie krwi było zbyt trudne dla mojego organizmu i zalecili, żebym je obcięła. Powiedzieli mi, że ciężar moich włosów w końcu spowoduje ich wypadnięcie. Kiedy przycięłam je do ramion, mój mąż to uwielbiał!

I had it this way for many years but, after I saw the Scriptures about the woman’s hair being her crown, I grew it out again. It wasn’t until I was told of my “long-hair righteousness” (To understand the term long-hair righteousness see the paragraph “First clean the inside” below) that I cut it again. Before I did, however, I asked my husband. He told me he loved me with short hair but he had never come out and told me. Looking back I think he may have hinted, but I never seemed to get the message. It seems to take me a little longer than others to wake up!

Tak było przez wiele lat, ale kiedy zobaczyłam Pismo Święte o włosach kobiety jako jej koronie, zapuściłam je ponownie. Dopiero gdy powiedziano mi o mojej “sprawiedliwości długich włosów” (aby zrozumieć termin sprawiedliwość  długich włosów, zobacz paragraf poniżej „Najpierw oczyść wnętrze”), przycięłam je ponownie. Jednak zanim to zrobiłam, zapytałam męża. Powiedział mi, że uwielbia mnie z krótkimi włosami, ale nigdy nie wyszedł i nie powiedział mi tego. Patrząc wstecz, wydaje mi się, że mógł coś zasugerować, ale nigdy nie zrozumiałam wiadomości. Wydaje się, że obudzenie się zajmuje mi trochę więcej czasu niż innym!

Now I am careful to dress and wear my hair for him. Since I am in my forties, I am now getting a bit gray and I like coloring my hair. However, he says he likes it the way it is. Well, goodbye, Miss Clairol! Update: Since writing this portion of the workbook Dan wants a red-head. Ladies, never get too settled or fixed when it’s our job to move and follow our husbands!

Teraz staram się ubierać i nosić moje włosy dla niego. Ponieważ jestem po czterdziestce, teraz robię się trochę siwa i lubię farbować włosy. Jednak mówi, że podoba mu się tak jak jest. Cóż, do widzenia, panno Clairol! Aktualizacja: Od czasu napisania tej części książki, Dan chciał rudą głowę. Drogie panie, nigdy nie bądźcie zbyt zakorzenione lub niezmienne, kiedy naszym zadaniem jest podążanie za naszymi mężami!

Note: Ladies, not only did I have “long-hair righteousness” but I also had “home-school righteousness,” “home-birth righteousness,” “wearing-only-skirts righteousness.” But, praise the Lord, He dealt with me on each of these areas of “self-righteousness.” Ladies, search your heart and confess to the Lord if there is any trace of self-righteousness in your life. Whenever we think that we are somehow better than someone else, then we are self-righteous. Self-righteousness is a serious form of pride that the Pharisees exhibited. As I look back, I wonder how I could ever have felt proud. It was my Lord who showed me the Truth, and He gave me the grace to be able to live that Truth in my life. It just shows me again that when I exhibited a “self-righteous” spirit and attitude, I was nothing but a fool!

Uwaga: Drogie panie, nie tylko miałam “sprawiedliwość długich włosów”, ale także “sprawiedliwość nauki domowej”, “sprawiedliwość domowych porodów”, “sprawiedliwość noszenia tylko spódnic”. Ale chwała Panu, On zajął się mną w każdej z tych dziedzin “samosprawiedliwości”. Drogie panie, zbadajcie swoje serce i wyznajcie Panu, czy w waszym życiu jest jakikolwiek ślad samosprawiedliwości. Ilekroć myślimy, że jesteśmy w jakiś sposób lepsze od kogoś innego, wtedy jesteśmy przekonane samousprawiadliwiające się. Samosprawiedliwość to poważna forma pychy, którą przejawiali faryzeusze. Kiedy patrzę wstecz, zastanawiam się, jak mogłam kiedykolwiek czuć się dumna. To mój Pan pokazał mi Prawdę i dał mi łaskę, abym mogła żyć tą Prawdą w moim życiu. Po prostu ponownie pokazuje mi to, że kiedy przejawiałam ducha i postawę “samosprawiedliwości”, byłam tylko głupcem!

The hidden heart. One more note on the hair. Many times I have been aware of a spirit of rebellion that seems to rise up in women in anger or frustration as they state, “I just want to cut it (their hair) off!” What matters to God is not what we say or do, for that is our outward appearance. God is interested in our hearts. How is your heart? Is your heart hard toward your husband or hardened against your being a woman? Each of us needs to do a heart check. “…but let it be the hidden person of the heart….” 1Pet. 3:4.

Ukryte wnętrze. Jeszcze jedna uwaga na temat włosów. Wiele razy zdawałam sobie sprawę z ducha buntu, który zdawał się narastać u kobiet w złości lub frustracji, gdy stwierdzały: „Chcę tylko je obciąć (ich włosy)!” Dla Boga liczy się nie to, co mówimy lub robimy, bo taki jest nasz wygląd zewnętrzny. Bóg interesuje się naszymi sercami. Jak z twoim sercem? Czy twoje serce jest twarde w stosunku do męża lub zatwardzone przeciwko temu, że jesteś kobietą? Każda z nas musi sprawdzić swoje serce. „…lecz ukryty, wewnętrzny człowiek…” 1 P. 3:4.

First clean the inside. The heart of a Pharisee is pride. The Pharisees hid evil thoughts and evil hearts behind their clothing. I have met women who wear very spiritual clothing, sometimes covering their heads. However, not all are as they appear. “You blind Pharisee, first clean the inside of the cup and of the dish, so that the outside of it may become clean also.” Matt. 23:26. I was surprised by the spiritual arrogance that the women exhibited toward one who wore other than their accepted clothing, didn’t cover her head, or wore pants. If you look down at those who do not dress as spiritually as you do, then you are a Pharisee like I was.

Najpierw oczyść wnętrze. Sercem faryzeusza jest pycha. Faryzeusze ukrywali złe myśli i złe serca za ubraniem. Spotkałam kobiety, które noszą bardzo duchowe ubrania, czasami zakrywające głowy. Jednak nie wszystkie są takie, na jakie wyglądają. „Ślepy faryzeuszu, oczyść najpierw wnętrze kubka i misy, aby i to, co jest na zewnątrz, było czyste.” Mt. 23:26. Zaskoczyła mnie duchowa arogancja, jaką kobiety okazywały w stosunku do kogoś, kto nosił inne ubrania niż ich akceptowane, nie zakrywały głowy albo nosiły spodnie. Jeśli spoglądasz z góry na tych, którzy nie ubierają się tak duchowo jak ty, to jesteś faryzeuszką, tak jak ja byłam.

The Lord convicted me of my “long-hair righteousness.” Somehow I became arrogant. I looked at women who had long hair as being more spiritual. With prejudice in my heart, I would look at those who had short hair as spiritually deficient or downright evil. Yet in my dealings and counseling experiences, I found that some with long hair, long dresses, and the like were quite evil underneath.

Pan przekonał mnie o mojej “sprawiedliwości długich włosów”. Jakoś też stałam się arogancka. Patrzyłam na kobiety, które miały długie włosy, jako bardziej uduchowione. Z uprzedzeniem w sercu patrzyłam na te, które mają krótkie włosy, jako na ubogie duchowo lub wręcz złe. Jednak w moich kontaktach i doświadczeniach doradczych odkryłam, że niektóre z długimi włosami, długimi sukienkami i tym podobnymi, były całkiem złe wewnątrz.

Anytime we judge another on the basis of their outward experience we are in deception. The saying that goes “you can’t judge a book by its cover” is true. “…Do not look at his appearance…because I have rejected him; for God sees not as man sees, for man looks at the outward appearance, but the LORD looks at the heart.” 1Sam. 16:7. Some of the most loving hearts that I have met have been the newly born-again Christians who may sometimes wear clothes that are immodest; yet, their hearts overflow with the love of the Lord. These were the friends of Jesus, lest we forget Mary Magdalene.

Za każdym razem, gdy oceniamy innych na podstawie ich zewnętrznych doświadczeń, jesteśmy w błędzie. Powiedzenie, że „książki nie można oceniać po okładce” jest prawdą. „…Nie patrz na jego urodę...gdyż go odrzuciłem. PAN bowiem nie patrzy na to, na co patrzy człowiek, bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczami, ale PAN patrzy na serce.” 1 Sm. 16:7. Niektóre z najbardziej kochających serc, jakie spotkałam, to nowo narodzeni chrześcijanie, którzy czasami mogą nosić nieskromne ubrania; jednak ich serca przepełnia miłość Pana. To byli przyjaciele Jezusa, żebyśmy nie zapomnieli o Marii Magdalenie.

Branding instead of beauty. “In that day the Lord will take away the beauty…Now it will come about that instead of sweet perfume there will be putrefaction; Instead of a belt, a rope; Instead of well-set hair, a plucked-out scalp; Instead of fine clothes, a donning of sackcloth; And branding instead of beauty.” Isa. 3:18, 24. What comes to mind when I hear the word branding is tattooing. It still amazes me how popular this is with teens and young adults. We also see today’s youth piercing “everything.” Are you as a mother giving your permission to your son or daughter to tattoo or body pierce?

Wypalone piętno zamiast piękności. „Owego dnia Pan zabierze ozdobę...A wtedy zamiast przyjemnego zapachu będzie zgnilizna, zamiast przepaski powróz, zamiast sztucznych loków – łysina, zamiast narzutki – opasanie worem; i wypalone piętno zamiast piękności.” Iz. 3:18, 24 NBG. Kiedy słyszę słowo piętno, przychodzi mi na myśl tatuaż. Wciąż zadziwia mnie, jak popularne jest to wśród nastolatków i młodych dorosłych. Widzimy też, jak dzisiejsza młodzież przekłuwa “wszystko”. Czy jako matka pozwalasz synowi lub córce na wykonanie tatuażu lub przekłucia ciała?

If you say that they wouldn't listen to you if you did try and stop them, then you had better fall on your face before the Lord and ask Him to help you get back the respect and authority that you've thrown away. Your children are obviously surrounded by fools or they wouldn't want to do something so barbaric and permanent. Are they in public schools? Is there television in your home (or should I ask, MTV, Heaven forbid!) Do your children spend their time at their friends’ house – need we go on? Please read lesson 14, “Your Mother’s Teachings” to gain the knowledge you need to save your family from this immoral society.

Jeśli powiesz, że nie słuchaliby cię, gdybyś próbowała ich powstrzymać, to lepiej padnij na twarz przed Panem i proś Go, aby pomógł ci odzyskać szacunek i autorytet, które odrzuciłaś. Twoje dzieci są oczywiście otoczone przez głupców, inaczej nie chciałyby zrobić czegoś tak barbarzyńskiego i trwałego. Czy są w szkołach publicznych? Czy w twoim domu jest telewizja (a może powinnam zapytać, MTV, broń Boże!) Czy twoje dzieci spędzają czas w domu swoich przyjaciół - czy musimy kontynuować? Przeczytaj lekcję 14, „Nauki Twojej Matki”, aby zdobyć wiedzę, której potrzebujesz, by ocalić swoją rodzinę przed tym niemoralnym społeczeństwem.

If it is your husband’s liberal thinking that is polluting your home, then you need to stop nagging him about it and begin to allow God to change your husband. Read lesson 5, “Won Without a Word.” If you continue to press him, you are not winning him without a word and your attitude is not respectful.

Jeśli to liberalne myślenie twojego męża zanieczyszcza twój dom, to musisz przestać mu narzekać i zacząć pozwalać Bogu na zmianę twojego męża. Przeczytaj lekcję 5, „Pozyskani Bez Słowa”. Jeśli nadal będziesz na niego naciskać, nie pozyskujesz go bez słowa, a twoja postawa nie jest pełna szacunku.

Man’s clothing or woman’s clothing. “A woman shall not wear man’s clothing, nor shall a man put on a woman’s clothing; for whoever does these things is an abomination to the LORD your God.” Deut. 22:5. We all know that the way we dress makes us act differently. Ladies, what do you wear when you do housework, a pair of jeans and a T-shirt or a dress with an apron?

Ubrania mężczyzny lub ubrania kobiety. „Kobieta nie będzie nosiła ubrania mężczyzny ani mężczyzna nie włoży na siebie ubrania kobiety, gdyż ci, którzy tak czynią, budzą odrazę u PANA, twego Boga.” Pwt. 22:5. Wszyscy wiemy, że sposób ubierania się sprawia, że zachowujemy się inaczej. Drogi panie, w co się ubierasz, kiedy wykonujesz prace domowe, parę dżinsów i T-shirt czy sukienkę z fartuszkiem?

Yet, which of us has never begged our husband to go to some sort of formal event just so we could get all dressed up? When a little girl wears a dress, all her femininity shows as she twirls around in it. When we wear an apron, we may feel more like sticking around the kitchen to make cookies. Clothes really do “make a person.”

Ale która z nas nigdy nie błagała męża, żeby poszedł na jakieś formalne przyjęcie, żebyśmy mogły się wszyscy wystroić? Kiedy mała dziewczynka nosi sukienkę, cała jej kobiecość ujawnia się, gdy się w niej kręci. Kiedy nosimy fartuch, możemy czuć bardziej, żeby zostać w kuchni i robić ciasteczka. Ubrania naprawdę “tworzą osobę”.

Ladies, have you noticed the many older women who are obviously dressing for comfort? Many, with their short hair, jeans and athletic tennis shoes, look exactly like their husbands. You’ll see this even in nice restaurants. Our mannerisms will usually reflect what we are wearing.

Drogie panie, czy zauważyłyście wiele starszych kobiet, które oczywiście ubierają się dla wygody? Wiele, z krótkimi włosami, dżinsami i sportowymi butami do tenisa, wygląda dokładnie tak, jak ich mężowie. Zobaczysz to nawet w dobrych restauracjach. Nasze maniery zwykle odzwierciedlają to, co mamy na sobie.

There are those women whose uniform at work is really men’s clothing, complete with necktie. Isn’t it interesting that the women are made to wear the men's clothing, not the other way around? Why? Because men wouldn't do it!

Są takie kobiety, których mundurek w pracy to tak naprawdę męskie ubranie, w komplecie z krawatem. Czy to nie interesujące, że kobiety są zmuszane do noszenia męskiej odzieży, a nie na odwrót? Czemu? Ponieważ mężczyźni by tego nie zrobili!

Has your husband tried to protect you from looking like a fool but you thwarted his protection? Did another woman tell you that your husband is a chauvinist pig for butting into your business, when it was really God trying to protect you? Ladies, it is about time that we as Christian women get a hold of the concept of being subject for our protection; these are God’s principles! We must follow His principles and then teach them to our children and not be ashamed to speak the Truth to our friends and family. If these principles from God’s Word have not been followed because of ignorance or rebellion, now is the time to show ourselves approved. “Be diligent to present yourself approved to God as a workman who does not need to be ashamed, handling accurately the Word of Truth.” 2Tim. 2:15. Are we going to build up those who are perishing for a lack of knowledge? “My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge….” Hosea 4:6. If your husband is the one asking you to wear clothing that is inappropriate then please reread lesson 7, “Your Chaste and Respectful Behavior.”

Czy twój mąż próbował cię chronić, żebyś nie wyglądała głupio, a ty udaremniłaś jego ochronę? Czy inna kobieta powiedziała ci, że twój mąż jest szowinistą świnią za to, że wtrącił się w twój biznes, podczas gdy tak naprawdę Bóg próbował cię chronić? Drogie panie, nadszedł najwyższy czas, abyśmy jako chrześcijanki pojęły koncepcję bycia poddaną naszej ochronie; to są zasady Boga! Musimy przestrzegać Jego zasad, a następnie uczyć je nasze dzieci i nie wstydzić się mówić Prawdy naszym przyjaciołom i rodzinie. Jeśli te zasady ze Słowa Bożego nie były przestrzegane z powodu ignorancji lub buntu, teraz jest czas, aby okazać się jako wypróbowane. „Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy.” 2 Tm. 2:15. Czy będziemy budować tych, którzy giną z powodu braku wiedzy? ,,Mój lud ginie z braku poznania; a ponieważ ty odrzuciłeś poznanie…” Ozeasza 4:6. Jeśli to twój mąż prosi cię o noszenie nieodpowiedniego ubrania, przeczytaj ponownie lekcję 7, „Czyste i Pełne Bojaźni”.

Fine clothes or a sackcloth. “In that day the Lord will take away the beauty…Now it will come about that instead of sweet perfume there will be putrefaction; Instead of a belt, a rope; Instead of well-set hair, a plucked-out scalp; Instead of fine clothes, a donning of sackcloth; and branding instead of beauty.” Isa. 3:18, 24. This verse from Isaiah certainly sounds like what comes out of the garment district that we are expected to wear. Have you ever wondered why the men's styles never change very much? Because they would never buy it! They allow designers to play around with the width of ties and suit lapels, sometimes changing the fabrics, but, if they try to make men look too foolish, they simply won't wear it. Yes, “wear it” versus buy it; the foolish styles that come out for men, which are never worn, are bought by wives for their husbands. Sometimes they “give in” and wear it, and then it sits there taking up space for years!

Narzutka lub wór. „Owego dnia Pan zabierze ozdobę...A wtedy zamiast przyjemnego zapachu będzie zgnilizna, zamiast przepaski powróz, zamiast sztucznych loków – łysina, zamiast narzutki – opasanie worem; i wypalone piętno zamiast piękności.” Iz. 3:18, 24 NBG. Ten werset z Izajasza z pewnością brzmi jak to, co pochodzi z przemysłu odzieżowego, z którego mamy się ubierać. Czy zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego męskie style nigdy się bardzo nie zmieniają? Ponieważ nigdy by tego nie kupili! Pozwalają projektantom bawić się szerokością krawatów i klap garniturów, czasem zmieniając tkaniny, ale jeśli próbują sprawić, że mężczyźni będą wyglądać zbyt głupio, po prostu nie będą tego nosić. Tak, “nosić tego”, a nie kupować; głupie style, które pojawiają się dla mężczyzn, a które nigdy nie są noszone, są kupowane przez żony dla swoich mężów. Czasami się “poddają” i noszą, a potem leżą i zajmują miejsce latami!

Turn his heart. What if your husband desires you to have very short hair or wear inappropriate clothing? You must pray for the Lord to turn his heart. “The king’s heart is like channels of water in the hand of the LORD; He turns it wherever He wishes.” Prov. 21:1. Stay under his authority and watch the Lord move on your behalf.

Kieruje jego sercem. A co, jeśli mąż chce, żebyś miała bardzo krótkie włosy lub nosiła nieodpowiednie ubranie? Musisz modlić się, aby Pan kierował jego sercem. „Serce króla jest w ręku PANA jak potoki wód; kieruje je, dokąd chce.” Prz. 21:1. Pozostań pod jego autorytetem i patrz, jak Pan działa w twoim imieniu.

To sum up:
Podsumowując:

Let a man be a man. You are not his mother, you are not his conscience, you are not his teacher, and you are not his holy spirit! It’s important that you understand:

Niech mężczyzna będzie mężczyzną. Nie jesteś jego matką, nie jesteś jego sumieniem, nie jesteś jego nauczycielką i nie jesteś jego  duchem świętym! Ważne, aby zrozumieć:

 1. A man acts and reacts differently.
 2. A man is more physical than a woman.
 3. A man is generally more aggressive.
 1. Mężczyzna inaczej się zachowuje i reaguje.
 2. Mężczyzna jest bardziej fizyczny niż kobieta.
 3. Mężczyzna jest generalnie bardziej agresywny.

Let us strive to be more feminine. Begin to “put away” the way you used to be and “put on” the new ways that God will lead you in these areas:

Starajmy się być bardziej kobiece. Zacznij “zrzucać” to, jaka byłaś i “przyoblecz się” nowymi sposobami, do których Bóg  poprowadzi cię w tych dziedzinach:

 1. Your spirit - gentle and quiet.
 2. Your attitude - respectful, humble.
 3. Your speech - wise & kind.
 4. Your clothing - feminine.
 5. Your hair - feminine, possibly longer (elegant is always in style!).
 6. Your activities inside and outside the home. See the list of activities as found in Titus 2 and in Proverbs 31.
 1. Twój duch - łagodny i spokojny.
 2. Twoja postawa - pełna szacunku, pokorna.
 3. Twoja mowa - mądra i miła.
 4. Twoja odzież - kobieca.
 5. Twoje włosy - kobiece, możliwie dłuższe (elegancja jest zawsze w modzie!).
 6. Twoje zajęcia w domu i poza nim. Zobacz listę zajęć z Tytusa 2 i Przysłów 31.

We Are One Flesh
Jesteśmy Jednym Ciałem

Leave his father and mother. “ ‘FOR THIS CAUSE A MAN SHALL LEAVE HIS FATHER AND MOTHER, AND SHALL CLEAVE TO HIS WIFE; AND THE TWO SHALL BECOME ONE FLESH’” Matt. 19:5. “Consequently they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let no man separate.” Matt. 19:6. Leaving physically is not exactly what these verses were talking about, since we know that in the Old Testament families all lived together. The Scriptures are talking about leaving emotionally and mentally. It is a transfer of loyalty from a man’s parents to his wife. Have you felt that you may have been missing the closeness God desires for your marriage? Does it seem that your husband makes his decisions based on the likes and dislikes of his parents, not you? It may be because your husband has not been released from his parents. A man must leave his parents before he can cleave to his wife.

Opuści ojca i matkę. „DLATEGO OPUŚCI MĘŻCZYZNA OJCA I MATKĘ I POŁĄCZY SIĘ ZE SWOJĄ ŻONĄ, I BĘDĄ DWOJE JEDNYM CIAŁEM.” Mt. 19:5. „A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza.” Mt. 19:6. Fizyczne opuszczenie nie jest dokładnie tym, o czym mówią te wersety, ponieważ wiemy, że w Starym Testamencie wszystkie rodziny żyły razem. Pismo Święte mówi o emocjonalnym i mentalnym odejściu. To przeniesienie lojalności z rodziców mężczyzny na jego żonę. Czy czułaś, że mogła cię ominąć bliskość, której Bóg pragnie dla twojego małżeństwa? Czy wydaje ci się, że to twój mąż podejmuje decyzje w oparciu o upodobania swoich rodziców, a nie twoich? Może to być spowodowane tym, że twój mąż nie został puszczony przez rodziców. Mężczyzna musi opuścić swoich rodziców, zanim będzie mógł połączyć się z żoną.

Cleave to his wife. “For this cause a man shall leave his father and his mother, and shall cleave to his wife; and they shall become one flesh.” Gen. 2:24. “For this cause a man shall leave his father and mother, and shall cleave to his wife; and the two shall become one flesh.” Matt. 19:5. Cleaving is defined as “a desperate holding onto.” This is quite clearly not happening today, since so many men leave their wives. What do you do if your husband is still trying to please or find approval with the family that he should have left? First, make sure the log is out of your eye. Are you still trying to find approval with the family you left? But what about honoring your father and mother? We are to honor our parents, even when we are adults and our parents are older. But clearly, Scripture says that we are to be subject to our husbands and that our husbands are to honor us as their wives.

Połączy się z jego żoną. „Dlatego opuści mężczyzna swojego ojca i swoją matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą jednym ciałem.” Rdz. 2:24. „Dlatego opuści mężczyzna ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem.” Mt. 19:5. Połączenie się, jest definiowane jako “desperackie trzymanie się”. Z całą pewnością tak się dzisiaj nie dzieje, ponieważ tak wielu mężczyzn opuszcza swoje żony. Co zrobisz, jeśli twój mąż nadal stara się zadowolić lub znaleźć aprobatę rodziny, którą powinien był opuścić? Najpierw upewnij się, że belka jest wyjęta z twojego oka. Czy nadal szukasz aprobaty rodziny, którą opuściłaś? A co z uhonorowaniem ojca i matki? Mamy szanować naszych rodziców, nawet gdy jesteśmy dorośli, a nasi rodzice są starsi. Ale  Pismo Święte mówi wyraźnie, że mamy być poddane naszym mężom i że nasi mężowie mają szanować nas jako swoje żony.

Grant her honor. “You husbands likewise, live with your wives in an understanding way, as with a weaker vessel, since she is a woman; and grant her honor as a fellow heir of the grace of life, so that your prayers may not be hindered.” 1Pet. 3:7. When a husband is divided between what his wife thinks or feels and what his parents think or feel, what is a man to do? Who should he honor? Jesus told us by quoting the book of Genesis, “For this cause a man shall leave his father and mother, and shall cleave to his wife; and the two shall become one flesh.” Matt. 19:5. He also said, “Consequently they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let no man separate.” Matt. 19:6. Therefore it is not wrong for you to desire your husband to honor or cleave to you.

Okazując jej szacunek. „.Podobnie wy, mężowie, żyjcie z nimi umiejętnie, okazując im szacunek jako słabszemu naczyniu kobiecemu i jako tym, które współdziedziczą łaskę życia, aby wasze modlitwy nie doznały przeszkód.” 1 P. 3:7. Co powinien zrobić mężczyzna, gdy mąż jest podzielony między tym, co myśli lub czuje jego żona, a tym, co myślą lub czują jego rodzice? Kogo powinien szanować? Jezus powiedział nam, cytując Księgę Rodzaju, „Dlatego opuści mężczyzna ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem.” Mt. 19:5. Powiedział również, „A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza.” Mt. 19:6. Dlatego to nie jest złe, gdy pragniesz, by twój mąż szanował cię lub przylgnął do ciebie.

The reason many men have not properly cleaved to their wives is that they have not been allowed to “leave” their fathers and mothers. They have left physically, but they are still tied because the parents haven't released them. Were both sets of parents in agreement when you and your husband married? If not, then there could be an attachment still in place.

Powodem, dla którego wielu mężczyzn nie łączy się ze swoimi żonami, jest to, że nie pozwolono im “opuścić” swoich ojców i matek. Wyszli fizycznie, ale nadal są związani, ponieważ rodzice ich nie wypuścili. Czy oboje rodziców byli zgodni, kiedy ty i twój mąż braliście ślub? Jeśli nie, to przywiązanie może nadal istnieć.

When Dan was gone (right before he divorced me), I felt impressed to contact both of my in-laws (they are divorced). I repented of not asking them for their blessing back before we married. I asked them to forgive me for not being a good wife to Dan and for being a poor daughter-in-law to them. Then I asked if I was ever in the position of marrying Dan again that I wanted to know if they would give us their blessing. They both said yes and even said they loved me (this was a first). [However, both did tell me that they doubted if we would ever get back together again! Oh, never underestimate the power of God!]

Kiedy Dana nie było (tuż przed tym, jak się ze mną rozwiódł), poczułam, że muszę skontaktować się z obojgiem moich teściów (są rozwiedzeni). Żałowałam, że nie poprosiłam ich o błogosławieństwo przed ślubem. Prosiłam ich, aby mi wybaczyli, że nie byłam dobrą żoną dla Dana i że byłam dla nich kiepską synową. Potem zapytałam, czy jeśli kiedykolwiek będę w stanie ponownie poślubić Dana, to chciałabym wiedzieć, czy udzielą nam swojego błogosławieństwa. Oboje powiedzieli tak, a nawet powiedzieli, że mnie kochają (to był pierwszy raz). [Jednak oboje powiedzieli mi też, że wątpili, czy kiedykolwiek znów się zjedziemy! Och, nigdy nie lekceważ potęgi Boga!]

If you are separated or divorced then feel free to follow my example. However, if you are blessed to have a husband living with you, then allow him to make the move toward his parents or ask his permission for you to do it. If he won’t or doesn’t do it, just pray for the Lord to work.

Jeśli jesteś w separacji lub po rozwodzie, nie krępuj się naśladować mojego przykładu. Jeśli jednak jesteś pobłogosławiona mężem, który mieszka razem z tobą, pozwól mu zrobić ten krok w kierunku jego rodziców lub poproś go o pozwolenie, abyś ty to zrobiła. Jeśli tego nie zrobi, po prostu módl się, aby Pan działał.

If any of the parents are deceased, pray that God would break that tie and then ask our Heavenly Father for His blessing on your marriage.

If your parents, and especially your husband’s parents, remain in disagreement after you have repented of your lack of honor by marrying against or ahead of their will, it might be necessary for your husband to take a more drastic step.

Jeśli którykolwiek z rodziców nie żyje, módl się, aby Bóg zerwał tę więź, a następnie poproś naszego Ojca Niebieskiego o błogosławieństwo dla waszego małżeństwa.

Jeśli twoi rodzice, a zwłaszcza rodzice twojego męża, pozostają w sporze po tym, jak pokutowałaś z powodu braku szacunku, pobierając się wbrew ich woli, może być konieczne, aby twój mąż zrobił bardziej drastyczny krok.

Testimony: Monica’s* husband left her for another woman, but after about two years, praise the Lord, he returned home. However, there were still major troubles, all of which seemed to stem from his family. His parents refused to accept the way they, as a couple, raised their children. His mother would send Halloween candy, Easter bunnies, Christmas gifts glorifying Santa and other gifts that ignored their family’s values.

Świadectwo: Mąż Moniki * zostawił ją dla innej kobiety, ale po około dwóch latach, chwała Panu, wrócił do domu. Jednak nadal istniały poważne problemy, z których wszystkie wydawały się wynikać z jego rodziny. Jego rodzice nie chcieli zaakceptować sposobu, w jaki jako para wychowywali swoje dzieci. Jego matka wysyłała cukierki na Halloween, zajączki wielkanocne, prezenty bożonarodzeniowe gloryfikujące Świętego Mikołaja i inne prezenty, które ignorowały wartości rodzinne.

Monica’s husband had tried for years to explain his strong Christian beliefs to his unsaved father and Christian mother, yet he found it impossible to reason with his parents. In addition, even though they lived states apart, there was a weekly call to her husband from each parent, which would leave Monica’s husband depressed. His parents, and even his older brother, continued to control, manipulate and intimidate him even though he had been married for many years.

Mąż Moniki przez lata próbował wytłumaczyć swoje silne chrześcijańskie przekonania swojemu niezbawionemu ojcu i chrześcijańskiej matce, ale nie mógł się dogadać z rodzicami. Ponadto, mimo że mieszkali w różnych stanach, jej mąż co tydzień otrzymywał telefon od każdego z rodziców, co powodowało, że mąż Moniki był przygnębiony. Jego rodzice, a nawet starszy brat, nadal go kontrolowali, manipulowali i zastraszali go, mimo że był żonaty od wielu lat.

Monica was surprised and concerned when her husband told her that he was going to cut off all communication with his parents. She felt responsible, but her husband assured her that it was his decision and that he would rather do it this way so that he could concentrate on his relationship with her.

Monika była zaskoczona i zaniepokojona, gdy jej mąż powiedział jej, że zamierza odciąć wszelką komunikację z rodzicami. Czuła się odpowiedzialna, ale jej mąż zapewnił ją, że to jego decyzja i woli to zrobić w ten sposób, aby mógł skoncentrować się na swoim związku z nią.

After about seven months, Monica reported that she and her husband had come closer to a one-flesh union than they ever had before. She has not questioned or pressured her husband to contact his parents, nor has she allowed false guilt to rob her of the blessing of her husband cleaving to and honoring her as his wife.

Po około siedmiu miesiącach Monika poinformowała, że ona i jej mąż zbliżyli się do jedności bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Nie przesłuchiwała ani nie naciskała na męża, aby skontaktował się z rodzicami, ani też nie pozwoliła, by fałszywe poczucie winy pozbawiło ją błogosławieństwa męża, który łączy się z nią i szanuje ją jako swoją żonę.

One flesh. “So the LORD God caused a deep sleep to fall upon the man, and he slept; then He took one of his ribs, and closed up the flesh at that place. And the LORD God fashioned into a woman the rib which He had taken from the man, and brought her to the man. And the man said, ‘This is now bone of my bones, And flesh of my flesh; She shall be called Woman, Because she was taken out of Man.’ ” Gen. 2:21. “AND THE TWO SHALL BECOME ONE FLESH; consequently they are no longer two, but one flesh.” Mark 10:8. “Consequently they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let no man separate.” Matt. 19:6. One flesh is certainly an example of when we are together with our husband during our times of intimacy. But in addition to physical oneness, we need to be one with our husband emotionally, spiritually, and mentally.

Jedno ciało. „Wtedy PAN Bóg zesłał głęboki sen na Adama; a gdy zasnął, wyjął jedno z jego żeber i zapełnił ciałem miejsce po nim. I z tego żebra, które PAN Bóg wyjął z Adama, utworzył kobietę i przyprowadził ją do Adama. I Adam powiedział: To teraz jest kość z moich kości i ciało z mojego ciała; dlatego będzie nazwana kobietą, bo z mężczyzny została wzięta.” Rdz. 2:21-23. „I BĘDĄ DWOJE JEDNYM CIAŁEM. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało.” Marka 10:8. „A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza.” Mt. 19:6. Jedno ciało jest z pewnością przykładem tego, jak przebywamy z mężem podczas intymności. Ale oprócz fizycznej jedności, musimy być jednym z mężem emocjonalnie, duchowo i mentalnie.

Do you and your husband have the same goals and directions? Many women have come in for marriage restoration because their husband, as he was leaving for another woman, said his wife’s goals were different than his. Are you allowing or encouraging division in your home? Have you gone against, pushed, or manipulated your husband to allow you to pursue a career or degree that will eventually cause division in your marriage? Or was it merely your discontentment with his salary? God created the woman to help and complete the man. Once a marriage takes place, they are “no longer two, but one flesh.” This means that they live their lives together, not as “roommates” where each has a life apart from the other. If your husband is the one pushing for division, pray. Satan is roaming around looking for marriages to devour. Once it is divided, it will no longer stand. (Matt. 12:25, Mark 3:25, Luke 11:17)

Czy ty i twój mąż macie te same cele i dążenia? Wiele kobiet przyszło po przywrócenie małżeństwa, ponieważ ich mąż, wyjeżdżając do innej kobiety, powiedział, że cele jego żony są inne niż jego. Czy dopuszczasz lub zachęcasz do podziału w swoim domu? Czy występowałaś przeciwko mężowi, popychałaś albo manipulowałaś nim, aby pozwolił ci kontynuować karierę lub stopień naukowy, który ostatecznie doprowadzi do podziału w twoim małżeństwie? A może to tylko twoje niezadowolenie z jego pensji? Bóg stworzył kobietę, aby pomóc i dopełnić mężczyznę. Po zawarciu małżeństwa „nie są już dwoje, ale jedno ciało”. Oznacza to, że żyją swoje życie razem, a nie jako “współlokatorzy”, z których każdy ma życie oddzielne od drugiej osoby. Jeśli to twój mąż naciska na podział, módl się. Szatan krąży szukając małżeństw do pożarcia. Kiedy jest podzielone, nie będzie już dłużej istnieć. (Mt. 12:25, Mk. 3:25, Łk. 11:17)

It is an abomination. A physical “one flesh” can only be accomplished with a man and a woman. There is a void in a wife designed to be filled by the husband. God created us male and female to produce fruits from our union, which we know are our children. Homosexuality is sin. It is an abomination to the Lord. We need to renew our minds to line up with what is written in the Scripture. “You shall not lie with a male as one lies with a female; it is an abomination.” Lev. 18:22. We as Christians need to line up with this issue to stand firm in the Truth. We need to live our lives in an uncompromising way, so that we are not double-minded. “I hate those who are double-minded, But I love Thy law.” Ps. 119:113. “…being a double-minded man, unstable in all his ways.” James 1:8. “Draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners; and purify your hearts, you double-minded.” James 4:8. We cannot be lukewarm about something that is an abomination to God. (See lesson 12, “Fruit of the Womb,” for “My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge….” Hosea 4:6.)

Jest to obrzydliwość. Fizycznie „jedno ciało” można jedynie osiągnąć z mężczyzną i kobietą. W żonie jest pustka, którą ma wypełnić mąż. Bóg stworzył nas mężczyzną i kobietą, abyśmy wydali owoce z naszego związku, o którym wiemy, że są to nasze dzieci. Homoseksualizm jest grzechem. To jest obrzydliwość dla Pana. Musimy odnowić nasze umysły, aby dostosować się do tego, co jest napisane w Piśmie Świętym. „Nie będziesz obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to obrzydliwość.” Kpł. 18:22. My, chrześcijanki, musimy stanąć w jednej linii w tej kwestią, aby mocno trzymać się Prawdy. Musimy żyć bezkompromisowo, abyśmy nie miały umysłu dwoistego. „Nienawidzę chwiejnych myśli, ale miłuję twoje prawo.” Ps. 119:113. „…człowiek umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich swoich drogach.” Jakuba 1:8. „Zbliżcie się do Boga, a on zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie umysłu dwoistego.” Jakuba 4:8. Nie możemy być obojętne na coś, co jest obrzydliwością dla Boga. (Zobacz lekcję 12, „Owoc Łona”, ponieważ „Mój lud ginie z braku poznania; a ponieważ ty odrzuciłeś poznanie…” Ozeasza 4:6).

Man independent of woman. The one flesh union brings about children as fruits. We are also to have the fruits of our emotional and mental union, the one flesh of our heart and our desires. God created women with certain needs and men with certain needs. The voids in our life and our husband's life create a type of working gear as we move through everyday life. If we fill our voids apart from our spouse, the gear slips. The more we fill our voids apart from the other, the more our relationship slips. Soon we find there is nothing left to hang onto. Feminists have pushed us as wives to fulfill our own needs and let our husbands fend for themselves. We have believed the lie that it is not good to be dependent on each other. Being dependent is taunted as the disease of co-dependency from which we must be cured. “However, in the Lord, neither is woman independent of man, nor is man independent of woman. For as the woman originates from the man...” 1Cor. 11:11-12. God created a void in each of us that only the spouse can (or should) fill. When we violate God’s ways, we reap the consequences. Men are to be our providers and our protectors. They are our spiritual leaders and the fathers of our children. Our role as a wife, designed by our Creator, is to be our husband’s helpmate by bearing, nurturing and teaching our children. We are to provide comfort for our husband and children. We are to provide the meals for the family and keep a clean, well-kept home for the family.

Mężczyzna niezależny od kobiety. Jedno cielesne zjednoczenie rodzi dzieci jako owoce. Mamy także mieć owoce naszej emocjonalnej i mentalnej jedności, jedno ciało naszego serca i naszych pragnień. Bóg stworzył kobiety z określonymi potrzebami i mężczyzn z określonymi potrzebami. Pustki w naszym życiu i życiu naszego męża, tworzą rodzaj działającego biegu, gdy poruszamy się przez codzienne życie. Jeśli wypełnimy nasze pustki poza współmałżonkiem, bieg się ślizga. Im bardziej wypełniamy nasze pustki z dala od siebie, tym bardziej nasz związek się wymyka. Wkrótce okazuje się, że nie ma już czego się trzymać. Feministki popchnęły nas jako żony, abyśmy zaspokajały własne potrzeby i pozwalały naszym mężom dbać o siebie. Uwierzyłyśmy kłamstwu, że nie jest dobrze być od siebie zależnym. Bycie zależnym jest wyśmiewane jako choroba współuzależnienia, z której musimy się wyleczyć. „Zresztą w Panu ani kobieta nie jest niezależna od mężczyzny, ani mężczyzna od kobiety. Bo jak kobieta powstała z mężczyzny…” 1 Kor. 11:11-12 SNP. Bóg stworzył pustkę w każdym z nas, którą tylko mąż może (lub powinien) wypełnić. Kiedy naruszamy Boże drogi, zbieramy konsekwencje. Mężczyźni mają być naszymi zaopatrzycielami i obrońcami. Są naszymi duchowymi przywódcami i ojcami naszych dzieci. Naszą rolą jako żony, zaprojektowaną przez naszego Stwórcę, jest bycie pomocniczką naszego męża poprzez rodzenie, wychowywanie i nauczanie naszych dzieci. Mamy zapewnić komfort mężowi i dzieciom. Mamy zapewnić posiłki dla rodziny i utrzymywać czysty, zadbany dom dla rodziny.

In toil. “Then to Adam He said, ‘Because you have listened to the voice of your wife, and have eaten from the tree about which I commanded you, saying, ‘You shall not eat from it’; Cursed is the ground because of you; In toil you shall eat of it all the days of your life.” Gen. 3:17. After the fall of man, the man and the woman were each given a punishment; the woman was given pain in childbirth and the man was made to toil the ground or work. So why is the man's punishment now shared by both the man and the woman? It is because most of us live above our means. When the wife has a different career than that of her home and her children, it divides the couple’s interests and makes them independent from each other. “Any kingdom divided against itself is laid waste; and any city or house divided against itself shall not stand.” Matt. 12:25. (See lesson 13, “The Ways of Her Household,” for “My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge….” Hosea 4:6.)

W trudzie. „Do Adama zaś powiedział: Ponieważ usłuchałeś głosu swojej żony i zjadłeś z drzewa, o którym ci przykazałem, mówiąc: Nie będziesz z niego jadł – przeklęta będzie ziemia z twego powodu, w trudzie będziesz z niej spożywać po wszystkie dni twego życia.” Rdz. 3:17. Po upadku człowieka, mężczyzna i kobieta zostali ukarani; kobieta otrzymała ból przy porodzie, a mężczyzna był zmuszany do trudu ziemi czy pracy. Dlaczego więc kara mężczyzny jest teraz wspólna zarówno dla mężczyzny, jak i kobiety? To dlatego, że większość z nas żyje ponad swój stan. Kiedy żona ma inną karierę niż dom i dzieci, dzieli to interesy pary i sprawia, że są niezależni od siebie. „Każde królestwo podzielone wewnętrznie pustoszeje i żadne miasto albo dom podzielony wewnętrznie nie przetrwa.” Mt. 12:25. (Zobacz lekcję 13, „Sprawy Swego Domu”, ponieważ ,,Mój lud ginie z braku poznania; a ponieważ ty odrzuciłeś poznanie…” Ozeasza 4:6).

Protector. When we women protect ourselves because we feel we can “fight our own battles,” why would we need a husband? Is it you who tells that salesperson off or gets rid of that guy at the door - probably with more gusto than your husband would? Has your husband forgotten how to be a man since your marriage? Who really wears the pants in the family? Who really is stronger? If your husband tells you to take it easy or to slow down, do you tell your husband to mind his own business, or worse? But it is his business. The husband is the head of his wife, to protect her and their children. So what do our husbands do when we continue to take charge or take over? They back down, because they don’t want another fight! They live with the reality of the contentious woman. “A constant dripping on a day of steady rain and a contentious woman are alike; He who would restrain her restrains the wind, and grasps oil with his right hand.” Prov. 27:15-16. (Reread lesson 6, “A Contentious Woman” if you struggle in this area.)

Obrońca. Kiedy my, kobiety, chronimy się, ponieważ czujemy, że możemy “toczyć własne bitwy”, dlaczego miałybyśmy potrzebować męża? Czy to ty odganiasz sprzedawcę lub pozbywasz się tego faceta przy drzwiach - prawdopodobnie z większą werwą niż twój mąż? Czy twój mąż zapomniał, jak być mężczyzną od czasu waszego małżeństwa? Kto tak naprawdę nosi spodnie w rodzinie? Kto naprawdę jest silniejszy? Jeśli twój mąż mówi ci, żebyś uspokoiła się lub zwolniła, czy mówisz mężowi, żeby zajmował się swoimi sprawami lub gorzej? Ale to jest jego sprawa. Mąż jest głową swojej żony, aby chronić ją i ich dzieci. Co więc robią nasi mężowie, gdy ciągle przejmujemy władzę? Wycofują się, ponieważ nie chcą kolejnej walki! Żyją z rzeczywistością kłótliwej kobiety. „Nieustające kapanie w dniu rzęsistego deszczu i kłótliwa żona są sobie podobne; Kto ją ukrywa, ukrywa wiatr i w prawej ręce wonny olejek, który sam siebie wydaje.” Prz. 27:15-16. (Przeczytaj jeszcze raz lekcję 6, „Kłótliwa Żona”, jeśli masz problemy w tej dziedzinie.)

Populate the earth abundantly. Who is in control of when and how many children your family is going to have? Is it you, your parents, or your in-laws? How many men have told you that their wives said that they wouldn’t have any more children? That used to be a reason for a man to divorce his wife, as recently as the time of the Civil War. But again, the feminist movement changed all that. We can now kill our “mistake” if our birth control fails. Adam could do just about everything alone, but to fulfill the commandment given him to be fruitful and multiply, he needed a wife. “And as for you, be fruitful and multiply; Populate the earth abundantly and multiply in it.” Gen. 9:7. (See lesson 12, “Fruit of the Womb,” for “My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge….” Hosea 4:6.)

Rozradzajcie się na ziemi. Kto decyduje o tym, kiedy i ile dzieci będzie miała twoja rodzina? Czy to ty, twoi rodzice lub twoi teściowie? Ilu mężczyzn powiedziało ci, jak ich żony powiedziały, że nie będą mieć więcej dzieci? To było powodem dla mężczyzny do rozwodu z żoną, jeszcze w czasie Wojny Secesyjnej. Ale znowu ruch feministyczny wszystko to zmienił. Możemy teraz zabić nasz “błąd”, jeśli zawiedzie antykoncepcja. Adam mógł zrobić prawie wszystko sam, ale aby spełnić dane mu przykazanie, by być płodnym i rozmnażać się, potrzebował żony. „Wy zaś bądźcie płodni i rozmnażajcie się; rozradzajcie się na ziemi i rozmnażajcie się na niej.” Rdz. 9:7. (Zobacz lekcję 12, „Owoc Łona”, ponieważ „Mój lud ginie z braku poznania; a ponieważ ty odrzuciłeś poznanie…” Ozeasza 4:6.)

Ask their own husbands at home. Ladies, are you the leader in spiritual matters? Do you run to ask your husband what he thinks as the spiritual leader, or do you say, “Why would I go to him? What does he know, anyway? Don’t I go to all the Bible studies and seminars? And I’m the one sitting on all the church committees.” “Her husband is known in the gates, when he sits among the elders of the land.” Prov. 31:23. Now we women sit with the elders of the land. Many of us sit on the committees to choose a new pastor who is sympathetic to the feminist philosophies.

Niech w domu pytają swoich mężów. Panie, czy jesteście liderami w sprawach duchowych? Czy biegniesz zapytać męża, co myśli jako duchowy przywódca, czy też mówisz: „Dlaczego miałabym do niego iść? Co on w ogóle wie? Czy nie chodzę na wszystkie studia biblijne i seminaria? I to ja zasiadam we wszystkich komitetach kościelnych”. „Jej mąż jest znany w bramach, gdy siedzi wśród starszyzny ziemi.” Prz. 31:23. Teraz my, kobiety, zasiadamy ze starszyzną ziemi. Wiele z nas zasiada w komitetach, aby wybrać nowego pastora sympatyzującego się z filozofiami feminizmu.

“For the time will come when they will not endure sound doctrine; but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires; and will turn away their ears from the Truth, and will turn aside to myths.” 2Tim. 4:3-4. We women are out of our homes conversing with the elders and leaders while our husbands are at home fixing dinner for themselves and the children. Or, maybe he’s out of town away from the contentious wife and falling into an adulterous relationship. As we take over everything of any importance, we have given our husbands’ time to do the more important things like playing some sport or meeting the “guys.” The children and we have our spiritual questions answered by a professional, like the pastor or the Sunday school teacher. However, “if they desire to learn anything, let them ask their own husbands at home; for it is improper for a woman to speak in church.” 1Cor. 14:35. Have we encouraged our husbands to do other things rather than to lead our families spiritually?

„Przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie zniosą, ale zgromadzą sobie nauczycieli według swoich pożądliwości, ponieważ ich uszy świerzbią. I odwrócą uszy od prawdy, a zwrócą się ku baśniom.” 2 Tm. 4:3-4. My, kobiety, jesteśmy poza domem, rozmawiając ze starszymi i liderami, podczas gdy nasi mężowie są w domu, przygotowując obiad dla siebie i dzieci. A może jest poza miastem, z dala od kłótliwej żony i popada w cudzołożny związek. Ponieważ przejmujemy wszystko, co jest ważne, dałyśmy naszym mężom czas na ważniejsze rzeczy, takie jak uprawianie sportu lub spotkania z “chłopakami”. Dzieci i my mamy odpowiedzi na nasze duchowe pytania od profesjonalisty, takiego jak pastor lub nauczyciel w szkółce niedzielnej. Jednak, „jeśli chcą się czegoś nauczyć, niech w domu pytają swoich mężów. Hańbą bowiem jest dla kobiety mówić w kościele.” 1 Kor. 14:35. Czy zachęcałyśmy naszych mężów do robienia innych rzeczy, bardziej niż do prowadzenia naszych rodzin duchowo?

Father. As a father, our husbands have been pushed out of their roles or made to conform to the feminine manner of parenting. We criticize the way they handle or treat the children so often, they eventually just stop “interfering.” We are trying to mold our husbands into effeminate fathers. This has been the goal of the feminists. Their goal was to have no difference between mothering and fathering; thus it becomes “parenting.” Then there would be no reason that a lesbian or homosexual couple couldn’t become parents. You just need two “parents” to adopt a child, right?

Ojciec. Jako ojcowie, nasi mężowie zostali wypchnięci ze swoich ról lub zmuszeni do dostosowania się do kobiecego sposobu rodzicielstwa. Krytykujemy sposób, w jaki tak często traktują dzieci, więc ostatecznie przestają “przeszkadzać”. Próbujemy ukształtować naszych mężów na zniewieściałych ojców. Taki był cel feministek. Ich celem było nie mieć różnicy między macierzyństwem, a ojcostwem; w ten sposób powstaje “rodzicielstwo”. Wtedy nie ma powodu, dla którego para lesbijek lub homoseksualistów nie mogłaby zostać rodzicami. Potrzebujesz tylko dwóch “rodziców”, żeby adoptować dziecko, prawda?

God gave children both a mother and a father with distinct characteristics. Our children need both parents for them to grow up without a bunch of hang-ups or emotional troubles. If the roles are blended and blurred, who needs a father? “Honor your father and mother….” Matt. 19:19. Ladies, please look at how you interfere with your husband’s leadership and manliness. If your husband is strict or strong with the children, don’t try to block his relationship with the children or overcompensate. God in His wisdom knew perfectly well what He was doing when He created both a mother and a father. Seek His wisdom in this area. Stop following the propaganda that we are fed through the media and other deceived women. (See lesson 12, “Fruit of the Womb.”)

Bóg dał dzieciom zarówno matkę, jak i ojca, z różnymi cechami. Nasze dzieci potrzebują obojga rodziców, aby dorastały bez wielu zahamowań i kłopotów emocjonalnych. Jeśli role się mieszają i rozmywają, kto potrzebuje ojca? „Czcij swego ojca i matkę…” Mt. 19:19. Drogie panie, spójrzcie proszę, jak ingerujecie w przywództwo i męskość męża. Jeśli twój mąż jest surowy lub silny wobec dzieci, nie próbuj blokować jego relacji z dziećmi ani nadmiernie rekompensować. Bóg w swojej mądrości doskonale wiedział, co robi, kiedy stworzył zarówno matkę, jak i ojca. Szukaj Jego mądrości w tej dziedzinie. Przestań podążać za propagandą, którą karmią nas media i inne zwiedzione kobiety. (Zobacz lekcję 12, „Owoc Łona”).

Testimony
Świadectwo

Let me share with you some wisdom that the Lord opened my eyes to. When my son was in his early teens, I noticed that he seemed very immature for his age. He was an exceptionally good boy, kind and extremely intelligent. However, he was immature. I shared this with a friend who has eight children and she said she had two children who were also immature. In addition, we both came from large families in which one or two siblings were still immature as adults. That day in the park we prayed for wisdom.

Pozwól, że podzielę się z tobą mądrością, na którą Pan otworzył mi oczy. Kiedy mój syn był nastolatkiem, zauważyłam, że wydawał się bardzo niedojrzały jak na swój wiek. Był wyjątkowo dobrym chłopcem, miłym i niezwykle inteligentnym. Jednak był niedojrzały. Podzieliłam się tym z przyjaciółką, która ma ośmioro dzieci, a ona powiedziała, że ma dwoje dzieci, które również były niedojrzałe. Ponadto, obie pochodziłyśmy z rodzin wielodzietnych, w których jedno lub dwoje z rodzeństwa w wieku dorosłym było jeszcze niedojrzałe. Tego dnia w parku, modliłyśmy się o mądrość.

Ladies, the Lord is so faithful. Only about a week or two later the Lord opened my eyes to the problem. In all cases, we noticed that the child who was immature had been protected and/or sheltered from their father. I had thwarted my husband from his position as the father, which caused his relationship with our son to be hindered. Then I began to overcompensate for my husband’s lack of attention and involvement with our son. Usually, I felt that he was being too firm or unfair. But ladies, do you know that God never makes a mistake? My son needed that firmness to grow properly.

Drogie panie, Pan jest taki wierny. Dopiero około tydzień lub dwa później, Pan otworzył mi oczy na problem. We wszystkich przypadkach zauważyłyśmy, że niedojrzałe dziecko było chronione przed ojcem. Udaremniłam mojem mężowi jego pozycję ojca, co spowodowało, że jego relacje z naszym synem były utrudnione. Potem zaczęłam nadmiernie rekompensować brak uwagi męża i brak zaangażowania w sprawy naszego syna. Zwykle czułam, że był zbyt stanowczy lub niesprawiedliwy. Ale panie, czy wiecie, że Bóg nigdy nie popełnia błędu? Mój syn potrzebował tej stanowczości, aby prawidłowo dojrzewać.

Once I became aware of my failings, I found myself prostrate before the Lord humbly repenting and asking for His guidance. The Lord prompted me to begin to get out of the way of my husband’s wrath, which I constantly had prevented. On the first occasion, when I stepped aside, my husband didn’t know what to do. I feared he would be overly stern, but he remained calm. Many times, after the children went to bed, he would turn his anger at me since I had prevented him from reprimanding his son. When he began one evening (after the Lord had opened my eyes to my mistake), I excused myself, went in and got my son out of bed. When I submitted to my husband’s authority and God’s wisdom, it lifted a great weight off of our marital relationship.

Kiedy zdałam sobie sprawę z moich błędów, padłam na twarz przed Panem, pokornie pokutując i prosząc o prowadzenie. Pan zachęcił mnie, abym zaczęła schodzić z drogi gniewu mojego męża, któremu nieustannie zapobiegałam. Za pierwszym razem, kiedy usunęłam się na bok, mój mąż nie wiedział, co robić. Obawiałam się, że będzie zbyt surowy, ale zachował spokój. Wiele razy, gdy dzieci kładły się spać, odwracał swój gniew na mnie, ponieważ powstrzymałam go przed upomnieniem syna. Kiedy pewnego wieczoru zaczął (po tym, jak Pan otworzył mi oczy na mój błąd), przeprosiłam, weszłam i wyciągnąłem syna z łóżka. Kiedy podporządkowałam się autorytetowi mojego męża i mądrości Bożej, podniosło to wielki ciężar z naszego związku małżeńskiego.

In addition, instead of being easier on my son, as I had done in the past, I became just as firm as his father was. I was finally following my husband’s lead. And when the Lord prompted me to, I was happy to confess all of my mistakes to my husband and to my son.

Poza tym, zamiast być łagodniejsza dla mojego syna, jak to robiłam w przeszłości, stałam się tak samo stanowcza jak jego ojciec. W końcu poszłam za prowadzeniem męża. A kiedy Pan mnie do tego zachęcił, z radością wyznałam wszystkie swoje błędy mężowi i synowi.

Within a year or two a miracle happened. My son had not only matured, but he was being praised for his maturity! He was chosen by our former mayor to do a television special on home schooling. Then he was asked to hold a position on the home school board, which was the first time a student held a board position in the state of Florida. At the end of the year banquet for his swim team, his coach had him stand up before the entire group to praise him for his “maturity”! I only share this to show you the awesomeness of God and His perfect ways. He is faithful when we seek the Truth and then obey His prompting in all areas of our lives. Ladies, we serve a mighty God! Amen?

W ciągu roku lub dwóch, wydarzył się cud. Mój syn nie tylko dojrzał, ale był chwalony za swoją dojrzałość! Został wybrany przez naszego byłego burmistrza do realizacji programu telewizyjnego, poświęconego nauczaniu w domu. Następnie poproszono go o objęcie stanowiska w zarządzie nauczania domowego, co było pierwszym przypadkiem, kiedy uczeń zajmował stanowisko w zarządzie szkoły w stanie Floryda. Na przyjęciu zakończenia roku dla swojej drużyny pływackiej, jego trener kazał mu stanąć przed całą grupą, aby pochwalić go za “dojrzałość”! Dzielę się tym tylko po to, aby pokazać ci wspaniałość Boga i Jego doskonałe drogi. Jest wierny, kiedy szukamy Prawdy, a następnie słuchamy Jego podszeptów we wszystkich dziedzinach naszego życia. Drogie panie, służymy potężnemu Bogu! Amen?

An excellent wife, who can find? Are you a follower of Christ? As a Christian, do you obey God's Word? “An excellent wife, who can find? For her worth is far above jewels. The heart of her husband trusts in her, and he will have no lack of gain. She does him good and not evil all the days of her life. She looks for wool and flax, and works with her hands in delight. She is like merchant ships; She brings her food from afar. She rises also while it is still night, and gives food to her household…She is not afraid of the snow for her household, For all her household are clothed with scarlet.” Prov. 31:10. Many women laugh and say, “Yeah, good luck finding a wife like that!”

Któż znajdzie kobietę cnotliwą? Czy jesteś naśladowczynią Chrystusa? Czy jako chrześcijanka, przestrzegasz Słowa Bożego? „Któż znajdzie kobietę cnotliwą? Jej wartość przewyższa perły. Serce męża jej ufa i zysku mu nie zabraknie. Dobro mu będzie wyświadczać, a nie zło, po wszystkie dni swego życia. Szuka wełny i lnu i chętnie pracuje swymi rękami. Podobna jest do okrętów handlowych; przywozi żywność z daleka. Wstaje, gdy jeszcze jest noc, i daje pokarm swoim domownikom...Nie boi się śniegu dla swych domowników, bo wszyscy jej domownicy są ubrani w szkarłat.” Prz. 31:10-21. Wiele kobiet śmieje się i mówi, „Tak, powodzenia w znalezieniu takiej żony!”

Ladies, have we really taken a hard look at our lives and our children’s lives and then asked ourselves what has happened? Have we allowed our friends to encourage us to choose a career or go back to school in place of being a “keeper of the home”? Husbands need a listening ear and a wife to take care of their physical needs, like cooking and taking care of their clothes. They need us to take care of the home and to bear, nurture, teach and train their children. It’s in the Word of God. It’s not my opinion! If we do what we have just read from the Word in Proverbs 31, how could we possibly work outside the home, serve on as many committees, or go back to college?

Drogie panie, czy naprawdę uważnie przyjrzałyśmy się naszemu życiu i życiu naszych dzieci, a potem zadałyśmy sobie pytanie, co się stało? Czy pozwoliłyśmy naszym przyjaciółkom zachęcić nas do wybrania kariery lub powrotu do szkoły, zamiast ,,zajmowania się domem”? Mężowie potrzebują słuchającego ucha i żony, aby zadbała o ich fizyczne potrzeby, takie jak gotowanie i dbanie o ich ubrania. Potrzebują nas, abyśmy zajmowały się domem i rodziły, wychowywały, nauczały i szkoliły nasze dzieci. Tak jest w Słowie Bożym. To nie moja opinia! Jeśli robimy to, co właśnie przeczytałyśmy w Słowie Bożym z Księgi Przysłów 31, jak mogłybyśmy pracować poza domem, służyć w wielu komitetach lub wracać na studia?

Stop depriving one another. If you have gone along with the feminist way of thinking and have become liberated from your duties as a wife and a mother, more than likely you have also become separated from your physical oneness from your husband. “But because of immoralities, let each man have his own wife, and let each woman have her own husband. Let the husband fulfill his duty to his wife, and likewise also the wife to her husband. The wife does not have authority over her own body, but the husband does; and likewise also the husband does not have authority over his own body, but the wife does. Stop depriving one another, except by agreement for a time that you may devote yourselves to prayer, and come together again lest Satan tempt you because of your lack of self-control.” 1Cor. 7:2-5.

Nie okradajcie się z tego. Jeśli zgodziłaś się z feministycznym sposobem myślenia i uwolniłaś się od obowiązków żony i matki, najprawdopodobniej  zostałaś również odseparowana w swojej fizycznej jedności z mężem. „Jednak aby uniknąć nierządu, niech każdy ma swoją żonę i każda niech ma swojego męża. Niech mąż oddaje powinność żonie, podobnie i żona mężowi. Żona nie ma władzy nad własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie i mąż nie ma władzy nad własnym ciałem, lecz żona. Nie okradajcie się z tego, chyba że za obopólną zgodą, na pewien czas, aby oddać się postowi i modlitwie. Potem znów się zejdźcie, żeby was szatan nie kusił z powodu waszej niepowściągliwości.” 1 Kor. 7:2-5.

When there is trouble in this area, we must get at the root cause. Our homes and our roles are out of God's order. When we resist our husband’s intimate advances, when we nag, and when we allow troubles at home that wear our husband down, why are we shocked when he eventually gives in to weaknesses and temptations? “For the lips of an adulteress drip honey, and smoother than oil is her speech….” Prov. 5:3. “With her many persuasions she entices him; with her flattering lips she seduces him. Suddenly he follows her, As an ox goes to the slaughter…So he does not know that it will cost him his life.” Prov. 7:21-23.

Kiedy pojawiają się kłopoty w tym obszarze, musimy znaleźć przyczynę. Nasze domy i nasze role są poza Bożym porządkiem. Kiedy opieramy się intymnym zalotom męża, kiedy zrzędzimy i kiedy pozwalamy na kłopoty w domu, które nękają naszego męża, dlaczego jesteśmy zszokowane, gdy w końcu ulega słabościom i pokusom? „Bo wargi obcej kobiety ociekają miodem, a jej usta gładsze są niż oliwa…” Prz. 5:3. „Nakłoniła go mnóstwem swoich słów i zniewoliła go pochlebstwem swoich warg. Wnet poszedł za nią jak wół prowadzony na rzeź... nie wiedząc, że chodzi o jego życie.” Prz. 7:21-23.

He who would restrain her. Men as a rule do not confront their wives; most men don't want any confrontation. They know that if they try to take control they will have an argument. Remember the contentious woman. “A constant dripping on a day of steady rain and a contentious woman are alike; He who would restrain her restrains the wind, and grasps oil with his right hand.” Prov. 27:15-16.

Kto chce ją powstrzymać. Mężczyźni z reguły nie konfrontują się ze swoimi żonami; większość mężczyzn nie chce konfrontacji. Wiedzą, że jeśli spróbują przejąć kontrolę, nastąpi kłótnia. Pamiętaj o kłótliwej kobiecie. „Ciągłe kapanie w deszczowy dzień i kłótliwa kobieta — to jedno i to samo. Kto chce ją powstrzymać, powstrzymuje wiatr, chce w zaciśniętej dłoni zatrzymać oliwę.” Prz. 27:15-16 SNP.

Some of us have stopped controlling and manipulating only to find ourselves on the other end of the spectrum. Many of us have wanted to be such a good helper that we do everything for our husband. We do, do, do. This will actually rob him of blessings, and at the same time, rip the manliness out of him. We make the decisions, do everything around the house and in the yard, and help provide part of the income. We then are surprised that with all this free time, he finds himself a nice helpless woman to care for.

Niektóre z nas przestały kontrolować i manipulować tylko po to, by znaleźć się na drugim końcu spektrum. Wiele z nas chciało być tak dobrą pomocą, że robimy wszystko dla męża. Robimy, robimy, robimy. To tak naprawde okradnie go z błogosławieństw, a jednocześnie pozbawi go męskości. Podejmujemy decyzje, robimy wszystko w domu i na podwórku, pomagamy zapewnić część dochodów. Dziwimy się wtedy, że z całym tym wolnym czasem, znajduje sobie miłą, bezradną kobietą, którą trzeba się opiekować.

If we have taken on something our husband should be doing, we must pray that the Lord will change the situation. When we pray, many times we will see a mini-catastrophe occur and our husband will need to rescue us. However, this is actually a good thing if we don’t rob him of being the savior. Don’t try to fix it or tell him how to fix it – leave it alone! We must realize that this catastrophe has occurred because we have been operating in the wrong role, a role we were not designed for. However, you should never cause a crisis; wait for the Lord to move – stop manipulating!

Jeśli wzięłyśmy na siebie coś, co powinien robić nasz mąż, musimy się modlić, aby Pan zmienił sytuację. Kiedy się modlimy, wiele razy zobaczymy małą katastrofę i nasz mąż będzie musiał nas uratować. Jednak to dobrze, jeśli nie okradniemy go z bycia zbawicielem. Nie próbuj tego naprawiać ani nie mów mu, jak to naprawić - zostaw to w spokoju! Musimy zdać sobie sprawę, że ta katastrofa wydarzyła się, ponieważ działaliśmy w złej roli, roli, do której nie zostałyśmy stworzone. Jednak, ty nigdy nie powinnaś powodować kryzysu; poczekaj, aż Pan się poruszy - przestań manipulować!

Who Should Be the Spiritual Leader?
Kto Powinien Być Liderem Duchowym?

One question many women ask is “Who should be the spiritual leader since my husband won't or doesn't do it?” Or, many women will state “I have to be the spiritual leader of our home because my husband is not even a Christian!” Why are so many men neglecting or forfeiting their position as the head of their family?

Wiele kobiet zadaje sobie pytanie: „Kto powinien być liderem duchowym, skoro mój mąż tego nie robi lub tego nie zrobi?” Albo wiele kobiet powie: „Muszę być duchowym przywódcą naszego domu, ponieważ mój mąż nie jest nawet chrześcijaninem!” Dlaczego tak wielu mężczyzn zaniedbuje lub traci pozycję głowy rodziny?

Her husband is known. Christian women desire their husband to be the spiritual leader. “Her husband is known in the gates, when he sits among the elders of the land.” Prov. 31: 23. Some Christian women, however, have decided that they want to be the leader; the feminist philosophy that has destroyed the nation is now destroying the church. When women entered the church, fulfilling their own spiritual needs, men left to pursue other interests. When the men left, we wives fell into the hands of liberated pastors. Now we have been taken captive. “For among them are those who enter into households and captivate weak women weighed down with sins, led on by various impulses, always learning and never able to come to the knowledge of the Truth.” 2Tim. 3:6-7. The church is now overrun for the most part with weak men and strong-willed women. This is hindering our effectiveness as a church because the real men, Christian men, are MIA!

Jej mąż jest znany. Chrześcijanki pragną, aby ich mąż był duchowym liderem. „Jej mąż jest znany w bramach, gdy siedzi wśród starszyzny ziemi.” Prz. 31:23. Jednak niektóre chrześcijanki zdecydowały, że one chcą być liderkami; filozofia feministyczna, która zniszczyła naród, teraz niszczy kościół. Kiedy kobiety weszły do kościoła, zaspokajając własne potrzeby duchowe, mężczyźni odchodzili, aby zająć się innymi sprawami. Kiedy mężczyźni odeszli, my, żony, wpadłyśmy w ręce liberalnych pastorów. Teraz zostałyśmy usidlone. „Z takich bowiem są ci, którzy wkradają się do domów i usidlają naiwne kobietki obciążone grzechami, wiedzione przez rozmaite pożądliwości; Które zawsze się uczą, a nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy.” 2 Tm. 3:6-7. Kościół jest obecnie opanowany w większości przez słabych mężczyzn i kobiety o silnej woli. Powstrzymuje to naszą skuteczność jako kościoła, ponieważ prawdziwi mężczyźni, chrześcijańscy mężczyźni, zaginęli w akcji!

“You are the salt of the earth; but if the salt has become tasteless, how will it be made salty again? It is good for nothing anymore, except to be thrown out and trampled under foot by men.” Matt. 5:13. Move your Bible studies back to the home. And also, we must change our Bible studies to focus on what a wife, mother and homemaker should know. Remember ladies; over half of the homes in America are crumbling. Are we going to continue to bury our heads in the sand? Will you wait until yours falls? Ladies, leave the Bible head-knowledge and philosophies to your husband. Our extreme Bible knowledge is destroying our families because it intimidates our husbands. Women, from the day Eve ate of the fruit to “make one wise,” we have been hungry for “knowledge.” But this hunger can be just as destructive as it was for Eve and the generations that followed her. Ladies, it is time to make a mass exodus out of the church; then, wait for our husbands to lead us. If you are always running to church while your husband stays home, what reason does he have to go to church? How could he ever hope to get ahead of you, Mrs. Spiritual?

I know that this is the way many men think. My husband had this same concern when he came back home. It took six years of trusting the Lord before He allowed me to be in the best church in the world!

,,Wy jesteście solą ziemi; lecz jeśli sól zwietrzeje, czym ją posolą? Na nic się już nie przyda, tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.” Mt. 5:13. Przenieś swoje studia biblijne z powrotem do domu. Musimy też zmienić nasze studia biblijne, aby skupiały się na tym, co powinna wiedzieć żona, matka i gospodyni domowa. Pamiętajcie drogie panie; ponad połowa domów w Ameryce się wali. Czy nadal będziemy chować głowy w piasek? Czy będziesz czekać, aż twój upadnie? Drogie panie, zostawcie wiedzę biblijną i filozofię mężowi. Nasza ogromna wiedza biblijna niszczy nasze rodziny, bo onieśmiela naszych mężów. Kobiety, od dnia, w którym Ewa zjadła owoc dla „zdobycia wiedzy”, byłyśmy spragnione “wiedzy”. Ale ten głód może być równie niszczycielski, jak dla Ewy i pokoleń, które za nią podążały. Drogie panie, pora dokonać masowego wyjścia z kościoła; później, czekanie, aż nasi mężowie nas poprowadzą. Jeśli zawsze biegasz do kościoła, podczas gdy twój mąż pozostaje w domu, jaki ma powód, żeby chodzić do kościoła? Jak mógł kiedykolwiek mieć nadzieję, że cię wyprzedzi, pani Uduchowiona?

Wiem, że tak myśli wielu mężczyzn. Mój mąż miał ten sam problem, kiedy wrócił do domu. Zaufanie Panu zajęło sześć lat, zanim pozwolił mi być w najlepszym kościele na świecie!

First, my husband church-hopped all over the city and throughout every denomination. Finally, disheartened, he settled on home church. I lost a lot of friends during this period who accused me of backsliding since I wasn’t going to church. Even though it was hard to home church for so many years, it was what God used to get my husband in the Word again. I then became so content that I didn’t want to go back to church. (Why is it so hard for us to follow the cloud when it moves?) Then, four years later, there was a great outpouring in a church only two miles from our home. However, my husband told me that he would never go. Many women thought it was ridiculous that I wouldn’t just go alone like they were. They mocked me because I submitted to this extreme, not even pressing my husband or bringing it up constantly to wear him down. It took praying for two years for God to move on my behalf. But glory! God is awesome and when He moves it is so powerful!

Po pierwsze, mój mąż poszedł do wszystkich kościołów w całym mieście i we wszystkich denominacjach. W końcu zniechęcony, zdecydował się na kościół domowy. W tym okresie straciłam wiele przyjaciółek, które oskarżały mnie o odstępstwo, ponieważ nie chodziłam do kościoła. Chociaż było trudno być w kościele domowym przez tyle lat, to właśnie tego użył Bóg, aby ponownie zaprowadzić mojego męża do Słowa. Wtedy stałam się tak zadowolona, że nie chciałam wracać do kościoła. (Dlaczego tak trudno jest nam podążać za chmurą, gdy się porusza?) Następnie, cztery lata później, nastąpiło wielkie wylanie w kościele zaledwie dwie mile od naszego domu. Jednak mój mąż powiedział mi, że nigdy nie pójdzie. Wiele kobiet uważało, że to śmieszne, że nie poszłam sama, tak jak one. Kpiły ze mnie, ponieważ poddałam się tej skrajności, nawet nie naciskając na męża, nawet nie naciskając na niego ani nie wspominając tego nieustannie, aby go zmęczyć. Zajęło to dwa lata modlitwy, aby Bóg zadziałał w moim imieniu. Ale chwała! Bóg jest niesamowity, a kiedy się porusza, to potężnie!

The first night we went, he ran to the altar before the altar call was given. We not only attended that first night, but my husband wanted to join the church! We are now members and in church three times a week – our family takes up an entire pew! Not only that, but we attend a workshop one night a week and he meets with men in an accountability group. Ladies, this may not seem like much to you if you have a godly husband. But my husband was in adultery! This is a real live miracle because I trusted God enough to wait for Him to move my husband. What would be the point if I was in church and my husband was still at home watching sports or at a movie? Most of the women (actually all but one) are still attending the services alone without their husbands. Dear sister, God will honor your faithfulness to His Word when you obey from your heart.

Pierwszej nocy, kiedy poszliśmy, pobiegł do ołtarza, zanim nastąpiło wezwanie. Nie tylko uczestniczyliśmy tej pierwszej nocy, ale mój mąż chciał dołączyć do kościoła! Jesteśmy teraz członkami i chodzimy do kościoła trzy razy w tygodniu - nasza rodzina zajmuje całą ławkę! Co więcej, raz w tygodniu chodzimy na warsztaty, a on spotyka się w grupie mężczyzn. Drogie panie, jeśli macie pobożnego męża, może wam się to wydawać niewiele. Ale mój mąż był w cudzołóstwie! To prawdziwy cud, ponieważ ufałam Bogu na tyle, by czekać, aż poruszy mojego męża. Jaki byłby sens, gdybym była w kościele, a mój mąż nadal był w domu, oglądając sport lub film? Większość kobiet (właściwie wszystkie z wyjątkiem jednej) nadal chodzi na nabożeństwa samotnie bez mężów. Droga siostro, Bóg uszanuje twoją wierność Jego Słowu, gdy będziesz posłuszna z serca.

Christ is the head of every man. Christ is the head of every man, not just a Christian man. If this has been your excuse for taking the spiritual leadership seat then read 1Cor. 11:3, “But I want you to understand that Christ is the head of every man, and the man is the head of woman, and God is the head of Christ.”

Chrystus jest głową każdego mężczyzny. Chrystus jest głową każdego mężczyzny, nie tylko chrześcijanina. Jeśli to była twoja wymówka, by zająć miejsce przywódcy duchowego, przeczytaj 1 Kor. 11:3, „Lecz chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg.”

Teach or exercise authority over a man. We women are so stupid, we show off or tell our husbands how we make time to read our Bibles. We gloat over the worthwhile books and magazines we read! This is self-righteousness! “But I do not allow a woman to teach or exercise authority over a man, but to remain quiet.” 1Tim 2:12. “O My people! Their oppressors are children, and women rule over them. O My people! Those who guide you lead you astray, and confuse the direction of your paths.” Isa. 3:9.

Nauczać ani mieć władzy nad mężczyzną. My, kobiety, jesteśmy tak głupie, że chwalimy się lub mówimy mężom, jak my znajdujemy czas na czytanie naszych Biblii. Napawamy się wartościowymi książkami i czasopismami, które czytamy! To jest samosprawiedliwość „Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani mieć władzy nad mężczyzną, lecz aby trwała w cichości.” 1 Tm 2:12. „Ciemięzcami mego ludu są dzieci i kobiety nim rządzą. O ludu mój! Twoi wodzowie cię zwodzą i niszczą drogę twoich ścieżek.” Iz. 3:12.

Who is the head of your household? When women are the ones who rule the home, you can expect nothing but trouble. If your mother was in charge in your home growing up, chances are that your home is following in this same pattern. As a Christian woman, you can’t in all good conscience allow that to continue. Now don't go home and throw it onto your husband, demanding that he take over. Just begin by concentrating all your thoughts and all your efforts on what a wife, mother and homemaker should do.

Kto jest głową twojego domu? Kiedy domem rządzą kobiety, możesz spodziewać się jedynie kłopotów. Jeśli twoja matka rządziła w twoim domu kiedy dorastałaś, są szanse, że twój dom działa według tego samego schematu. Jako chrześcijanka, nie możesz z czystym sumieniem pozwolić, aby to trwało. Teraz nie idź do domu i nie rzucaj tego na swojego męża, żądając, aby przejął pałeczkę. Zacznij od skoncentrowania wszystkich myśli i wysiłków na tym, co powinna robić żona, matka i gospodyni domowa.

Pray continuously for the Holy Spirit to guide you. Ask as you proceed from one task to the next, “What would you have me do next, Lord?” Get your house in order, get your children in order, get your priorities in order and leave your husband to the Lord. What he does or does not do is not your concern and not your responsibility! God gives us so many things to do with our children, our home and our ministry (teaching younger women “what is good”). Ladies, this is our fruit in the garden. But all we can think about is that forbidden fruit, teaching or exercising authority over our husbands!

Módl się nieustannie, aby Duch Święty cię prowadził. Przechodząc od jednego zadania do drugiego, pytaj: „Co chcesz, abym zrobiła dalej, Panie?” Uporządkuj swój dom, uporządkuj swoje dzieci, uporządkuj swoje priorytety i zostaw męża Panu. To, co robi lub czego nie robi, nie jest twoim zmartwieniem i nie jest twoją odpowiedzialnością! Bóg daje nam tak wiele rzeczy do zrobienia z naszymi dziećmi, naszym domem i naszą służbą (ucząc młodsze kobiety „tego co dobre”). Drogie panie, to są nasze owoce w ogrodzie. Ale jedyne, o czym możemy myśleć, to zakazany owoc, nauczanie lub sprawowanie władzy nad naszymi mężami!

Be subject to your own husbands in everything. We as women cannot pick and choose when we want to be subject to our husbands. “Wives, be subject to your own husbands, as to the Lord…to their husbands in everything.” Eph. 5:22-24. It is clear from the above Scripture that God has put all husbands in the leadership role of the home.

Bądźcie poddane swoim mężom we wszystkim. Jako kobiety nie możemy wybierać, kiedy chcemy być poddane naszym mężom. „Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu...swoim mężom we wszystkim.” Ef. 5:22-24. Z powyższego Słowa jasno wynika, że Bóg umieścił wszystkich mężów w roli przywódców w domu.

No one can serve two masters. When things get out of order and when we take control in our relationships with our husbands, then our husbands eventually despise and even hate us. “No one can serve two masters; for either he will hate the one and love the other, or he will hold to one and despise the other.” Matt. 6:24. You see this principle in action when a child, who used to listen to his parents, is sent off to school. All of a sudden, this sweet child tells you what their teacher said, and now you are wrong. We send our sons and daughters off to college, along with our money (as the bumper sticker says, and they come home during break and treat us like the town idiot. (See lesson 14, “Your Mother’s Teachings” on home schooling and the questions you should pray about before sending your children to college because “My people are destroyed for lack of knowledge.” Hosea 4:6.)

Nikt nie może dwom panom służyć. Kiedy sprawy się psują i kiedy przejmujemy kontrolę w naszych relacjach z naszymi mężami, wtedy nasi mężowie w końcu gardzą nami, a nawet nienawidzą. „Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie.” Mt. 6:24. Widzisz tę zasadę w działaniu, gdy dziecko, które kiedyś słuchało swoich rodziców, zostaje posłane do szkoły. Nagle to słodkie dziecko mówi ci, co powiedział jego nauczyciel, a teraz ty się mylisz. Wysyłamy naszych synów i córki na studia razem z naszymi pieniędzmi (jak mówi naklejka na zderzaku, a oni wracają do domu podczas przerwy i traktują nas jak miejskiego idiotę). (Zobacz lekcję 14 „Nauki Twojej Matki” na temat nauczania domowego i pytań, o które powinnaś się modlić przed wysłaniem dzieci na studia, ponieważ „Mój lud ginie z braku poznania.” Ozeasza 4:6).

He will do it. Again, do you act as though you are your husband’s personal Holy Spirit? Do you flaunt your spirituality? Have you managed to convince your husband of his stupidity in spiritual matters? Do you know your Bible better than your husband could ever hope to know it? Or worse, are your children more well-versed in Scripture than their father? We as mothers make sure that our children are in Sunday school or in Christian school. But we neglect to realize that when we meet our needs for spiritual teachings through multiple Bible studies to get ahead of our husbands, and our children get their spiritual needs met through Sunday school, we replace our husbands with a counterfeit. There is no need for our husbands to have to learn anything in Scripture.

On to zrobi. Ponownie, czy zachowujesz się tak, jakbyś był osobistym Duchem Świętym swojego męża? Czy chełpisz się swoją duchowością? Czy udało ci się przekonać męża o jego głupocie w sprawach duchowych? Czy znasz swoją Biblię lepiej, niż twój mąż mógłby kiedykolwiek mieć nadzieję, że ją pozna? Albo co gorsza, czy twoje dzieci są lepiej zorientowane w Piśmie Świętym niż ich ojciec? Jako matki dbamy o to, aby nasze dzieci chodziły do szkółki niedzielnej lub do szkoły chrześcijańskiej. Ale nie zdajemy sobie sprawy, że kiedy zaspokajamy nasze potrzeby duchowych nauk poprzez liczne studia biblijne, aby wyprzedzić naszych mężów, a nasze dzieci zaspokajają ich duchowe potrzeby dzięki szkółce niedzielnej, zastępujemy naszych mężów podróbkami. Wtedy nie ma potrzeby, aby nasi mężowie musieli się uczyć czegokolwiek z Pisma Świętego.

Instead, he knows all about his favorite sports teams. Instead of reading his Bible he can be seen reading the newspaper or the sports page. If you think it is too late or that your husband is too far behind to get ahead of you and your children to properly lead you, you are wrong. Since God has called the man to be the leader of the home, He will enable him.

Zamiast tego, wie wszystko o swoich ulubionych drużynach sportowych. Zamiast czytać Biblię, można go zobaczyć, jak czyta gazetę lub stronę sportową. Jeśli myślisz, że jest już za późno lub że twój mąż jest zbyt daleko w tyle, by wyprzedzić ciebie i twoje dzieci i właściwie cię prowadzić, to się mylisz. Ponieważ Bóg powołał mężczyznę, aby był liderem domu, On go uzdolni.

However, we must confess our sin of replacing our husband’s role as our spiritual leader. “Therefore, confess your sins to one another, and pray for one another, so that you may be healed. The effective prayer of a righteous man can accomplish much.” James 5:16. Boast about your weaknesses to other women. “And He has said to me, 'My grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness.' Most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses, that the power of Christ may dwell in me.” 2Cor. 12:9. And above all, trust the Lord. “Commit your way to the lord, trust also in Him, and He will do it.” Ps. 37:5.

Jednak, musimy wyznać swój grzech, polegający na zastąpieniu roli naszego męża, jako naszego duchowego przywódcy. „Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.” Jakuba 5:16. Chlub się swoimi słabościami wobec innych kobiet. „Lecz powiedział mi: Wystarczy ci moja łaska. Moja moc bowiem doskonali się w słabości. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa.” 2 Kor. 12:9. A przede wszystkim zaufaj Panu. „Powierz PANU swoją drogę i zaufaj mu, a on wszystko wykona.” Ps. 37:5.

Washing of water with the Word. How important is it to have our husbands in God’s Word and then sharing that Word with us? “Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave Himself up for her; that He might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the Word, that He might present to Himself the church in all her glory, having no spot or wrinkle or any such thing; but that she should be holy and blameless.” Eph. 5:25-27. Again, don’t nag your husband. It might be wise to not even talk to him about reading to you. This may cause him to rebel. His pressure needs to come down from above, from his authority. (See lesson 5, “Won Without a Word” if you want to see a real change in your husband, God’s way.)

Obmyciem wodą przez słowo. Jak ważne jest, aby nasi mężowie byli w Słowie Bożym, a potem dzielili się tym Słowem z nami? „Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie; Aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo; By stawić przed sobą kościół chwalebny, niemający skazy ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny.” Ef. 5:25-27. Ponownie, nie dręcz swojego męża. Mądrze byłoby nawet nie rozmawiać z nim o czytaniu ci. Może to skłonić go do buntu. Jego presja musi przyjść z góry, od jego autorytetu. (Zobacz lekcję 5, „Pozyskani Bez Słowa”, jeśli chcesz zobaczyć prawdziwą zmianę w swoim mężu, Bożym sposobem).

The narrow gate. Ladies, go through that narrow gate and stop watching or allowing your children to watch television. Stop sending your weekly or monthly dues into Hollywood via the movie theater or video store, so they will stop making the movies that are destroying our families and our nation. If your husband is the television addict - pray! (Again, see lesson 5, “Won Without a Word” if you want to see a real change in your husband, God’s way.) “Enter by the narrow gate; for the gate is wide, and the way is broad that leads to destruction, and many are those who enter by it.“ Matt. 7:13. If those who “claim” to be Christian stopped watching television and going to movies, Hollywood would stop making disgusting movies! We women must do spiritual warfare against this horrible addiction that you, your husband and/or your children are held by.

Ciasna brama. Drogie panie, przejdźcie przez tę ciasną bramę i przestańcie oglądać lub pozwalać swoim dzieciom oglądać telewizję. Przestań wysyłać swoje cotygodniowe lub miesięczne składki do Hollywood za pośrednictwem kina lub sklepu z wideo, aby przestali robić filmy, które niszczą nasze rodziny i nasz naród. Jeśli twój mąż jest uzależniony od telewizji - módl się! (Ponownie, zobacz lekcję 5, „Pozyskani Bez Słowa”, jeśli chcesz zobaczyć prawdziwą zmianę w swoim mężu, Bożym sposobem) „Wchodźcie przez ciasną bramę. Szeroka bowiem jest brama i przestronna droga, która prowadzi na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.” Mt. 7:13. Gdyby ci, którzy “twierdzą”, że są chrześcijanami, przestali oglądać telewizję i chodzić do kina, Hollywood przestałoby kręcić te obrzydliwe filmy! My, kobiety, musimy toczyć duchową walkę z tym okropnym nałogiem, w którym ty, twój mąż i/lub twoje dzieci jesteście trzymani.

Warning: A woman shared with me something she was so proud of. Her husband and older sons were watching a rather disgusting show on television. This woman spoke to her husband and older sons as if they were in kindergarten, suggesting ever so “teacher-like” that maybe there was something else that would be better to watch. She then flipped through and found a very charismatic preacher and gave the family a big grin. Her three sons and her husband walked out and went to their own rooms. Ladies, this is not respectful behavior! What’s sad is that this woman’s husband has been telling everyone of his misery and his plans to divorce her.

Uwaga: Pewna kobieta podzieliła się ze mną czymś, z czego była taka dumna. Jej mąż i starsi synowie oglądali w telewizji dość obrzydliwy program. Ta kobieta rozmawiała ze swoim mężem i starszymi synami, jakby byli w przedszkolu, sugerując zawsze “nauczycielsko”, że może jest coś innego, co lepiej byłoby obejrzeć. Następnie zmieniła program i znalazła bardzo charyzmatycznego kaznodzieję i posłała rodzinie duży uśmiech. Jej trzej synowie i jej mąż wyszli i udali się do swoich pokoi. Drogie panie, to nie jest pełne szacunku zachowanie! Smutne jest to, że mąż tej kobiety opowiadał wszystkim o swoim nieszczęściu i planach rozwodu.

I shared with her that her response was not a victory but a self-righteous act. No one will be won over by a Pharisee. I shared with her that I had begun my battle against the television with prayer and fasting. It also took my submitting and showing respect to my husband (even when everyone thought he didn’t deserve it) for our family to be rid of the pollution of television.

Podzieliłam się z nią, że jej reakcja nie była zwycięstwem, ale aktem samosprawiedliwości. Nikt nie będzie zdobyty przez faryzeusza. Podzieliłam się z nią, że  walkę z telewizją rozpocząłam modlitwą i postem. Musiałam również poddać się mojemu mężowi i okazywać mu szacunek (nawet jeśli wszyscy myśleli, że na to nie zasługiwał), aby nasza rodzina pozbyła się zanieczyszczeń telewizji.

Practicing your righteousness before men. Do you go to church even when your husband stays home? “Beware of practicing your righteousness before men to be noticed by them; otherwise you have no reward with your Father who is in heaven.“ Matt. 6:1. Our actions must be an outpouring of what is in us. Do you “pride yourself” that you are more spiritual than your husband? Have you tried shaming your husband into church? Has your method worked thus far? Is he going with you? How do you expect to glorify God? “Let your light shine before men in such a way that they may see your good works, and glorify your Father who is in heaven.” Matt. 5:16.

Obnoszenie swej sprawiedliwości przed ludźmi. Czy chodzisz do kościoła, nawet gdy twój mąż pozostaje w domu? „Wystrzegajcie się obnoszenia swej sprawiedliwości przed ludźmi. Nie chciejcie wzbudzać podziwu. Inaczej nie otrzymacie zapłaty od waszego Ojca w niebie.” Mt. 6:1 SNP. Nasze działania muszą być wylaniem tego, co jest w nas. Czy “jesteś dumna” z tego, że jesteś bardziej uduchowiona niż twój mąż? Czy próbowałaś zawstydzić swojego męża w kościele? Czy twoja metoda zadziałała do tej pory? Czy on idzie z tobą? Jak spodziewasz się chwalić Boga? „Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie.” Mt. 5:16.

You will know them by their fruits. What are your fruits of your claim to be a Christian? “You will know them by their fruits.” Matt. 7:16. Are you nagging your husband for what he has not done as the spiritual leader of the family? Do you flaunt your Bible reading in front of your husband? Then you are producing thorns, not fruit.

Po ich owocach poznacie ich. Jakie są owoce twojego twierdzenia, że jesteś chrześcijanką? „Po ich owocach poznacie ich.” Mt. 7:16. Czy zrzędzisz na za to, czego nie zrobił jako duchowy przywódca rodziny? Czy chełpisz się czytaniem Biblii przed mężem? Więc produkujesz ciernie, a nie owoce.

Compare the time you spend reading magazines, books, or watching other things with the time that you are in the Word. What are you going to do about it? Are you picking up anything that you have read in this workbook? Can anyone see any change in you from your reading of this? “For if anyone is a hearer of the Word and not a doer, he is like a man who looks at his natural face in a mirror; for once he has looked at himself and gone away, he has immediately forgotten what kind of person he was. But one who looks intently at the perfect law, the law of liberty, and abides by it, not having become a forgetful hearer but an effectual doer, this man shall be blessed in what he does.” James 1:23-25.

Porównaj czas spędzony na czytaniu czasopism, książek lub oglądaniu innych rzeczy, z czasem spędzonym w Słowie. Co zamierzasz z tym zrobić? Czy wyciągasz coś z tego, co przeczytałaś w tej książce? Czy ktoś widzi w tobie jakąś zmianę po tym, jak to czytasz? „Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swemu naturalnemu obliczu. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu.” Jakuba 1:23-25.

Bridle his tongue. “If anyone thinks himself to be religious, and yet does not bridle his tongue but deceives his own heart, this man’s religion is worthless.” James 1:23-25. When was the last time that you spewed unkind words at your husband? God says you are worthless. Ladies, get control of that hurtful tongue! (Please read and reread lesson 4, “Kindness Is on Her Tongue” and then read it again!)

Powściąga swego języka. „Jeśli ktoś wśród was sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga swego języka, lecz oszukuje swe serce, tego pobożność jest próżna.” Jakuba 1:26. Kiedy ostatnio wyplułaś niemiłe słowa do swojego męża? Bóg mówi, że jesteś bezwartościowa. Drogie panie, opanujcie ten bolesny język! (Proszę przeczytaj i ponownie przeczytaj lekcję 4, „Na Jej Języku Jest Prawo Miłosierdzia”, a następnie przeczytaj ją jeszcze raz!)

The Husband and Wife Relationship
Relacja Męża i Żony

We are not to be the spiritual leaders of our homes. God's Word refers to the man as He does to Himself. We are to have the same type of relationship with our husbands as Jesus has with His Church. Let’s search His Word for the many ways that our relationship with our husbands is to be like our relationship with Christ.

Nie mamy być duchowymi liderkami naszych domów. Słowo Boże odnosi się do mężczyzny, jak On odnosi się do Siebie. Mamy mieć taki sam typ relacji z naszymi mężami, jaki ma Jezus ze swoim Kościołem. Poszukajmy w Jego Słowie wiele przykładów, jak nasza relacja z mężami ma być podobna do naszej relacji z Chrystusem.

The head. “For the husband is the head of the wife, as Christ also is the head of the church….” Eph. 5:23. “But I want you to understand that Christ is the head of every man, and the man is the head of a woman, and God is the head of Christ.” 1Cor. 11:3. We learned in lesson 8, “Wives, Be Subject,” the importance of authority in the home. We also learned the benefits of being subject to our husbands, namely for our and our children’s protection. Scripture compares Christ as the head of the church to our husbands as the head of us. As with any well-run company or, especially, the military, there has to be a proper head or leader. We must allow our husbands to lead! Don’t miss this point. You must allow them to lead. Allow your husband to come up with the solutions to the problems that arise in your home.

Głowa. „Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową kościoła…” Ef. 5:23. „Lecz chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg.” 1 Kor. 11:3. W lekcji 8, „Żony, Bądźcie Poddane”, nauczyłyśmy się, jak ważny jest autorytet w domu. Dowiedziałyśmy się również, jakie korzyści płyną z poddania się naszym mężom, a mianowicie dla ochrony nas i naszych dzieci. Pismo porównuje Chrystusa jako głowę kościoła do naszych mężów jako naszej głowy. Jak w przypadku każdej dobrze zarządzanej firmy, a zwłaszcza wojska, musi być odpowiedni szef lub przywódca. Musimy pozwolić naszym mężom przewodzić! Nie przegap tego punktu. Musisz pozwolić mu przewodzić. Pozwól swojemu mężowi znaleźć rozwiązania problemów, które pojawiają się w twoim domu.

The savior. “For the husband is the head of the wife, as Christ also is the head of the church, He Himself being the Savior of the body.” Eph. 5:23. The husband is to be the Savior of the body. We wives think we are to be the saviors. But when there is a financial crisis, or any crisis, the man really should be the one to “save the day.” Many wives run out to get a job or they make financial plans. This is only robbing your husband of a blessing. When the husband makes the plan, then we can happily submit. When the wife makes the plan, then the home is out of order.

Zbawiciel. „Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową kościoła, jest on też Zbawicielem ciała.” Ef. 5:23. Mąż ma być Zbawicielem ciała. My, żony, myślimy, że mamy być zbawicielkami. Ale kiedy pojawia się kryzys finansowy lub jakikolwiek inny kryzys, to mężczyzna powinien być tym, który “ratuje dzień”. Wiele żon wykańcza się, aby znaleźć pracę lub układają plany finansowe. To tylko okrada twojego męża z błogosławieństwa. Kiedy mąż przygotowuje plan, możemy z radością się podporządkować. Kiedy żona opracowuje plan, w domu nie ma porządku.

We women must fulfill our role as the ones in subjection to our husbands. They alone are to be the head of the home and the savior of the body. Of course, we wives would rather tell our husband how he should cut back. Ladies, when you see a problem, give it to your husband! Stop the cycle of you leading and saving! Here are some short testimonies from women who have followed this principle without their husbands’ knowledge.

My, kobiety, musimy wypełniać naszą rolę jako poddane naszym mężom. Tylko oni mają być głową domu i zbawicielem ciała. Oczywiście my, żony, wolimy raczej powiedzieć naszemu mężowi, jak powinien się wycofać. Drogie panie, kiedy widzicie problem, oddajcie go mężowi! Zatrzymaj cykl, w którym ty prowadzisz i zbawiasz! Oto kilka krótkich świadectw kobiet, które przestrzegały tej zasady bez wiedzy mężów.

Testimony 1: My husband was not the disciplinarian in our home. He was the great guy; I was the creepy, mean mom. One day I finally decided to act on the principle of allowing my husband to lead. It took pulling back on my extreme authority until all chaos began to happen. I had always kept the children in control. Therefore, my husband had never noticed any problem in our home. Frankly, I was tired of being the only adult in the house. I took my husband’s lead of not disciplining, correcting, or training for almost a year. I watched as the children got out of control. I had always kept everything basically calm, so my husband never understood when I would ask him to help me to discipline the children. When they got totally out of control, he was shocked! But, it finally made him move. For the first time, he put his foot down, and paddled them without my asking him to! It’s just what my children needed. But most importantly, I was relieved of the burden of being the sole disciplinarian, which left me more time to enjoy, play with and love my children the way my husband had done in the past. We are now “together” raising the children. There is finally the balance that I had always desired.

Świadectwo 1: Mój mąż nie był dyscyplinarny w naszym domu. On był wspaniałym facetem; Ja byłam straszną, wredną mamą. Pewnego dnia w końcu zdecydowałam się wprowadzić zasadę pozwolenia mężowi na prowadzenie. Musiałam wycofać się z mojej skrajnej władzy, aż zaczął się cały chaos. Zawsze kontrolowałam dzieci. Dlatego mój mąż nigdy nie zauważył żadnego problemu w naszym domu. Szczerze mówiąc, byłam zmęczona byciem jedyną dorosłą osobą w domu. Przez prawie rok kierowałam się prowadzeniem męża, aby nie karcić, nie korygować ani nie nauczać. Patrzyłam, jak dzieci wymykały się spod kontroli. W zasadzie zawsze zachowywałam spokój, więc mój mąż nigdy nie rozumiał, kiedy prosiłam go o pomoc w dyscyplinowaniu dzieci. Kiedy wymknęli się spod kontroli, był zszokowany! Ale w końcu się poruszył. Po raz pierwszy postawił stopę na ziemi i wiosłował nimi bez mojej prośby! Właśnie tego potrzebowały moje dzieci. Ale co najważniejsze, uwolniono mnie to od ciężaru bycia jedyną dyscyplinarną osobą, co pozostawiło mi więcej czasu na radowanie się, zabawę i kochanie moich dzieci, tak jak robił to mój mąż w przeszłości. Teraz “razem” wychowujemy dzieci. Wreszcie jest równowaga, której zawsze pragnęłam.

Testimony 2: I always tried to cushion the harshness of my husband’s authoritarian ways in dealing with our children. I felt I needed to protect them from their father, especially one that I felt he was sort of picking on. What I didn’t realize was that I was not only blocking his harsh ways, but I was blocking the children’s love from their father too. Once I heard this principle, I decided to try it by following his lead. My test came when my husband told our son to mow the lawn. I usually would keep after him until he mowed it, but this time I said nothing. My son went to bed without mowing the lawn that evening. At 11:30 p.m. his dad came back home from his meeting and wanted to know why the lawn had not been mowed. Instead of making excuses and defending him, I just said, “I don’t know.” My husband got him up out of bed and made him mow the lawn in the dark that night. My son cried the entire time, and, secretly, so did I. But things changed; closeness developed between my son and his dad. Also, my son began to mature, eliminating a major concern of mine.

Świadectwo 2: Zawsze starałam się złagodzić surowość autorytarnego sposobu postępowania mojego męża w postępowaniu z naszymi dziećmi. Czułam, że muszę chronić ich przed ich ojcem, zwłaszcza przed tym, którego czułam, że trochę się czepia. Nie zdawałam sobie sprawy, że nie tylko blokowałam jego surowe sposoby, ale także blokowałem miłość dzieci przed ich ojcem. Kiedy usłyszałam tę zasadę, postanowiłam spróbować, podążając za jego prowadzeniem. Mój test przyszedł, kiedy mąż powiedział naszemu synowi, żeby skosił trawnik. Zwykle szłam za nim, dopóki go nie skosił, ale tym razem nic nie powiedziałam. Mój syn poszedł spać, nie kosząc tego wieczoru trawnika. O 23:30 jego tata wrócił do domu ze spotkania i chciał wiedzieć, dlaczego trawnik nie został skoszony. Zamiast szukać wymówek i go bronić, powiedziałam tylko: „Nie wiem”. Mój mąż podniósł go z łóżka i kazał mu kosić trawnik w ciemności tej nocy. Mój syn płakał przez cały czas i potajemnie, ja też. Ale wszystko się zmieniło; bliskość rozwinęła się między moim synem a jego tatą. Również mój syn zaczął dojrzewać, eliminując moją główną obawę.

Testimony 3: My husband was never very good at providing for the family. I always bailed him out when he lost his job or when we were short of money by going back to work. One day, from sheer exhaustion, I made the decision that I would follow his lead and be quiet when things got hairy.

Świadectwo 3: Mój mąż nigdy nie był dobry w utrzymywaniu rodziny. Zawsze go ratowałam, kiedy stracił pracę lub kiedy brakowało nam pieniędzy, wracając do pracy. Pewnego dnia, z czystego wyczerpania, zdecydowałam, że pójdę za jego przykładem i będę cicho, gdy zrobi się trudno.

Things did get crazy and he still wouldn’t take the lead, but I was determined to be still. Things got worse and he got angry. I used to rescue him when he got mad, but this time I remembered the Scripture, “A man of great anger shall bear the penalty, for if you rescue him, you will only have to do it again.” Prov. 19:19. He was so accustomed to my taking over in a crisis that he didn’t really know how to. Instead of doing something, I just prayed for him. I prayed the Scriptures that speak about the husband providing and about the fruit of diligence while I kept quiet and still. Then all of a sudden my husband leaped into action. It was amazing!

Panowało szaleństwo, a on nadal nie przejął prowadzenia, ale byłam zdecydowana nie ruszać się. Sytuacja uległa pogorszeniu i on się złościł. Wcześniej ratowałam go, kiedy był zły, ale tym razem przypomniałam sobie Pismo Święte: „Człowiek wielkiego gniewu poniesie karę, a jeśli go uwolnisz, znowu będziesz musiał to zrobić.” Prz. 19:19. Był tak przyzwyczajony do tego, że przejmowałam kontrolę w kryzysie, że nie bardzo wiedział, jak to zrobić. Zamiast działać, po prostu modliłam się za niego. Modliłam się Słowem Bożym, które mówi o zaopatrzaniu przez męża i o owocu pracowitości, podczas gdy ja byłam cicha i spokojna. Wtedy nagle mój mąż ruszył do akcji. To było niesamowite!

I am now free to concentrate on the kids and our home. It has freed me up to care for my husband more than I had before. I think my resentment towards him was festering for a long time. I was so busy with work, caring for our family, and keeping the home up. What I hadn’t realized was that is what was keeping my husband and me from being close. Now I am able to show gratefulness to him. All this has brought out a wonderful man who I never knew was in there! I sometimes fall back into being the head and savior of our home when my husband doesn’t move fast enough for me, or I don’t think he’s handling it the right way, but I am trying to learn that these situations are not my problem. When he doesn’t move or if he doesn’t handle it the right way, that’s between him and the Lord. The Lord is the head of him, not me.

Teraz mogę się skoncentrować na dzieciach i naszym domu. Pozwoliło mi to bardziej niż wcześniej troszczyć się o męża. Myślę, że moja uraza do niego jątrzyła się przez długi czas. Byłam bardzo zajęta pracą, opieką nad naszą rodziną i utrzymaniem domu. Nie zdawałam sobie sprawy, że to właśnie powstrzymuje mojego męża i mnie od bycia blisko. Teraz jestem w stanie okazać mu wdzięczność. Wszystko to wydobyło cudownego mężczyznę, o którym nigdy nie wiedziałam, że tam jest! Czasami wracam do roli głowy i zbawiciela naszego domu, gdy mój mąż nie porusza się wystarczająco szybko dla mnie lub nie sądzę, że radzi sobie z tym we właściwy sposób, ale próbuję się nauczyć, że te sytuacje nie są moim problem. Kiedy się nie rusza lub nie radzi sobie z tym we właściwy sposób, to jest między nim a Panem. Jego głową jest Pan, nie ja.

Created to carry the burdens. Your husband was created to carry the burdens of the family; just look at his broad and muscular shoulders compared to your shoulders. We women have even tried to imitate those shoulders with shoulder pads! Men are really designed to work best under pressure. Maybe you think your husband can't handle the pressures, because you’ve always been your husband’s safety net.

Stworzony do dźwigania ciężarów. Twój mąż został stworzony, by dźwigać ciężary rodziny; wystarczy spojrzeć na jego szerokie i umięśnione ramiona w porównaniu do twoich ramion. My, kobiety, próbowałyśmy nawet naśladować te ramiona poduszkami naramiennymi! Mężczyźni są tak naprawdę stworzeni do pracy pod presją. Może myślisz, że twój mąż nie może znieść presji, ponieważ zawsze byłaś siatką bezpieczeństwa swojego męża.

Women, on the other hand, were created to handle many things at once. We are able to run the home with all its maintenance and manage children of various ages, personalities and needs: he meals, the cleaning, the continual tidying up and the family’s hectic schedules. Women, it seems like we can do it all. But while we are pretending to do it all, what is our husband doing? Usually playing! Playing sports, working on hobbies or playing around!!!!

Z drugiej strony, kobiety zostały stworzone, aby zajmować się wieloma rzeczami naraz. Jesteśmy w stanie zarządzać domem z całym jego utrzymaniem i opiekować się dziećmi w różnym wieku, o różnym charakterze i potrzebach: posiłkami, sprzątaniem, ciągłym porządkowaniem i napiętym harmonogramem rodziny. Kobiety, wydaje się, że możemy to wszystko zrobić. Ale kiedy udajemy, że robimy to wszystko, co robi nasz mąż? Zwykle bawi się! Uprawiając sport, zajmując się hobby lub bawiąc się!!!!

Are one. “For this cause a man shall leave his father and mother, and shall cleave to his wife and the two shall become one flesh.” Eph. 5:31. “So husbands ought also to love their own wives as their own bodies. He who loves his own wife loves himself….” Eph. 5:28. “Nevertheless let each individual among you also love his own wife even as himself.” Eph. 5:33. We have heard the term “one flesh” so often without really understanding the meaning. By looking at the Lord's relationship with his Father and our relationship with our husbands, we can see we are lacking in this important understanding.

Są jednym. „Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem.” Ef. 5:31. „Tak też mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, samego siebie miłuje...” Ef. 5:28. „Niech więc każdy z was z osobna miłuje swoją żonę jak samego siebie.” Ef. 5:33. Słyszeliśmy termin “jedno ciało” tak często, nie rozumiejąc jego znaczenia. Patrząc na relację Pana z Jego Ojcem i naszą relację z naszymi mężami, widzimy, że brakuje nam tego ważnego zrozumienia.

Sanctify. Ladies, our husbands play a major role in the sanctification of us as we see in the following Scripture: “Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave Himself up for her; that He might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the Word, that He might present to Himself the church in all her glory, having no spot or wrinkle or any such thing; but that she should be holy and blameless.” Eph. 5:25. This is a very powerful Biblical Truth that few will ever realize. We wives need to be sanctified (purified) as our husbands read and share Scripture with us. Does your husband read God's Word daily to you? How does the church keep the body cleansed from the sin that creeps into the church? By the reading of God's Word. With wives it's the same way.

Uświęcenie. Drogie panie, nasi mężowie odgrywają ważną rolę w uświęcaniu nas, jak to widzimy w następującym Słowie Bożym: „Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie; Aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo; By stawić przed sobą kościół chwalebny, niemający skazy ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny.” Ef. 5:25-27. Jest to bardzo potężna prawda biblijna, z której niewielu kiedykolwiek zdaje sobie sprawę. My żony potrzebujemy uświęcenia (oczyszczenia), gdy nasi mężowie czytają i dzielą się z nami Pismem. Czy twój mąż codziennie czyta ci Słowo Boże? W jaki sposób kościół utrzymuje ciało oczyszczone z grzechu, który wkrada się do kościoła? Czytając Słowo Boże. Z żonami jest tak samo.

Testimony: My husband always felt intimidated by his responsibility in this area. We discovered a wonderful and beautiful solution to the family’s need to be in the Word daily. Our family sits together, all nine of us every morning, with the older four reading along and our non-readers sitting quietly doing puzzles or coloring. This method of listening to one CD a day and reading along takes you through the entire Bible in just 62 days! The combination of listening to Alexander Scourby reading the Bible correctly and reading along is so powerful, it cannot be explained.

Świadectwo: Mój mąż zawsze czuł się onieśmielony swoją odpowiedzialnością w tej dziedzinie. Odkryliśmy wspaniałe i piękne rozwiązanie na potrzebę rodziny, aby codziennie być w Słowie. Nasza rodzina siedzi razem, wszyscy dziewięcioro z nas, każdego ranka, starsza czwórka czyta razem, a nasi nieczytający siedzą cicho, układając puzzle lub kolorując. Ta metoda słuchania jednej płyty CD dziennie i czytania razem z nią, prowadzi cię przez całą Biblię w zaledwie 62 dni! Połączenie czytania Biblii przez Aleksandra Scourby'ego i czytania jej, jest tak potężne, że nie można tego wytłumaczyć.

Love. Husbands, love your wives, just as Christ also loved….” Eph. 5:28. “So husbands ought also to love their own wives….” Eph. 5:25. “Husbands, love your wives, and do not be embittered against them.” Col. 3:19. Since the feminist movement permeated the church with lies, there has been a “blending” of the roles and commandments given to men and women. We continue to hear others say that God commanded men and women to love their spouses. This “command” was only given to the husband. Actually, the only reference for a woman to love her husband is given in Titus. The older woman is encouraged to teach the younger to love her husband and her children. Deut. 4:2 says, “You shall not add to the word which I am commanding you….” Does that mean a wife isn't to love her husband? Emphatically no! “…and walk in love, just as Christ also loved you, and gave Himself up for us….” Eph. 5:2. The wife’s primary role is that of respecting and submitting to her husband. Love, genuine love, will follow. If you are lacking unconditional love for your husband, begin by respecting and submitting to him and see what God does to your heart.

Miłość. Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował…” Ef. 5:25. „Tak też mężowie powinni miłować swoje żony…” Ef. 5:28. „Mężowie, miłujcie wasze żony i nie bądźcie surowi wobec nich.” Kol 3:19. Odkąd ruch feministyczny przeniknął do kościoła kłamstwem, nastąpiło “zmieszanie” ról i przykazań nadanych mężczyznom i kobietom. Wciąż słyszymy, jak inni mówią, że Bóg nakazał mężczyznom i kobietom kochać swoich małżonków. To “polecenie” zostało wydane tylko mężowi. Właściwie jedyną wzmianką o tym, jak kobieta kocha swojego męża, jest w Tytusa. Starszą kobietę zachęca się, aby nauczyła młodszą miłości do męża i dzieci. Pwt. 4:2 mówi: „Nie dodawajcie do słowa, które ja wam rozkazuję…” Czy to oznacza, że ​​żona nie powinna kochać męża? Zdecydowanie nie! „…i postępujcie w miłości, jak i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas.…” Ef. 5:2. Główną rolą żony jest szanowanie i poddawanie się mężowi. Miłość, prawdziwa miłość, nastąpi. Jeśli brakuje ci bezwarunkowej miłości do męża, zacznij od szanowania go i podporządkowania się mu i zobacz, co Bóg robi z twoim sercem.

Should be respected. “…let the wife see to it that she respect her husband.” Eph. 5:33. “…as they (husbands) observe your (wife's) chaste and respectful behavior.” 1Pet. 3:2. Respect for the husband and father is so needed in our Christian families. Mothers, we wonder why our children don't speak respectfully to us and yet we think nothing of our own attitude toward our husbands. Instead of respect, there is an attitude of mere tolerance to the head of the household. Husbands and fathers have been run into the ground and challenged every day by their wives, and it is accepted! We need to put a stop to this immediately. This may be deep rooted. If we are helping our husbands provide, then we may be out with other contentious women who gossip, murmur and complain about their husbands. Pray that God will remove you from that environment and bring you back home. If your children are in public school, you haven't a prayer of getting respect. Even many of the children I meet who are in private or Christian schools show disrespect toward their parents. Why not bring them home to be educated? If your family is still watching television or videos, you had better think of them as training tapes. Make very sure you want the behavior and attitude on the screen to be “played out” in your home.

Powinien być szanowany. „…a żona niech poważa swego męża.” Ef. 5:33. „…widząc (mężowie) wasze (żony) czyste, pełne bojaźni postępowanie.” 1 P. 3:2. Szacunek dla męża i ojca jest tak potrzebny w naszych rodzinach chrześcijańskich. Matki, zastanawiamy się, dlaczego nasze dzieci nie mówią do nas z szacunkiem, a mimo to nie myślimy o naszym własnym stosunku do mężów. Zamiast szacunku istnieje postawa zwykłej tolerancji wobec głowy rodziny. Mężowie i ojcowie są codziennie rzucani na ziemię i podważani przez żony i jest to akceptowane! Musimy natychmiast położyć temu kres. To może być głęboko zakorzenione. Jeśli pomagamy naszym mężom w zaopatrzaniu, możemy spotykać się z innymi kłótliwymi kobietami, które plotkują, szemrzą i narzekają na swoich mężów. Módl się, aby Bóg usunął cię z tego środowiska i sprowadził z powrotem do domu. Jeśli twoje dzieci są w szkole publicznej, nie ma modlitwy na szacunek. Nawet wiele z dzieci, które spotykam i są w szkołach prywatnych lub chrześcijańskich, okazują brak szacunku swoim rodzicom. Dlaczego nie sprowadzić ich do domu po edukację? Jeśli Twoja rodzina nadal ogląda telewizję lub filmy, pomyśl o nich jako o taśmach szkoleniowych. Upewnij się, że chcesz, aby zachowanie i postawa na ekranie były “odtwarzane” w twoim domu.

Are subject. “But as the church is subject to Christ, so also the wives ought to be to their husbands in everything.” Eph. 5:24. “Wives, be subject to your husbands, as is fitting in the Lord.” Col. 3:18. “Wives, be subject to your own husbands, as to the Lord.” Eph. 5:22. “…pure, workers at home, kind, being subject to their own husbands, that the Word of God may not be dishonored.” Titus 2:5. Husbands are to rule over everything. They may “delegate” certain tasks, but the role of the man is as the head, and we as wives are to be subject to them. We are not to be under another man's authority (i.e., a boss or Sunday school teacher or even a pastor. See lesson 13, “The Ways of Her Household” for “My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge….” Hosea 4:6.)

Są poddane. „Jak więc kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony swoim mężom we wszystkim.” Ef. 5:24. „Żony, bądźcie poddane swym mężom, jak przystoi w Panu.” Kol 3:18. „Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu.” Ef. 5:22. „...czyste, żeby zajmowały się domem, były dobre, posłuszne swoim mężom, aby nie bluźniono słowu Bożemu.” Tytusa 2:5. Mężowie mają rządzić wszystkim. Mogą “delegować” pewne zadania, ale rola mężczyzny jest jako głowa, a my jako żony mamy być poddane. Nie mamy być poddane autorytetowi innego mężczyzny (np. szefa, nauczyciela szkółki niedzielnej lub nawet pastora. Zobacz lekcję 13, „Sprawy Swego Domu”, bo „Mój lud ginie z braku poznania; a ponieważ ty odrzuciłeś poznanie…” Ozeasza 4:6.)

Our husband is to be the final and ultimate authority here on earth for our children and us. Take note: financial problems are one of the biggest reasons for divorce. Ladies, give back this important leadership area. Couples who have allowed the husband to rule their homes by controlling the finances have reported nothing but praises. They have reported that it totally eliminated financial fighting. Pray about it and see what God will do. Your husband may want you to hold onto the checkbook. Pray about your being “relieved” of this burden also. If you think your husband is too irresponsible, remember: that is the Lord’s problem, not yours! Our ways must please the Lord!

Nasz mąż ma być ostatecznym i najwyższym autorytetem tutaj na ziemi dla naszych dzieci i dla nas. Uwaga: problemy finansowe są jednym z największych powodów do rozwodu. Drogie panie, oddajcie ten ważny obszar przywództwa. Pary, które pozwoliły mężowi rządzić domem poprzez kontrolowanie finansów, przekazały jedynie pochwały. Poinformowali, że całkowicie wyeliminowało to kłótnie na temat finansów. Módl się o to i zobacz, co zrobi Bóg. Twój mąż może chcieć, żebyś trzymała książeczkę czekową. Módl się również o “uwolnienie” od tego ciężaru. Jeśli uważasz, że twój mąż jest zbyt nieodpowiedzialny, pamiętaj: to jest problem Pana, a nie twój! Nasze drogi muszą podobać się Panu!

Gave Himself. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave Himself up for her….” Eph. 5:25. Feminism has just about destroyed the “knight in shining armor” scenario. Yet, here in Scripture, we see that same gallant man who would give himself up for his wife and his family. Do you honor and respect your husband’s sacrifice for the family with appreciation and point it out to the children? Do you “rob your husband of a blessing” when you are the one who always “saves the day”? Ladies, get busy praying for your husband to rule your household. Encourage your husband to be around more, not as a guest, but as a working ruling figure.

Wydał samego siebie.Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie…” Ef. 5:25. Feminizm prawie zniszczył scenariusz “rycerza w lśniącej zbroi”. Jednak tutaj, w Piśmie Świętym, widzimy tego samego dzielnego mężczyznę, który oddałby się za swoją żonę i swoją rodzinę. Czy z wdzięcznością honorujesz i szanujesz poświęcenie męża dla rodziny i zwracasz na to uwagę dzieciom? Czy “okradasz męża z błogosławieństwa”, kiedy to ty zawsze “ratujesz dzień”? Drogie panie, zajmijcie się modlitwą za męża, aby rządził domem. Zachęcaj męża, aby pojawiał się częściej, nie jako gość, ale jako działająca postać rządząca.

Keep bringing your husband in on the decisions that need to be made and the mini-catastrophes that go on constantly. Drop the burden in your husband’s lap. This will allow you to be gentle, quiet and feminine. You will then discover or rediscover your husband. You must do this carefully and then submit to his decisions with good cheer and encouragement. Do it with the caring attitude that you know you have lost from taking over for way too long. Ladies, this is why your husband has so much time to “play.” Stop taking over, stop resenting it and do something about it!

Wciąż wciągaj męża w decyzje, które należy podjąć i mini-katastrofy, które zdarzają się nieustannie. Zrzuć ciężar na kolana męża. Dzięki temu będziesz delikatna, cicha i kobieca. Wtedy odkryjesz lub ponownie odkryjesz swojego męża. Musisz to robić ostrożnie, a następnie poddawać się jego decyzjom z radością i zachętą. Zrób to z troskliwą postawą, którą wiesz, że straciłaś przez przejmowanie kontroli przez zbyt długi czas. Drogie panie, właśnie dlatego twój mąż ma tyle czasu na “zabawę”. Przestań przejmować kontrolę, przestań nienawidzić tego i zrób coś z tym!

Supply and provide. “But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith, and is worse than an unbeliever.” 1Tim. 5:8. If you are working or you have allowed or participated in “spending prior to making,” then you need to repent. Satan is using you to succeed in his agenda of dividing your home and stealing your blessings. Stop playing on his team. Renew your mind and take every thought captive to the obedience of Christ. This area is covered in more depth again in lesson 13, “The Ways of Her Household.” This lesson answers the question that you may have when it’s your husband who wants you to work, but your heart is to remain home.

Zaopatrz i dbaj. „A jeśli ktoś nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, ten wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego.” 1 Tm. 5:8. Jeśli pracujesz lub pozwoliłaś lub uczestniczyłaś w “wydawaniu przed zarobieniem”, musisz pokutować. Szatan wykorzystuje cię, by odnieść sukces w swojej agendzie podziału twojego domu i kradzieży twoich błogosławieństw. Przestań grać w jego drużynie. Odnów swój umysł i weź każdą myśl w niewolę posłuszeństwa Chrystusowi. Obszar ten jest ponownie omówiony bardziej szczegółowo w lekcji 13, „Sprawy Swego Domu”. Ta lekcja odpowiada na pytanie, które możesz mieć, gdy to twój mąż chce, żebyś pracowała, ale twoim sercem jest pozostanie w domu.

Please understand that one of the biggest reasons why we women are so unhappy and frustrated is not because we are not being treated equally to men. It's because we are trying to fill a role that we were not designed for. If both the husband and the wife are working, who is in the home? Ladies, the home that you and your husband work and slave for is sitting empty! Your “little blessings” are being cared for and taught by a poor imitation of you. Is it any wonder that you feel frustrated and unfulfilled?

Proszę zrozum, że jednym z największych powodów, dla których my, kobiety, jesteśmy tak nieszczęśliwe i sfrustrowane, nie jest to, że nie jesteśmy traktowane na równi z mężczyznami. To dlatego, że staramy się wypełnić rolę, do której nie zostałyśmy stworzone. Jeśli zarówno mąż, jak i żona pracują, kto przebywa w domu? Drogie panie, dom, na który ty i twój mąż pracujecie i poświęcacie się, stoi pusty! Twoje “małe błogosławieństwa” są pielęgnowane i nauczane przez kiepską imitacje ciebie. Czy można się dziwić, że czujesz się sfrustrowana i niespełniona?

Feeds us. We know that our husbands are supposed to “bring home the bacon” but there is spiritual food that our children and we are literally starving for! “…for no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ also does the church….” Eph. 5:29. This feeding must be from God's Word. Ladies, we have made our husbands feel totally inadequate in this area. Many men don't even know where to begin. We must pray that the Lord will strengthen and guide our husbands; pray this daily! Satan will attack your husband in this area because he knows how important this area is to lead the family. He will make your husband feel worthless, incapable and downright stupid. He will use strife with you and your children to stop your times of reading God's Word. (Pray about an opportunity to tell your husband about using the Bible on tape or CD  to lead his family through the Bible - it works!) Since our husbands have fallen short in this area, we have taken it upon ourselves to fix the problem. We have gotten what we need by trotting off to multiple Bible studies, seminars and Sunday school. Our children are sent to Sunday school and vacation Bible school in order to hear the same stories year after year; only to drop out of church as young adults.

Karmi nas. Wiemy, że nasi mężowie powinni “przynosić do domu bekon”, ale jest duchowy pokarm, z którego nasze dzieci i my jesteśmy dosłownie wygłodzone! „…nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swego ciała, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Pan kościół...” Ef. 5:29. To karmienie musi pochodzić ze Słowa Bożego. Drogie panie, sprawiłyśmy, że nasi mężowie poczuli się zupełnie nieadekwatni w tej dziedzinie. Wielu mężczyzn nawet nie wie, od czego zacząć. Musimy się modlić, aby Pan wzmocnił i prowadził naszych mężów; módl się o to codziennie! Szatan zaatakuje twojego męża w tej dziedzinie, ponieważ wie, jak ważny jest ten obszar w prowadzeniu rodziny. Sprawi, że twój mąż poczuje się bezwartościowy, niezdolny i wręcz głupi. Będzie walczył z tobą i twoimi dziećmi, aby powstrzymać twój czas czytania Słowa Bożego. (Módl się o okazję, by powiedzieć mężowi, żeby wykorzystał Biblię na taśmie lub płycie CD do poprowadzenia rodziny przez Biblię - to działa!) Ponieważ nasi mężowie nie radzą sobie w tej dziedzinie, podjęłyśmy się rozwiązania problemu. Otrzymałyśmy to, czego potrzebujemy, biegnąc na wiele studiów biblijnych, seminariów i szkółek niedzielnych. Nasze dzieci są wysyłane do szkółki niedzielnej i wakacyjnej szkoły biblijnej, aby rok po roku słuchać tych samych historii; tylko po to, by porzucić kościół jako młodzi dorośli.

Ladies, Sarah decided to fix her problem with Hagar! Is your family in a Hagar situation? Your husband feels so inferior as the spiritual leader of his family because you know it all! So now you and the children leave for church and he stays home or plays golf.

Drogie Panie, Sara postanowiła rozwiązać swój problem z Hagar! Czy twoja rodzina jest w sytuacji Hagar? Twój mąż czuje się gorszy jako duchowy przywódca swojej rodziny, ponieważ ty wiesz wszystko! Więc teraz ty i dzieci wychodzicie do kościoła, a on zostaje w domu lub gra w golfa.

“An excellent wife, who can find?

For her worth is far above jewels.

The heart of her husband trusts in her,

And he will have no lack of gain.

She does him good and not evil

All the days of her life.”

Proverbs 31:10-12.

 

,,Któż znajdzie kobietę cnotliwą?

Jej wartość przewyższa perły.

Serce męża jej ufa i zysku mu nie zabraknie.

Dobro mu będzie wyświadczać, a nie zło,

po wszystkie dni swego życia.”

Przysłów 31:10-12

 

Personal commitment: To leave room for the Holy Spirit to lead my husband. “Based on what I have learned from God's Word, I commit my husband, his leadership and his spirituality to You; and I will wait patiently for You to move. I will give back the leadership role to my husband in all things so as not to dishonor your Word.”

Osobiste zobowiązanie: Pozostawić miejsce Duchowi Świętemu, aby prowadził mojego męża. „W oparciu o to, czego nauczyłam się ze Słowa Bożego, powierzam Ci mego męża, jego przywództwo i duchowość; i będę cierpliwie czekać na Twój ruch. Oddam mężowi rolę lidera we wszystkim, aby nie zhańbić twojego Słowa.”

Jeśli jesteś gotowa, aby zobowiązać się BOGU, że ukończysz ten kurs, KLIKAJĄC TUTAJ wyraziłaś zgodę i jesteś gotowa do udokumentowania tego następnego kroku na drodze Podróży Odbudowy w swoim formularzu „Mój Dziennik”. Nie spiesz się, usiądź, weź kawę lub herbatę i wylej swoje serce do twojego Dziennika.

„Podobnie starsze kobiety... uczą tego, co dobre. Niech UCZĄ młodsze kobiety…” (Tytusa 2:3) będziesz miała okazję przemówić do młodszych kobiet, które są jeszcze singielkami, w ramach swojej służby.