Przeczytaj świadectwo PRZYWRÓCONEGO małżeństwa Katheryn,
,,Bardziej niż szczęśliwy, że mogę być z tobą"

To świadectwo było wzięte z jednej z wielu naszych książek
Przez słowo swego świadectwa
aby pomóc CI
przezwyciężyć wszelkie wątpliwości i obawy co do
Bożej zdolności i pragnienia
przywrócenia TWOJEGO małżeństwa!

Rozdział 7 ,,Na jej języku jest prawo miłosierdzia"

 ,,Otwiera swe usta mądrze
i na jej języku jest prawo miłosierdzia”
—Ks. Przysłów 31:26

 

POL-WRYM-NEW-COVER-Front

Everyone watches how a woman speaks to her husband, to her children, and to others. When a woman speaks respectfully and kindly to her husband and children she shows the main characteristic of a “godly woman.” However, those who are impatient and disrespectful reveal themselves as weak and immature Christians. 

Wszyscy patrzą, jak kobieta zwraca się do męża, do swoich dzieci i do innych. Kiedy kobieta zwraca się z szacunkiem i życzliwie do męża i dzieci, ukazuje główną cechę „pobożnej kobiety”. Jednak te, które są niecierpliwe i lekceważące, ujawniają się jako słabe i niedojrzałe chrześcijanki.

Kind and gentle speech is one of the most important ingredients for a good marriage and well-behaved children. Kindness is the main characteristic of a “godly woman.”

Życzliwa i łagodna mowa jest jednym z najważniejszych składników dobrego małżeństwa i dobrze wychowanych dzieci. Życzliwość jest główną cechą „pobożnej kobiety”.

We have been deceived by “counselors” and so-called “marriage experts” who tell us that it is a lack of communication that causes marriages to be destroyed. While searching the Scriptures, I found that God has a lot to say about how much we say, what we say, and how we say it! Follow me as together we discover the truth:

Zostałyśmy oszukane przez „doradców” i tak zwanych „ekspertów od małżeństwa”, którzy mówią nam, że to brak komunikacji powoduje niszczenie małżeństw. Badając Pismo Święte, odkryłam, że Bóg ma wiele do powiedzenia na temat tego, ile mówimy, co mówimy i jak to mówimy! Podążaj za mną we wspólnym odkrywaniu prawdy:

It’s not a “lack” of communication!

We are to watch how much we say! 

To nie jest ,,brak” komunikacji! 

Mamy uważać, jak dużo mówimy!

 

Many words. Not only is it not a lack of communication that causes problems in marriage, but when there is a lot of talking and discussing, transgression (a violation of God’s Word) cannot and will not be avoided! “When there are many words, transgression is unavoidable . . .(Prov. 10:19).

Wiele słów. Nie tylko to nie jest brak komunikacji powodujący problemy w małżeństwie, ale kiedy jest dużo mówienia i dyskusji, nieprawość (łamanie Bożego Słowa) nie może być i nie będzie unikniona. „Gdzie wiele słów, tam nie ustaje nieprawość...” (Prz. 10:19 SNP).

Keeps silent. Others tell us to speak our minds and to share what we think, but God says that “a man of understanding keeps silent” (Prov. 11:12). “The one who guards his mouth preserves his life; the one who opens wide his lips comes to ruin” (Prov. 13:3).

Milcz. Inni mówią nam, żebyśmy dzieliły się swoim zdaniem i mówiły o tym, co myślimy, ale Bóg mówi, że „człowiek roztropny milczy” (Prz. 11:12). „Kto strzeże swych ust, strzeże swojej duszy; kto szeroko otwiera swe wargi, będzie zniszczony” (Prz. 13:3).

Closes his lips. Actually, God says that we practice wisdom and appear wise when we say nothing. “Even a fool, when he keeps silent, is considered wise. When he closes his lips, he is considered prudent” (Prov. 17:28). “But let your statement be, ‘Yes, yes’ or ‘No, no’; anything beyond these is of evil” (Matt. 5:37).

Zamknij swoje wargi. W rzeczywistości Bóg mówi, że praktykujemy mądrość i wyglądamy na mądre, kiedy nic nie mówimy. „Nawet głupi, gdy milczy, uchodzi za mądrego, a kto zamyka swoje wargiza rozumnego” (Prz. 17:28). „Ale wasza mowa niech będzie: Tak – tak, nie – nie. A co jest ponadto, pochodzi od złego” (Mt. 5:37).

Without a word. God speaks directly to women to remain silent. “In the same way, you wives, be submissive to your own husbands so that even if any of them are disobedient to the word, they may be won without a word by the behavior of their wives, as they observe your chaste and respectful behavior” (1 Pet. 3:1–2). “The women are to keep silent in the churches . . .” (1 Cor. 14:34).

Bez słowa. Bóg zwraca się bezpośrednio do kobiet, aby milczały. „Podobnie żony, bądźcie poddane swoim mężom, aby nawet ci, którzy nie wierzą słowu, przez postępowanie żon zostali pozyskani bez słowa; Widząc wasze czyste, pełne bojaźni postępowanie” (1 P. 3:1-2). „Niech wasze kobiety milczą w kościołach...” (1 Kor. 14:34).

Gentle and quiet spirit. God finds the quiet woman precious to Him. Is this you? “. . . with the imperishable quality of a gentle and quiet spirit, which is precious in the sight of God” (1 Pet. 3:4). “Guard what has been entrusted to you, avoiding worldly and empty chatter and the opposing arguments of what is falsely called ‘knowledge’—which some have professed and thus gone astray from the faith” (1 Tim. 6:20–21).

Łagodny i spokojny duch. Bóg uważa spokojną kobietę za cenną dla Niego. Czy to ty? „...W niezniszczalnej ozdobie łagodności i spokoju ducha, który jest cenny w oczach Boga” (1 P. 3:4). „Strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, czczej gadaniny i sprzecznych twierdzeń rzekomej wiedzy. Którą się niektórzy szczycąc, pobłądzili w wierze” (1 Tm. 6:20-21).

God Tells Us to Be Careful What We Say 

Bóg mówi nam, żeby uważać na to, co mówimy!

Guards his mouth. How many times have you gotten into trouble through the words you have spoken? “The mouth of the righteous flows with wisdom, but the perverted tongue will be cut out” (Prov. 10:31). “There is one who speaks rashly like the thrusts of a sword, but the tongue of the wise brings healing” (Prov. 12:18). “He who guards his mouth and his tongue guards his soul from trouble” (Prov. 21:23).

Strzeże swoich ust. Ile razy miałaś kłopoty przez słowa, które wypowiedziałaś? „Usta sprawiedliwego wydają mądrość, a język przewrotny będzie wycięty” (Prz. 10:31). „Znajdzie się taki, którego słowa są jak miecz przeszywający, lecz język mądrych jest lekarstwem” (Prz. 12:18). „Ten, kto strzeże swoich ust i języka, strzeże swej duszy od kłopotów” (Prz. 21:23).

What proceeds out of the mouth. This statement is clear. What you say is very important! “For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned” (Matt. 12:37). “Is is not what enters into the mouth that defiles the man, but what proceeds out of the mouth, this defiles the man” (Matt. 15:11). “. . . put them all aside: anger, wrath, malice, slander, and abusive speech . . .” (Col. 3:8).

Co wychodzi z twoich ust. To stwierdzenie jest jasne. To co mówisz jest bardzo ważne. „Bo na podstawie twoich słów będziesz usprawiedliwiony i na podstawie twoich słów będziesz potępiony” (Mt. 12:37). „Nie to, co wchodzi do ust, kala człowieka, ale co z ust wychodzi, to kala człowieka” (Mt. 15:11). „...Odrzućcie to wszystko: gniew, porywczość, złość, oszczerstwo, obraźliwe wypowiedzi...” (Kol. 3:8 SNP).

Attention to the Word. This Scripture describes two types of wives. Which one are you? “An excellent wife is the crown of her husband, but she who shames him is like rottenness in his bones” (Prov. 12:4). “He who gives attention to the word will find good” (Prov. 16:20).

Zważanie na Słowo. Ten werset biblijny opisuje dwa rodzaje żon. Którą z nich jesteś? „Żona cnotliwa jest koroną swego męża, ale ta, która go hańbi, jest jak zgnilizna w jego kościach” (Prz. 12:4). „Kto zważa na słowo, znajdzie dobro” (Prz. 16:20).

Do away with childish things. Have you matured? Are you still a child who says things that hurt others? One of the biggest lies we learned as children was “Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me.” Many of us have never recovered from some of the words that were spoken to us as children. “When I was a child, I used to speak like a child, think like a child, reason like a child; when I became a man, I did away with childish things” (1 Cor. 13:11). 

Isn’t it time for us to grow up? Stop saying things that hurt your husband, your children, and your relationships with others!

Zaniechaj tego co dziecięce. Czy dojrzałaś? Czy nadal jesteś dzieckiem, które mówi rzeczy raniące innych? Jednym z największych kłamstw, których nauczyłyśmy się jako dzieci, było: „Kije i kamienie kości mi połamią, ale słowa nigdy mnie nie zranią”. Wiele z nas nigdy nie doszło do siebie po niektórych słowach, które wypowiedziano do nas jako dzieci. „Dopóki byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, rozumiałem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Lecz gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem tego, co dziecięce” (1 Kor. 13:11).

Czy to nie czas, abyśmy dorosły? Przestań mówić rzeczy, które ranią twojego męża, twoje dzieci i twoje relacje z innymi!

Righteous lips. Who doesn’t appreciate a kind word from someone? “Righteous lips are the delight of kings, and he who speaks right is loved” (Prov. 16:13). “Speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord . . .” (Eph. 5:19).

Sprawiedliwe wargi. Kto nie docenia miłego słowa od kogoś? „Sprawiedliwe wargirozkoszą królów, każdy z nich ceni tego, kto mówi prawdę” (Prz. 16:13 SNP). „Rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając Panu w swoim sercu...” (Ef. 5:19).

Abandon the quarrel. “The beginning of strife is like letting out water, so abandon the quarrel before it breaks out” (Prov. 17:14). “A fool’s lips bring strife, and his mouth calls for blows” (Prov. 18:6). Again, arguing or strife is not good for marriage (or any relationship), though others may tell you differently!

Zaniechaj sporu. „Kto zaczyna kłótnię, jest jak ten, co puszcza wodę; dlatego zaniechaj sporu, zanim wybuchnie” (Prz. 17:14). „Wargi głupiego wchodzą w spór, a jego usta wołają o razy” (Prz. 18:6). Ponownie, kłótnie czy spory nie są dobre dla małżeństwa (lub jakiejkolwiek relacji), chociaż inni mogą ci mówić inaczej!

Constant friction. Is there constant friction in your home? “Deeds of the flesh are evident . . . strife, jealousy, outbursts of anger, disputes, dissensions, envying . . .” (Gal. 5:19–21). “If anyone advocates a different doctrine and does not agree with sound words, those of our Lord Jesus Christ, and with the doctrine conforming to godliness, he is conceited and understands nothing; but he has a morbid interest in controversial questions and disputes about words, out of which arise envy, strife, abusive language, evil suspicions, and constant friction between men of depraved mind and deprived of the truth . . .” (1 Tim. 6:3–5).

Ciągłe spory. Czy w twoim domu są ciągłe spory? „A znane są uczynki ciała...niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, zazdrość...” (Gal. 5:19-21). „Jeśli ktoś inaczej naucza i nie trzyma się zdrowych słów naszego Pana Jezusa Chrystusa i nauki zgodnej z pobożnością; Ten jest nadęty i nic nie wie, lecz ma chorobliwą skłonność do dociekań i sporów o słowa, z których rodzą się zawiść, spory, złorzeczenia, złośliwe podejrzenia; Przewrotne spory ludzi o wypaczonym umyśle, pozbawionych prawdy...” (1 Tm. 6:3-5).

Agree quickly! If you have problems with arguing, memorize these two verses. These verses totally changed my life! “Agree with thine adversary quickly, while thou art in the way with him” (Matt. 5:25 KJV). “Keeping away from strife is an honor for a man, but any fool will quarrel” (Prov. 20:3).

Pogódź się szybko! Jeśli masz problemy z kłótniami, zapamiętaj te dwa wersety. Te wersety całkowicie zmieniły moje życie!Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze” (Mt. 5:25). „Zaprzestać sporu jest zaszczytem dla człowieka, ale każdy głupiec się w niego wdaje” (Prz. 20:3). 

Two of you agree. You must try to find the area of agreement instead of the point of disagreement with everything your husband says. If you can’t find anything to agree about, keep quiet and smile! “Again I say to you, that if two of you agree on earth about anything that they may ask, it shall be done for them by My Father Who is in heaven” (Matt. 18:19).

Dwaj z was zgodnie. Musisz próbować znaleźć obszar porozumienia, a nie punkt niezgody we wszystkim, co mówi twój mąż. Jeśli nie możesz znaleźć nic z czym można by się zgodzić, milcz i uśmiechaj się! „Mówię wam też: Jeśli dwaj z was na ziemi będą zgodnie prosić o cokolwiek, otrzymają to od mego Ojca, który jest w niebie” (Mt. 18:19).

Crushes the spirit. Proverbs also tells us that what we say can crush our husband’s spirit! “A soothing tongue is a tree of life, but perversion [defined as being obstinate or determined not to agree with another person’s wishes or accept their suggestions] in it crushes the spirit” (Prov. 15:4). 

Zniszczenie dla ducha. Księga Przysłów mówi nam, że to, co mówimy, może zniszczyć ducha naszego męża. „Zdrowy język jest drzewem życia, a jego przewrotność [zdefiniowana jako bycie upartym lub zdecydowanym nie zgadzać się z życzeniami innej osoby lub nie przyjmować jej sugestii] jest zniszczeniem dla ducha” (Prz. 15:4).

Guard my mouth as with a muzzle. Here is a sobering thought: “Even before there is a word on my tongue, behold, O Lord, You know it all” (Ps. 139:4). “I said, ‘I will guard my ways, that I may not sin with my tongue; I will guard my mouth as with a muzzle . . .’” (Ps. 39:1). Muzzle your tongue. Fasting is the only way to be truly delivered from a big mouth! Believe me—you’re too weak to speak! It’s what worked for me! Just do it—fast!

Nałożę na usta wędzidło. Oto otrzeźwiająca myśl: „Zanim na moim języku pojawi się słowo, ty, PANIE, już je znasz” (Ps. 139:4). „Powiedziałem: Będę strzegł moich dróg, abym nie zgrzeszył językiem; nałożę na usta wędzidło...” (Ps. 39:1). Nałóż wędzidło. Post to jedyny sposób, aby naprawdę uwolnić się od długiego języka! Uwierz mi - jesteś zbyt słaba, żeby mówić! To właśnie zadziałało na mnie! Po prostu zrób to - pość!

Slander 

Oszczerstwo

Her husband safely trusts in her. Another area in which we must watch the way we speak, which can result in losing our husbands’ trust, is in speaking about him to others. “The heart of her husband safely trusts in her and he will have no lack of gain” (Prov. 31:11). We should never share our husband’s weaknesses or tell others something he told us in confidence. Remember, “A slanderer separates intimate friends” (Prov. 16:28). So many women share with me (and with everyone else they know or meet) about their husband’s sin of adultery, alcohol, drugs, or pornography. I refuse to listen and cut them right off. Let me ask you, “How many people have you told?”

Mąż jej ufa. Innym obszarem, w którym musimy zwracać uwagę na sposób, w jaki mówimy jest mówienie o nim innym, co może skutkować utratą zaufania męża. „Serce męża jej ufa i zysku mu nie zabraknie” (Prz. 31:11). Nigdy nie powinnyśmy dzielić się słabościami męża, ani mówić innym czegoś, co powiedział nam w zaufaniu. Pamiętaj: ,,Plotkarz rozdziela przyjaciół” (Prz. 16:28). Tak wiele kobiet opowiada mi (i wszystkim innym, których znają lub spotykają) o grzechu swoich mężów, którzy dopuścili się cudzołóstwa, pijaństwa, zażywania narkotyków lub pornografii. Odmawiam słuchania i od razu im przerywam. Pozwól, że zapytam: „Ilu osobom ty powiedziałaś?”.

Confess our sins. During counseling or when we are talking to others in order to get help for our marriage, we all make the fatal mistake of confessing our husband’s faults and sins, thus failing to get the cleansing and healing we need for our marriage to be restored. The verse clearly says, “If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness” (1 John 1:9). Again in James 5:16 it clearly says, “Therefore, confess your sins to one another, and pray for one another, so that you may be healed. The effective prayer of a righteous man can accomplish much.”

Wyznajmy nasze grzechy. Podczas poradnictwa lub gdy rozmawiamy z innymi, aby uzyskać pomoc dla naszego małżeństwa, wszyscy popełniamy fatalny błąd wyznając winy i grzechy męża, a tym samym nie uzyskujemy oczyszczenia i uzdrowienia, których potrzebujemy, aby nasze małżeństwo zostało przywrócone. Ten werset wyraźnie mówi: „Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości” (1 Jana 1:9). Ponownie, w Jakuba 5:16 jest wyraźnie napisane: ,,Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego”.

I will destroy! “Whoever secretly slanders his neighbor, him I [God] will destroy” (Ps. 101:5). So many women think that they are constantly battling the “enemy” when in fact it is God who is against them. If you have told others about your husband, you have slandered him. God promises that He will bring destruction into your life. You can rebuke the devil all you want, but Scripture is clear: You must repent and ask the Lord to remove this sin from your life and then make restitution by going back to everyone you have told. Confess your own sinfulness to them and share all the good things your husband has done (and is doing) for you.

Zniszczę. „Kto skrycie zniesławia bliźniego, tego zniszczę” (Ps. 101:5 SNP). Tak wiele kobiet myśli, że nieustannie walczą z „wrogiem”, podczas gdy w rzeczywistości to Bóg jest przeciwko nim. Jeśli powiedziałaś innym o swoim mężu, zniesławiłaś go. Bóg obiecuje, że przyniesie zniszczenie w twoim życiu. Możesz upominać diabła ile chcesz, ale Pismo jest jasne: musisz pokutować i poprosić Pana, aby usunął ten grzech z twojego życia, a następnie dokonać zadośćuczynienia, wracając do wszystkich, którym powiedziałaś. Wyznaj im swoją własną grzeszność i podziel się wszystkimi dobrymi rzeczami, które zrobił (i robi) dla ciebie twój mąż.

A slanderer reveals secrets. One of the most common snares that women fall into is gossiping over the telephone, under the guise of sharing “prayer concerns” or “prayer requests.” Stop hanging around with women who gossip. Do as God commands: “. . . do not associate with a gossip” (Prov. 20:19).

Plotkarz zdradza tajemnice. Jedną z najczęstszych pułapek, w które wpadają kobiety jest plotkowanie przez telefon pod pozorem dzielenia się „troskami modlitewnymi” lub „prośbami o modlitwę”. Przestań przebywać z plotkującymi kobietami. Zrób tak, jak nakazuje Bóg: „...nie zadawaj się zatem z plotkarzem” (Prz. 20:19 SNP).

Slander be put away from you. Others may not realize that you’re a gossip, but God knows your heart. Don’t fool yourself; you don’t need to get into details to share prayer concerns—you’re a fool! “And whoever spreads slander is a fool” (Prov. 10:18). All of us must put sharing prayer requests, which is nothing more than slander, away from us. “Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice” (Eph. 4:31). 

Oszczerstwo usunięte spośród was. Inni mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, że jesteś plotkarą, ale Bóg zna twoje serce. Nie oszukuj się; nie musisz wchodzić w szczegóły, aby podzielić się prośbą modlitewną - nie bądź głupcem! „Kto rozgłasza oszczerstwo, jest głupcem” (Prz. 10:18). Wszystkie musimy usunąć spośród siebie prośby modlitewne, które są niczym innym jak oszczerstwem. „Usuńcie spośród siebie wszelką gorycz i gwałt, gniew, krzyk i oszczerstwo” Ef. 4:31.

You may find as you get rid of this type of “sharing” that you have nothing to say to your friends. It also resulted in my acquiring new friends! If you resist the temptation to slide back into your old ways, God will be faithful to teach you to edify instead of shaming your husband. “An excellent wife is the crown of her husband, but she who shames him is like rottenness in his bones” (Prov. 12:4). Let’s instead begin “. . . speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord” (Eph. 5:19).

Może się okazać, że kiedy pozbędziesz się tego typu „dzielenia się”, to nie będziesz miała nic do powiedzenia swoim znajomym. Zaowocowało to również moim pozyskaniem nowych znajomych! Jeśli oprzesz się pokusie powrotu do swoich starych sposobów bycia, Bóg będzie wierny i nauczy cię budowania, zamiast hańbienia męża. „Żona cnotliwa jest koroną swego męża, ale ta, która go hańbi, jest jak zgnilizna w jego kościach” (Prz. 12:4). Zamiast tego zacznijmy: „Rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając Panu w swoim sercu” (Ef. 5:19).

Sweetness of speech. If you have shamed your husband by what you have said to him or about him or by your attitude, God is so faithful to offer the cure: “A joyful heart is good medicine, but a broken spirit dries up bones” (Prov. 17:22). “Pleasant words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones” (Prov. 16:24). “Sweetness of speech increases persuasiveness” (Prov. 16:21).

Słodycz warg. Jeśli zawstydziłaś swojego męża tym, co powiedziałaś do niego lub o nim albo w swoim nastawieniu, Bóg jest wierny, aby zaoferować lekarstwo. „Wesołe serce działa dobrze jak lekarstwo, a przygnębiony duch wysusza kości” (Prz. 17:22). „Miłe słowa są jak plaster miodu, słodycz dla duszy i lekarstwo dla kości” (Prz. 16:24). „Miłymi słowami łatwiej jest przekonać” (Prz. 16:21 SNP).

God sees! Watching how much you say, winning your husband without a word, and getting out of your husband’s way is what God’s Word tells us to do. God is also adamant about the “attitude” behind our actions, since this shows our heart. “. . . For God sees not as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart ” (1 Sam. 16:7). The attitude of a godly woman is one of respect for her husband, which stems from a pure heart.

Pan patrzy! Uważanie na to, ile mówisz, pozyskiwanie męża bez słowa i schodzenie z jego drogi jest tym co nakazuje nam robić Słowo Boże. Bóg jest także nieugięty co do „nastawienia” stojącego za naszymi działaniami, ponieważ to pokazuje nasze serce. „...PAN bowiem nie patrzy na to, na co patrzy człowiek, bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczami, ale PAN patrzy na serce” (1 Sm. 16:7). Postawa pobożnej kobiety to szacunek dla męża, który wypływa z czystego serca.

Respectful

Pełne szacunku

We are told that respect is something we should demand from others. We are told that we should have respect for ourselves. To learn the true meaning of respect, let us look for a deeper understanding. Our husbands are to be won “by the behavior of their wives, as they observe [our] chaste and respectful behavior” (1 Pet. 3:1). The word respect is defined in the dictionary as “a special esteem or consideration in which one holds another person”! It is not what we demand for ourselves!

Mówi się nam, że szacunek jest czymś, czego powinniśmy wymagać od innych. Mówi się nam, że powinniśmy mieć dla siebie szacunek. Aby poznać prawdziwe znaczenie szacunku, poszukajmy głębszego zrozumienia. Nasi mężowie mają być pozyskani „przez postępowanie żon...widząc wasze czyste, pełne bojaźni postępowanie” (1 P. 3:1). Słowo szacunek jest zdefiniowane w słowniku jako „szczególny szacunek lub wzgląd, którym darzy się inną osobę”! To nie jest coś, czego wymagamy dla siebie!

According to the thesaurus, respect(ful) means to have admiration, to be considerate, to esteem, to honor, to reverence, to admire, to appreciate, to notice, to prize, to treasure, to uphold, to value. Antonyms (the opposite) are scorn, blame, and censure. We will study the words in bold (or italics) in more depth.

W tezaurusie słowo szacunek oznacza mieć podziw, wzgląd, docenianie, honor, cześć, cenienie, zauważanie, nagradzanie, popieranie. Antonimy (słowa, które oznaczają coś przeciwnego) to pogarda, obwinianie i potępianie. Przestudiujemy dokładniej pogrubione słowa.

Consideration: thoughtfulness toward others. Hebrews tells us that we need to encourage our husbands and others. By our actions, we can stimulate them to love us and to also seek to do good. “And let us be considerate of how to stimulate one another to love and good deeds” (Heb. 10:24). Therefore, when we are inconsiderate, we motivate our husbands or children to despise us and do wrong!

Wzgląd: troska o innych. List do Hebrajczyków mówi nam, że musimy zachęcać naszych mężów i innych. Swoimi działaniami możemy pobudzić ich, by nas kochali i starali się czynić dobro. „I okazujmy staranie jedni o drugich, by pobudzać się do miłości i dobrych uczynków” (Hbr. 10:24). Dlatego, gdy nie liczymy się z innymi, motywujemy naszych mężów lub dzieci, aby nami gardzili i czynili to, co złe!

The deeds of the flesh. We use our husbands’ sins to excuse our lack of respect for them. Here is a list of sins as stated in Galatians. As you read them, please take a moment to underline those sins that are usually committed by men, the ones that we in the church call “real” sin. 

Uczynki ciała. Używamy grzechów naszych mężów, aby usprawiedliwić nasz brak szacunku dla nich. Oto lista grzechów, jaką podano w Liście do Galatów. Czytając je, poświęć chwilę, aby podkreślić te grzechy, które zwykle popełniają mężczyźni, te, które my w kościele nazywamy „prawdziwym” grzechem .

“Now the deeds of the flesh are evident, which are: immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmities (hostility), strife (contentions), jealousy, outbursts of anger, disputes, dissensions (differing opinion), factions (actions that cause friction), envying, drunkenness, carousing, and things like these, of which I forewarn you . . . that those who practice such things shall not inherit the kingdom of God” (Gal. 5:19–21). 

,,A znane są uczynki ciała, którymi są: cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta; Bałwochwalstwo, czary, nienawiść [wrogość], niezgoda [kłótnie], zawiść, gniew, spory, kłótnie [różniące opinie], herezje; Zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne; o nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą” (Gal. 5:19-21).

Now go back and circle the sins we tend to ignore in the church, those that are usually committed by women. To excuse your disrespect, based on your husband’s sin(s), is obviously based on ignorance or excusing your own sinfulness before a Holy God! We are clearly full of sin, which God says is “evident”!

Teraz wróć i zakreśl grzechy, które zwykle ignorujemy w kościele, te, które są zwykle popełniane przez kobiety. Aby usprawiedliwić brak szacunku, w oparciu o grzech (grzechy) twojego męża, jest oczywiście oparty na ignorancji lub usprawiedliwieniu swojej własnej grzeszności przed Świętym Bogiem! Jesteśmy wyraźnie pełne grzechu, o którym Bóg mówi, że jest „oczywisty”!

Looking to yourself. Many feel that it is their responsibility to punish or chastise others who sin, especially their own husbands. Scripture tells us differently and shows us the consequences of these prideful actions. Let us not forget the log in our own eye. Remember that all sins are the same to God. 

Uważając na siebie. Wiele kobiet uważa, że ich obowiązkiem jest karanie lub karcenie innych, którzy grzeszą, zwłaszcza swoich mężów. Słowo Boże mówi nam inaczej i pokazuje konsekwencje tych dumnych czynów. Nie zapominajmy o belce we własnym oku. Pamiętaj, że wszystkie grzechy są takie same dla Boga.

Again, don’t let Satan fool you into thinking that your husband’s sin is worse than yours. “Brethren, even if a man is caught in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness (or consideration in KJV); each one looking to yourself, lest you too be tempted. Bear one another’s burdens, and thus fulfill the law of Christ. For if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself” (Gal. 6:1–3).

Ponownie, nie pozwól, by szatan cię oszukał do myślenia, że grzechy twojego męża są gorsze niż twoje. „Bracia, jeśli przydarzy się komuś jakiś upadek, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, uważając każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie prawo Chrystusa. Jeśli bowiem ktoś uważa, że jest czymś, będąc niczym, ten zwodzi samego siebie” (Gal. 6:1-3).

Esteem: high regard for others. Psychologists, sadly even Christian psychologists, have taken God’s command “to esteem others better than ourselves” and twisted it to teach us to build up ourselves, rather than others. Read this entire passage to allow the truth to set you free from esteem and pride, which are destroying you and your marriage: 

Szacunek: wysokie poważanie dla innych. Psychologowie, niestety nawet psychologowie chrześcijańscy, przyjęli polecenie Boga, aby „uważać jedni drugich za wyższych od siebie” i przekręcili je, aby nauczyć nas budowania siebie, a nie innych. Przeczytaj cały ten fragment, aby prawda uwolniła cię od szacunku i dumy, które niszczą ciebie i twoje małżeństwo:

“Let nothing be done through strife or vain glory; but in lowliness of mind let each esteem others better than themselves. Do not look out for your own interests, but for the interests of others. Have the attitude in yourselves which was also in Christ Jesus, who, although He existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied Himself, taking the form of a bond-servant, and being made in the likeness of men” (Phil. 2:3–7).

„Nie czyńcie nic z kłótliwości ani z próżnej chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i o to, co innych. Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie; Który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież; Lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi” (Flp. 2:3-7).

Appreciate those who have charge over you. Your husband has charge over you. Did you make his job easier or harder? “We request of you, brethren, that you appreciate those who diligently labor among you and have charge over you . . . and that you esteem them very highly in love because of their work. Live in peace with one another” (1 Thess. 5:13).

Darzcie uznaniem tych, którzy przewodzą wam. Twój mąż ma nad tobą władzę. Czy sprawiasz, że jego praca jest łatwiejsza czy trudniejsza? „Prosimy was również, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, przewodzą wam w Panu...Miejcie takie osoby w wielkim poważaniu. Darzcie je miłością ze względu na ich pracę. Zachowujcie też pokój między sobą” (1 Tes. 5:12-13 SNP). 

Honor: regard highly. We are to regard our husbands as worthy of honor, honor we should already be showing them. “Let all who are under the yoke as slaves regard their own masters as worthy of all honor so that the name of God and our doctrine may not be spoken against” (1 Tim. 6:1).

Honorować: wielce poważać. Mamy uważać naszych mężów za godnych honoru, który już powinnyśmy im okazywać. „Wszyscy słudzy, którzy są pod jarzmem, niech uważają swych panów za godnych wszelkiej czci, aby nie bluźniono imieniu Boga i nauce” (1 Tm. 6:1). 

God may not be dishonored. Remember that by showing honor to your husband, whether or not his actions warrant or deserve honor, you bring glory to God!—and not only when your husband is around, but at all times when you speak of him and in your thoughts of him. The consequence of not showing this type of respect is dishonor to God and His Word. We say we are Christians but our “deeds deny” it! (See Titus 1:16.) Instead we are “. . . to be . . . kind, being subject to their own husbands, that the word of God may not be dishonored” (Titus 2:5). “Wives, be subject to your own husbands, as to the Lord” (Eph. 5:22).

Aby nie bluźniono słowu Bożemu. Pamiętaj, że okazując szacunek swojemu mężowi, niezależnie czy jego działania zasługują lub nie zasługują na honor, przynosisz chwałę Bogu! I nie tylko wtedy, gdy twój mąż jest w pobliżu, ale zawsze, gdy mówisz o nim i w swoich myślach o nim. Konsekwencją nie okazania tego typu szacunku jest hańbienie Boga i Jego Słowa. Mówimy, że jesteśmy chrześcijankami, ale nasze „uczynki temu przeczą” (zobacz Tytusa 1:16). Zamiast tego: „...żeby były...dobre, posłuszne swoim mężom, aby nie bluźniono słowu Bożemu” (Tytusa 2:5). „Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu” (Ef. 5:22).

In toil. “Then to Adam He said, ‘Because you have listened to the voice of your wife, and have eaten from the tree about which I commanded you, saying, ‘You shall not eat from it, cursed is the ground because of you; in toil you shall eat of it all the days of your life’” (Gen. 3:17). After the fall of man, the man and the woman were each given a punishment; the woman would have pain in childbirth and the man would have to toil on the ground or work. So why is the man’s punishment now shared by both the man and the woman? Why did we buy into this lie? It is because of pride.

W trudzie. „Do Adama zaś powiedział: Ponieważ usłuchałeś głosu swojej żony i zjadłeś z drzewa, o którym ci przykazałem, mówiąc: Nie będziesz z niego jadł – przeklęta będzie ziemia z twego powodu, w trudzie będziesz z niej spożywać po wszystkie dni twego życia” (Rdz. 3:17). Po upadku człowieka, mężczyzna i kobieta zostali ukarani; kobieta ma ból przy porodzie, a mężczyzna musi się trudzić na ziemi lub pracować. Dlaczego więc kara mężczyzny jest teraz dzielona zarówno przez mężczyznę, jak i kobietę? Dlaczego dałyśmy się przekonać do tego kłamstwa? To z powodu dumy.

A woman full of pride doesn’t want to be told what to do or how she should spend money. If she makes her own money, she can make her own decisions about how her money is to be spent! We can easily slip out from under our husbands’ authority and ultimately their protection as well.

Kobieta pełna dumy nie chce, aby jej mówiono, co ma robić, ani jak powinna wydawać pieniądze. Jeśli zarabia własne pieniądze, może samodzielnie decydować o sposobie ich wydawania! Możemy łatwo wymknąć się spod władzy naszych mężów, a ostatecznie także ich ochrony.

In addition, when wives have a different career than that of the home and children, it divides the couple’s interests and makes us independent of each other. God warns us when He says that a house that is divided will not stand! Has your job or career destroyed your marriage? (See “The Ways of Her Household” in A Wise Woman.)

Ponadto, gdy żony mają inną karierę zawodową, niż dom i dzieci, dzieli to interesy pary i uniezależnia nas od siebie. Bóg ostrzega nas, gdy mówi, że podzielony dom się nie ostoi! Czy twoja praca lub kariera zniszczyły twoje małżeństwo? (Zobacz „Sprawy swego” w książce Mądra kobieta).

Grant her honor. All women long to have our husbands treat us as in the following verse: “You husbands likewise, live with your wives in an understanding way, as with a weaker vessel, since she is a woman; and grant her honor as a fellow heir of the grace of life, so that your prayers may not be hindered” (1 Pet. 3:7). By striving to be quiet and gentle and honoring our husbands, especially when they may be living dishonorably, in a chaste and respectful manner, we can receive the blessing of having our husbands honor us by choosing to return home!

Okazuj jej szacunek. Wszystkie kobiety pragną, aby nasi mężowie traktowali nas tak, jak w następującym wersecie: „Podobnie wy, mężowie, żyjcie z nimi umiejętnie, okazując im szacunek jako słabszemu naczyniu kobiecemu i jako tym, które współdziedziczą łaskę życia, aby wasze modlitwy nie doznały przeszkód” (1 P. 3:7). Starając się być łagodna i spokojna oraz okazując szacunek naszym mężom, zwłaszcza, gdy mogą żyć haniebnie, w czysty i pełen bojaźni sposób, możemy otrzymać błogosławieństwo posiadania mężów, którzy nas uszanują przez wybranie powrotu do domu!

Here are some scriptural guidelines on how to receive the honor: 

Oto kilka biblijnych wskazówek, jak otrzymać szacunek:

By being gracious. “A gracious woman receives honor” (Prov. 11:16). Respond graciously to whatever is said to you always with all people! Never press or overreact! Remember, you are a child of the King—act like royalty! Those in royalty never show ill emotions or fly off in a rage. Think of Princess Di who was experiencing all kinds of horrible marital pain, yet you never saw her pitch a fit or make a scene. 

Przez bycie miłą.Miła kobieta dostępuje chwały” (Prz. 11:16). Odpowiadaj zawsze miło na wszystko, co jest do ciebie mówione, ze wszystkimi ludźmi! Nigdy nie naciskaj, ani nie reaguj przesadnie! Pamiętaj, jesteś dzieckiem Króla - zachowuj się jak członek rodziny królewskiej! Członkowie rodziny królewskiej nigdy nie okazują złych emocji, ani nie tracą nad sobą panowania. Pomyśl o księżniczce Di, która doświadczała wszelkiego rodzaju okropnego bólu małżeńskiego, ale nigdy nie widziałaś, jak wpadła w szał lub zrobiła scenę.

By having humility. “And before honor comes humility” (Prov. 15:33).

Przez posiadanie pokory. „A pokora poprzedza chwałę” (Prz. 15:33).

By being humble. “But humility goes before honor (Prov. 18:12).

Przez bycie pokorną. „A chwałę poprzedza pokora” (Prz. 18:12).

Reverence: a feeling of great respect, love, awe, and esteem; to fear. Many women do not respect or show reverence to their husbands. How can we as Christian women ignore the Scriptures? “And let the wife see to it that she respect her husband.” In the King James Version it says, “And the wife see that she reverence her husband” (Eph. 5:33).

Poważanie: poczucie wielkiego szacunku, miłości, podziwu i docenienia; bać się. Wiele kobiet nie szanuje, ani nie okazuje poważania swojemu mężowi. Jak my jako chrześcijanki możemy ignorować Pismo Święte? „A żona niech poważa swego męża” (Ef. 5:33). W przekładzie Słowo Życia jest napisane: „A żona niech okazuje szacunek mężowi”.

Appreciate: to give favorable recognition; to cherish, enjoy, value, understand; to treasure (especially in the marriage vow), to take loving care of, to keep alive (in emotion). We spoke about doing things from the heart. If your husband is not one of your treasures, your heart is not with him. “For where your treasure is, there your heart will be also” (Matt. 6:21).

Doceniać: przychylne uznanie, pielęgnować, cieszyć się, doceniać, rozumieć, cenić (zwłaszcza w przysiędze małżeńskiej), opiekować się z miłością, zachować przy życiu (w emocjach). Rozmawiałyśmy o robieniu rzeczy od serca. Jeśli twój mąż nie jest jednym z twoich skarbów, twoje serce nie jest z nim. „Gdzie bowiem jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce” (Mt. 6:21).

Sometimes when we lose something or temporarily misplace it, we realize how important it is to us. Did it take losing your husband for you to realize what you had? I know it did with me! 

Czasami, gdy coś stracimy lub chwilowo zagubimy, zdajemy sobie sprawę, jak ważne było to dla nas. Czy potrzeba było utraty twojego męża, abyś zdała sobie sprawę z tego, co miałaś? U mnie tak!

How can you help heal your husband spiritually and emotionally? Speak sweetly and gently to your husband whenever the Lord gives you an opportunity to speak to him. “A soothing tongue is a tree of life, but perversion in it crushes the spirit” (Prov. 15:4).

Jak możesz pomóc w uzdrowieniu duchowym i emocjonalnym męża? Mów słodko i łagodnie do swojego męża, kiedy tylko Pan daje ci możliwość porozmawiania z nim. „Kojący język jest drzewem życia, jego przewrotność burzy wewnętrzny pokój” (Prz. 15:4 SNP).

This blessing can be yours. “All the days of the afflicted are bad, but a cheerful heart has a continual feast” (Prov. 15:15). If your heart is cheerful, you will draw your husband back home, since he left to find happiness. When he leaves where he is now, will he find joy back in his own home with you and your children?

To błogosławieństwo może być twoje. „Wszystkie dni strapionego są złe, ale kto jest wesołego serca, ma nieustanną ucztę” (Prz. 15:15). Jeśli twoje serce jest radosne, przyciągniesz męża z powrotem do domu, ponieważ odszedł, aby znaleźć szczęście. Kiedy odejdzie stamtąd, gdzie jest teraz, czy odnajdzie radość we własnym domu z tobą i waszymi dziećmi?

Here is a caution. Watch what you say about your husband. Shame is an emotional cancer. “An excellent wife is a crown to her husband, but she who shames him is as rottenness in his bones” (Prov. 12:4). Rottenness is defined as decay by caries, decay as by worm eating. “In the end she (the harlot) is bitter as wormwood, sharp as a two-edged sword” (Prov. 5:4).

Oto ostrzeżenie. Uważaj na to, co mówisz o swoim mężu. Wstyd to emocjonalny rak. „Żona cnotliwa jest koroną swego męża, ale ta, która go hańbi, jest jak zgnilizna w jego kościach” (Prz. 12:4). Zgnilizna jest definiowana jako próchnica; rozkład jak przez zjadanie robaków. „Lecz jej [cudzołożnicy] koniec jest gorzki jak piołun, ostry jak miecz obosieczny” (Prz. 5:4).

A good word. Never talk to your husband about your troubles, fears, or anxiety over his sins (adultery, abuse, alcohol, or drugs), about your finances, or about the impending divorce, since “Anxiety in the heart of a man weighs it down, but a good word makes it glad” (Prov. 12:25). Whenever your husband happens to speak to you, he must leave feeling uplifted, not confronted or downtrodden.

Dobre słowo. Nigdy nie rozmawiaj z mężem o swoich kłopotach, lękach lub niepokojach związanych z jego grzechami (cudzołóstwo, przemoc, alkohol lub narkotyki), o swoich finansach, ani o zbliżającym się rozwodzie, ponieważ: „Troska w sercu człowieka przygnębia je, a dobre słowo je rozwesela” (Prz. 12:25). Za każdym razem, gdy twój mąż z tobą rozmawia, musi odejść z poczuciem podniesienia na duchu, a nie konfrontacji lub uciskania.

Brings healing. Your tongue can have two opposing effects; which will you choose? “There is one who speaks rashly like the thrusts of a sword, but the tongue of the wise brings healing” (Prov. 12:18).

Jest lekarstwem. Twój język może mieć dwa przeciwstawne efekty. Który wybierzesz? „Znajdzie się taki, którego słowa są jak miecz przeszywający, lecz język mądrych jest lekarstwem” (Prz. 12:18).

A joyful heart. Have a joyful or a merry heart. “A joyful heart is good medicine, but a broken spirit dries up the bones” (Prov. 17:22).

Wesołe serce. Miej radosne, czy wesołe serce. „Wesołe serce działa dobrze jak lekarstwo, a przygnębiony duch wysusza kości” (Prz. 17:22).

Cheerful face. Let your face show the joy that is in your heart. “A joyful heart makes a cheerful face, but when the heart is sad, the spirit is broken” (Prov. 15:13). [Joyful is from the NASB; merry is from the KJV.] Let’s learn more about being joyful and merry. Merry: glad, joyful, rejoicing. Joyful: (to be) a good woman, pleasant, precious, sweet, grateful, agreeable.

Rozweselona twarz. Niech twoja twarz pokaże radość, która jest w twoim sercu. „Radosne serce rozwesela twarz, ale gdy smutek w sercu, duch jest przygnębiony” (Prz. 15:13). Dowiedzmy się więcej o byciu radosnym i wesołym. Wesoły: zadowolony, radosny, radujący się. Radość: (bycie) dobrą kobietą, miłą, cenną, słodką, wdzięczną, ugodową.

Rejoice always. In our circumstances it seems impossible to be happy. How can we possibly be merry or joyful? “Rejoice in the Lord always, again I say rejoice” (Phil. 4:4). And when are we to rejoice? “Rejoice always” (1 Thess. 5:16). It’s in Him that we rejoice. This is the most powerful weapon of our spiritual warfare—praising the Lord when adversity comes against us!!

Zawsze się radujcie. W naszych okolicznościach bycie szczęśliwą wydaje się niemożliwe. Jak możemy być wesołe lub radosne? „Radujcie się zawsze w Panu; mówię ponownie, radujcie się” (Flp. 4:4). A kiedy mamy się radować? „Zawsze się radujcie” (1 Tes. 5:16). To w Nim się radujemy. To najpotężniejsza broń w naszej duchowej walce - chwalenie Pana, gdy nadchodzą przeciwności!!

Are you able to do anything without murmuring and complaining? Do you complain, whine, or murmur continually about your situation to others or to your husband? If you do, you are not grateful! “Do all things without murmuring and complaining” (Phil. 2:14).

Czy jesteś w stanie zrobić cokolwiek bez szemrania i narzekania? Czy narzekasz, jęczysz i szemrasz nieustannie o swojej sytuacji do innych lub do męża? Jeśli tak, nie jesteś wdzięczna! „Wszystko czyńcie bez szemrania i sporów” (Flp. 2:14).

Have you learned the secret? We may think that in our circumstances we have reason to whine. Instead, we must learn to be content. “. . . for I have learned to be content in whatever circumstances I am. I know how to get along with humble means . . . and in any and every circumstance I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need” (Phil. 4:11–12).

Czy poznałaś sekret? Możemy myśleć, że w naszych okolicznościach mamy powód do narzekania. Zamiast tego, musimy nauczyć się być zadowolone. „...Bo nauczyłem się cieszyć tym, co jest. Wiem, co to skromność, znany mi dostatek. Radzę sobie wszędzie, w każdej sytuacji. Poznałem sytość, nieobcy mi głód; wiem, jak mieć dużo, i umiem żyć w biedzie” (Flp. 4:11-12).

Antonyms of Respect are

Scorn, Blame, and/or Censure 

Antonimy szacunku to

 pogarda, obwinianie i/lub krytyka

Did you scorn your husband? Did you blame him for past failures? Did you censure where he went or what he said? Now is the time to renew your mind. Read and reread this chapter until you’ve worn out the pages and have broken the binding. Make 3x5 cards for every Scripture verse that brought conviction in your spirit. Keep them with you in your purse and read them throughout the day. “Be diligent to present yourself approved to God as a workman who does not need to be ashamed, handling accurately the word of truth” (2 Tim. 2:15). 

Czy pogardzasz swoim mężem? Czy obwiniasz go za przeszłe niepowodzenia? Czy krytykowałaś dokąd szedł lub co mówił? Nadszedł czas, aby odnowić swój umysł. Przeczytaj i ponownie przeczytaj ten rozdział , aż zużyjesz strony i zniszczysz okładkę. Zrób karty indeksowe 3x5 dla każdego wersetu z Pisma Świętego, które przyniosły przekonanie w twoim duchu. Trzymaj je w torebce i czytaj przez cały dzień. „Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy” (2 Tm. 2:15).

In conclusion. Let us all first strive to appear wise by keeping silent. Next let us make sure that when we do open our mouths it is with wisdom, kindness, respect, and edification. Let our words be sweet and gentle. Let us be a crown to our husbands in the way we handle this adversity in our lives, which will be precious in the sight of God!

Na zakończenie. Wszystkie najpierw starajmy się wyglądać na mądre przez milczenie. Następnie upewnijmy się, że kiedy otwieramy usta, robimy to z mądrością, życzliwością, szacunkiem i budująco. Niech nasze słowa będą słodkie i łagodne. Bądźmy koroną dla naszych mężów w sposobie radzenia sobie z tą przeciwnością w naszym życie, co będzie cenne w oczach Boga!

Personal commitment: to open my mouth with wisdom and kindness. “Based on what I have learned from God’s Word, I commit to remain quiet, wait before I answer, and be sweet in my every word. I also commit to demonstrate a respectful attitude toward my husband because of the example it sets for others and the honor it gives to God and His Word.”

Osobiste zobowiązanie: otwierać swoje usta z mądrością i miłosierdziem. „W oparciu o to, czego nauczyłam się ze Słowa Bożego, zobowiązuję się pozostawać cicho, czekać niczym odpowiem i być miła we wszystkich moich słowach. Zobowiązuję się również okazywać szacunek mojemu mężowi ze względu na przykład, jaki daje innym i cześć, jaką oddaje to Bogu i Jego Słowu”.

Jeśli jesteś gotowa, aby zobowiązać się BOGU, że ukończysz ten kurs, KLIKAJĄC TUTAJ wyraziłaś zgodę i jesteś gotowa do udokumentowania tego następnego kroku na drodze Podróży Odbudowy w swoim formularzu „Mój Dziennik”. Nie spiesz się, usiądź, weź kawę lub herbatę i wylej swoje serce do twojego Dziennika.