Przeczytaj świadectwo PRZYWRÓCONEGO małżeństwa Valerie,
,,Dziś mój mąż jest oddanym ojcem"

To świadectwo było wzięte z jednej z wielu naszych książek
Przez słowo swego świadectwa
aby pomóc CI
przezwyciężyć wszelkie wątpliwości i obawy co do
Bożej zdolności i pragnienia
przywrócenia TWOJEGO małżeństwa!

Rozdział 6 ,,Kłótliwa kobieta"

,,Ciągłe kapanie
w deszczowy dzień
i kłótliwa kobieta — to jedno i to samo.
Kto chce ją powstrzymać,
powstrzymuje wiatr,
chce w zaciśniętej dłoni zatrzymać oliwę”
—Ks. Przysłów 27:15-16 SNP

POL-WRYM-NEW-COVER-Front

Ask Yourself, “Am I a Contentious Woman?”

Zadaj sobie pytanie: „Czy jestem kłótliwą kobietą?”

Maybe that question is difficult to answer because you’re not exactly sure what a contentious woman is. If we check the Strong’s Concordance, the word contention means a contest, a quarrel, strife, quarrelsome spirit, argumentative. 

Może trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie jesteś całkowicie pewna, jaka jest kłótliwa kobieta. Jeśli sprawdzimy konkordację Stronga, słowo kłótliwość oznacza rywalizację, kłótnię, walkę, kłótliwego ducha, sporność.

Were your conversations with your husband usually a contest to see who would win or get their way? Did you win many times? Let me share with you that I was a contentious wife and I won often, or maybe most of the time—but actually I lost! I lost my husband and the family life we had! 

Czy twoje rozmowy z mężem były zazwyczaj rywalizacją, żeby zobaczyć, kto wygra lub postawi na swoim? Czy wygrałaś wiele razy? Podzielę się z tobą tym, że byłam kłótliwą żoną i często wygrywałam, a może większość czasu - ale tak naprawdę przegrałam! Straciłam męża i życie rodzinne, które mieliśmy.

Do you ever quarrel with your husband? “The beginning of strife is like letting out of water, so abandon the quarrel before it breaks out” (Prov. 17:14). Yet, the world and so-called “experts” in marriage tell us that a good fight is actually good for the marriage. Don’t you believe it! Arguing will destroy your marriage! If you continue to argue with your husband, you will lose your opportunity to restore your marriage!

Czy kiedykolwiek spierasz się ze swoim mężem? „Kto zaczyna kłótnię, jest jak ten, co puszcza wodę; dlatego zaniechaj sporu, zanim wybuchnie” (Prz. 17:14). Jednak świat i tak zwani ,,eksperci” od małżeństwa, mówią nam, że dobra kłótnia jest w rzeczywistości korzystna dla małżeństwa. Nie wierz w to! Kłótnie zniszczą twoje małżeństwo! Jeśli nadal będziesz się kłócić z mężem, stracisz szansę na przywrócenie małżeństwa!

Is there strife in your home? “Better is a dry morsel and quietness with it than a house full of feasting and strife” (Prov. 17:1). Are you the gentle and quiet woman that 1 Peter 3:4 speaks of who is precious in the sight of God? Are your children loud and unruly? Your husband will not come around to see you or the children if he feels strife in your home. Even if you change, but your children remain obnoxious or unruly, your husband will seek peace and solace in the arms and home of another. 

Czy w twoim domu są kłótnie? „Lepszy jest kęs suchego chleba, a przy tym spokój, niż dom pełen bydła ofiarnego z kłótnią” (Prz. 17:1). Czy jesteś łagodną i spokojną kobietą, o której mówi 1 List Piotra 3:4, która jest cenna w oczach Boga? Czy twoje dzieci są głośne i nieposłuszne? Twój mąż nie przyjdzie zobaczyć się z tobą, ani z dziećmi, jeśli poczuje walkę w twoim domu. Nawet jeśli się zmienisz, ale twoje dzieci pozostaną nieznośne lub nieposłuszne, twój mąż będzie szukał pokoju i pocieszenia w ramionach i domu innej.

Do you have a quarrelsome spirit? “But refuse foolish and ignorant speculations, knowing they produce quarrels. And the Lord’s bond-servant must not be quarrelsome but be kind to all, able to teach, patient when wronged” (2 Tim. 2:23). Are you a “know-it-all”? Do you have a contrary comment to the things your husband says? God tells us to “agree with thine adversary quickly while thou art in the way with him, lest at any time thine adversary deliver thee to the judge” (Matt. 5:25 KJV). Watch out for divorce court! 

Czy masz kłótliwego ducha? „Unikaj zaś głupich i niedouczonych rozmów, wiedząc, że rodzą kłótnie. A sługa Pana nie powinien wdawać się w kłótnie, lecz ma być uprzejmy względem wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący złych” (2 Tm. 2:23-24). Czy jesteś „wszystko wiedząca”? Czy masz kontrargument do rzeczy, które mówi twój mąż? Bóg mówi nam: „Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, aby przeciwnik nie wydał cię sędziemu” Mt. 5:25 Uważaj na sąd rozwodowy!

Are you argumentative? “Urge bond slaves to be subject to their own masters in everything, to be well-pleasing, not argumentative” (Titus 2:9). Are you Jesus’ bond slave? Has He bought you with a price? Then you owe it to Him to be well-pleasing. Now that we’ve seen what it means to be contentious, God’s Word mentions five times how awful a contentious wife is. Let’s take a look.

Czy sprzeciwiasz się? „Sługi nauczaj, aby byli poddani swoim panom i we wszystkim się im podobali, nie sprzeciwiając się” (Tytusa 2:)9. Czy jesteś sługą Jezusa? Czy zostałaś drogo przez Niego kupiona? Więc jesteś Mu winna to, żeby się Jemu podobać. Teraz, gdy rozumiemy co to znaczy być kłótliwą, Bóg wspomina w swoim Słowie pięć razy, jak okropna jest kłótliwa żona. Przyjrzyjmy się temu.

A Contentious Wife 

Kłótliwa żona

Contentious woman. Have you ever had a dripping faucet that drove you crazy? “And the contentions of a wife are a constant dripping” (Prov. 19:13). Sometimes it takes someone calling attention to that drip (maybe a friend or your father-in-law) for your husband to notice the dripping, but once he has, that’s all he’ll be able to hear! Have you ever wondered why men move out of their homes and often in with a harlot? Proverbs 21:9 tells us that it’s because “it is better to live in a corner of a roof, than in a house shared with a contentious woman.” 

Kłótliwa kobieta. Czy kiedykolwiek miałaś cieknący kran, który doprowadzał cię do szału? „A kłótliwa żona jest jak nieustanne kapanie...” (Prz. 19:13). Czasami potrzeba kogoś, kto zwróci uwagę na to kapanie (na przykład przyjaciela lub twojego teścia), aby twój mąż zauważył je, ale kiedy już to zrobi, to wszystko, co będzie w stanie usłyszeć! Czy zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego mężczyźni wyprowadzają się ze swoich domów i często zamieszkują z nierządnicą? Księga Przysłów 21:9 mówie nam, że to dlatego, ponieważ: „Lepiej mieszkać w kącie dachu niż z kłótliwą żoną w przestronnym domu” (Prz. 21:9).

Contentious and vexing woman. Again, a man would rather live without water and in the desert heat than live with a wife who challenges him and his authority. “It is better to live in a desert land than with a contentious and vexing [annoying or angry] woman” (Prov. 21:19). God is so adamant about this verse—He repeats it! Are you listening? “It is better to live in a corner of a roof than in a house shared with a contentious woman” (Prov. 21:9).

Kłótliwa i gniwliwa kobieta. Ponownie, mężczyzna wolałby żyć bez wody w upale pustyni, niż mieszkać z żoną, która kwestionuje go i jego autorytet. „Lepiej mieszkać na pustyni niż z kłótliwą i gniewliwą [denerwującą lub złą] żoną” (Prz. 21:19). Bóg jest tak nieugięty co do tego wersetu, że powtarza go. Czy ty słuchasz? „Lepiej mieszkać w kącie dachu niż z kłótliwą żoną w przestronnym domu” (Prz.21:9).

Constant dripping. God compares a constant dripping to a contentious woman eventually causing a person to move out. Why doesn’t the man just fix the roof? Because God says that it is impossible! “A constant dripping on a day of steady rain and a contentious woman are alike; he who would restrain her restrains the wind, and grasps oil with his right hand” (Prov. 27:15–16).

Nieustanne kapanie. Bóg porównuje nieustanne kapanie do kłótliwej kobiety, która ostatecznie powoduje wyprowadzkę danej osoby. Ale dlaczego mężczyzna po prostu nie naprawi dachu? Ponieważ Bóg mówi, że to niemożliwe! „Ciągłe kapanie w deszczowy dzień i kłótliwa kobieta — to jedno i to samo. Kto chce ją powstrzymać, powstrzymuje wiatr, chce w zaciśniętej dłoni zatrzymać oliwę” (Prz. 27:15-16 SNP). 

Being Subject 

Bycie poddaną

A lot of your contentiousness may be rooted in the fact that you believe that marriage is a partnership. This is what I believed and later found out was not true! Instead, God has put the family, along with the rest of His creation, in levels of authority. Our husbands are our authority. This is important for you to understand. “But I want you to understand that Christ is the head of every man, and the man is the head of a woman, and God is the head of Christ” (1 Cor. 11:3). “But as the church is subject to Christ, so also the wives ought to be to their husbands in everything” (Eph. 5:24). 

Wiele z twoich kłótni może wynikać z wiary, że małżeństwo to związek partnerski. To jest to, w co ja wierzyłam, a później dowiedziałam się, że nie jest prawdą! Zamiast tego, Bóg umieścił rodzinę, wraz z resztą swojego stworzenia, na poziomach władzy. Naszym autorytetem są nasi mężowie. Ważne jest, żebyś to zrozumiała. „Lecz chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg” (1 Kor 11:3). „Jak więc kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony swoim mężom we wszystkim” (Ef. 5:24).

What is submission or being subject? It is obeying without a word, even if your husband is being disobedient to God’s Word. It is not insulting in return for his insults or threatening him. First Peter 3:9 says, “not returning evil for evil, or insult for insult, but giving a blessing instead . . .” “But giving a blessing instead” means responding to an insult with a compliment and a good attitude “as they observe your chaste and respectful behavior” (1 Pet. 3:2). 

Czym jest uległość lub bycie poddaną? To posłuszeństwo bez słowa, nawet jeśli twój mąż jest nieposłuszny Słowu Bożemu. To nie obrażanie go w zamian za jego obelgi, ani nie grożenie mu. W 1 Liście Piotra 3:9 jest napisane: „Nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, błogosławcie...”. „Przeciwnie, błogosławcie...” oznacza odpowiadanie na zniewagę komplementem i dobrym nastawieniem, „widząc wasze czyste, pełne bojaźni postępowanie” (1 P. 3: 2).

Is submission applicable today? “Jesus Christ is the same yesterday and today, yes and forever” (Heb. 13:8). In Matthew 5:18 Jesus says, “For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or stroke shall pass away from the Law until all is accomplished.”

Czy uległość ma obecnie zastosowanie? „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” (Hbr. 13:8). W Mateusza 5:18 Jezus mówi: „Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, aż wszystko się wypełni”.

Christ is the head of every man. How can we be sure that God is over Jesus, and my husband (saved or not) is over me? “But I want you to understand that Christ is the head of every man, and the man is the head of woman, and God is the head of Christ”   (1 Cor. 11:3).

Chrystus jest głową każdego mężczyzny. Jak możemy być pewne, że Bóg jest nad Jezusem, a nasz mąż (zbawiony lub nie) jest nad nami? „Lecz chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg” (1 Kor. 11:3).

Respectful behavior. Now that we are sure that God is speaking to all wives, what does He command? “In the same way, you wives, be submissive to your own husbands, so that if any of them are disobedient to the word, they may be won without a word by the behavior of their wives, as they observe your chaste and respectful behavior” (1 Pet. 3:1–2). 

Pełne bojaźni. Teraz, kiedy jesteśmy pewne, że Bóg mówi do wszystkich żon, co On nakazuje? „Podobnie żony, bądźcie poddane swoim mężom, aby nawet ci, którzy nie wierzą słowu, przez postępowanie żon zostali pozyskani bez słowa; Widząc wasze czyste, pełne bojaźni postępowanie” (1 P. 3:1-2).

Being Subject. “Wives, be subject to your own husbands, as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ also is the head of the church, He Himself being the Savior of the body. But as the church is subject to Christ, so also the wives ought to be to their husbands in everything” (Eph 5:22–24). This Scripture explains that our relationship with our husbands is to be the same as Christ’s relationship with the church. Isn’t it sad that so many churches don’t submit to Christ and His teachings, just as so many women don’t submit to their husbands? Is there any correlation? 

Bycie poddaną. „Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu. Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową kościoła, jest on też Zbawicielem ciała. Jak więc kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony swoim mężom we wszystkim” (Ef. 5:22-24). Ten fragment Pisma Świętego wyjaśnia, że nasz związek z naszymi mężami ma być taki sam, jak związek Chrystusa z kościołem. Czy to nie smutne, że tak wiele kościołów nie podporządkowuje się Chrystusowi i Jego naukom, tak samo jak wiele kobiet nie podporządkowuje się swoim mężom? Czy jest jakaś korelacja?

Holy women. Where is our hope in submission? “For in former times the holy women also, who hoped in God, used to adorn themselves, being submissive to their own husbands” (1 Pet. 3:5). Our hope and trust is in God, not in our husbands. Therefore, we do not need to fear if they are doing the wrong thing! “Thus Sarah obeyed Abraham, calling him lord, and you have become her children if you do what is right without being frightened by any fear” (1 Pet. 3:6). 

Święte kobiety. Gdzie jest nasza nadzieja w uległości? „Tak bowiem niegdyś przyozdabiały się święte kobiety, pokładające nadzieję w Bogu, będąc poddane swoim mężom” (1P. 3:5). Nasza nadzieja i zaufanie są w Bogu, nie naszych mężach. Dlatego nie musimy się bać, jeśli oni robią coś złego! „Tak też Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go panem. Jej córkami jesteście wy, jeśli tylko dobrze czynicie i nie dajecie się niczym zastraszyć” (1 P. 3:6).

Protector. When we women protect ourselves because we feel we can “fight our own battles,” why would we need husbands? Was it you who told the salesperson off or got rid of that guy at the door, probably with more gusto than your husband would have? Did your husband forget how to stand up for you since you usually took over? Who really wore the pants in the family? Who was really stronger?

Obrońca. Kiedy my, kobiety, bronimy się, ponieważ czujemy, że możemy „toczyć własne bitwy”, dlaczego miałybyśmy potrzebować męża? Czy to ty odprawiłaś sprzedawcę lub pozbyłaś się tego faceta w drzwiach, prawdopodobnie z większą werwą, niż twój mąż? Czy twój mąż zapomniał, jak się za tobą wstawiać, skoro zwykle to ty przejmowałaś inicjatywę? Kto tak naprawdę nosił spodnie w rodzinie? Kto był naprawdę silniejszy?

Did you tell your husband to mind his own business when he said to take it easy or to slow down? What did your husband do when you continued to rebel? First, he backed down because he didn’t want another fight; then he moved out of the “constant dripping” house; then he found another woman to give his affections to! 

Czy powiedziałaś swojemu mężowi, żeby zajął się swoimi sprawami, kiedy powiedział, żebyś nie denerwowała się lub zwolniła? Co zrobił twój mąż, kiedy nadal się buntowałaś? Po pierwsze, wycofał się, ponieważ nie chciał kolejnej kłótni; potem wyprowadził się z „nieustannie kapiącego” domu; następnie znalazł inną kobietę, której okazywał swoje uczucia!

If you have remained contentious, then when he has come around or called or emailed, he has had a reminder of why he left you. This is the reason why so many women do not see their husbands. 

Jeśli pozostałaś kłótliwa, to kiedy przyszedł, zadzwonił lub wysłał email, miał przypomnienie, dlaczego cię zostawił. To jest powód, dla którego tak wiele kobiet nie widzi swoich mężów.

You must be a “totally transformed into the image of God” woman the first time God brings your husband around in answer to your prayers. If your husband likes what he sees and hears, he will be back for a second look. This is what leads to restoration! If God turns his heart, but his will overrides it because of your lack of change, then you cannot blame God.

Musisz być kobietą „całkowicie przemienioną na obraz Boży”, kiedy Bóg po raz pierwszy przyprowadzi twojego męża w odpowiedzi na twoje modlitwy. Jeśli twojemu mężowi spodoba się to, co widzi i słyszy, wróci, by ponownie spojrzeć. To prowadzi do przywrócenia! Jeśli Bóg odwraca jego serce, ale jego wola zastępuje je z powodu twojego braku zmiany, to nie możesz winić Boga.

The Root of Our Contentiousness:

Self-Esteem!

Źródło naszej kłótliwości:

poczucie wartości!

How did so many women become contentious? We women are contentious because we who are Christians imitate the world and the world’s thinking. The books we read, the counselors we seek, the classes we attend do not reflect God’s Word, which is pure and uncompromising. Most Christian women are full of psychology.

W jaki sposób tak wiele kobiet zaczęło być kłótliwymi? My, kobiety, jesteśmy kłótliwe, ponieważ my, które jesteśmy chrześcijankami, naśladujemy świat i jego sposób myślenia. Książki, które czytamy; doradcy, których szukamy; zajęcia, na które uczęszczamy, nie odzwierciedlają Słowa Bożego, które jest czyste i bezkompromisowe. Większość chrześcijanek jest pełna psychologii.

"Self-Love"

Poison dipped in chocolate is still poison! My sisters in Christ, psychology is more dangerous when it is dipped in Christianity because we eat it right up! We have been brainwashed into thinking that “self-love” and “self-esteem” are good things, but they are nothing more than pride! That was the sin that resulted in Lucifer becoming Satan!!

,,Miłość własna"

Trucizna zanurzona w czekoladzie to nadal trucizna! Moje siostry w Chrystusie, psychologia jest bardziej niebezpieczna, kiedy jest zanurzona w chrześcijaństwie, ponieważ zjadamy ją od razu! Zostałyśmy poddane praniu mózgu, aby myśleć, że „miłość własna” i „poczucie własnej wartości” są dobre, ale są niczym więcej niż pychą! To był grzech, który spowodował, że Lucyfer stał się szatanem!!

The contentious, prideful woman, the woman who “knows it all,” is the woman who argues and wants her own way—because she “thinks” she is right. And when she is wrong, her self-esteem needs to be protected. There is never a humble word or an “I’m sorry I was wrong”! The contentious woman has been conditioned to think that to make an apology would be too humiliating.

Our pride results in self-righteousness, which is why so many women reveal their husbands’ sins, because they can’t see their own sinfulness!

How to Rid Yourself of

Contentiousness and Self-Righteousness 

Jak się pozbyć

kłótliwości i zadufania

If we confess. As we can plainly see, living with a contentious, self-righteous woman is nothing less than a nightmare, not just for our husbands, but also for our children. Let us pray as we ask God’s forgiveness. Let us seek His grace to help us become gentle and quiet women who are precious in His sight, as well as in our husbands’. “If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness” (1 John 1:9). Too many misunderstand this verse and instead confess their husband’s sins. The verse says that we are to confess our sins.

Jeśli wyznajemy. Jak możemy wyraźnie zoabczyć, życie z kłótliwą, przekonaną o własnej nieomylności kobietą jest niczym innym jak koszmarem, nie tylko dla naszych mężów, ale także dla naszych dzieci. Módlmy się, prosząc Boga o przebaczenie. Szukajmy Jego łaski, aby pomógł nam stać się łagodnymi i spokojnymi kobietami, cennymi w Jego oczach, jak również naszych mężów. „Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości” (1 Jana 1:9). Zbyt wiele źle rozumie ten werset i zamiast tego wyznaje grzechy męża. Werset mówi, że mamy wyznać swoje grzechy.

Confess. When your husband comes home or comes to visit, ask him for forgiveness for your contentiousness and self-righteousness. If you no longer have contact with your husband, pray for an opportunity to tell him over the phone or in person. (Please, don’t call him!) “Therefore, confess your sins to one another, and pray for one another so that you may be healed. The effective prayer of a righteous man can accomplish much” (James 5:16). Again, this verse says that we are to confess our sins—not our husband’s sins—so that we can be healed. 

Wyznaj. Kiedy twój mąż wraca do domu lub przychodzi z wizytą, poproś go o przebaczenie za twoją kłótliwość i zadufanie. Jeśli nie masz już kontaktu ze swoim mężem, módl się o możliwość porozmawiania z nim telefonicznie lub osobiście. (Proszę, nie dzwoń do niego!). „Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego” (Jakuba 5:16). Ponownie, ten werset mówi, że mamy wyznawać nasze grzechy - nie grzechy naszego męża - abyśmy mogły być uzdrowione.

When confessing, don’t go on and on with your “little speech.” Just tell him briefly that God has convicted you of being loud and argumentative, which is because you are prideful and self-righteous. Tell him, with the Lord’s help, that you are praying to change the way that you have been. Give him a kiss and leave the room, or say good-bye and hang up! Then, confess to your children and explain to them how God is going to help you to change through humility. So often they see or hear only about their father’s sin; it is important that they see that the separation or divorce was far from one-sided.

Podczas wyznawania, nie kontynuuj swojej „małej przemowy”. Po prostu powiedz mu krótko, że Bóg przekonał cię, że jesteś głośna i kłótliwa, ponieważ jesteś dumna i przekonana o własnej nieomylności. Powiedz mu, z pomocą Pana, że modlisz się o zmianę tego, jaka byłaś. Daj mu buziaka i wyjdź z pokoju lub pożegnaj się i rozłącz się! Następnie wyznaj swoim dzieciom i wyjaśnij im, w jaki sposób Bóg pomoże ci zmienić się przez pokorę. Tak często widzą lub słyszą tylko o grzechu swojego ojca; ważne jest, aby dostrzegły, że separacja lub rozwód nie były jednostronne.

First be reconciled. If you don’t feel “led” to go and get things right, never go back into church. “Therefore if you are presenting your offering at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your offering there before the altar, and go; first be reconciled to your brother, and then come and present your offering” (Matt. 5:23–24).

Najpierw pojednaj się. Jeśli nie czujesz się „prowadzona” do pójścia i pojednania się, nigdy nie wracaj do kościoła. „Jeśli więc przyniesiesz swój dar na ołtarz i tam przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie. Zostaw swój dar tam przed ołtarzem, idź i najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i ofiaruj swój dar” (Mt. 5:23-24).

Grace to the humble. Also, be sure you are humble; don’t be too proud to come right out and say that you are a contentious woman. “God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Therefore humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you at the proper time” (1 Pet. 5:5–6). Keep confessing every time you are contentious to anyone. Once you are tired of the sinful woman, and you really cry out to God to change you, you will cease to be one.

Pokornym łaskę daje. Upewnij się również, że jesteś pokorna; nie bądź zbyt dumna, aby przyznać, że jesteś kłótliwą kobietą. „Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Uniżcie się więc pod potężną ręką Boga, aby was wywyższył w odpowiednim czasie” (1 P. 5:5-6). Kontynuuj wyznawanie za każdym razem, gdy z kimś się kłócisz. Kiedy już będziesz zmęczona grzeszną kobietą i naprawdę będziesz wołać do Boga, aby cię zmienił, przestaniesz nią być.

Here is God’s prescription. “And when they came to Marah, they could not drink the waters of Marah, for they were bitter; therefore it was named Marah” (Exod. 15:23). Moses threw a tree into the water, a representation of the cross of Calvary. You must also throw the cross into the sea of your bitterness. Christ died to free you from all sin, including your contentious arguing and prideful, self-absorbed behavior.

Oto Boża recepta. „A gdy przybyli do Mary, nie mogli pić z wód Mary, bo były gorzkie. Dlatego nazwano to miejsce Mara” (Wj. 15:23). Mojżesz wrzucił do wody drzewo przedstawiające krzyż Kalwarii. Musisz także wyrzucić krzyż do morza twojej goryczy. Chrystus umarł, aby uwolnić cię od wszelkiego grzechu, w tym od sporów, kłótni i dumnego, zaabsorbowanego sobą zachowania.

Jesus should be our example, always, in all things, in the way He walked on this earth. “Have this attitude [humility] in yourselves which was also in Christ Jesus, who, although He existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied Himself . . . He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross” (Phil. 2:5–9).

Jezus powinien być naszym przykładem, zawsze, we wszystkim, w sposobie, w jaki chodził po tej ziemi. „Niech będzie w was takie nastawienie umysłu [pokora], jakie też było w Chrystusie Jezusie. Który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież. Lecz ogołocił samego siebie...uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej” (Flp 2:5-9).

Personal commitment: to make others more important than myself, by putting away my contentious and prideful ways. “Based on what I have learned from God’s Word, I commit to renew my mind and to be a doer of the Word by being humble and by putting away my contentious ways.”

Znajdź więcej zachęty i pokonaj przeszkodę #WWW „pozyskani bez słowa”, klikając #TAG prowadzący do świadectw przywróconych małżeństw.

Osobiste zobowiązanie: uczynić innych ważniejszymi od siebie, przez odrzucenie mojego kłótliwego i dumnego postępowania. „W oparciu o to, czego nauczyłam się ze Słowa Bożego, zobowiązuję się odnowić swój umysł i być wykonawczynią Słowa, porzucając moje kłótliwe usposobienie”.

Jeśli jesteś gotowa, aby zobowiązać się BOGU, że ukończysz ten kurs, KLIKAJĄC TUTAJ wyraziłaś zgodę i jesteś gotowa do udokumentowania tego następnego kroku na drodze Podróży Odbudowy w swoim formularzu „Mój Dziennik”. Nie spiesz się, usiądź, weź kawę lub herbatę i wylej swoje serce do twojego Dziennika.