Przeczytaj świadectwo PRZYWRÓCONEGO małżeństwa Caroline,
Odkryj swojego NM. Zakochaj się.
Uczyń Go numerem jeden!

To świadectwo było wzięte z jednej z wielu naszych książek
Przez słowo swego świadectwa
aby pomóc CI
przezwyciężyć wszelkie wątpliwości i obawy co do
Bożej zdolności i pragnienia
przywrócenia TWOJEGO małżeństwa!

Rozdział 5 „Twoja pierwsza miłość”

,,Ale mam nieco przeciw tobie –
że porzuciłeś twoją pierwszą miłość”
—Objawienie 2:4

POL-WRYM-NEW-COVER-Front

Have you left your first love? Who is your first love? Was your husband your first love? Is your baby or your children first in your life, above your husband and the Lord? Has your career been first? Who is really first in your life? “He who loves father or mother more than Me is not worthy of Me; and he who loves son or daughter more than Me is not worthy of Me” (Matt. 10:37). The Scripture in Revelation says: “But I have this against you, that you have left your first love” (Rev. 2:4).

Czy porzuciłaś swoją pierwszą miłość? Kto jest twoją pierwszą miłością? Czy twój noworodek, twoje dziecko, czy twój mąż są twoją pierwszą miłością? Kto jest naprawdę pierwszy w twoim życiu? ,,Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny” (Mt. 10:37). Pismo Święte w Księdze Objawienia mówi: ,,Ale mam nieco przeciw tobie – że porzuciłeś twoją pierwszą miłość” (Obj. 2:4).

What is our Lord saying to us? He is saying that any time we put someone or something ahead of our love for or our relationship with Him, then we are not worthy of His Love.

Co mówi nam nasz Pan? Mówi, że za każdym razem, gdy stawiamy kogoś lub coś przed naszą miłością do Niego lub naszą relacją z Nim, nie jesteśmy godne Jego miłości.

Seek first. You are to put Him first in your priorities, first in your day and first in your heart. “But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added to you” (Matt. 6:33).

Szukaj najpierw. Mamy postawić Go na pierwszym miejscu w naszych priorytetach; pierwszym w naszym dniu i pierwszym w naszych sercach. ,,Ale szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane” (Mt. 6:33).

Dirty rags. Ask yourself these questions: Do the things I put first have eternal value? Will what I do today help to increase His kingdom? Am I seeking after His righteousness or trying to muster up my own righteousness? Remember, our righteousness is like dirty rags! (See Isa. 64:6.)

Szata splugawiona. Zadaj sobie te pytania. Czy rzeczy, które stawiasz na pierwszym miejscu mają wieczną wartość? Czy to, co dzisiaj robisz, pomoże zwiększyć Jego królestwo? Czy szukam Jego sprawiedliwości, czy też próbuję posiąść własną sprawiedliwość? Pamiętaj, nasza sprawiedliwość jest jak szata splugawiona (Iz. 64:6).

What happens when you put someone ahead of the Lord? What does He do to draw you back to Him? If you have put your husband ahead of the Lord, then it was the Lord who has taken your husband from you. “You have [God has] removed my acquaintances far from me; You have [God has] made me an object of loathing to them. You have [God has] removed lover and friend far from me; my acquaintances are in darkness” (Ps. 88:8, 18). Don’t make marriage restoration first in your life; you must make the Lord first in your life!

Co się stanie, gdy postawisz kogoś przed Panem? Co robi, aby cię z powrotem przyciągnąć do Niego? Jeśli postawiłaś męża przed Panem, to Pan zabrał ci męża. ,,Oddaliłeś [Boże] ode mnie moich znajomych, [Boże] uczyniłeś mnie dla nich ohydą; Oddaliłeś [Boże] ode mnie przyjaciela i towarzysza, a moich znajomych – w ciemności” (Ps. 88:8, 18). Nie stawiaj przywrócenia małżeństwa na pierwszym miejscu w swoim życiu; musisz postawić Pana na pierwszym miejscu w swoim życiu!

Does this mean that we are not to care about what our husbands want and need? Are we to have the attitude that “We serve the Lord, not you”? God teaches us a perfect balance in His Word. “Wives, be subject unto your own husbands, as unto the Lord” (Eph. 5:22). “Wives, be subject to your own husbands, as is fitting to the Lord” (Col. 3:18). When we are subject to our husbands, we’re doing it for the Lord! Even, and especially, if we feel that our husbands don’t deserve the honor we show them, we can rest knowing we submit graciously to our husbands for the Lord who deserves our submission to Him and to His Word!

Czy to oznacza, że nie musimy dbać o pragnienia i potrzeby naszego męża? Czy mamy mieć taką postawę: „służymy Panu, a nie tobie”? Bóg naucza nas doskonałej równowagi w swoim Słowie. ,,Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu” (Ef. 5:22). ,,Żony, bądźcie poddane swym mężom, jak przystoi w Panu” (Kol. 3:18). Kiedy jesteśmy poddane naszym mężom, robimy to dla Pana! Nawet, lub zwłaszcza wtedy, kiedy czujemy, że nasi mężowie nie zasługują na szacunek, jaki im okazujemy, możemy oprzeć się na wiedzy, że łaskawie poddajemy się naszym mężom dla Pana, który zasługuje na poddanie się Jemu i Jego Słowu!

Word of God may not be blasphemed. The Lord even gives us a warning that not obeying or not honoring our husbands will dishonor, even blaspheme, the Lord and His Word: “. . . being subject to their own husbands, that the word of God may not be dishonored” (Titus 2:5). In the KJV, it reads, “. . . being subject to their own husbands, that the Word of God may not be blasphemed.”

Aby nie bluźniono słowu Bożemu. Pan daje nam nawet ostrzeżenie, że nieprzestrzeganie lub nie szanowanie naszych mężów będzie hańbą, a nawet bluźnierstwem dla Pana i Jego Słowa! ,,...Były posłuszne swoim mężom, aby nie bluźniono słowu Bożemu” (Tyt 2:5).

Pleasing to the Lord. We are to seek to please the Lord, rather than trying to please our husbands. Then the Lord will cause us to have favor with our husbands. “When a man’s ways are pleasing to the Lord, He makes even his enemies to be at peace with him” (Prov. 16:7). “Charm is deceitful and beauty is vain, but a woman who fears the Lord, she shall be praised” (Prov. 31:30). “Delight yourself in the Lord; and He will give you the desires of your heart” (Ps. 37:4).

Podobają się Panu. Mamy starać się podobać Panu, niż starać się zadowolić naszych mężów. Wtedy Pan sprawi, że będziemy mieć łaskę u naszych mężów. ,,Gdy drogi człowieka podobają się PANU, to godzi z nim nawet jego nieprzyjaciół” (Prz. 16:7). ,,Wdzięk jest zwodniczy i piękność próżna, lecz kobieta, która się boi PANA, jest godna pochwały” (Prz. 31:30). ,,Rozkoszuj się PANEM, a on spełni pragnienia twego serca” (Ps. 37:4).

Obedience Rather than Sacrifice
Posłuszeństwo zamiast ofiary

To obey is better than sacrifice. “Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. For rebellion is as the sin of divination, and insubordination is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has also rejected you . . .” (1 Sam.15:22–23). “To do righteousness and justice is desired by the Lord rather than sacrifice” (Prov. 21:3).

Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. ,,Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, lepiej jest słuchać, niż ofiarowywać tłuszcz baranów. Bunt bowiem jest jak grzech czarów, a upór jest jak nieprawość i bałwochwalstwo. Ponieważ odrzuciłeś słowo PANA, on także odrzucił cię…” (1 Sm. 15:22-23). ,,Czynienie sprawiedliwości i sądu bardziej się podobają PANU niż ofiara” (Prz. 21:3).

Your outward appearance. Even if your outward appearance deceives others into thinking you’re submissive, God knows your heart! “Do not look at his appearance . . . because I have rejected him; for God sees not as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart” (1 Sam. 16:7). My husband and everyone else thought I was an extremely submissive wife. I was even deceived. God knew that my being abandoned was what I needed. (For more encouragement in this area, listen or watch the “Esther” video available through our ministry office.)

Co jest przed oczami. Nawet jeśli twój wygląd zewnętrzny zwiedzie innych do myślenia, że jesteś uległa, Bóg zna twoje serce! ,,Nie patrz na jego urodę..., gdyż go odrzuciłem. PAN bowiem nie patrzy na to, na co patrzy człowiek, bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczami, ale PAN patrzy na serce” (1 Sm. 16:7). Mój mąż i wszyscy inni myśleli, że jestem wyjątkowo uległą żoną. Nawet ja byłam zwiedziona. Bóg wiedział, że opuszczenie mnie było tym, czego potrzebowałam.

There is a story of a little boy whose father continued to ask him to “sit down.” Finally, the little boy did sit down and the father smiled. The boy quickly exclaimed, “I may be sitting down on the outside, but on the inside—I’m standing up!” Many times we are standing up on the inside. Many times after you do the right thing and go along with your husband’s plan, you exclaim, “But I don’t agree!” or your attitude tells him that you don’t. Have you done this? Has this been your type of “mock” submission to your husband?

Jest pewna historia o małym chłopcu, którego ojciec stale prosił, by „usiadł”. W końcu mały chłopiec usiadł i ojciec uśmiechnął się. Ale chłopiec szybko wykrzyknął: „Mogę siedzieć na zewnątrz, ale w środku - stoję!”. Wiele razy stoimy w środku. Wiele razy po tym, jak postępujemy właściwie i postępujemy zgodnie z planem męża, wykrzykujemy: „ale ja się nie zgadzam!” lub twoje nastawienie mówi mu, że się nie zgadzasz. Czy robiłaś tak? Czy to był twój typ „udawanego” poddania się mężowi?

Also you will reap what you have sown. If you were a rebel with your parents before you were married, you are probably still a rebel with your husband. To top it off, you married a rebel. Now your husband has become a greater rebel since you married, just like you have. He now rebels against all sound wisdom and has even taken the rebellion as far as to rebel against his commitment to be faithful to you!

Zbierzemy to, co zasialiśmy. Jeśli byłaś buntowniczką ze swoimi rodzicami niczym wyszłaś za mąż, prawdopodobnie wciąż jesteś buntownicza w stosunku do męża. Ponad to, poślubiłaś buntownika. Teraz twój mąż stał się jeszcze większym buntownikiem odkąd wzieliście ślub. On teraz buntuje się przeciwko wszelkiemu rozsądkowi i poszedł z buntem tak daleko, że zbuntował się przeciwko swojemu zobowiązaniu do wierności tobie!

Nothing is impossible. “For the unbelieving husband is sanctified through his wife” (1 Cor. 7:14). Yes, it is true. Obey now and watch as the Lord sanctifies your husband. Does this seem strange? Does it seem impossible, because he is so bad? It’s because you are one flesh: “Consequently they are no longer two but one flesh” (Matt. 19:6). “Neither is woman independent of man, nor is man independent of woman” (1 Cor. 11:11).

Can only half a body go one way and the other half go the other? Even if you go separate ways for a while, God will eventually bring you back together. It can happen because “nothing is impossible with God” (Luke 1:37).

Nie ma nic niemożliwego. „Mąż niewierzący bowiem jest uświęcony przez żonę” (1 Kor. 7:14). Tak, to jest prawda. Bądź posłuszna i patrz, jak Pan uświęca twojego męża. Czy to wydaje się dziwne? Czy wydaje się to niemożliwe, ponieważ on jest taki zły? Jest, ponieważ jesteście jednym ciałem: „A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało” (Mt. 19:6). „A jednak w Panu ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny” (1 Kor. 11:11).

Czy tylko połowa ciała może iść w jedną stronę, a druga połowa w drugą? Nawet jeśli pójdziecie przez jakiś czas oddzielnymi drogami, Bóg w końcu połączy was z powrotem. Może się to zdarzyć, ponieważ „dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego” (Łk. 1:37).

He who walks blameless. Once you obey, God will turn your husband’s heart. “He turns it (the heart) wherever He wishes” (Prov. 21:1). Remember, only “he who walks blameless will be delivered” (Prov. 28:18). If you say you don’t want to obey your husband, then he won’t obey the One who is over him either! “Christ is the head of every man, and the man is the head of woman, and God is the head of Christ” (1 Cor. 11:3). Don’t give the excuse that your husband is not a Christian therefore you don’t have to obey him. There is no Scripture that tells a woman that she does not have to be subject or submissive to a non-believer!

Kto postępuje uczciwie. Kiedy będziesz posłuszna, Bóg pokieruje sercem twojego męża. „Kieruje je (serce), dokąd chce” (Prz. 21:1). Pamiętaj, że tylko „kto postępuje uczciwie, będzie wybawiony” (Prz. 28:18). Jeśli mówisz, że nie chcesz być posłuszna swojemu mężowi, to on też nie będzie posłuszny Temu, który jest nad nim! „Głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg” (1 Kor. 11:3). Nie usprawiedliwiaj się tym, że twój mąż nie jest chrześcijaninem, więc nie musisz być mu posłuszna. Nie ma żadnego wersetu, który mówi kobiecie, że nie musi być poddana lub uległa niewierzącemu!

Don’t excuse your present rebellion by saying that your husband is not around, so how can you obey someone who is not there? You obey what you know you should do and what you should have done when he was still there! If you can’t remember, then ask the Lord to bring to mind all those things your husband asked you to do when you weren’t listening or obeying. Then do them. It is not a matter of your husband seeing those changes, but God seeing that you’ve changed.

Nie usprawiedliwiaj swojego obecnego buntu, mówiąc, że twojego męża nie ma w pobliżu, więc jak możesz być posłuszna komuś, kogo nie ma? Masz być posłuszna temu, co wiesz, że powinnaś robić i co powinnaś była robić wcześniej, kiedy on jeszcze tam był! Jeśli nie możesz sobie przypomnieć, poproś Pana, abyś przypomniała sobie wszystkie rzeczy, o które prosił cię twój mąż, kiedy nie słuchałaś lub nie byłaś posłuszna. Następnie zrób je. To nie jest kwestia tego, żeby twój mąż zobaczył te zmiany, ale żeby Bóg widział, że się zmieniłaś.

Suffering unjustly. And what if my husband is mean or even cruel? “Be submissive . . . with all respect, not only to those who are good and gentle, but also to those who are unreasonable. For this finds favor, if for the sake of conscience toward God a person bears up under sorrows when suffering unjustly. For what credit is there if, when you sin [disobey] and are harshly treated, you endure it with patience? But if when you do what is right, and suffer for it you patiently endure it, this finds favor with God” (1 Pet. 2:18–20). The Word goes on to say that we women have an example in the Lord and His life. He asks us to follow in His footsteps as we’ll see below.

Cierpiąc niewinnie. Ale co jeśli mój mąż jest podły? „...Z całą bojaźnią bądźcie poddani...nie tylko dobrym i łagodnym, ale też przykrym. To bowiem podoba się Bogu, jeśli ktoś znosi smutki ze względu na sumienie wobec Boga, cierpiąc niewinnie. Bo cóż to za chwała, jeśli grzesząc [będąc nieposłusznym], cierpliwie znosicie, choćby was i pięściami bito? Lecz jeśli dobrze czynicie i znosicie cierpienia, to podoba się Bogu (1 P. 2:18-20). Słowo mówi dalej, że my kobiety, mamy przykład Pana i Jego życia. Prosi nas, abyśmy szły Jego śladami, jak zobaczymy poniżej.

Ladies, Lose the Rebellious Spirit!
Drogie panie, porzućcie buntowniczego ducha!

I’m not young, and I wonder how I could have lived so long by my own understanding. I thought wrongly, and did not know it. I was not a bad person, but I was rebellious in spirit, and tried to be the master of the house. Unfortunately, I succeeded.

Nie jestem młoda i zastanawiam się, jak mogłam żyć tak długo, kierując się własnym zrozumieniem. Myślałam niewłaściwie i nie wiedziałam o tym. Nie byłam złym człowiekiem, ale byłam buntownicza w duchu i starałam się być panem domu. Niestety mi się udało.

My husband came for a visit last evening. Now that I really listen to what he has to say, he (the silent one) is talking nonstop! It has taken much preparation, study, and time alone listening to my Lord, to Whom I eagerly returned.

Mój mąż przyszedł z wizytą wczoraj wieczorem. Teraz, kiedy naprawdę słucham tego, co ma do powiedzenia, on (milczący) mówi bez przerwy! Wymagało to wielu przygotowań, studiowania i czasu w samotności słuchając mojego Pana, do którego chętnie wracałam.

Ladies, what we read in RMI may initially seem foreign. If we have a rebellious spirit, we need to deal with that first. I now take my issues to God so I am much easier to be with. After that happened, my husband has offered me solutions I never thought of, and help he once withheld.

I know God is smiling! —Karen, Separated

Drogie panie, to, co czytamy w RMI, może początkowo wydawać się obce. Jeśli mamy buntowniczego ducha, musimy zająć się tym w peirwszej kolejności. Teraz zanoszę swoje sprawy do Boga, więc jest mi o wiele łatwiej. Po tym wydarzeniu, mój mąż zaproponował mi rozwiązania o których nigdy nie pomyślałam i pomoc, której kiedyś odmówił.

Wiem, że Bóg się uśmiecha! - Karen, w separacji

“If You Love Me—Obey”
Jeśli mnie kochasz—bądź posłuszna

After you put God first in your life, and begin to obey those in authority over you, you must then cast down the false doctrine that says “you are saved by grace, so it’s really okay to sin, because we are no longer under the Law.” Let’s search the Scriptures:

Po tym, jak postawisz Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu i zaczniesz być posłuszna tym, którzy mają nad tobą władzę, musisz odrzucić fałszywą doktrynę, która mówi: „jesteś zbawiona przez łaskę, więc tak naprawdę w porządku jest grzeszyć, ponieważ nie jesteśmy już pod prawem”. Przeszukajmy Pismo Święte:

Do your deeds deny Him? “They profess to know God, but by their deeds they deny Him, being detestable and disobedient and worthless for any good deed” (Titus 1:16).

Czy wypierasz się Go swoimi uczynkami? „Utrzymują, że znają Boga, lecz swoimi uczynkami wypierają się Go — są obrzydliwi, nieposłuszni i niezdolni do żadnego dobrego dzieła” (Tytusa 1:16 SNP).

Do you do what His Word says? “Why do you call Me, ‘Lord, Lord,’ and do not do what I say?” (Luke 6:46). “What shall we say then? Are we to continue in sin so that grace may increase? May it never be! How shall we who died to sin still live in it?” (Rom. 6:1–2). “What then? Shall we sin because we are not under law but under grace? May it never be!” (Rom. 6:15).

Czy robisz to, co mówi Jego Słowo? „Dlaczego więc mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie robicie tego, co mówię?” (Łukasza 6:46). „Cóż więc powiemy? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska obfitowała? Nie daj Boże! My, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze w nim żyć?” (Rz. 6:1-2). ,,Cóż więc? Będziemy grzeszyć, bo nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską? Nie daj Boże!” (Rz. 6:15).

Faith without works is dead. “What use is it, my brethren, if someone says he has faith but he has no works? Can that faith save him? For just as the body without the spirit is dead, so also faith without works is dead” (James 2:14, 26). Good works are the “fruits” of our salvation. These are the questions we must ask ourselves: Do my deeds deny that I follow the Lord? Does grace give me a license to sin? Am I, as a believer, to produce good works?

Wiara bez uczynków jest martwa. „Jaki z tego pożytek, moi bracia, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa” (Jakuba 2:14, 26). Dobre uczynki są „owocami” naszego nawrócenia. Oto pytania, które musimy sobie zadać: Czy moje czyny zaprzeczają, że podążam za Panem? Czy łaska daje mi prawo do grzeszenia? Czy ja, jako wierząca, mam spełniać dobre uczynki?

I never knew you. Many believe that you can live any way you wish and then enter into heaven once you die. Is this true? “Many will say to Me on that day, ‘Lord, Lord, did we not prophesy in Your name, and in Your name cast out demons, and in Your name perform many miracles?’ And then I will declare to them, ‘I never knew you; depart from me, you who practice lawlessness’” (Matt. 7:22–23). The answer is then “no!”

Nigdy cię nie znałem. Wielu wierzy, że możesz żyć tak jak chcesz, a po śmierci wejść do nieba. Czy to prawda? „Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość” (Mt. 7:22-23). Odpowiedź brzmi ,,nie!”.

Confess your sins. If this is the mind that you had, prior to learning these Scriptures, do as Scripture says: “Therefore, confess your sins to one another, and pray for one another so that you may be healed . . .” (James 5:16).

Wyznaj swoje upadki. Jeśli to jest myślenie, który miałaś przed zapoznaniem się z tymi wersetami, zrób tak, jak mówi Pismo: „Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni” (Jakuba 5:16).

Obedience to His Word
Posłuszeństwo Jego Słowu

Seek wisdom! “Wisdom shouts in the street, she lifts her voice in the square. At the head of the noisy streets she cries out; at the entrance of the gates in the city she utters her sayings: ‘How long, O naive ones, will you love being simple-minded? And scoffers delight themselves in scoffing and fools hate knowledge? Turn to my reproof, behold, I will pour out my spirit on you; I will make my words known to you” (Prov. 1:20–23).

“Because I called and you refused; I stretched out my hand and no one paid attention; and you neglected all my counsel and did not want my reproof; I will also laugh at your calamity; I will mock when your dread comes, when your dread comes like a storm and your calamity comes like a whirlwind, when distress and anguish come upon you” (Prov. 1:24–27).

Szukaj mądrości! ,,Mądrość woła na dworze, podnosi swój głos na ulicach. Woła w największym zgiełku, u wrót bram, w mieście wygłasza swoje słowa: Jak długo, prości, będziecie kochać głupotę, szydercy – lubować się w swoim szyderstwie, a głupi – nienawidzić wiedzy? Nawróćcie się na moje upomnienie; oto wyleję na was mojego ducha, oznajmię wam moje słowa” (Prz. 1:20-23).

,,Ponieważ wołałam, a odmawialiście; wyciągałam rękę, a nikt nie zważał; Owszem, odrzuciliście całą moją radę i nie chcieliście przyjąć mojego upomnienia; Dlatego będę się śmiać z waszego nieszczęścia, będę szydzić z was, gdy przyjdzie to, czego się boicie. Gdy nadejdzie jak spustoszenie to, czego się boicie, i gdy wasze nieszczęście nadciągnie jak wicher, gdy nadejdzie na was ucisk i cierpienie” (Prz. 1:24-27).

“Then they will call on me, but I will not answer; they will seek me diligently but they will not find me, because they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. They would not accept my counsel, they spurned all my reproof. So they shall eat of the fruit of their own way and be satiated with their own devices. For the waywardness of the naive will kill them, and the complacency of fools will destroy them. But he who listens to me shall live securely and will be at ease from the dread of evil” (Prov. 1:28–33). Seek wisdom!

,,Wtedy będą mnie wzywać, a nie wysłucham; będą mnie szukać pilnie, lecz mnie nie znajdą. Bo znienawidzili wiedzę i nie wybrali bojaźni PANA; Ani nie chcieli mojej rady, ale gardzili każdym moim upomnieniem. Dlatego spożyją owoc swoich dróg i będą nasyceni swymi radami. Bo odstępstwo prostych zabije ich i szczęście głupich zgubi ich. Ale kto mnie słucha, będzie mieszkać bezpiecznie i będzie wolny od strachu przed złem” (Prz 1:28-33). Szukaj mądrości!

Obedience comes from the heart. “. . . You became obedient from the heart to that form of teaching to which you were committed” (Rom. 6:17). Again, “for God sees not as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart” (1 Sam.16:7).

Posłuszeństwo pochodzi z serca. „…Usłuchaliście z serca wzoru tej nauki, której się poddaliście” (Rz. 6:17). Ponownie: „…PAN bowiem nie patrzy na to, na co patrzy człowiek, bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczami, ale PAN patrzy na serce” (1 Sm 16:7).

Obedience needs testing. “Do not be surprised at the fiery trial which comes upon you for your testing” (1 Pet. 4:12). Obedience purifies your soul. “Since you have in obedience to the truth purified your souls . . .” (1 Pet. 1:22).

Posłuszeństwo wymaga doświadczenia. „Nie dziwcie się temu ogniowi, który na was przychodzi, aby was doświadczyć” (1 P. 4:12). Posłuszeństwo oczyszcza twoją duszę. „Skoro oczyściliście swoje dusze, będąc posłuszni prawdzie” (1 P. 1:22).

Obedience gives testimony of who your Father is. “Obey My voice and I will be your God, and you will be My people; and you will walk in all the way in which I command you, that it may be well with you. Yet they did not obey or incline their ear, but walked in their own counsels and in the stubbornness of their evil heart, and went backward and not forward” (Jer. 7:23–24).

Posłuszeństwo daje świadectwo o tym, kim jest twój Ojciec. „Słuchajcie mojego głosu i będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem; idźcie każdą drogą, którą wam nakazałem, aby się wam dobrze działo. Lecz oni nie posłuchali ani nie nakłonili swego ucha, ale szli za radą i według uporu swego złego serca. I odwrócili się plecami, a nie twarzą” (Jr. 7:23-24).

Your disobedience actually praises the wicked. “Those who forsake the law praise the wicked, but those who keep the law strive with them” (Prov. 28:4). The prayers of the disobedient go unheard. “He who turns away his ear from listening to the law, even his prayer is an abomination” (Prov. 28:9).

Twoje nieposłuszeństwo chwali niegodziwych. „Ci, którzy odstępują od prawa, chwalą niegodziwych, lecz ci, którzy przestrzegają prawa, zwalczają ich” (Prz. 28:4). Modlitwy nieposłusznych nie są wysłuchane. „Kto odwraca swe ucho, aby nie słyszeć prawa, nawet jego modlitwa budzi odrazę” (Prz. 28:9).

Our Example of Obedience Is Jesus
Naszym przykładem posłuszeństwa jest Jezus

He was obedient even unto death. “He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross” (Phil. 2:8). “Although He was a Son, He learned obedience from the things which He suffered” (Heb. 5:8).

Był posłuszny aż do śmierci. „Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej” (Flp. 2:8). „Chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał” (Hbr. 5:7-10).

He was obedient and submissive to His authority. “My Father, if it is possible, let this cup pass from Me; yet not as I will, but as You will. My Father, if this cannot pass away unless I drink it, Your will be done” (Matt. 26:39, 42).

Był posłuszny i poddany Jego autorytetowi. „Mój Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Jednak niech się stanie nie jak ja chcę, ale jak ty. Mój Ojcze, jeśli ten kielich nie może mnie minąć, tylko abym go wypił, niech się stanie twoja wola” (Mt. 26:39, 42).

Our submission to our authority. “Wives be submissive to your own husbands, as to the Lord . . . But as the church is subject to Christ, so also the wives ought to be to their own husbands in everything” (Eph. 5:22–24). “For there is no authority except from God, and those which exist are established by God” (Rom. 13:1).

Nasze poddanie naszej władzy. „Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu...więc kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony swoim mężom we wszystkim” (Ef. 5:22-24). „Nie ma bowiem władzy innej, jak tylko od Boga, a te władze, które są, zostały ustanowione przez Boga” (Rz. 13:1).

The secret to success. “All the paths of the Lord are lovingkindness and truth to those who keep His covenant and His testimonies. For Your name’s sake, O Lord, pardon my iniquity, for it is great. Who is the man who fears the Lord? He will instruct him in the way he should choose. His soul will abide in prosperity, and his descendants will inherit the land. The secret of the Lord is for those who fear Him” (Ps. 25:10–15).

Tajemnica sukcesu. „Wszystkie ścieżki PANA to miłosierdzie i prawda dla tych, którzy strzegą jego przymierza i świadectwa. PANIE, przez wzgląd na twoje imię przebacz moją nieprawość, bo jest wielka. Który to człowiek, co się boi PANA? Nauczy go drogi, którą ma wybrać. Jego dusza będzie trwać w szczęściu i jego potomstwo odziedziczy ziemię. Tajemnica PANA jest objawiona tym, którzy się go boją” (Ps. 25:10-14).

Turn aside to myths. Instead of searching for the truth, many want others to agree with their wrong ideas or decisions: “But wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and . . . will turn aside to myths” (2 Tim. 4:3–4).

Zwrócą się ku baśniom. Zamiast szukać Prawdy, wielu chce, aby inni zgodzili się z ich złymi pomysłami lub decyzjami. „Zgromadzą sobie nauczycieli według swoich pożądliwości, ponieważ ich uszy świerzbią. I...zwrócą się ku baśniom” (2 Tm. 4:3-4).

Obedience to His Word. “Do not be as the horse or as the mule which have no understanding, whose trappings include bit and bridle to hold them in check, otherwise they will not come near to you” (Ps. 32:9). If you don’t obey, He will discipline you. “The Lord has disciplined me severely, but He has not given me over to death. I shall not die but live, and tell of the works of the Lord” (Ps. 118:18, 17).

Posłuszeństwo Jego Słowu. „Nie bądźcie bezrozumni jak koń czy jak muł, których pyski trzeba okiełznać uzdą i wędzidłem, aby się na ciebie nie porywały” (Ps. 32:9). Jeśli nie będziesz posłuszna, On cię ukarze. „PAN ukarał mnie surowo, ale nie wydał mnie na śmierć. Nie umrę, lecz będę żył i opowiadał dzieła PANA” (Ps. 118:18, 17).

God is faithful to His Word. “If his sons forsake My law, and do not walk in My judgments, if they violate My statutes, and do not keep My commandments, then I will visit their transgressions with a rod, and their iniquity with stripes” (Ps. 89:30–34). If you continue in rebellion to God’s Word or your husband’s authority, God will continue to punish you.

Bóg jest wierny swojemu Słowu. „Ale jeśli jego synowie porzucą moje prawo i nie będą postępowali według moich nakazów; Jeśli moje ustawy znieważą, a moich przykazań nie będą przestrzegać; Wtedy ukarzę rózgą ich przestępstwo, a ich nieprawość biczami” Ps. 89:30-32. Jeśli nadal będziesz buntować się przeciwko Słowu Bożemu lub władzy swojego męża, Bóg będzie cię nadal karał.

Read and pray Psalm 51 aloud: “Wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I know my transgressions, and my sin is ever before me. Against Thee, Thee only, have I sinned, and done what is evil in Thy sight. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not take Thy Holy Spirit from me. Restore to me the joy of Thy salvation, and sustain me with a willing spirit. Then I will teach transgressors Thy ways, and sinners will be converted to Thee. The sacrifices of God are a broken spirit; a broken and contrite heart, O God, Thou will not despise.”

Przeczytaj i módl się na głos Psalmem 51: „Obmyj mnie zupełnie z mojej nieprawości i oczyść mnie z mego grzechu. Uznaję bowiem moje występki, a mój grzech zawsze jest przede mną. Przeciw tobie, tobie samemu, zgrzeszyłem i zło uczyniłem na twoich oczach. Stwórz we mnie serce czyste, o Boże, i odnów we mnie ducha prawego. Nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość twego zbawienia i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Wtedy będę nauczał przestępców twoich dróg i grzesznicy nawrócą się do ciebie. Ofiary dla Boga to duch skruszony; sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, o Boże!”.

May God be with you as you strive to be more like Christ!
Niech Bóg będzie z tobą w staraniu się być bardziej podobną do Chrystusa!

Personal commitment: to put the Lord first in my life. “Based on what I have learned in Scripture, I commit to do everything as unto the Lord. I will show the Lord my commitment to Him and my obedience to His Word by submitting to those who are in authority over me, especially my husband.”

Osobiste zobowiązanie: postawienie Pana na pierwszym miejscu w moim życiu. „Na podstawie tego, czego nauczyłam się z Pisma, zobowiązuję się czynić wszystko tak, jak dla Pana. Pokażę Panu moje zobowiązanie Jemu i moje posłuszeństwo Jego Słowu przez poddanie się tym, którzy mają nade mną włądzę, a zwłaszcza mojemu mężowi”.

Jeśli jesteś gotowa, aby zobowiązać się BOGU, że ukończysz ten kurs, KLIKAJĄC TUTAJ wyraziłaś zgodę i jesteś gotowa do udokumentowania tego następnego kroku na drodze Podróży Odbudowy w swoim formularzu „Mój Dziennik”. Nie spiesz się, usiądź, weź kawę lub herbatę i wylej swoje serce do twojego Dziennika.