Przeczytaj świadectwo PRZYWRÓCONEGO małżeństwa Mirandy,
,,Nasze życie stało się spokojne”

To świadectwo było wzięte z jednej z wielu naszych książek
Przez słowo swego świadectwa
aby pomóc CI
przezwyciężyć wszelkie wątpliwości i obawy co do
Bożej zdolności i pragnienia
przywrócenia TWOJEGO małżeństwa!

Rozdział 17 ,,Stań w wyłomie"

,,I szukałem wśród nich męża,
który by naprawił mur i
stanął w wyłomie przede mną
w obronie ziemi, abym jej nie zniszczył.
Ale nie znalazłem żadnego”
—Ezechiela 22:30

POL-WRYM-NEW-COVER-Front

There is nothing more powerful than praying God’s Word and promises back to Him. While I was waiting for God to restore my marriage, I began hiding God’s Word in my heart by making 3x5 cards and reading them several times everyday. Soon my prayers became mostly His Word. This way of praying is powerful. Use the prayers in this chapter to teach you how to pray the verses that you now “treasure” in your heart!

Nie ma nic potężniejszego niż modlenie się Słowem Bożym i obietnicami. Czekając, aż Bóg przywróci moje małżeństwo, zaczęłam ukrywać Słowo Boże w swoim sercu, robiąc karty indeksowe 3x5 i czytając je kilka razy dziennie. Wkrótce moje modlitwy stały się głównie Jego Słowem. Ten sposób modlitwy jest potężny. Skorzystaj z modlitw zawartych w tym rozdziale, aby nauczyć się, jak modlić się wersetami, które teraz „przechowujesz” w swoim sercu!

“Dear heavenly Father, I enter into my prayer closet and, now that I have shut the door, I pray to You, my Father, in secret. As You see me here in secret, You will reward me openly. It is written that all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive.”

„Drogi Ojcze Niebieski, wchodzę do mojego pokoju modlitwy i teraz, gdy zamknęłam drzwi, modlę się do Ciebie, mój Ojcze, w ukryciu. Jak widzisz mnie tutaj w ukryciu, wynagrodzisz mnie otwarcie. Jest napisane, że wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie, wierząc, otrzymacie”.

“O God, Thou art my God; early will I seek Thee; my soul longs for Thee in a dry and thirsty land, where no water is. Lord, there is no one besides Thee to help in the battle between the powerful and those who have no strength; so help us, O Lord our God, for we trust in Thee, and in Thy name have come against this multitude. O Lord, Thou art my God; let not man prevail against Thee.”

„O Boże, Ty jesteś moim Bogiem; wcześnie będę Cię szukać; dusza moja tęskni za Tobą w krainie suchej i spragnionej, gdzie nie ma wody. Panie, nie ma nikogo oprócz Ciebie, kto pomógłby w walce między możnymi, a tymi, którzy nie mają siły; Pomóż nam więc, Panie, Boże nasz, bo ufamy Tobie i w imię Twoje wystąpiliśmy przeciwko temu ludowi. O Panie, Ty jesteś moim Bogiem; niech żaden człowiek nie zwycięży przeciwko Tobie”.

“Your eyes, Lord, move to and fro throughout the whole earth that you may strongly support those whose hearts are completely Yours. Search my heart.”

„Twoje oczy, Panie, poruszają się tam i z powrotem po całej ziemi, abyś mógł mocno wspierać tych, których serca są całkowicie Twoje. Przeszukaj moje serce”.

“For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Casting down imaginations, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ—You have readiness to revenge all disobedience when Your obedience is fulfilled.”

„Albowiem chociaż chodzimy w ciele, nie walczymy według ciała, gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale potężny dzięki Bogu do burzenia warowni. Porzucając wyobrażenia i wszystko, co wzniosłe, co wywyższa się przeciwko poznaniu Boga, i biorąc w niewolę każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi - jesteś gotowy zemścić się za każde nieposłuszeństwo, gdy Twoje posłuszeństwo się wypełni”.

“O let the evil of the wicked come to an end, but establish the righteous. I shall not be afraid of evil tidings; my heart is fixed, trusting in the Lord. My heart is established; I shall not be afraid, until I see my desire come upon the enemy.”

„Oh, niech zło niegodziwych dobiegnie końca, ale utwierdzaj prawych. Nie będę się bała złej nowiny; moje serce jest stateczne, ufające Panu. Moje serce jest ugruntowane; Nie będę się bała, dopóki nie zobaczę, jak moje pragnienie zstępuje na wroga”.

“Let my husband’s fountain be blessed and let him rejoice with the wife of his youth. Let me, dear Lord, be as the loving hind and pleasant doe; let me have the hidden imperishable quality in my heart of a gentle and quiet spirit which is precious in your sight. For the ways of a man are before the eyes of the Lord and He watches all his paths.”

„Niech będzie błogosławione źródło mego męża i niech się raduje żoną swojej młodości. Pozwól mi, drogi Panie, być jak kochająca łania i rozkoszna sarna; pozwól mi mieć w sercu ukrytą niezniszczalną cechę łagodnego i spokojnego ducha, który jest cenny w Twoich oczach. Albowiem drogi człowieka są przed oczami Pana, a On czuwa nad wszystkimi jego ścieżkami”.

“Whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven; and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. I ask You, heavenly Father, to rebuke and to bind Satan in the name and through the blood of my Lord Jesus Christ. Hedge up his way with thorns, and build a wall against him so that he cannot find his paths. Then you will say to me, dear Lord, ‘Go again, love a man who is loved by his wife.’ Therefore I will speak kindly to him. A man shall leave his father and mother and cleave to his wife and the two shall be one flesh.”

„Cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie; a cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Proszę Cię, Ojcze Niebieski, zgrom i zwiąż szatana w imię i przez krew mojego Pana Jezusa Chrystusa. Zagrodź mu drogę cierniami i zbuduj mu mur, aby nie mógł znaleźć swoich ścieżek. Wtedy powiesz do mnie, drogi Panie: Idź jeszcze raz, kochaj mężczyznę, którego kocha jego żona. Dlatego będę do niego łaskawie przemawiać. Mężczyzna opuści ojca i matkę i przylgnie do swojej żony, a oboje będą jednym ciałem”.

“Abraham hoped against hope, believed in hope, and being not weak in faith, staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. He was fully persuaded that what He had promised, He was able to perform.”

„Abraham miał nadzieję wbrew nadziei, wierzył w nadziei, a nie będąc słabym w wierze, nie zachwiał się przez niewiarę w obietnicę Bożą, ale był mocny w wierze, oddając chwałę Bogu. Był w pełni przekonany, że to, co On obiecał, jest w stanie też spełnić”.

“For we are saved by hope; but hope that is seen is not hope, for what man seeth, why doth he yet hope for it? But if we hope for what we see not, then do we with patience wait for it. I had fainted, unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait on the Lord; be of good courage and He will strengthen thine heart, yes, wait on the Lord. But they that wait upon the Lord shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles; they shall run and not be weary; and they shall walk and not faint.”

„Albowiem nadzieja nas zbawia; ale nadzieja, która jest widzialna, nie jest nadzieją; bo co człowiek widzi, dlaczego jeszcze na to liczy? Ale jeśli mamy nadzieję na to, czego nie widzimy, to cierpliwie na to czekamy. Zniechęciłabym się, gdybym nie wierzyła, że ujrzę dobroć Pana w ziemi żyjących. Czekaj na Pana; bądź odważny, a On wzmocni twoje serce, tak, czekaj na Pana. Ale ci, którzy ufają Panu, odnowią swoją siłę; wzniosą się na skrzydłach jak orły; będą biec, a się nie zmęczą; będą chodzić, a nie ustaną”.

“For since the beginning of the world men have not heard, nor perceived by the ear, neither hath the eye seen, O God, beside thee, what He hath prepared for him who waiteth for Him. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen.”

„Albowiem od początku świata ludzie nie słyszeli, ani nie dostrzegali uchem, ani oko nie widziało, Boże, poza tobą, co przygotowałeś dla tego, który na Ciebie czeka. Z pewnością dobroć i miłosierdzie pójdą za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pana na wieki. Amen”.

Prayer for Those in Adultery 

Modlitwa za osoby w cudzołóstwie

“I ask you, Father, to rebuke and bind Satan in the name and through the blood of the Lord Jesus Christ. I ask you to build a hedge of thorns around my husband so that anyone who is interested in him will lose interest and leave. I base my prayer on the command of Your Word, which says, ‘What therefore God has joined together, let no man separate.’ I thank you, Father, for hearing and answering my prayer. Amen.”

„Proszę Cię, Ojcze, upomnij i zwiąż szatana w imię i przez krew Pana Jezusa Chrystusa. Proszę cię o zbudowanie żywopłotu z cierni wokół mojego męża, aby każdy, kto jest nim zainteresowany, stracił zainteresowanie i odszedł. Swoją modlitwę opieram na poleceniu Twojego Słowa, które mówi: Co więc Bóg złączył, niech nikt nie rozdziela. Dziękuję Ci, Ojcze, za wysłuchanie i odpowiedź na moją modlitwę. Amen”.

“Therefore I will hedge up his way with thorns, and I will build a wall against him so that he cannot find his paths. And he will pursue his lovers, but will not overtake them; and he will seek them, but will not find them. Then he will say, ‘I will go back to my wife. For it was better for me then than now!’ Therefore I will allure him, bring him into the wilderness, and speak kindly to him. For I will remove the names of Baals from his mouth. Then the Lord said to me, ‘Go again, love a (man) yet an adulterer.’” From Hosea 6.

„Dlatego zagrodzę jego drogę cierniami i otocze murem, aby nie mógł znaleźć swoich ścieżek. Będzie ścigał swoich kochanków, ale ich nie dogoni; i będzie ich szukał, ale ich nie znajdzie. Wtedy powie: Wrócę do mojej żony. Lepiej mi było wtedy niż teraz! Dlatego będę go wabić, wyprowadzę go na pustynię i będe przemawiać do niego łaskawie. Albowiem usunę imiona Baalów z jego ust. Wtedy Pan powiedział do mnie: Idź ponownie, kochaj (mężczyznę), cudzołożnika”. Z Księgi Ozeasza 2 i 3.

“Drink water from your own cistern, and fresh water from your own well. Should your springs be dispersed abroad, streams of water in the streets? Let them be yours alone, and not for strangers with you. Let your fountains be blessed, and rejoice in the wife of your youth. As a loving hind and graceful doe, let her breasts satisfy you at all times. For why should you, my son, be exhilarated with an adulteress, and embrace the bosom of a foreigner? Can man take fire to his bosom, and his clothes not be burned? Or can a man walk on hot coals, and his feet not be scorched? So is one who goes in to his neighbor’s wife. Whoever touches her will not go unpunished. For the ways of a man are before the eyes of the Lord, and He watches all his paths.” From Proverbs 5.

„Pij wodę z własnego zdroju i wody płynące z twojego źródła. Czy twoje źródła powinny być rozproszone, strumienie wód na ulicach? Niech należą tylko do ciebie, a nie do obcych z tobą. Niech twój zdrój będzie błogosławiony i ciesz się żoną swojej młodości. Niech będzie jak wdzięczna łania i rozkoszna sarna, niech jej piersi zawsze cię nasycają. Czemu bowiem, mój synu, miałbyś się zachwycać obcą kobietą i obejmować piersi cudzej? Czy może ktoś wziąć ogień w zanadrze, a jego szaty się nie spalą? Czy może ktoś chodzić po rozżarzonych węglach, a jego nogi się nie poparzą? Tak ten, kto wchodzi do żony swego bliźniego; ktokolwiek ją dotknie, nie będzie bez winy. Gdyż drogi człowieka są przed oczami PANA i waży on wszystkie jego ścieżki”. Z Księgi Przysłów 5 i 6.

“Keep your way far from her, and do not go near to the door of her house, lest you give your vigor to others, lest strangers be filled with your strength, and your hard-earned goods go to the house of an alien, and you groan at your latter end. For on account of a harlot one is reduced to a loaf of bread, and an adulteress hunts for the precious life. He who keeps company with harlots wastes his wealth.” From Proverbs 5.

,,Oddal od niej swą drogę i nie zbliżaj się do drzwi jej domu; Abyś nie oddał obcym twojej sławy, a twoich lat okrutnikowi; Aby obcy nie nasycili się twoim dobytkiem, a twój dorobek nie został w cudzym domu; I abyś nie jęczał u kresu swych dni. Bo dla kobiety nierządnej zubożeje człowiek o kawałek chleba, a żona cudzołożna czyha na cenne życie. A kto zadaje się z nierządnicami, trwoni majątek”. Z Księgi Przysłów 5, 6, 29.

“Do not let your heart turn aside to her ways, for the heart is like channels of water in the hand of the Lord; He turns it wherever He wishes. Do not stray into her paths. For many are the victims she has cast down, and numerous are all her slain. Her house is the way to Sheol, descending to the chambers of death. The mouth of an adulteress is a deep pit; he who is cursed of the Lord will fall into it. For a harlot is a deep pit, and an adulterous woman is a narrow well.” From Proverbs 7.

,,Niech twoje serce nie zbacza na jej drogi. Serce króla jest w ręku PANA jak potoki wód; kieruje je, dokąd chce. Nie tułaj się po jej ścieżkach. Bo wielu zranionych strąciła i wielu mocarzy pozabijała. Jej dom jest drogą do piekła, która wiedzie do komnat śmierci. Usta obcych kobiet są głębokim dołem; wpadnie tam ten, na kogo PAN się gniewa. Bo nierządnica jest głębokim dołem, a cudza kobieta jest ciasną studnią”. Z Księgi Przysłów 7, 21, 22, 23.

“The one who commits adultery with a woman is lacking sense; he who would destroy himself does it. Surely she lurks as a robber, and increases the faithless among men. Like a bird that wanders from her nest, so is a man who wanders from his home.” From Proverbs 6, 27.

,,Lecz kto cudzołoży z kobietą, jest pozbawiony rozsądku; kto tak robi, gubi swoją duszę. Ona też czyha jak zbój i pomnaża przewrotnych wśród ludzi. Jak ptak odlatuje od swego gniazda, tak człowiek odchodzi od swego miejsca”. Z Księgi Przysłów 6, 23, 27.

“This is the way of an adulterous woman: she eats and wipes her mouth and says, ‘I have done no wrong.’ For the lips of an adulteress drip honey and smoother than oil is her speech, but in the end she is bitter as wormwood and sharp as a two-edged sword. Her feet go down to death; she does not ponder the path of life. Her ways are unstable; she does not know it.” From Proverbs 5.

,,Taka jest droga kobiety cudzołożnej: je i obciera swoje usta, i mówi: Nie zrobiłam nic złego. Bo wargi obcej kobiety ociekają miodem, a jej usta gładsze są niż oliwa; Lecz jej koniec jest gorzki jak piołun, ostry jak miecz obosieczny. Jej nogi zstępują do śmierci, jej kroki prowadzą do piekła. Abyś nie rozważał ścieżki życia, jej drogi są tak niestałe, że nie poznasz ich”. Z Księgi Przysłów 5, 30.

“You adulteresses, do you not know that friendship with the world is hostility with God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. And do not participate in the unfruitful deeds of darkness, for it is disgraceful even to speak of the things which are done by them in secret.” From James 4.

,,Cudzołożnicy i cudzołożnice, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej strofujcie. O tym bowiem, co się u nich po kryjomu dzieje, wstyd nawet mówić”. Z Jakuba 4 i Efezjan 5.

“For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh, for the weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses. We are destroying every lofty thing raised up against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ.” From 2 Corinthians 10:3-5.

,,Chociaż bowiem w ciele żyjemy, nie walczymy według ciała; (Gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga, i ma moc burzenia twierdz warownych); Obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga, i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi”. Z 2 Koryntian 10:3-5.

“For I now rejoice, not that you were made sorrowful, but that you were made sorrowful to the point of repentance; for you were made sorrowful according to the will of God, in order that you might not suffer loss in anything through us. For the sorrow that is according to the will of God produces a repentance without regret, leading to salvation; but the sorrow of the world produces death.” From 2 Corinthians 10.

,,To teraz się raduję, nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku pokucie. Zostaliście bowiem zasmuceni według Boga, żebyście w niczym nie ponieśli szkody przez nas. Bo smutek, który jest według Boga, przynosi pokutę ku zbawieniu, czego nikt nie żałuje; lecz smutek według świata przynosi śmierć”. Z 2 Koryntian 7.

“God gave us a ministry of reconciliation, namely, that God Himself was in Christ reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them, and He has committed to us the word of reconciliation. Therefore, we are ambassadors for Christ, as though God were entreating through us; we beg you on behalf of Christ, be reconciled to God.” From 2 Corinthians 5.

,,A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania. Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, i nam powierzył to słowo pojednania. Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem”. Z 2 Koryntian 5.

“For God has said, Behold, I will cast her down upon a bed of sickness, and those who commit adultery with her into great tribulation, unless they repent of her deeds. Therefore, confess your sins one to another, and pray for one another, so that you may be healed. The effectual prayer of a righteous man can accomplish much. For he who conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsakes them will find compassion. From Revelations 2.

,,Oto rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, w ucisk wielki, jeśli nie będą pokutować ze swoich uczynków. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Kto ukrywa swe grzechy, nie będzie miał szczęścia, ale kto je wyznaje i porzuca, dostąpi miłosierdzia”. Z Objawienia 2, Jakuba 5, Księga Przysłów 28.

“There will be more joy in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine righteous persons who do not need repentance. Yes, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. For Jesus said, ‘He who is without sin among you, let him be the first to throw a stone. I do not condemn you; go your way. From now on sin no more.’” From Luke 15.

W niebie większa będzie radość z jednego pokutującego grzesznika niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty. Będzie radość przed aniołami Boga z jednego pokutującego grzesznika. Jezus powiedział: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I ja ciebie nie potępiam. Idź i już więcej nie grzesz”. Z Łukasza 15, Jana 8.

“Neither do I condemn you.” From John 8.

,,I ja ciebie nie potępiam”. Z Jana 8.

Prayer to Restore 

Modlitwa o przywrócenie

 

“Hear my prayer, O Lord; give ear to my cry. Do not be silent at my tears. Put my tears in a bottle—are they not in Thy book? Since I am afflicted and needy, let the Lord be mindful of me. Thou art my help and my deliverer. Do not delay, O my God.” From Psalms 56 and 40.

,,Wysłuchaj mojej modlitwy, PANIE, i nakłoń ucha na moje wołanie; nie bądź głuchy na moje łzy. Zbierz też moje łzy do swego bukłaka; czyż nie są spisane w twojej księdze? Ja wprawdzie jestem ubogi i nędzny, lecz Pan myśli o mnie. Ty jesteś moją pomocą i wybawicielem, mój Boże, nie zwlekaj”. Z Psalmów 39, 40, 56.

“My close friend in whom I trusted, who ate my bread, has lifted up his heel against me. For it is not an enemy who reproaches me, then I could bear it; nor is it one who hates me who has exalted himself against me, then I could hide myself from him. But it is you, a man my equal, my companion and my familiar friend, we who had sweet fellowship together.” From Psalms 41 and 55.

,,Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem, który jadł mój chleb, podniósł przeciwko mnie piętę. Bo to nie wróg mnie lżył, co mógłbym znieść; nie powstał przeciwko mnie ten, który mnie nienawidził – wtedy ukryłbym się przed nim; Ale ty, człowiek równy mi, mój wódz i przyjaciel. Mile naradzaliśmy się ze sobą”. Z Psalmów 41 i 55.

“Let the evil of the wicked come to an end, but establish the righteous. In the net in which they hid, their own foot has been caught. Hold them guilty, O God; by their own devices, let them fall! In the multitude of their transgressions, thrust them out, for they are rebellious against Thee. Let those be appalled because of their shame. All my enemies shall be ashamed and greatly dismayed. They shall turn back; they shall suddenly be ashamed. Let me not be put to shame, O Lord, for I call upon Thee. Let the wicked be put to shame; let them be silent. In thee, O Lord, I have taken refuge. In Thy righteousness deliver me.” From Psalms 7, 9, and 31.

,,Niech skończy się zło niegodziwych, a umocnij sprawiedliwego. Poganie wpadli w dół, który wykopali; w sidłach, które zastawili, uwięzła ich noga. Spustosz ich, Boże! Niech upadną przez własne zamiary. Z powodu ich licznych występków odtrąć ich, ponieważ buntują się przeciwko tobie. Niech się zawstydzą i bardzo zatrwożą wszyscy moi wrogowie, niech uciekną i będą pohańbieni w jednej chwili. PANIE, niech nie doznam wstydu, skoro cię wzywam; niech niegodziwi się wstydzą i zamilkną. W tobie, PANIE, pokładam nadzieję, wyzwól mnie w swojej sprawiedliwości”. Z Psalmów 5, 6, 7, 9, 31.

“Though they intend evil against Thee, and devise a plot, they will not succeed. When my enemies turn back, they stumble and perish before Thee. Thou hast blotted out their name forever and ever. The very memory of them has perished. Yet a little while and the wicked man will be no more. And you will look carefully for his place and he will not be there. But the humble will inherit the land and will delight themselves in abundant prosperity.” From Psalm 21.

,,Bo zamierzali zło przeciwko tobie, uknuli spisek, którego nie mogli wykonać. Gdy cofną się moi nieprzyjaciele, upadną i znikną sprzed twego oblicza.  Wymazałeś ich imię na wieki wieków. Ich pamięć przepadła razem z nimi. Jeszcze chwila, a nie będzie niegodziwego; spojrzysz na jego miejsce, a już go nie będzie. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i będą się rozkoszować obfitością pokoju”. Z Psalmów 9, 21, 37.

“Thou dost surround the righteous with a shield. In peace I will both lie down and sleep, for Thou alone dost make me dwell in safety. Offer to God a sacrifice of thanksgiving, and call upon Me in the day of trouble. I shall rescue you, and you will honor Me.” From Psalm 4.

,,Ty bowiem osłonisz sprawiedliwego dobrocią jak tarczą. W spokoju się położę i zasnę, bo ty sam, PANIE, sprawiasz, że mieszkam bezpiecznie. Ofiaruj Bogu dziękczynienie i wzywaj mnie w dniu utrapienia; wtedy cię wybawię, a ty mnie uwielbisz”. Z Psalmów 4, 5, 50.

“Be strong, and let your heart take courage, all you who hope in the Lord. Be their shepherd also and carry them forever. I would have despaired if I had not believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord; be strong and let your heart take courage. Yes, wait for the Lord.” From Psalm 27.

,,Bądźcie dzielni, wszyscy, którzy pokładacie nadzieję w PANU, a on umocni wasze serca. Paś ich i nieś na wieki. Zniechęciłbym się, gdybym nie wierzył, że będę oglądał dobroć PANA w ziemi żyjących. Oczekuj PANA, bądź dzielny, a on umocni twoje serce; oczekuj więc PANA”. Z Psalmów 27, 28, 31.

“‘For your husband is your Maker, whose name is the Lord of hosts; for the Lord has called you, like a wife forsaken and grieved in spirit, even a wife of one’s youth when she is rejected,’ says your God” From Isaiah 54:5–6.

,,Bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca, PAN zastępów – to jego imię, a twoim Odkupicielem jest Święty Izraela – będzie nazywany Bogiem całej ziemi. PAN bowiem powołał cię jak żonę opuszczoną i przygnębioną na duchu, jak młodą żonę, gdy była porzucona, mówi twój Bóg”. Z Izajasza 54:5–6.

May God Grant You Victory! 

Niech Bóg da ci zwycięstwo!

Personal commitment: to battle in the Spirit for my husband and my marriage. “Based on what I have learned from God’s Word, I commit to battling in the Spirit rather than continuing to battle in the flesh. I recognize that when I battle in the flesh I am losing the spiritual battle. Therefore, I commit to spending my energy, time, and thought life in the spiritual battle for my marriage and family.”

Osobiste zobowiązanie: walczyć w Duchu o męża i małżeństwo. „W oparciu o to, czego nauczyłam się ze Słowa Bożego, zobowiązuję się do walki w Duchu, zamiast kontynuować walkę w ciele. Przyznaję, że kiedy walczę w ciele, przegrywam duchową bitwę. Dlatego zobowiązuję się poświęcić swoją energię, czas i myśli na duchową walkę o moje małżeństwo i rodzinę”.

For encouragement and to build your faith, you will find pages of testimonies posted on our website or you can order our book of restored marriages, By the Word of Their Testimony, through our ministry bookstore. 

Dla zachęty i wzmocnienia twojej wiary, znajdziesz strony ze świadectwami zamieszczone na naszej stronie internetowej lub możesz zamówić naszą książkę o przywróconych małżeństwach, Przez słowo swego świadectwa, przez naszą księgarnię.

If your marriage has been restored through this book or through our ministry, please write to us so that we can post it on our website and publish it in our book of testimonies. Let’s give Him the praise He so rightly deserves, and let’s tell the world what God has done in our lives to encourage others. “They overcame him because of the blood of the Lamb and because of the word of their testimony . . .” (Rev. 12:11).

Jeśli twoje małżeństwo zostało przywrócone dzięki tej książce lub dzięki naszej służbie, napisz do nas, abyśmy mogły zamieścić je na naszej stronie internetowej i opublikować w naszej książce świadectw. Oddajmy Mu chwałę, na którą tak słusznie zasługuje i powiedzmy światu, co Bóg zrobił w naszym życiu, aby zachęcić innych. „Ale oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo swego świadectwa...” (Obj. 12:11).

Jeśli jesteś gotowa, aby zobowiązać się BOGU, że ukończysz ten kurs, KLIKAJĄC TUTAJ wyraziłaś zgodę i jesteś gotowa do udokumentowania tego następnego kroku na drodze Podróży Przywrócenia w swoim formularzu „Mój dziennik”. Nie spiesz się, usiądź, weź kawę lub herbatę i wylej swoje serce do twojego dziennika.