Przeczytaj świadectwo PRZYWRÓCONEGO małżeństwa Alicii,
,,To tak jakby bajka się spełniła!”

To świadectwo było wzięte z jednej z wielu naszych książek
Przez słowo swego świadectwa
aby pomóc CI
przezwyciężyć wszelkie wątpliwości i obawy co do
Bożej zdolności i pragnienia
przywrócenia TWOJEGO małżeństwa!

Rozdział 15 ,,Otwarcie okien niebios"

 ,,Doświadczcie mnie teraz w tym, mówi PAN zastępów,
czy wam nie otworzę okien niebios
i nie wyleję na was błogosławieństwa,
tak że nie będziecie mieli gdzie go podziać”
—Malachiasza 3:10

POL-WRYM-NEW-COVER-Front

This is a pretty powerful statement from God. Nowhere else in Scripture does God tell us to test Him, except in this verse. What is it that God says will cause Him to open the windows of heaven, pouring out His blessing on us until it overflows?

To bardzo mocne stwierdzenie od Boga. Nigdzie indziej w Piśmie Świętym Bóg nie mówi nam, abyśmy Go wystawiali na próbę, z wyjątkiem tego wersetu. Co jest tym, o czym Bóg mówi, że spowoduje, że otworzy okna niebios i wyleje na nas swoje błogosławieństwa tak, że nie będziemy mieli gdzie go podziać?

“‘Bring the whole tithe into the storehouse, so that there may be food in My house, and test Me now in this,’ says the Lord of hosts, ‘if I will not open for you the windows of heaven, and pour out for you a blessing until it overflows’” (Mal. 3:10).

,,Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby żywność była w moim domu, a doświadczcie mnie teraz w tym, mówi PAN zastępów, czy wam nie otworzę okien niebios i nie wyleję na was błogosławieństwa, tak że nie będziecie mieli gdzie go podziać” (Ml. 3:10). 

Did you see it? It’s tithing. Tithing will cause God to open the windows of heaven and shower His blessings over your life!

Widziałaś to? To dziesięcina. Dziesięcina sprawi, że Bóg otworzy okna niebios i wyleje swoje błogosławieństwa na twoje życie!

Many Christians shy away from learning as much as they can about this important principle, but please don’t miss this! God wants us to be faithful and obedient in all things, and when we neglect or choose to be disobedient in one area of our lives, it spills over into other areas as well.

Wielu chrześcijan unika uczenia się jak najwięcej o tej ważnej zasadzie, ale nie przegap tego! Bóg chce, abyśmy byli wierni i posłuszni we wszystkim, a kiedy zaniedbujemy lub wybieramy nieposłuszeństwo w jednej dziedzinie naszego życia, przenosi się to również na inne.

What exactly is tithing? It is giving back to God ten percent of the first of your increase.

Czym właściwie jest dziesięcina? To oddanie Bogu dziesięciu procent pierwszej części twojego wzrostu.

Our society as a whole is ignorant of this principle. Many churches fail their people by neglecting to teach the importance of tithing. Why is it so serious? God is angry when we fail to give back to Him what is rightfully His. “The earth is the Lord’s, and all it contains, the world, and those who dwell in it” (Ps. 24:1). Tithing is an act of worship.

Nasze społeczeństwo, jako całość, nie zna tej zasady. Wiele kościołów zawodzi swoich ludzi, zaniedbując nauczanie, jak ważna jest dziesięcina. Dlaczego to takie poważne? Bóg jest zły, kiedy nie możemy Mu oddać tego, co słusznie należy do Niego. „Do PANA należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy” (Ps. 24:1). Dziesięcina jest aktem uwielbienia.

There are too many Christians who either live in poverty or are in as much debt as the unbeliever. God wants to make every believer “the head and not the tail.” He wants you to be “above” and “not be underneath” debt or anything else that will rule or control your life (Deut. 28:13). We are told, “Owe nothing to anyone except to love one another . . .” (Rom. 13:8). “The rich rules over the poor, and the borrower becomes the lender’s slave” (Prov. 22:7).

Jest zbyt wielu chrześcijan, którzy albo żyją w ubóstwie, albo mają tyle długów, co niewierzący. Bóg chce uczynić każdego wierzącego „na czele, a nie na końcu”. Chce, abyś była „na górze”, a „nie na dole” pod długiem lub czymkolwiek innym, co będzie rządzić lub kontrolować twoje życie (Pwt. 28:13). Powiedziano nam: „Nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości...” (Rz. 13:8). „Bogaty panuje nad ubogimi, a ten, co pożycza, jest sługą tego, który mu pożycza” (Prz. 22:7).

Most Christians are blessed with so much, especially if we look at other nations and the level of poverty at which most people of the world live. We spend our earnings on pleasures while our churches, missionaries, and ministries struggle to make ends meet. Why? Because we try to hold onto what is not rightfully ours to keep.

Większość chrześcijan jest tak bardzo pobłogosławiona, zwłaszcza jeśli spojrzymy na inne narody i poziom ubóstwa, w jakim żyje większość ludzi na świecie. Wydajemy nasze zarobki na przyjemności, podczas gdy nasze kościoły, misjonarze i służby, walczą o związanie końca z końcem. Dlaczego? Ponieważ staramy się trzymać tego, co właściwie nie jest dla nas do zatrzymania.

We take but give little. “Now this I say, he who sows sparingly shall also reap sparingly; and he who sows bountifully shall also reap bountifully. Let each one do just as he has purposed in his heart, not grudgingly or under compulsion, for God loves a cheerful giver” (2 Cor. 9:6).

Bierzemy, ale niewiele dajemy. „Lecz mówię: Kto skąpo sieje, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Każdy jak postanowił w swym sercu, tak niech zrobi, nie z żalem ani z przymusu, gdyż radosnego dawcę Bóg miłuje” (2 Kor 9:6-7).

We ask and wonder why we don’t receive. “You ask and do not receive, because you ask with wrong motives, so that you may spend it on your pleasures” (James 4:3).

Pytamy i zastanawiamy się, dlaczego nie otrzymujemy. „Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, chcąc tym zaspokoić wasze żądze” (Jakuba 4:3).

God wanted to bless His people, but He did not because they were unwilling to give into His storehouse. He tells them in Haggai 1:6–7, “‘You have sown much, but harvest little; you eat, but there is not enough to be satisfied; you drink, but there is not enough to become drunk; you put on clothing, but no one is warm enough; and he who earns, earns wages to put into a purse with holes. Thus says the Lord of hosts, ‘Consider your ways!’”

Bóg chciał pobłogosławić swój lud, ale tego nie zrobił, ponieważ nie chcieli oddawać do Jego spichlerza. W Aggeusza 1:6-7 mówi im: „Siejecie wiele, a mało zbieracie; jecie, ale się nie nasycacie; pijecie, ale nie gasicie pragnienia; ubieracie się, lecz nikt nie może się ogrzać, a ten, kto gromadzi zarobek, gromadzi go w dziurawym worku. Tak mówi PAN zastępów: Zastanówcie się nad swoimi drogami”.

“‘You look for much, but behold, it comes to little; when you bring it home, I blow it away. Why?’ declares the Lord of hosts, ‘Because of My house which lies desolate, while each of you runs to his own house’” (Hag. 1:9). 

,,Liczyliście na wiele, a oto było tego mało, a to, co przynieśliście do domu, ja rozdmuchałem. Dlaczego? – mówi PAN zastępów. Dlatego że mój dom jest pusty, podczas gdy każdy z was troszczy się o swój dom” (Ag. 1:9).

Understanding Tithing 

Zrozumienie dziesięciny

It is ironic that so many Christians erroneously believe that they are not able to “afford” to tithe and bless God through offerings. The truth is that they are simply caught in a vicious cycle that only obedience and faith can cure. They can’t afford to give because they rob God to pay men, thereby robbing themselves of being blessed! 

To ironiczne, że tak wielu chrześcijan błędnie wierzy, że nie ,,stać” ich na dziesięcinę i błogosławienie Boga poprzez ofiary. Prawda jest taka, że wpadają w błędne koło, które może wyleczyć tylko posłuszeństwo i wiara. Nie mogą sobie pozwolić na dawanie, ponieważ okradają Boga, by płacić ludziom, tym samym okradając się z błogosławieństwa!

As a matter of fact, it is when we are in deep poverty that God asks us to give. The Christians in Macedonia understood and applied this principle of giving: “Out of the most severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity” (2 Cor. 8:2). Sounds a bit like many of us, doesn’t it? 

W rzeczywistości Bóg prosi nas o dawanie, gdy jesteśmy w głębokim ubóstwie. Chrześcijanie w Macedonii rozumieli i stosowali tę zasadę dawania: „Iż w ciężkiej próbie ucisku ich obfita radość i skrajne ubóstwo obfitowały bogactwem ich ofiarności” (2 Kor 8:2). Brzmi trochę jak wiele z nas, prawda?

Why 10%?

Dlaczego 10%?

The word tithe in the Hebrew is “ma‘asrah,” which translates to “a tenth.” So whenever God speaks to us in His Word and says to “tithe,” He is saying to give Him a tenth.

Słowo dziesięcina w języku hebrajskim to „ma’asrah”, co oznacza „jedna dziesiąta”. Zatem ilekroć Bóg mówi do nas w swoim Słowie i mówi o „płaceniu dziesięciny”, mówi o oddaniu Mu dziesiątej części.

Why should I give my tithe first, before paying my bills? 

Dlaczego powinnam najpierw oddać dziesięcinę, zanim zapłacę rachunki?

This is the principle of “first fruits” of our labor. Deuteronomy 18:4 tells us, “You shall give him the first fruits of your grain, your new wine, and your oil, and the first shearing of your sheep.” Then, in Exodus 34:24 and 26, God says, “For I will drive out nations before you and enlarge your borders . . . You shall bring the very first of the first fruits of your soil into the house of the Lord your God . . .”

To jest zasada „pierwocin” naszej pracy. Księga Powtórzonego Prawa 18:4 mówi nam: „Oddasz mu pierwociny swego zboża, wina i oliwy oraz pierwociny wełny ze swoich owiec”. Następnie w Księdze Wyjścia 34:24 i 26 Bóg mówi: „Bo wypędzę przed tobą narody i rozszerzę twoje granice...Przyniesiesz do domu PANA, twego Boga, pierwociny plonów twej ziemi…”.

This also is confirmed in the New Testament when Jesus tells us in Matthew 6:33, “But seek first His kingdom and His righteousness; and all these things shall be added to you.”

Potwierdza to również Nowy Testament, gdy Jezus mówi nam w Ewangelii Mateusza 6:33: „Ale szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane”.

Where should I tithe? 

Gdzie powinnam płacić dziesięcinę?

Malachi 3:10 tells us, “‘Bring the whole tithe into the storehouse, so that there may be food in My house, and test Me now in this,’ says the Lord of hosts, ‘if I will not open for you the windows of heaven, and pour out for you a blessing until it overflows.’”

Malachiasza 3:10 mówi nam: ,,Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby żywność była w moim domu, a doświadczcie mnie teraz w tym, mówi PAN zastępów, czy wam nie otworzę okien niebios i nie wyleję na was błogosławieństwa, tak że nie będziecie mieli gdzie go podziać”.

Your storehouse is where you are spiritually fed. Many Christians make the mistake of giving where they are not spiritually fed or would rather give where they see there is a need—but this is foolishness. It is like going to a restaurant, ordering a meal, but when the check comes telling the cashier that you would rather give to the restaurant down the street that is not doing too well!

Twój spichlerz to miejsce, w którym jesteś duchowo karmiona. Wielu chrześcijan popełnia błąd dając tam, gdzie nie są duchowo karmieni lub woleliby dawać tam, gdzie widzą, że jest taka potrzeba - ale to jest głupota. To tak, jakby iść do restauracji, zamówić posiłek, ale kiedy przychodzi rachunek informować kasjerkę, że wolisz zapłacić restauracji na końcu ulicy, która nie radzi sobie zbyt dobrze!

If you are attending a church where you are being spiritually fed, then you should be tithing at least a tenth of your income to your home church. That means that if you attend church elsewhere and feel led to sow financially into our ministry (or any other ministry or missions), then this would be an offering “above and beyond” your tithe. We don’t want you to steal from your church to sow into our ministry “for this would be unprofitable for you” (Heb. 13:17).

Jeśli chodzisz do kościoła, w którym jesteś karmiona duchowo, powinnaś oddawać co najmniej jedną dziesiątą swoich dochodów do swojego kościoła. Oznacza to, że jeśli chodzisz do kościoła w innym miejscu i czujesz się prowadzona siać finansowo do naszej służby (lub jakiejkolwiek innej służby lub misji), wtedy to byłaby ofiara „ponad i poza” twoją dziesięcinę. Nie chcemy, żebyś okradała swój kościół, żeby siać do naszej służby, „bo to nie byłoby dla was korzystne” (Hbr. 13:17).

However, many of our fellowship members who are not attending a church (for a variety of reasons) and are being fed through our ministry tithe by sowing into restoring marriages, since this is where they are being spiritually fed. 

Jednak wielu członków naszej wspólnoty, którzy nie uczęszczają do kościoła (z różnych powodów) i są karmieni przez naszą służbę, oddają dziesięcinę, żeby siać na przywrócenie małżeństw, ponieważ to jest miejsce, gdzie są karmieni duchowo.

Again, as I have encouraged you throughout this book, seek God. This goes for everything, including your finances. Then be obedient and faithful to Him!

Ponownie, jak zachęcałam cię w tej książce, szukaj Boga. Dotyczy to wszystkiego, łącznie z twoimi finansami. Więc bądź Mu posłuszna i wierna!

Don’t make the mistake of diligently following all the principles on restoring your marriage yet fail to tithe, lest you find your marriage not restored because you are stealing from God.

Nie popełniaj błędu pilnego przestrzegania wszystkich zasad dotyczących przywrócenia małżeństwa, ale nie oddawania dziesięciny, abyś nie stwierdziła, że twoje małżeństwo nie zostało przywrócone, ponieważ okradasz Boga.

Remember, Malachi 3:8–10 tells us, “Will a man rob God? Yet you are robbing Me! But you say, ‘How have we robbed Thee?’ In tithes and offerings. You are cursed with a curse, for you are robbing Me, the whole nation of you!”

Pamiętaj, Malachiasza 3:8-10 mówi nam: „Czy człowiek okradnie Boga? Wy jednak mnie okradacie. Lecz mówicie: Z czego cię okradamy? Z dziesięcin i ofiar. Jesteście zupełnie przeklęci, ponieważ mnie okradacie, wy i cały wasz naród”.

But since I am not under the law and I live by grace, 10% is no longer required, is it?

Ale skoro nie podlegam Prawu i żyję według łaski, 10% nie jest już potrzebne, prawda?

God’s grace warrants giving more, not less. When we have experienced His forgiveness, His mercy, His compassion, and His sacrifice of His shed blood whereby we become partakers of His glory, it will increase our willingness to give more, certainly not less.

Łaska Boża gwarantuje dawanie więcej, a nie mniej. Kiedy doświadczyliśmy Jego przebaczenia, Jego miłosierdzia, Jego współczucia i Jego ofiary z Jego przelanej krwi, dzięki czemu staniemy się uczestnikami Jego chwały, zwiększy to naszą gotowość do dawania więcej, na pewno nie mniej.

“. . . Freely you received, freely give” (Matt. 10:8). 

,,...Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt. 10:8).

“He who did not spare His own Son, but delivered Him over for us all, how will He not also with Him freely give us all things?” (Rom. 8:32). 

,,On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał go za nas wszystkich, jakże nie miałby z nim darować nam wszystkiego?” (Rz. 8:32).

However, “. . . he who sows bountifully shall also reap bountifully. Let each one do just as he has purposed in his heart, not grudgingly or under compulsion, for God loves a cheerful giver” (2 Cor. 9:6).

Jednak, ,,...kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Każdy jak postanowił w swym sercu, tak niech zrobi, nie z żalem ani z przymusu, gdyż radosnego dawcę Bóg miłuje” (2 Kor. 9:6-7).

If we are double-minded and don’t really trust that God will provide for us, “let this man expect that he will receive nothing from the Lord.” When we hold onto what we have to try to take care of ourselves, we will never see God’s awesome power on our behalf.

Jeśli mamy umysł dwoisty i tak naprawdę nie ufamy, że Bóg nas zaopatrzy: „Człowiek taki niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana” (Jk. 1:7). Kiedy trzymamy się tego co mamy, aby starać się o siebie zadbać, nigdy nie zobaczymy niesamowitej mocy Boga w naszym imieniu.

God’s desire is to pour His power and His blessings into our lives. When we tithe, we are being obedient. When, out of utter gratitude and worship, we freely give offerings beyond what is commanded, we are truly opening the door for God to pour out His blessings and do His pleasure in our lives.

Pragnieniem Boga jest wlanie swojej mocy i błogosławieństw do naszego życia. Kiedy oddajemy dziesięcinę, jesteśmy posłuszne. Kiedy z powodu całkowitej wdzięczności i uwielbienia, dobrowolnie składamy ofiary wykraczające poza to, co jest nakazane, naprawdę otwieramy przed Bogiem drzwi, aby wylał swoje błogosławieństwa i czynił swoje upodobanie w naszym życiu.

We know He “is able to do exceedingly and abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us” (Eph. 3:20 KJV).

“Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you” (Matt. 6:33 KJV). Do we take God at His Word or not?

Wiemy, że On „może uczynić o wiele obficiej ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy” (Ef. 3:20).

„Ale szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane” (Mt. 6:33). Czy bierzemy Boga za Jego Słowo, czy nie?

Principles of Stewardship 

Zasady szafarstwa

As we have seen, tithing is an important principle in the Bible. God expects us to tithe back to Him a portion of what He has so generously given to us. Indeed, all that He has given us is still His—we are stewards that He has entrusted to care for the earth and all that is in it. How we handle what He has entrusted to us—our money, our talents, our time—demonstrates our obedience to His Word, our trust in His promise to provide, and most importantly, our faith in Him.

Jak widziałyśmy, dziesięcina jest ważną zasadą w Biblii. Bóg oczekuje, że oddamy Mu dziesięcinę z części tego, co On nam tak hojnie dał. Rzeczywiście wszystko, co nam dał, jest nadal Jego - jesteśmy szafarzami, którym powierzył troskę o ziemię i wszystko, co się na niej znajduje. To, jak radzimy sobie z tym, co On nam powierzył - naszymi pieniędzmi, naszymi talentami, naszym czasem - świadczy o naszym posłuszeństwie Jego Słowu, naszej ufności w Jego obietnicę zaopatrzenia, a co najważniejsze, o naszej wierze w Niego.

The way you view and handle your finances is basic to your Christian growth, and understanding God’s principles of stewardship will enable you to mature in your spiritual walk and inherit the blessings God has for your life.

Sposób, w jaki patrzysz na swoje finanse i zarządzasz nimi jest zasadnicze dla twojego chrześcijańskiego wzrostu, a zrozumienie Bożych zasad szafarstwa, pozwoli ci dojrzeć w duchowym życiu i odziedziczyć błogosławieństwa, jakie Bóg ma dla twojego życia.

As you have read thus far in this book, God deals with many areas in our lives that indirectly affect our marriage. It is not enough to concentrate on marriage principles exclusively, but again God is using this trial in your marriage to transform you more into His image as He draws you out of the world’s destruction and shows you the pathway to life. 

Jak już przeczytałaś w tej książce, Bóg zajmuje się wieloma dziedzinami naszego życia, które pośrednio wpływają na nasze małżeństwo. Nie wystarczy skoncentrować się wyłącznie na zasadach małżeństwa, ale ponownie, Bóg wykorzystuje tę próbę w twoim małżeństwie, aby przekształcić cię bardziej na swój obraz, wyciągając cię ze zniszczenia świata i wskazując ci drogę do życia.

The riches of God are not in order for us to “get rich” in the way the world seeks riches, but instead His blessings are part of our heritage. God wants to prosper us (Jer. 29:11) as long as He knows that we will use our inheritance wisely, without allowing prosperity to bring us to ruin. Giving a car to a child who is too young will most certainly end in tragedy. It is not until a parent sees maturity is he willing to turn over the keys of the car.

Bogactwa Boże nie są po to, abyśmy „wzbogacili się” w sposób, w jaki świat szuka bogactw, ale zamiast tego, Jego błogosławieństwa są częścią naszego dziedzictwa. Bóg chce, aby nam się powodziło (Jr. 29:11), o ile wie, że będziemy mądrze korzystać z naszego dziedzictwa, nie dopuszczając, by dobrobyt doprowadził nas do ruiny. Oddanie samochodu zbyt młodemu dziecku z pewnością zakończy się tragedią. Dopiero gdy rodzic zobaczy dojrzałość, jest skłonny oddać kluczyki do samochodu.

God wants us to have a mature attitude toward money for it has the power to affect our ability to make wise decisions: “Two things I asked of You, do not refuse me before I die: keep deception and lies far from me, give me neither poverty nor riches; feed me with the food that is my portion, that I not be full and deny You and say, ‘Who is the Lord?’ Or that I not be in want and steal, and profane the name of my God” (Prov. 30:7–9).

Bóg chce, abyśmy mieli dojrzałe podejście do pieniędzy, ponieważ mają one moc wpływania na naszą zdolność do podejmowania mądrych decyzji: „Proszę cię o dwie rzeczy; nie odmawiaj mi ich, zanim umrę. Oddal ode mnie marność i słowo kłamliwe; nie dawaj mi ani ubóstwa, ani bogactwa; żyw mnie odpowiednim dla mnie pokarmem; Abym będąc syty, nie zaparł się ciebie i nie mówił: Kim jest PAN? Albo zubożawszy, nie kradł i nie brał imienia mego Boga nadaremnie” (Prz. 30:7-9).

It is clear that it is God’s desire to bless His children. Here are more verses that show God’s heart toward you as one of His:

To jasne, że pragnieniem Boga jest błogosławienie swoich dzieci. Oto więcej wersetów, które pokazują serce Boga wobec ciebie, jako jednej z Jego:

“It is the blessing of the Lord that makes rich, and He adds no sorrow to it” (Prov. 10:22). 

“The reward of humility and the fear of the Lord are riches, honor and life” (Prov. 22:4).

,,Błogosławieństwo PANA wzbogaca i nie przynosi z sobą zmartwień” (Prz. 10:22).

,,Owocem pokory i bojaźni PANA jest bogactwo, chwała i życie” (Prz. 22:4).

“And by knowledge the rooms are filled with all precious and pleasant riches” (Prov. 24:4).

“A faithful man will abound with blessings, but he who makes haste to be rich will not go unpunished” (Prov. 28:20).

,,Dzięki wiedzy komory będą napełnione wszelkimi kosztownymi i przyjemnymi bogactwami” (Prz. 24:4).

,,Wierny człowiek będzie opływał w błogosławieństwa, a kto chce się szybko wzbogacić, nie będzie bez winy” (Prz. 28:20).

These verses maintain that there are conditions to financial blessings (spiritual maturity) and that this is truly a heart issue (an absence of greed).

Wersety te utrzymują, że istnieją warunki do błogosławieństw finansowych (duchowa dojrzałość) i że jest to tak naprawdę kwestia serca (brak chciwości).

All of us want God’s blessings upon our life, but did you know that how you handle your financial blessings has a great deal to do with how you grow in the Lord and to what degree God is able to work in your life? 

Wszyscy pragniemy Bożych błogosławieństw dla naszego życia, ale czy wiesz, że sposób w jaki radzisz sobie ze swoimi błogosławieństwami finansowymi, ma wiele wspólnego z tym, jak wzrastasz w Panu i do jakiego stopnia Bóg jest w stanie działać w twoim życiu?

“No one can serve two masters; for either he will hate the one and love the other, or he will stand by and be devoted to the one and despise and be against the other. You cannot serve God and mammon (deceitful riches, money, possessions, or whatever is trusted in)” (Matt. 6:24 AMP).

,,Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie [ułuda bogactwa, pieniądze, dobytek lub cokolwiek w czym pokłada się ufność]” (Mt. 6:24).

“Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, and whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches?” (Luke 16:10–11).

,,Człowiek wierny w najdrobniejszej sprawie wierny jest i w wielkiej, ten jednak, który w najdrobniejszej jest niesprawiedliwy, niesprawiedliwy jest i w wielkiej. Jeśli więc w zarządzaniu pieniędzmi tego niesprawiedliwego świata nie okazaliście się wierni, kto wam powierzy to, co prawdziwie cenne?” (Łukasza 16:10-11 SNP).

To grow in our ability to be used of God, which is spiritual wealth, and gain the greater things (having the power and presence of God in our lives) depends in part on how we handle our finances.

Wzrastanie w naszej zdolności do bycia używanym przez Boga, co jest bogactwem duchowym, i zdobywaniem większych rzeczy (posiadanie mocy i obecności Boga w naszym życiu), zależy po części od tego, jak radzimy sobie z naszymi finansami.

To prove this further, there are roughly 500 references in the Bible to faith and 500 to prayer, but there are over 2,000 verses that refer to our finances! In addition to the spiritual laws that were set in place when God created the universe (see chapter 1), God has also established financial laws, which He has shared with us in His Word. We benefit from following the laws or suffer the consequences if we don’t. It doesn’t matter if we are ignorant of them or have chosen to reject them; these laws, like gravity, exist and cannot be debated.

Aby to dodatkowo udowodnić, w Biblii jest około 500 odniesień do wiary i 500 do modlitwy, ale jest ponad 2000 wersetów, które odnoszą się do naszych finansów! Oprócz praw duchowych, które obowiązywały, gdy Bóg stworzył wszechświat (patrz rozdział 1), Bóg ustanowił również prawa finansowe, którymi podzielił się z nami w swoim Słowie. Korzystamy z przestrzegania prawa lub ponosimy konsekwencje, jeśli tego nie zrobimy. Nie ma znaczenia, czy ich nie znamy, czy też zdecydowaliśmy się je odrzucić; prawa te, podobnie jak grawitacja, istnieją i nie można ich debatować.

Principle #1: We reap what we sow. 

Zasada nr 1: Zbieramy to, co zasialiśmy.

One of the most important principles of stewardship is sowing and reaping. To reap a harvest, we must sow seed first. There are many Scriptures that give us insight into the subject of sowing and reaping. Here a just a few:

Jedną z najważniejszych zasad szafarstwa jest sianie i zbieranie. Aby żąć plony, musimy najpierw zasiać ziarno. Jest wiele wersetów, które dają nam wgląd w temat siania i zbierania. Oto tylko kilka:

“Now this I say, he who sows sparingly shall also reap sparingly; and he who sows bountifully shall also reap bountifully” (2 Cor 9:6).

,,Lecz mówię: Kto skąpo sieje, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie” (2 Kor. 9:6).

“Those who sow in tears shall reap with joyful shouting” (Ps. 126:5).

,,Ci, którzy sieją we łzach, będą żąć z radością” (Ps. 126:5).

“Do not be deceived, God is not mocked; for whatever a man sows, this he will also reap” (Gal. 6:7).

,,Nie łudźcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, to też żąć będzie” (Gal. 6:7).

“For the one who sows to his own flesh shall from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit shall from the Spirit reap eternal life” (Gal. 6:8).

,,Bo kto sieje dla swego ciała, z ciała żąć będzie zniszczenie. Kto zaś sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie życie wieczne” (Gal. 6:8).

“And let us not lose heart in doing good, for in due time we shall reap if we do not grow weary” (Gal. 6:9).

,,A w czynieniu dobra nie bądźmy znużeni, bo w swoim czasie żąć będziemy, jeśli nie ustaniemy” (Gal. 6:9).

When we sow with the understanding of this principle and with faith in the Lord and His Word, we should expect to reap a harvest in and where we have sown! This is really exciting!

Kiedy siejemy ze zrozumieniem tej zasady i wiarą w Pana i Jego Słowo, powinnyśmy spodziewać się żniwa w tym i gdzie zasiałyśmy! To naprawdę ekscytujące!

No farmer would take the time or the money to sow seed if he did not expect to reap a harvest. In addition, if he wanted to reap a harvest of corn, he would sow corn. If he wanted to reap wheat, he would sow wheat.

Żaden rolnik nie poświęciłby czasu, ani pieniędzy, by zasiać ziarno, gdyby nie spodziewał się, że zbierze plony. Ponadto, jeśli chciał zebrać plony kukurydzy, zasiał kukurydzę. Gdyby chciał zbierać pszenicę, siałby pszenicę.

Therefore, if you want to reap kindness, sow kindness. If you want to reap forgiveness, forgive! If you want to reap restoration in your marriage, then sow into restoration by ministering and/or financially—then anticipate a harvest, since God’s principles and His promises are true and He is faithful!!

Dlatego jeśli chcesz zbierać życzliwość, siej ją. Jeśli chcesz otrzymać przebaczenie, wybacz! Jeśli chcesz zebrać przywrócenie w twoim małżeństwie, siej przywrócenie przez służenie i/lub finansowo - a potem spodziewaj się żniwa, ponieważ Boże zasady i Jego obietnice są prawdziwe, a On jest wierny!!

We can also believe God’s promise that sowing into His work means we are investing in our eternal future. “Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal; where your treasure is, there your heart will be also” (Matt. 6:19–21). More importantly, what we do with money here on earth is a true indicator of where our hearts are.

Możemy również wierzyć Bożej obietnicy, że sianie do Jego dzieła oznacza, że inwestujemy w naszą wieczną przyszłość. „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną; Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Gdzie bowiem jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce” (Mt. 6:19-21). Co ważniejsze, to, co robimy z pieniędzmi tutaj na ziemi, jest prawdziwym wskaźnikiem tego, gdzie jest nasze serce.

“Now He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness; you will be enriched in everything for all liberality, which through us is producing thanksgiving to God” (2 Cor. 9:10–11). 

,,A ten, który daje ziarno siewcy, niech i wam da chleba do jedzenia, i wasze ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości; Abyście byli wzbogaceni we wszystko ku wszelkiej hojności, która sprawia, że z naszego powodu składane jest dziękczynienie Bogu” (2 Kor. 9:10-11).

In other words, when God gives us a bountiful harvest, it is not so we can keep it selfishly for ourselves but so we can sow even more into the kingdom of heaven.

Innymi słowy, kiedy Bóg daje nam obfite plony, to nie po to, abyśmy mogli je samolubnie zachować dla siebie, ale abyśmy mogli siać jeszcze więcej w królestwie niebieskim.

The very wealthy Christians of today are the channels that keep ministries going, send missionaries to foreign lands, and keep our churches flourishing so that they can reach the lost for the Lord. They do not use their finances for their own pleasures but have found that in sowing into the things of God they have true joy and contentment.

Bardzo zamożni chrześcijanie dzisiejszych czasów są kanałami, które podtrzymują służby, wysyłają misjonarzy do obcych krajów i zapewniają rozkwit naszych kościołów, aby mogły dotrzeć do zagubionych dla Pana. Nie wykorzystują swoich finansów dla własnych przyjemności, ale odkryli, że siejąc na rzeczy Boże, mają prawdziwą radość i zadowolenie.

However, we must also remember that poverty and prosperity are relative terms. What we call the “poverty level” in the United States would seem like affluence to those in many other countries. 

Musimy jednak również pamiętać, że ubóstwo i dobrobyt to pojęcia względne. To, co nazywamy „poziomem ubóstwa” w Stanach Zjednoczonych, mogłoby się wydawać zamożnością mieszkańcom wielu innych krajów.

As Christians, we must find contentment in any and every situation. The apostle Paul reminds us in Philippians 4:12: “I know how to get along with humble means, and I also know how to live in prosperity; in any and every circumstance I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need.”

Jako chrześcijanie, musimy znaleźć zadowolenie w każdej sytuacji. Apostoł Paweł przypomina nam w Filipian 4:12: „Umiem uniżać się, umiem też obfitować. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony: umiem być syty i cierpieć głód, obfitować i znosić niedostatek”.

Indeed, there are times when God calls His saints to suffering, martyrdom, or poverty (like the poor widow who gave two coins—all she owned) in order to glorify Himself. When He calls us to poverty or suffering, He gives us the grace to bear it with joy and thanksgiving (and without grumbling or complaining).

Rzeczywiście są chwile, kiedy Bóg wzywa swoich świętych do cierpienia, męczeństwa lub ubóstwa (jak biedna wdowa, która dała dwie monety - wszystko, co posiadała), aby uwielbić siebie. Kiedy wzywa nas do ubóstwa lub cierpienia, daje nam łaskę, abyśmy to znosili z radością i wdzięcznością (bez marudzenia i narzekania).

While we can’t understand all of God’s reasons for allowing poverty, we can trust that His ways are higher than our ways. “Out of the most severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able, and even beyond their ability” (2 Cor. 2:8). Sometimes those who suffer the greatest need become the most generous! For someone with a love of money, a loss of riches may be one of the ways God breaks us, draws us to Himself, and teaches us to rely solely on Him.

Chociaż nie możemy zrozumieć wszystkich powodów, dla których Bóg dopuszcza ubóstwo, możemy ufać, że Jego drogi są wyższe niż nasze. „Iż w ciężkiej próbie ucisku ich obfita radość i skrajne ubóstwo obfitowały bogactwem ich ofiarności. Zaświadczam bowiem, że według możliwości, a nawet ponad możliwość okazali gotowość” (2 Kor. 8:2-3). Czasami ci, którzy są w największej potrzebie, stają się najbardziej hojni! Dla kogoś, kto kocha pieniądze, utrata bogactwa może być jednym ze sposobów, jakimi Bóg nas łamie, przyciąga do siebie i uczy, abyśmy polegali wyłącznie na Nim.

However, in our country, poverty and debt do not usually draw the interest or attention of your family, friends, and neighbors. If we have been blessed with much, we must witness to others not by self-righteously preaching to them or condemning their lifestyle but by allowing them to “read” God in our lives! “You are our letter, written in our hearts, known and read by all men” (2 Cor. 3:2). We must exhibit the fruits of our Father. We must be at peace in the midst of troubles, bless our enemies, freely forgive, and walk in whatever prosperity the Lord allows. Our generosity should glorify Him and may be the very kindness that God uses to draw others to Himself!

Jednak w naszym kraju bieda i zadłużenie zwykle nie przyciągają zainteresowania, ani uwagi twojej rodziny, przyjaciół i sąsiadów. Jeśli otrzymaliśmy wiele błogosławieństw, musimy dawać innym świadectwo, nie przez głoszenie im w sposób przekonany o własnej nieomylności, czy potępianie ich stylu życia, ale przez pozwalanie im „czytania” Boga w naszym życiu! „Naszym listem wy jesteście, napisanym w naszych sercach, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi” (2 Kor. 3:2). Musimy pokazywać owoce naszego Ojca. Musimy być spokojne pośród kłopotów, błogosławić naszych wrogów, dobrowolnie przebaczać i chodzić w takim dobrobycie, na jaki pozwala Pan. Nasza hojność powinna Go wychwalać i może być samą dobrocią, której Bóg używa, aby przyciągnąć innych do siebie!

“. . . And let them say continually, ‘The Lord be magnified, who delights in the prosperity of His servant” (Ps. 35:27).

,,...Niech mówią nieustannie: Niech będzie wywyższony PAN, który pragnie pokoju dla swego sługi” (Ps. 35:27).

Principle #2: God owns everything.

Zasada nr 2: Bóg posiada wszystko.

Psalm 24:1 (NIV) says simply, “The earth is the Lord’s, and everything in it . . .” Everything we have belongs to God.

Psalm 24:1 mówi po prostu: „Do PANA należy ziemia i wszystko, co ją napełnia...” Wszystko, co mamy, należy do Boga.

“Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor, for everything in heaven and earth is Yours” (1 Chron. 29:11).

,,Twoja, PANIE, jest wielkość, moc, chwała, zwycięstwo i majestat. Wszystko bowiem, co jest na niebie i na ziemi, jest twoje” (1 Krn. 29:11).

“‘The silver is Mine and the gold is Mine,’ declares the Lord Almighty” (Hag. 2:8).

,,Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi PAN zastępów” (Ag. 2:8).

All we have, whether much or little, is on loan to us—we are stewards. Again, it is how we handle what has been entrusted to us (as explained in the Luke 16 parable) that will determine whether He blesses us with more or if He takes away what we already have. 

Wszystko, co mamy, dużo lub mało, jest nam pożyczone - jesteśmy szafarzami. Ponownie, to, jak postępujemy z tym, co zostało nam powierzone (jak wyjaśniono w przypowieści Łukasza 16), zadecyduje o tym, czy On nas pobłogosławi, czy zabierze to, co już mamy.

Principle #3: God provides everything. 

Zasada nr 3: Bóg zapewnia wszystko.

“Otherwise, you may say in your heart, ‘My power and the strength of my hand made me this wealth.’ But you shall remember the Lord your God, for it is He who is giving you power to make wealth, that He may confirm His covenant which He swore to your fathers, as it is this day. It shall come about if you ever forget the Lord your God and go after other gods and serve them and worship them, I testify against you today that you will surely perish” (Deut. 8:17–19).

,,Abyś nie mówił w swym sercu: Moja moc i siła mojej ręki zdobyły mi to bogactwo; Ale pamiętaj PANA, swego Boga, gdyż to on daje ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. Ale jeśli całkiem zapomnisz PANA, swego Boga, i pójdziesz za innymi bogami, będziesz im służył i oddawał pokłon, to oświadczam wam dziś, że na pewno zginiecie” (Pwt. 8:17-19).

“But who am I and who are my people that we should be able to offer as generously as this? For all things come from You, and from Your hand we have given You. For we are sojourners before You, and tenants, as all our fathers were; our days on the earth are like a shadow, and there is no hope. O Lord our God, all this abundance that we have provided to build You a house for Your holy name, it is from Your hand, and all is Yours”    (1 Chron. 29:14–16).

,,Lecz kim ja jestem i czym jest mój lud, żebyśmy zdołali ofiarować dobrowolnie te rzeczy? Od ciebie bowiem pochodzi wszystko i daliśmy tobie to, co z twojej ręki otrzymaliśmy. Jesteśmy bowiem pielgrzymami i przychodniami przed tobą, tak jak wszyscy nasi ojcowie. Nasze dni na ziemi są jak cień i nie ma czego oczekiwać. O PANIE, Boże nasz, cały ten dostatek, który przygotowaliśmy dla ciebie na budowę domu dla twojego świętego imienia, pochodzi z twojej ręki i twoje jest to wszystko” (1 Krn. 29:14-16).

“And my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus” (Phil. 4:19).

,,Lecz mój Bóg zaspokoi wszelką waszą potrzebę według swego bogactwa w chwale, w Chrystusie Jezusie” (Flp. 4:19).

Whether you earned it in your job or it was given to you, who was the Source of everything that you have? God.

Niezależnie od tego, czy zarobiłaś to w swojej pracy, czy też zostało ci to dane, kto był Źródłem wszystkiego, co masz? Bóg.

Principle #4: God wants the first portion of what He gives you. 

Zasada nr 4: Bóg chce pierwszą część tego, co ci daje.

Many Christians give to their church and other charitable organizations but are not blessed because they don’t understand this very important principle. God is clear throughout the entire Bible that He wants to be first in every area of your life.

Wielu chrześcijan daje swojemu kościołowi i innym organizacjom charytatywnym, ale nie są błogosławieni, ponieważ nie rozumieją tej bardzo ważnej zasady. Bóg jasno mówi w całej Biblii, że chce być pierwszy w każdej dziedzinie twojego życia.

If you pay your bills before returning the first back to Him, God is not first in your life and you will have missed the blessing. We learned in chapter 5, “First Love,” that God removes from us what we have put ahead of Him.

Jeśli zapłacisz rachunki przed zwróceniem pierwszej części do Niego, Bóg nie jest pierwszy w twoim życiu i przegapisz błogosławieństwo. Z rozdziału 5: „Twoja pierwsza miłość”, dowiedziałyśmy się, że Bóg usuwa od nas to, co przed Nim postawiłyśmy.

“Honor the Lord from your wealth, and from the first of all your produce; so your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine” (Prov. 3:9). The principle is clear; we must give to God first. 

„Czcij PANA swoim majątkiem i pierwocinami wszystkich twoich dochodów. A twoje spichrze będą napełnione dostatkiem i twoje prasy będą przelewać się od nowego wina” (Prz. 3:9-10). Zasada jest jasna; najpierw musimy dać Bogu.

Often when Christians begin to consider tithing, they cannot see how they can possibly tithe since they are barely making ends meet. This is because they are also ignorant to what has been happening in their finances. Haggai 1:9 says that God “blows away” what you bring home, and He also allows the devourer to come and take what was rightfully His. 

Często, kiedy chrześcijanie zaczynają rozważać dziesięcinę, nie mogą zrozumieć, w jaki sposób mogą płacić dziesięcinę, ponieważ ledwo wiążą koniec z końcem. Dzieje się tak, ponieważ nie wiedzą również tego, co dzieje się z ich finansami. Aggeusza 1:9 mówi, że Bóg „rozdmuchuje” to, co przynosisz do domu, a także pozwala pożeraczowi przyjść i zabrać to, co słusznie należało do Niego.

“‘Bring the whole tithe into the storehouse, so that there may be food in My house, and test Me now in this,’ says the Lord of hosts, ‘if I will not open for you the windows of heaven, and pour out for you a blessing until it overflows. Then I will rebuke the devourer for you, so that it may not destroy the fruits of the ground; nor will your vine in the field cast its grapes,’ says the Lord of hosts” (Mal. 3:10–11).

,,Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby żywność była w moim domu, a doświadczcie mnie teraz w tym, mówi PAN zastępów, czy wam nie otworzę okien niebios i nie wyleję na was błogosławieństwa, tak że nie będziecie mieli gdzie go podziać; I zgromię ze względu na was tego, który pożera, a nie popsuje wam plonu ziemi i winorośl nie będzie pozbawiona owocu na polu, mówi PAN zastępów” (Ml. 3:10-11).

Every month non-tithing Christians are met with “unexpected” expenses, things like repairs or other needs they did not foresee. It is only because they are ignorant of this principle. For if God is first in your life—first in your heart, first in your day, and first in your finances—then (and only then) God will “open for you the windows of heaven, pour out for you a blessing until it overflows,” and faithfully “rebuke the devourer for you.”

Każdego miesiąca, chrześcijanie, którzy nie płacą dziesięciny, ponoszą „nieoczekiwane” wydatki, takie jak naprawy lub inne potrzeby, których nie przewidywali. Dzieje się tak tylko dlatego, że nie znają tej zasady. Bo jeśli Bóg jest pierwszy w twoim życiu - pierwszy w twoim sercu, pierwszy w twoim dniu i pierwszy w twoich finansach - wtedy (i tylko wtedy) Bóg „otworzy okna niebios i wyleje na ciebie błogosławieństwa, tak że nie będziesz miała gdzie go podziać” i wiernie „zgromi ze względu na ciebie, tego, który pożera”.

Those who humble themselves by giving God their tithe and offerings will delight themselves in abundant prosperity! “But the humble will inherit the land, and will delight themselves in abundant prosperity” (Ps. 37:11). His Word tells us, “Adversity pursues sinners, but the righteous will be rewarded with prosperity” (Prov. 13:21).

Ci, którzy uniżą się, oddając Bogu swoją dziesięcinę i ofiary, będą się rozkoszować obfitością pokoju! „Lecz pokorni odziedziczą ziemię i będą się rozkoszować obfitością pokoju” (Ps. 37:11). Jego Słowo mówi nam: „Nieszczęście ściga grzeszników, a sprawiedliwych Bóg nagrodzi dobrem” (Prz. 13:21).

Principle #5: What you do with the first portion determines what God does with the rest.  

Zasada nr 5: To, co zrobisz z pierwszą częścią, determinuje, co Bóg zrobi z resztą.

When God asked Abraham for His son, he did not withhold him; as a result, God tells him, “for now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from Me . . . because you have done this thing and have not withheld your son, your only son, indeed I will greatly bless you . . .” (Gen. 22:12, 17). 

Kiedy Bóg poprosił Abrahama o swego syna, nie odmówił mu; w rezultacie Bóg mówi mu: „...bo teraz wiem, że boisz się Boga i nie odmówiłeś mi swego jedynego syna...Ponieważ to uczyniłeś i nie odmówiłeś mi swego syna, twego jedynego; Błogosławiąc, będę ci błogosławić...” (Rdz. 22:12, 16, 17).

God told the army who took Jericho that they were not to take the spoil of the first city, and God would then give them the rest. God always wants to first to test our hearts. “The refining pot is for silver and the furnace for gold, but the Lord tests hearts” (Prov. 17:3). However, one of the soldiers, Akin, could not resist and took some of the spoil. When they were to take the next city, Ai, in a battle that was much smaller and should have easily been won, they were defeated. (See Joshua 6.)

Bóg powiedział armii, która zajęła Jerycho, żeby nie zabierali łupów z pierwszego miasta, a wtedy Bóg da im resztę. Bóg zawsze chce najpierw wypróbować nasze serca. „Tygiel dla srebra, piec dla złota, ale serca bada PAN” (Prz. 17:3). Jednak jeden z żołnierzy, Akin, nie mógł się oprzeć i zabrał część łupu. Kiedy mieli zająć następne miasto, Aj, w bitwie, która była znacznie mniejsza i powinna łatwo zostać wygrana, zostali pokonani (zobacz Jozuego 6).

This principle is not just in your finances, or in your restoration, but in every area of your life. When we fail to give to God first, we are robbing God of what He has asked for. He wants no other gods before Him: not our money, our spouses, our marriages, or our careers. What you do with the first of everything will determine what God will do with the rest—bless it or curse it.

Ta zasada dotyczy nie tylko twoich finansów czy przywrócenia, ale każdej dziedziny twojego życia. Kiedy najpierw nie dajemy Bogu, okradamy Boga z tego, o co prosił. On nie chce innych bogów przed Nim: naszych pieniędzy, naszych małżonków, naszych małżeństw, czy naszych karier. To, co zrobisz z pierwszym ze wszystkiego, zadecyduje o tym, co Bóg zrobi z resztą - pobłogosławi to lub przeklnie.

Are you in a financial crisis? 

Czy jesteś w kryzysie finansowym?

“But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you” (Matt. 6:33).

,,Ale szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane” (Mt. 6:33).

Have you sought the Lord about your finances? In Philippians 4:19, the Bible clearly teaches that the Lord is the One who will supply all our needs. However, if we go to others with our needs rather than seeking the Lord—if we fail to “seek Him first”—then “all these things” will not be “added unto” us. 

Czy szukałaś Pana w sprawie swoich finansów? W Filipian 4:19 Biblia wyraźnie naucza, że Pan jest Tym, który zaspokoi wszystkie nasze potrzeby. Jeśli jednak pójdziemy do innych z naszymi potrzebami, zamiast szukać Pana - jeśli nie będziemy „najpierw Go szukać” - wówczas „wszystko” nie będzie nam „dodane”.

Are you following the principles for financial security in the Lord? The Scriptures teach us that we are to tithe in order to be “filled with plenty” and “overflow” (Prov. 3:9–10). We are also encouraged to “sow” if we want to reap (Gal. 6:7 and 2 Cor. 9:6). Have you been sowing and faithfully tithing? Take the time to read these passages of Scripture again and again, then pray for how the Lord wants to change the way that you are trusting Him while fulfilling His command to all believers, beginning by giving a portion back to Him.

Czy przestrzegasz zasad bezpieczeństwa finansowego w Panu? Pismo Święte uczy nas, że mamy dawać dziesięcinę, aby być „napełnionymi obfitością” i „nadmiarem” (Prz. 3:9-10). Jesteśmy również zachęcani do „siania”, jeśli chcemy zbierać (Gal. 6:7 i 2 Kor. 9:6). Czy siałaś i wiernie płaciłaś dziesięcinę? Poświęć trochę czasu na wielokrotne czytanie tych fragmentów Pisma Świętego, a następnie módl się o to, jak Pan chce zmienić sposób w jaki Mu ufasz, wypełniając Jego przykazanie dla wszystkich wierzących, zaczynając od oddania części dla Niego.

If you are tithing faithfully and still in a financial crisis, make sure that you are following all of God’s statutes. There are many references in Scripture to actions that lead to poverty, including not asking (James 4:2), asking with wrong motive (James 4:3), adultery (Prov. 6:26), heavy drinking or gluttonous behavior (Prov. 21:17, Prov. 23:21), laziness (Prov. 10:4, Prov. 14:23, Prov. 28:18–20), not accepting rebuke or correction (Prov. 13:18), making hasty decisions (Prov. 21:5), oppressing the poor (Prov. 22:16), and, of course, withholding from God what is rightfully His.

Jeśli wiernie oddajesz dziesięcinę i nadal znajdujesz się w kryzysie finansowym, upewnij się, że przestrzegasz wszystkich Bożych praw. W Piśmie Świętym znajduje się wiele odniesień do czynów, które prowadzą do ubóstwa, w tym nie proszenie (Jk. 4:2), proszenie z niewłaściwych pobudek (Jk. 4:3), cudzołóstwo (Prz. 6:26), nadużywanie alkoholu lub obżarstwo (Prz. 21:17, Prz. 23:21), lenistwo (Prz. 10:4, Prz. 14:23, Prz. 28:18-20), nieprzyjmowanie nagany lub napomnienia (Prz. 13:18), pochopne decyzje (Prz. 21:5), uciskanie ubogich (Prz. 22:16) i oczywiście, odmawianie Bogu tego, co słusznie jest Jego.

While we are giving back to God in tithes and offerings, we also need to be sure we are giving our husbands the honor they deserve. “The heart of her husband safely trusts in her; so he will have no lack of gain” (Prov. 31:11). If your husband has had a difficult time providing, are you sure he can trust you? Has he told you to get rid of your credit cards, but you kept them? Are you responsible with the purchases you make, and do you look well to the ways of your household? Have you shamed him to others? Be sure you are pure in heart and faithful to your husband in every way.

Kiedy oddajemy Bogu dziesięciny i ofiary, musimy mieć również pewność, że oddajemy naszym mężom zaszczyt, na jaki zasługują. „Serce męża jej ufa i zysku mu nie zabraknie” (Prz. 31:11). Jeśli twój mąż miał trudności z zaopatrywaniem, czy na pewno może ci zaufać? Czy kazał ci pozbyć się swoich kart kredytowych, ale je zatrzymałaś? Czy jesteś odpowiedzialna za zakupy, których dokonujesz i czy dobrze doglądasz spraw swego domu? Zawstydziłaś go przed innymi? Upewnij się, że masz czyste serce i jesteś wierna mężowi pod każdym względem.

When I was in financial ruin as a single mother of four young children, I learned the principle of tithing. Even though I lived close to poverty level, I began tithing for the first time in my life. Not only did I sow by tithing ten percent of the meager amount of the money I received, but I also sowed into the lives of women who were experiencing tragedy in their lives (telling them about God’s ability to restore their marriages).

Kiedy byłam w finansowej ruinie, jako samotna matka czwórki małych dzieci, nauczyłam się zasady dziesięciny. Chociaż żyłam blisko poziomu ubóstwa, po raz pierwszy w życiu zaczęłam płacić dziesięcinę. Nie tylko siałam dziesięcinę z dziesięciu procent skromnej sumy pieniędzy, które otrzymywałam, ale także siałam w życie kobiet, które przeżywały w swoim życiu tragedie (mówiąc im o zdolności Boga do przywrócenia ich małżeństw).

My giving to the Lord set the standard in our home when my husband was gone. God honored this by leading my husband to tithe soon after he came home without my telling him! If you are struggling with giving that much, it may help you to know that God owns everything we have, and it is only because of Him that we have been given the “power to make wealth, that He may confirm His covenant” with us. (Deut. 8:18). Therefore you need to make sure that you give to Him first to confirm that He is first in your life!

Moje dawanie Panu wyznaczyło standard w naszym domu, kiedy nie było mojego męża. Bóg uhonorował to, prowadząc mojego męża do oddawania dziesięciny wkrótce po tym, jak wrócił do domu, bez mówienia mu! Jeśli zmagasz się z dawaniem tak dużo, może ci pomóc wiedza, że Bóg jest właścicielem wszystkiego, co mamy i tylko dzięki Niemu otrzymaliśmy „siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdził swoje przymierze” z nami (Pwt. 8:18). Dlatego musisz upewnić się, że najpierw oddajesz Jemu, aby potwierdzić, że On jest pierwszy w twoim życiu!

Will you serve God or mammon (money)? 

Będziesz służyć Bogu czy mamonie (pieniądzom)?

Too many shy away from teaching on giving because of the abuses and because they don’t want to be considered “money seekers,” but it doesn’t eliminate the truth in the message. Search for the truth yourself. Test Him to see if He is faithful to His promise. Give to God first, tithe to your storehouse (where you are spiritually fed), and see if your life changes and you are blessed in all areas of your life.

Zbyt wielu unika nauczania dawania z powodu nadużyć i dlatego, że nie chcą być uważani za „pożądających pieniędzy”, ale nie eliminuje to prawdy z przesłania. Sama poszukaj prawdy. Doświadcz Go, czy jest wierny swojej obietnicy. Najpierw dawaj Bogu dziesięcinę do swojego spichlerza (gdzie jesteś duchowo karmiona) i zobacz, czy twoje życie się zmienia i jesteś błogosławiona we wszystkich dziedzinach swojego życia.

God is the one who provides for our ministry and for our family. We sow into the lives of those who are brokenhearted and water with ongoing support through our fellowship, but it is God who brings the increase. We look to no one to supply our needs but God alone.

Bóg jest tym, który zapewnia naszą służbę i naszą rodzinę. Siejemy w życiu tych, którzy mają złamane serca, i podlewamy je z ciągłym wsparciem poprzez naszą społeczność, ale to Bóg przynosi wzrost. Oczekujemy, że nikt nie zaspokoi naszych potrzeb, tylko sam Bóg.

Failing to properly teach such an important principle would be to neglect to feed the sheep and shepherd those who are coming to us for help, support, and direction.

Brak właściwego nauczania tak ważnej zasady, oznaczałby zaniedbanie karmienia owiec i pasienia tych, którzy przychodzą do nas po pomoc, wsparcie i kierownictwo.

Jesus said to feed His sheep, and God said in Hosea that His people perished for a lack of knowledge (Hos. 4:6). Many who come to us are new Christians or have been attending a church where this principle, and other principles of restoration, is not taught. Our job is to make disciples of the Lord, to give them the tools they need to transform their lives.

Jezus powiedział, żeby karmić Jego owce, a Bóg powiedział w Ozeasza, że Jego lud ginie z powodu braku poznania (Oz. 4:6). Wielu, którzy do nas przychodzą to nowi chrześcijanie lub uczęszczali do kościoła, w którym nie naucza się tej zasady, ani innych zasad przywrócenia. Naszym zadaniem jest czynić uczniów Pana, aby dać im narzędzia, których potrzebują, by zmienić swoje życie.

For those of you who have never given God His tithe, may God prove to you that you can do more with 90% of your income than the 100% that you used to control. It will take a step of faith, but just like when you chose to restore your marriage rather than moving on, your life will never be the same.

Dla tych z was, które nigdy nie dawały Bogu swojej dziesięciny, niech Bóg udowodni wam, że możecie zrobić więcej mając 90% swoich dochodów, niż 100%, które kontrolowałyście. Będzie to wymagało kroku wiary, ale tak jak wtedy, gdy zdecydowałaś się przywrócić swoje małżeństwo, zamiast iść dalej, twoje życie już nigdy nie będzie takie same.

For those of you who do give (but God is not first), may you rearrange your priorities in every area of your life to show God that He has first place.

God is a God who longs to be gracious to us; He longs to bless us!

Dla tych z was, które dają, (ale Bóg nie jest pierwszy), obyście mogły zmienić swoje priorytety w każdej dziedzinie swojego życia, aby pokazać Bogu, że On jest na pierwszym miejscu.

Bóg jest Bogiem, który pragnie być dla nas łaskawy; On pragnie nas błogosławić!

“. . . And let them say continually, “the Lord be magnified, who delights in the prosperity of His servant” (Ps. 35:27). 

,,...Niech mówią nieustannie: Niech będzie wywyższony PAN, który pragnie pokoju dla swego sługi” (Ps. 35:27).

Let me close with this wonderful promise: “Those who sow in tears shall reap with joyful shouting” (Ps. 126:5). Hallelujah!!

Pozwólcie, że zakończę tą wspaniałą obietnicą: „Ci, którzy sieją we łzach, będą żąć z radością” (Ps. 126:5). Alleluja!!

Personal commitment: to give. “Based on what I have learned in Scripture, I commit to trusting and blessing the Lord with my finances. I will seek the Lord regarding how and where to tithe. I will sow into restoring marriages through sharing the good news about restoration with those whom God brings into my life and through my financial giving as God leads and faithfully provides for me.”

Osobiste zobowiązanie: dawać. „W oparciu o to, czego nauczyłam się z Pisma Świętego, zobowiązuję się ufać Panu i błogosławić Pana moimi finansami. Będę szukać Pana, aby dowiedzieć się, jak i gdzie oddawać dziesięcinę. Zasieję w przywrócenie małżeństw, dzieląc się dobrą nowiną o przywróceniu z tymi, których Bóg przyprowadzi do mojego życia oraz przez moje dawanie finansowe, jak Bóg prowadzi i wiernie zaopatrza mnie”.

Jeśli jesteś gotowa, aby zobowiązać się BOGU, że ukończysz ten kurs, KLIKAJĄC TUTAJ wyraziłaś zgodę i jesteś gotowa do udokumentowania tego następnego kroku na drodze Podróży Przywrócenia w swoim formularzu „Mój dziennik”. Nie spiesz się, usiądź, weź kawę lub herbatę i wylej swoje serce do twojego dziennika.