NEW-WW-Polish-COVER-Front-1320x1714-3

Rozdział 11 ,,Nienawidzę Rozwodu” 

,,Bo nienawidzę rozwodu –
mówi WIEKUISTY, Bóg Israela”
Malachiasza 2:16 NBG

Why are so many marriages ending in divorce? We have all heard the statistics…50% of first marriages end in divorce and 80% of second marriages end in divorce!

Dlaczego tak wiele małżeństw kończy się rozwodem? Wszyscy słyszeliśmy statystyki… 50% pierwszych małżeństw kończy się rozwodem, a 80% drugich małżeństw kończy się rozwodem!

But why? “And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and burst against that house; and yet it did not fall, for it had been founded upon the rock.” Matt. 7:25. Most of our houses were not built on the Rock of God's Word.

Ale dlaczego? „I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, ale się nie zawalił, bo był założony na skale.” Mt. 7:25. Większość naszych domów nie została zbudowana na Skale Słowa Bożego.

Was your house built on the Rock? If not, then you, like me, were foolish. “And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and burst against that house; and it fell, and great was its fall.” Matt. 7:27.

Czy twój dom został zbudowany na Skale? Jeśli nie, to ty, tak jak ja, byłaś niemądra. „I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, i zawalił się, a jego upadek był wielki.” Mt. 7:27.

The Rock that we need to build on is His Word. “Consequently they are no longer two but one flesh. What therefore God has joined together, let no man separate.” Matt. 19:6. “…and the two shall become one flesh; consequently they are no longer two, but one flesh.” Mark 10:8. “…but I say to you that everyone who divorces his wife, except for the cause of unchastity, makes her commit adultery; and whoever marries a divorced woman commits adultery.” Matt. 5:32. “And I say to you, whoever divorces his wife, except for immorality [fornication], and marries another woman commits adultery.” Matt. 19:9. “And He said to them, ‘Whoever divorces his wife and marries another woman commits adultery against her’….” Mark 10:11. “Everyone who divorces his wife and marries another commits adultery; and he who marries one who is divorced from a husband commits adultery.” Luke 16:18.

Skałą, na której musimy budować, jest Jego Słowo. „A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza.” Mt. 19:6. „…i będą dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało.” Marka 10:8. „…ja wam natomiast mówię: Każdy, kto się rozwodzi z żoną, pomijając przypadek nierządu, naraża ją na cudzołóstwo, a kto by rozwiedzioną poślubił — cudzołoży.” Mt. 5:32 SNP. „Mówię wam natomiast: Kto się rozwodzi z żoną, z innego powodu niż nierząd, i poślubia inną kobietę — cudzołoży.” Mt. 19:9 SNP. „Każdy, kto rozwodzi się z żoną i poślubia inną, cudzołoży. Cudzołoży też ten, kto poślubia rozwiedzioną…” Marka 10:11 SNP. „Każdy, kto rozwodzi się z żoną, a poślubia inną, popełnia cudzołóstwo; a kto poślubia rozwiedzionego z mężem, popełnia cudzołóstwo.” Łukasza 16:18 SNP.

“So then if, while her husband is living, she is joined to another man, she shall be called an adulteress; but if her husband dies, she is free from the law, so that she is not an adulteress, though she is joined to another man.” Rom. 7:3.

,,Tak więc, dopóki mąż żyje, będzie nazywana cudzołożnicą, jeśli zostanie żoną innego mężczyzny. Jeśli jednak jej mąż umrze, jest wolna od tego prawa, tak że nie będzie cudzołożnicą, choćby została żoną innego mężczyzny.” Rz. 7:3.

The Scriptures on marriage are very clear.

Pismo Święte jest bardzo jasne na temat małżeństwa.

Commitment
Zobowiązanie

Another reason for the high divorce rate is the lack of commitment. We are not committed to staying married. It's out with the old; let's look for someone new. The real shame is how many broken marriages are in the church, because the church accepts divorce as an option!

Innym powodem wysokiego wskaźnika rozwodów jest brak zaangażowania. Nie jesteśmy zobowiązani do pozostania w związku małżeńskim. Koniec ze starym; poszukajmy kogoś nowego. Prawdziwym wstydem jest to, ile zepsutych małżeństw jest w kościele, ponieważ kościół akceptuje rozwód jako opcję!

Accepting divorce as an option is another reason for the high divorce rate within the church. When we entertain a wrong thought or idea, God tells us, “…each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. (The definition of lust is a “longing” for what is forbidden.) Then when lust has conceived, it gives birth to sin; and when sin is accomplished, it brings forth death. Do not be deceived, my beloved brethren.” James 1:14-16.

Zaakceptowanie rozwodu jako opcji jest kolejnym powodem wysokiego wskaźnika rozwodów w kościele. Kiedy rozważamy złą myśl lub pomysł, Bóg mówi nam: „…każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci. (Definicja pożądania to “pragnienie” tego, co jest zakazane.) Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy będzie wykonany, rodzi śmierć. Nie błądźcie, moi umiłowani bracia!” Jakuba 1:14-16.

Many will say that there is nothing wrong with divorce, especially in some circumstances; that's where the deception comes in.

Wielu powie, że nie ma nic złego w rozwodzie, zwłaszcza w pewnych okolicznościach; tam właśnie pojawia się zwiedzenie.

Deception
Zwiedzenie

Obey God rather than man. Everyone has his or her own opinion on marriage and what he or she “thinks” God tells us pertaining to marriage in His Word. The “gray area” that most people or Christians stand on is just not grounded in Scripture. Divorce is very clearly a black and white issue. A firm stand is difficult and unpopular; that is why so many pastors don't want to take a strong stand against divorce. But “We must obey God rather than man.” Acts 5:29.

Bądź bardziej posłuszna Bogu niż człowiekowi. Każdy ma własne zdanie na temat małżeństwa i tego, co “myśli”, że Bóg  nam mówi o małżeństwie w swoim Słowie. “Szara strefa”, w której stoi większość ludzi lub chrześcijan, po prostu nie ma uzasadnienia w Piśmie Świętym. Rozwód jest wyraźnie czarno-białą kwestią. Twarde stanowisko jest trudne i niepopularne; dlatego tak wielu pastorów nie chce zajmować zdecydowanego sprzeciwu wobec rozwodów. Ale ,,Trzeba być posłusznym bardziej Bogu niż ludziom.” Dz. 5:29.

I am not ashamed. Never follow what any person says; follow God, obey Him for He is our only hope for salvation. Don't try and complicate His Word by trying to find “what you think He means.” He means exactly what He says! Some of the more liberal or progressive churches have changed the miracles of Jesus into something different. A woman pastor said in her sermon that the miracle of the loaves and fishes was nothing more than a lesson on “sharing.” She said that the little boy was the first to share his food; then others began to share what they had been hiding! Please stand by God's teaching regardless of what is popular or how many people in the church are divorced and have remarried. “I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God for salvation to everyone who believes.” Rom. 1:16. Please know that if marriages are to be saved or restored, we must stand on the Truth!

Nie wstydzę się. Nigdy nie podążaj za tym, co mówi ktoś inny; idź za Bogiem, bądź Mu posłuszna, bo On jest naszą jedyną nadzieją na zbawienie. Nie próbuj komplikować Jego Słowa, próbując znaleźć “co uważasz, że On ma na myśli”. On ma na myśli dokładnie to, co mówi! Niektóre z bardziej liberalnych lub postępowych kościołów, zmieniły cuda Jezusa w coś innego. Pewna pastor powiedziała w swoim kazaniu, że cud chleba i ryb to nic innego jak lekcja “dzielenia się”. Powiedziała, że mały chłopiec jako pierwszy podzielił się swoim jedzeniem; potem inni zaczęli dzielić się tym, co ukrywali! Proszę, trzymaj się Bożego nauczania, niezależnie od tego, co jest popularne lub ile osób w kościele jest rozwiedzionych i ponownie zawarło związek małżeński. „Nie wstydzę się bowiem ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy.” Rz. 1:16. Wiedz, proszę, że jeśli małżeństwa mają zostać uratowane lub przywrócone, musimy stać na Prawdzie!

They produce quarrels. Please do not debate the issue of divorce. Each person is only responsible to speak, teach and live the Truth. The Holy Spirit will do the convicting and the Lord will turn the heart. “But refuse foolish and ignorant speculations, knowing that they produce quarrels. And the Lord’s bond-servant must not be quarrelsome, but be kind to all, able to teach, patient when wronged, with gentleness correcting those who are in opposition, if perhaps God may grant them repentance leading to the knowledge of the Truth, and they may come to their senses and escape from the snare of the devil, having been held captive by him to do his will.” 2Tim. 2:23-26.

Rodzą kłótnie. Proszę, nie debatuj tematu rozwodu. Każdy jest odpowiedzialny jedynie za mówienie, nauczanie i życie Prawdą. Duch Święty zajmie się przekonaniem, a Pan odwróci serce. „Unikaj zaś głupich i niedouczonych rozmów, wiedząc, że rodzą kłótnie. A sługa Pana nie powinien wdawać się w kłótnie, lecz ma być uprzejmy względem wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący złych; Łagodnie nauczający tych, którzy się sprzeciwiają; może kiedyś Bóg da im pokutę, aby uznali prawdę; Oprzytomnieli i wyrwali się z sideł diabła, przez którego zostali schwytani do pełnienia jego woli.” 2 Tm. 2:23-26.

By their fruits. We can see the “fruits” of those in the church who have allowed the loopholes and the widespread abuse of exceptions for divorce. We have seen that it began with the loophole of “unfaithfulness or adultery” and led to divorce for practically any reason! It parallels what has happened with the abortion issue... rape, incest and the health of the mother now account for less than 1% of all abortions performed – 99% are for convenience sake! Divorce for the reason of adultery is now also for convenience sake. “You will know them by their fruits.” Matt. 7:16. “Either make the tree good, and its fruit good; or make the tree bad, and its fruit bad; for the tree is known by its fruit.” Matt. 12:33. We can clearly see the bad fruit in so many broken marriages and broken vows.

Po ich owocach. Widzimy “owoce” tych w kościele, którzy dopuścili luki prawne i powszechne  nadużywanie wyjątków dotyczących rozwodów. Widzieliśmy, że zaczęło się to od luki “niewierność lub cudzołóstwo” i doprowadziło to do rozwodów praktycznie z dowolnego powodu! Jest to analogiczne do tego, co stało się z aborcją...gwałt, kazirodztwo i zdrowie matki stanowią obecnie mniej niż 1% wszystkich przeprowadzanych aborcji - 99% jest dla wygody! Rozwód z powodu cudzołóstwa jest teraz również dla wygody. „Po ich owocach poznacie ich.” Mt. 7:16. „Sprawcie, aby drzewo było dobre i jego owoc dobry, albo sprawcie, aby drzewo było złe i jego owoc zły. Po owocu bowiem poznaje się drzewo.” Mt. 12:33. Wyraźnie widzimy zły owoc w tak wielu rozbitych małżeństwach i złamanych przysięgach.

The Questions
Pytania

Turn from their wicked ways. Why does it matter if we understand and follow God's Law concerning marriage? It matters because families are being destroyed, and, without the family, our nation hasn't got a prayer. And we as Christians will be to blame for the destruction of our nation. We cannot point the finger at others because of God's promise to the Christian. If “My people who are called by My name will humble themselves and pray and seek My face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land.” 2Chron. 7:14. Let's face it, Christian marriages are perishing at the same rate of destruction as those in the world. Why? For “My people perish for a lack of knowledge.” Hos. 4:6. Christians have been deceived and are following the world's way, rather than God's way.

Odwróci się od swoich złych dróg. Dlaczego to ważne, czy rozumiemy i przestrzegamy Prawa Bożego dotyczącego małżeństwa? Ma to znaczenie, ponieważ rodziny są niszczone, a bez rodziny niemożliwe, żeby w naszym narodzie się powodziło. A my jako chrześcijanie będziemy winni zniszczenia naszego narodu. Nie możemy wskazywać palcem na innych z powodu Bożej obietnicy dla chrześcijanina. Jeśli „I jeśli mój lud, który jest nazywany moim imieniem, ukorzy się, będzie modlić się i szukać mojego oblicza, i odwróci się od swoich złych dróg, wtedy wysłucham go z nieba, przebaczę mu grzech i uzdrowię jego ziemię.” 2 Krk. 7:14. Spójrzmy prawdzie w oczy, chrześcijańskie małżeństwa giną w takim samym tempie jak te w świecie. Czemu? Bo „Mój lud ginie z braku poznania.” Oz. 4:6. Chrześcijanie zostali zwiedzeni i podążają raczej drogą świata niż drogą Bożą.

Turn aside to myths. How can we know that we are being deceived about marriage and divorce? We know because we don't want to hear the Truth. “For the time will come when they will not endure sound doctrine; but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires and will turn away their ears from the Truth, and will turn aside to myths.” 2Tim 4:3-4. We are seeking worldly solutions when it comes to broken marriages, divorce and remarriage. “But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people.” 1Pet. 2:9. When you stand for your marriage, especially in the case of adultery or abuse, people call you peculiar!

Zwrócą się ku baśniom. Skąd możemy wiedzieć, że jesteśmy zwiedzione w kwestii małżeństwa i rozwodu? Wiemy, ponieważ nie chcemy słyszeć Prawdy. „Przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie zniosą, ale zgromadzą sobie nauczycieli według swoich pożądliwości, ponieważ ich uszy świerzbią. I odwrócą uszy od prawdy, a zwrócą się ku baśniom.” 2 Tm 4:3-4. Szukamy światowych rozwiązań, jeśli chodzi o rozbite małżeństwa, rozwody i ponowne małżeństwo. „Lecz wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym.” 1 P. 2:9. Kiedy opowiadasz się za swoim małżeństwem, zwłaszcza w przypadku cudzołóstwa lub nadużycia, ludzie nazywają cię dziwną!

You may not do the things that you please. His Word is always consistent; God's Word is the opposite of the world's philosophies and it is difficult to understand and follow. “But a natural man does not accept the things of the Spirit of God; they are foolishness to him, and he cannot understand them, because they are spiritually appraised.” 1Cor. 2:14. And it says “But I say, walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh…so you may not do the things that you please.” Gal. 5:17. Again, we can easily see “the fruits” of all the Christian marriages that have been destroyed for believing a lie. But “You will know them by their fruits. Grapes are not gathered from thorn bushes, nor figs from thistles, are they? Even so, every good tree bears good fruit; but the bad tree bears bad fruit.” Matt. 7:15-17. Let's search more Scripture to see where God stands on marriage.

Nie możesz robić rzeczy, które ci się podobają. Jego Słowo jest zawsze zgodne; Słowo Boże jest przeciwieństwem światowych filozofii i jest trudne do zrozumienia i przestrzegania. „Lecz cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo.” 1 Kor. 2:14. I jest powiedziane, „Mówię więc: Postępujcie w Duchu, a nie spełnicie pożądania ciała...tak że nie możecie czynić tego, co chcecie.” Gal. 5:16-17. Znowu możemy łatwo zobaczyć “owoce” wszystkich chrześcijańskich małżeństw, które zostały zniszczone wierząc w kłamstwo. Ale „Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.” Mt. 7:16-17. Przeszukajmy więcej Słowa, aby zobaczyć, jakie jest stanowisko Boga na temat małżeństwa.

Scriptural Facts to Stand On
Fakty Biblijne, Na Których Warto się Oprzeć

Wife by covenant. Marriage was to be a blood covenant. On the wedding night a blood covenant is made as the couple consummate their marriage. “This is the new covenant in My blood.” 1Cor. 11:25. “And this is another thing you do: you cover the altar of the LORD with tears, with weeping and with groaning, because He no longer regards the offering or accepts it with favor from your hand. Yet you say, ‘For what reason?’ Because the LORD has been a witness between you and the wife of your youth, against whom you have dealt treacherously, though she is your companion and your wife by covenant.” Mal. 2:13-14. “My covenant I will not violate, nor will I alter the utterance of My lips.” Ps. 89:34. “All the paths of the LORD are lovingkindness and Truth to those who keep His covenant and His testimonies.” Ps. 25:10. 

Żona twego przymierza. Małżeństwo miało być przymierzem krwi. W noc poślubną zawierane jest przymierze krwi, gdy para konsumuje swoje małżeństwo. „Ten kielich to nowe przymierze, w mojej krwi.” 1 Kor. 11:25 SNP. „A oto kolejna rzecz, którą uczyniliście: okrywacie ołtarz PANA łzami, płaczem i wołaniem, tak że już nie patrzy na ofiarę ani już nie przyjmuje chętnie ofiary z waszej ręki. Wy jednak mówicie: Dlaczego? Dlatego że PAN jest świadkiem między tobą a żoną twojej młodości, którą zdradziłeś. Ona przecież jest twoją towarzyszką i żoną twego przymierza.” Ml. 2:13-14. „Nie złamię mego przymierza ani nie zmienię tego, co wyszło z moich ust.” Ps. 89:34. „Wszystkie ścieżki PANA to miłosierdzie i prawda dla tych, którzy strzegą jego przymierza i świadectwa.” Ps. 25:10.

No longer two, but one flesh. Marriage is for life. We say the vows until death do us part but do we mean it?  “Consequently they are no longer two but one flesh. What therefore God has joined together, let no man separate.” Matt. 19:6. “…and the two shall become one flesh; consequently they are no longer two, but one flesh.” Mark 10:8.

Nie są dwoje, ale jedno ciało. Małżeństwo jest na całe życie. Mówimy przysięgi, dopóki śmierć nas nie rozłączy, ale czy mamy to na myśli? „A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza.” Mt. 19:6. „…i będą dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało.” Marka 10:8.

For I hate divorce, says the Lord. God says that He hates divorce! Yet, some women are convinced that God led them to get a divorce! First, He says, “For I hate divorce.” (Mal. 2:16) And, He never changes. “Jesus Christ is the same yesterday and today, yes and forever.” Heb. 13:8. Not even for you, your friend or your sister…. “I most certainly understand that now God is not One to show partiality.” Acts 10:34.

Bo nienawidzę rozwodu, mówi Pan. Bóg mówi, że nienawidzi rozwodów! Jednak niektóre kobiety są przekonane, że Bóg poprowadził je, aby wzięły rozwód! Po pierwsze, On mówi: „Bo nienawidzę rozwodu.” (Ml. 2:16 SNP). I On nigdy się nie zmienia. „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.” Hbr. 13:8. Nawet dla ciebie, twojej przyjaciółki czy siostry…„Prawdziwie dostrzegam, że Bóg nie ma względu na osoby.” Dzieje 10:34.

Betrothed you to one husband. We are to be the living example of Christ and His Church, the one wife of one husband. “For I am jealous for you with a godly jealousy; for I betrothed you to one husband, that to Christ….” 2Cor. 11:2-3. “…the husband of one wife….” 1Tim. 3:2. “…if any man be above reproach, the husband of one wife….” Titus 1:6.

Zaślubiłem was bowiem jednemu mężowi. Mamy być żywym przykładem Chrystusa i Jego Kościoła, jedynej żony jednego męża. „Jestem bowiem zazdrosny o was Bożą zazdrością; zaślubiłem was bowiem jednemu mężowi, aby przedstawić was Chrystusowi…” 2 Kor. 11:2-3. „…mąż jednej żony…” 1 Tm. 3:2. „…jeśli ktoś jest nienaganny, mąż jednej żony…” Tytusa 1:6.

Commits adultery. Remarriage is not an “option”; it's “adultery”! “…but I say to you that everyone who divorces his wife, except for the cause of unchastity, makes her commit adultery; and whoever marries a divorced woman commits adultery.” Matt. 5:32. “And I say to you, whoever divorces his wife, except for immorality [fornication, KJV], and marries another woman commits adultery.” Matt. 19:9. “And He said to them, ‘Whoever divorces his wife and marries another woman commits adultery against her….’” Mark 10:11. “Everyone who divorces his wife and marries another commits adultery; and he who marries one who is divorced from a husband commits adultery.” Luke 16:18.

Popełnia cudzołóstwo. Ponowne małżeństwo nie jest “opcją”; to “cudzołóstwo”! „…ja wam natomiast mówię: Każdy, kto się rozwodzi z żoną, pomijając przypadek nierządu, naraża ją na cudzołóstwo, a kto by rozwiedzioną poślubił — cudzołoży.” Mt. 5:32 SNP. „Mówię wam natomiast: Kto się rozwodzi z żoną, z innego powodu niż nierząd, i poślubia inną kobietę — cudzołoży.” Mt. 19:9 SNP. „Każdy, kto rozwodzi się z żoną i poślubia inną, cudzołoży. Cudzołoży też ten, kto poślubia rozwiedzioną…” Marka 10:11 SNP. „Każdy, kto rozwodzi się z żoną, a poślubia inną, popełnia cudzołóstwo; a kto poślubia rozwiedzionego z mężem, popełnia cudzołóstwo.” Łukasza 16:18 SNP.

She shall be called an adulteress. “So then if, while her husband is living, she is joined to another man, she shall be called an adulteress; but if her husband dies, she is free from the law, so that she is not an adulteress, though she is joined to another man.” Rom. 7:3. “The one who commits adultery with a woman is lacking sense; He who would destroy himself does it.” Prov. 6:32. “If there is a man who commits adultery with another man’s wife, one who commits adultery with his friend’s wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death.” Lev. 20:10. “And I gave her time to repent; and she does not want to repent of her immorality. Behold, I will cast her upon a bed of sickness, and those who commit adultery with her into great tribulation, unless they repent of her deeds.” Rev. 2:21.

Będzie nazwana cudzołożnicą. „Tak więc, dopóki mąż żyje, będzie nazywana cudzołożnicą, jeśli zostanie żoną innego mężczyzny. Jeśli jednak jej mąż umrze, jest wolna od tego prawa, tak że nie będzie cudzołożnicą, choćby została żoną innego mężczyzny.” Rz. 7:3. „Lecz kto cudzołoży z kobietą, jest pozbawiony rozsądku; kto tak robi, gubi swoją duszę.” Prz. 6:32. „Mężczyzna, który dopuści się cudzołóstwa z czyjąś żoną, ponieważ cudzołożył z żoną swego bliźniego, poniesie śmierć, zarówno cudzołożnik, jak i cudzołożnica.” Kpł. 20:10. „I dałem jej czas, aby pokutowała ze swego nierządu, ale nie pokutowała. Oto rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, w ucisk wielki, jeśli nie będą pokutować ze swoich uczynków.” Obj. 2:21-22.

You'll be proved a liar. What about the exception clause? First of all, very few marriages in the church end because of adultery, even if that were the correct “exception.” The verse says, “…but I say to you that everyone who divorces his wife, except for the cause of….[adultery, fornication, moral impurity or unchastity], makes her commit adultery; and whoever marries a divorced woman commits adultery.” Matt. 5:32. In different Bible versions, the words adultery, fornication, moral impurity and unchastity are used interchangeably as though they were the same word. They are not.

Okażesz się kłamcą. A co z wyjątkiem od klauzuli? Po pierwsze, bardzo niewiele małżeństw w kościele kończy się z powodu cudzołóstwa, nawet jeśli byłby to właściwy “wyjątek”. Werset mówi: „…ja wam natomiast mówię: Każdy, kto się rozwodzi z żoną, pomijając przypadek...[cudzołóstwa, nierządu, moralnej nieczystości], naraża ją na cudzołóstwo, a kto by rozwiedzioną poślubił — cudzołoży.” Mt. 5:32 SNP. W różnych wersjach Biblii słowa cudzołóstwo, nierząd, nieczystość moralna są używane zamiennie, tak jakby były tym samym słowem. Nie są.

The “exception” Jesus is talking about is the word fornication, moral impurity, and unchastity. This is porneia (4202) before the marriage takes place. The word adultery, which refers to after marriage, is (3429) Moichao in Strong's Concordance in the Greek or original language. The words adultery or moichao (3429 after) and porneia (4202 before) are two separate and distinct sins.  Therefore, you cannot divorce your spouse for the reason of adultery, moral impurity or unchastity. Divorce was and is only allowed for the case of fornication when a woman was found not to be a virgin on her wedding night.

„Wyjątkiem”, o którym mówi Jezus, jest słowo nierząd i moralna nieczystość. To jest porneia (4202) przed dojściem do ślubu. Słowo cudzołóstwo, które odnosi się do po ślubie, to (3429) Moichao w Konkordancji Stronga w języku greckim lub oryginalnym języku. Słowa cudzołóstwo lub moichao (3429 po), a porneia (4202 przed) to dwa oddzielne i różne grzechy. Dlatego nie możesz rozwieść się ze współmałżonkiem z powodu cudzołóstwa lub nieczystości moralnej. Rozwód był i jest dozwolony tylko w przypadku nierządu, gdy kobieta nie była dziewicą w noc poślubną.

Another interesting notation is found in the definition of 4202. The author admits that he has added his own words. He states, “These words have been added to include  ‘adultery’ and ‘incest’ for better understanding of fornication (Porneia).”  He is saying that adultery was added to the definition of the word porneia. But God's Word says, “Do not add to His Words lest He reprove you, and you be proved a liar.” Prov. 30:6.

Inny ciekawy zapis znajduje się w definicji 4202. Autor przyznaje, że dodał własne słowa. Stwierdza, „Te słowa zostały dodane, aby uwzględnić „cudzołóstwo” i „kazirodztwo” dla lepszego zrozumienia nierządu (Porneia)”. Mówi, że do definicji słowa porneia dodano cudzołóstwo. Ale Słowo Boże mówi: „Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie strofował i abyś nie okazał się kłamcą.” Prz. 30:6.

Let me also quote Strong's note under Signs Employed and Plan of the Book: “Parenthesis…denotes a word given with the principal word to which it is annexed and a few words of explanation are added to identify it.” Again, we should never “… add to His Words lest He reprove you, and you be proved a liar.” Prov. 30:6.

Pozwolę sobie również zacytować uwagę Stronga pod zastosowanymi Znakami i Planem Książki: „Nawias… oznacza słowo podane wraz z głównym słowem, do którego jest załączone i dodano kilka słów wyjaśnienia, aby je zidentyfikować”. Ponownie, nigdy nie „…dodawaj nic do jego słów, aby cię nie strofował i abyś nie okazał się kłamcą.” Prz. 30:6.

Falsehoods and reckless boasting. Be careful what you say God told you. “Behold I am against those who use their tongues and declare 'The Lord declares.' Behold I am against those who have prophesied false dreams, declares the Lord, and related them and led my people astray by their falsehoods and reckless boasting.” Jer. 23:31-32. “For I hate divorce, says the Lord.” Malachi 2:16. God never tells us to go against His Word! He never changes.

Kłamstwa i plotki. Uważaj, co mówisz, Bóg ci powiedział. „Oto powstaję przeciwko tym prorokom, mówi PAN, którzy używają swego języka, aby mówić: PAN mówi. Oto powstaję, mówi PAN, przeciwko tym, którzy prorokują sny kłamliwe, opowiadają je i zwodzą mój lud swymi kłamstwami i plotkami.” Jr. 23:31-32. „Bo nienawidzę rozwodu, mówi Wiekuisty.” Malachiasza 2:16 NBG. Bóg nigdy nie mówi nam, abyśmy sprzeciwiali się Jego Słowu! On się nigdy nie zmienia.

Also, be careful what you say about divorce or remarriage; it could lead another to divorce or to remarry. “Woe to the world because of its stumbling blocks! For it is inevitable that stumbling blocks come; but woe to that man through whom the stumbling block comes! …it is better for him that a heavy millstone be hung around his neck, and that he be drowned in the depth of the sea.” Matt. 18:7, 6.

Uważaj również na to, co mówisz o rozwodzie lub ponownym małżeństwie; może to doprowadzić kogoś do rozwodu lub ponownego zawarcia małżeństwa. „Biada światu z powodu zgorszeń! Muszą bowiem przyjść zgorszenia, ale biada temu człowiekowi, przez którego przychodzi zgorszenie!...lepiej byłoby dla niego, gdyby zawieszono mu u szyi kamień młyński i utopiono go w morskiej głębinie.” Mt. 18:7, 6.

Great was its fall. If you believe that divorce is okay in some circumstances, you have been deceived. “And no wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light.” 2Cor. 11:14. Whenever you feel led to say or do something, first make sure that it is consistent with Scripture. “Therefore everyone who hears these Words of Mine, and acts upon them, may be compared to a wise man, who built his house upon the rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and burst against that house; and yet it did not fall, for it had been founded upon the rock. And everyone who hears these Words of Mine, and does not act upon them, will be like a foolish man, who built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and burst against that house; and it fell and great was its fall.” Matt. 7:26-27.

Jego upadek był wielki. Jeśli uważasz, że rozwód w pewnych okolicznościach jest w porządku, zostałaś zwiedzona. „I nic dziwnego, sam bowiem szatan przybiera postać anioła światłości.” 2 Kor. 11:14. Ilekroć czujesz się prowadzona do powiedzenia lub zrobienia czegoś, najpierw upewnij się, że jest to zgodne z Pismem Świętym. „Każdego więc, kto słucha tych moich słów i wypełnia je, przyrównam do człowieka mądrego, który zbudował swój dom na skale. I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, ale się nie zawalił, bo był założony na skale. A każdy, kto słucha tych moich słów, a nie wypełnia ich, będzie przyrównany do człowieka głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, i zawalił się, a jego upadek był wielki.” Mt. 7: 26-27.

Spirit against the flesh. After you check Scripture, then check to see how  driven you are about it. Fleshly desires feel good to the flesh. When you have an urgency behind what you do, you need no grace to carry it out. “For the flesh sets its desire against the Spirit, and the Spirit against the flesh; for these are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please.” Gal. 5:17.

Duch na przekór ciału. Po sprawdzeniu Pisma, sprawdź, jak bardzo jesteś do tego prowadzona. Cielesne pragnienia poczujesz jako dobre dla ciałą. Kiedy pilność prowadzi cię do tego co robisz , nie potrzebujesz łaski, aby to wykonać. „Ciało bowiem pożąda na przekór Duchowi, a Duch na przekór ciału; są one sobie przeciwne, tak że nie możecie czynić tego, co chcecie.” Gal. 5:17.

What If
Co Jeśli

What if my husband is unfaithful and commits adultery, then am I allowed to divorce him? No. His Word says that you can divorce for the reason of fornication only, which, as we saw previously, is intercourse prior to marriage. This was during the betrothal time. Fornication and adultery are not the same sin. If they were they would not both be listed in the same verse, as in this Scripture: “…neither fornicators, idolaters, nor adulterers….” 1Cor. 6:9.

Co jeśli mój mąż jest niewierny i dopuszcza się cudzołóstwa, czy mogę się z nim rozwieść? Nie. Jego Słowo mówi, że możesz się rozwieść tylko z powodu nierządu, który, jak widziałyśmy wcześniej, jest współżyciem przed zawarciem małżeństwa. To było w czasie zaręczyn. Nierząd i cudzołóstwo nie są tym samym grzechem. Gdyby tak było, nie wymieniono by ich obu w tym samym wersecie, jak w tym Słowie Bożym: „…dopuszczający się nierządu, bałwochwalcy, cudzołożnicy…” 1 Kor. 6:9 SNP.

 Divorce for the cause of fornication was allowed during the betrothal time, as with Mary and Joseph. “And Joseph, her husband…desired to divorce her secretly.” Matt. 1:19. The terms fiancé and engaged were not used during this period of history. Joseph was considered her husband because he had already committed to marrying Mary. He was allowed to divorce her because it was prior to their marriage, since divorce was allowed for the case of fornication. In the verse preceding this, it explains that the  divorce was to take place before the marriage! “When Mary had been betrothed to Joseph, before they came together she was found to be with child….” Matt. 1:18. The latest a divorce could take place was the day after the wedding night, when the woman was found not to be a virgin.

Rozwód z powodu nierządu był dozwolony podczas zaręczyn, podobnie jak w przypadku Marii i Józefa. „Jednak Józef, jej mąż...zamierzał rozwieść się z nią bez rozgłosu.” Mt. 1:19. Pojęcia narzeczony i zaręczeni nie były używane w tym okresie historii. Józef był uważany za jej męża, ponieważ już zobowiązał się poślubić Marię. Pozwolono mu się z nią rozwieść, ponieważ było to przed ich małżeństwem, ponieważ rozwód był dozwolony w przypadku nierządu. W poprzedzającym wersecie, jest wyjaśnienie, że rozwód miał nastąpić przed ślubem! „Gdy Maria, jego matka, została zaślubiona Józefowi, zanim się zeszli, okazało się, że jest brzemienna…” Mt. 1:18. Najpóźniej do rozwodu doszło dzień po nocy poślubnej, kiedy kobieta nie była dziewicą.

Can anyone then ever remarry? “A wife is bound as long as her husband lives; but if her husband is dead, she is free to be married to whom she wishes, only in the Lord.” 1Cor. 7:39. For those women who are widowed, it is important to know that when the real “Mr. Right” comes along he too will be widowed or will never have been married. Do not marry a divorced man. Remember, Satan usually brings his best first. The Lord makes you wait and then brings His best! “Wait for the Lord, and keep His way.” Ps. 37:34.

Czy ktoś może kiedykolwiek ponownie wziąć ślub? „Żona jest związana prawem, dopóki żyje jej mąż. Jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za kogo chce, byle w Panu.” 1 Kor. 7:39. Dla tych kobiet, które są wdowami, ważne jest, aby wiedzieć, że kiedy prawdziwy “Pan Właściwy” przyjdzie, on też będzie wdowcem lub nigdy się nie ożenił. Nie wychodź za rozwiedzionego mężczyznę. Pamiętaj, szatan zwykle najpierw przynosi to co ma najlepsze. Pan każe ci czekać, a potem przynosi Jego najlepsze! „Oczekuj PANA i strzeż jego drogi.” Ps. 37:34.

If either of you know any obstruction, why you may not be lawfully joined together in Matrimony, you will now confess it. For be assured, that if any persons are joined together otherwise than as God's Word does allow, their marriage is not lawful. (“The Marriage Service,” C.R. Gibson Co.)

Jeśli ktoś z was zna jakąkolwiek przeszkodę, dlaczego nie możecie być zgodnie z prawem złączeni w Małżeństwie,wyznaj to teraz. Zapewniamy, że jeśli jakieś osoby łączą się w inny sposób niż zezwala na to Słowo Boże, ich małżeństwo jest niezgodne z prawem. („Usługi Małżeńskie”, C.R. Gibson Co.)

What if I am already in a second (or third) marriage? First, you must ask God's forgiveness, whether it was before you were saved or not. You can't be effective in your Christian walk if you can't admit past sins. “He who covers his transgressions shall not prosper.” Prov. 28:13. “If we say that we have no sin, we are deceiving ourselves, and the Truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.” 1John 1:8-9.

A jeśli jestem już w drugim (lub trzecim) małżeństwie? Po pierwsze, musisz prosić Boga o wybaczenie, niezależnie czy było to zanim zostałaś zbawiona, czy nie. Nie możesz być skuteczna w swojej chrześcijańskiej drodze, jeśli nie możesz przyznać się do grzechów z przeszłości. „Kto ukrywa swe grzechy, nie będzie miał szczęścia.” Prz. 28:13. „Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości.” 1 Jana 1:8-9.

She does not know it. “And I gave her time to repent; and she does not want to repent of her immorality. Behold, I will cast her upon a bed of sickness, and those who commit adultery with her into great tribulation, unless they repent of her deeds.” Rev. 2:21.

Nie poznasz ich. „I dałem jej czas, aby pokutowała ze swego nierządu, ale nie pokutowała. Oto rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, w ucisk wielki, jeśli nie będą pokutować ze swoich uczynków.” Obj. 2:21.

If you say you have done nothing wrong, you may just have proven your guilt. “This is the way of an adulterous woman: she eats and wipes her mouth, and says, ‘I have done no wrong.’ ” Prov. 30:20. If you don't repent, you will have the characteristics of an adulterous woman. “For the lips of an adulteress drip honey, and smoother than oil is her speech; but in the end she is bitter as wormwood, sharp as a two-edged sword…She does not ponder the path of life; her ways are unstable, she does not know it.” Prov. 5:3.

Jeśli mówisz, że nie zrobiłaś nic złego, być może właśnie udowodniłaś swoją winę. „Taka jest droga kobiety cudzołożnej: je i obciera swoje usta, i mówi: Nie zrobiłam nic złego.” Prz. 30:20. Jeśli nie będziesz pokutować, będziesz mieć cechy cudzołożnej kobiety. „Bo wargi obcej kobiety ociekają miodem, a jej usta gładsze są niż oliwa; Lecz jej koniec jest gorzki jak piołun, ostry jak miecz obosieczny...Abyś nie rozważał ścieżki życia, jej drogi są tak niestałe, że nie poznasz ich.” Prz. 5:3-6.

Have no fear of confessing; we are not under the law – praise the Lord! “If there is a man who commits adultery with another man’s wife, one who commits adultery with his friend’s wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death.” Lev. 20:10.  “Therefore, confess your sins to one another, and pray for one another, so that you may be healed. The effective prayer of a righteous man can accomplish much.” James 5:16.  “If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.” 1John 1:9.

Nie bój się wyznawać; nie jesteśmy pod prawem - chwała Panu! „Mężczyzna, który dopuści się cudzołóstwa z czyjąś żoną, ponieważ cudzołożył z żoną swego bliźniego, poniesie śmierć, zarówno cudzołożnik, jak i cudzołożnica.” Kpł. 20:10. „Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.” Jakuba 5:16. „Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości.” 1 Jana 1:9.

Not My will, but Thine be done. After you confess, you must lay your will aside and ask your Heavenly Father for His will concerning what He would have you do. Many others who are in a second (or subsequent) marriage have faced this difficult task. Some had assurance that God intended them to stay in their present marriage and use their lives as a testimony against divorce. Others saw that their marriage was crumbling because they had been used by Satan when they destroyed their spouse’s previous marriage. “The thief comes only to steal, and kill, and destroy; I came that they might have life, and might have it abundantly.” John 10:10. You must trust Him. He wants to give you an abundant life, not a counterfeit. Please, just pray,“Father, if Thou art willing, remove this cup from Me; yet not My will, but Thine be done.” Luke 22:42.   

Nie moja wola, lecz twoja niech się stanie. Po wyznaniu musisz odłożyć swoją wolę na bok i poprosić Ojca Niebieskiego o Jego wolę dotyczącą tego, co chciałby, żebyś zrobiła. Wielu innych, którzy są w drugim (lub kolejnym) małżeństwie, stanęło przed tym trudnym zadaniem. Niektórzy mieli pewność, że Bóg chciał, aby pozostali w obecnym małżeństwie i wykorzystali swoje życie jako świadectwo przeciwko rozwodowi. Inni widzieli, że ich małżeństwo rozpada się, ponieważ zostali wykorzystani przez szatana, gdy zniszczyli poprzednie małżeństwo swojego małżonka. „Złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby miały życie i aby miały je w obfitości.” Jana 10:10. Musisz Mu zaufać. On chce dać ci życie w obfitości, a nie podróbkę. Proszę, po prostu módl się: „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz twoja niech się stanie.” Łukasza 22:42.

Did no one condemn you? But can adultery ever be forgiven? Yes. Jesus said to the woman caught in adultery, “Did no one condemn you?…Neither do I condemn you; go your way. From now on sin no more.” John 8:10-11. But you must confess your sins and not encourage others to sin as you did. Actually, not only is adultery not grounds for divorce, it is grounds for forgiveness as shown by Christ in John 8:10 above. We also have an example in the book of Hosea of a husband forgiving his wife who was in adultery. “Then the Lord said to me, 'Go again, love a woman who is loved by her husband, yet an adulteress.' ” Hos. 3:1. Then in 1Cor. 6:9-11, when God refers to adulterers and fornicators He says, “And such were some of you; but you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus Christ, and in the Spirit of our God.” We are washed in His blood of forgiveness.

Nikt cię nie potępił? Ale czy można kiedykolwiek wybaczyć cudzołóstwo? Tak. Jezus powiedział do kobiety przyłapanej na cudzołóstwie, „Nikt cię nie potępił?...I ja ciebie nie potępiam. Idź i już więcej nie grzesz.” Jana 8:10-11. Ale musisz wyznać swoje grzechy i nie zachęcać innych do grzechu, który ty popełniłaś. W rzeczywistości cudzołóstwo nie tylko nie jest podstawą do rozwodu, ale jest podstawą przebaczenia, jak pokazał Chrystus w Ewangelii Jana 8:10 powyżej. W Księdze Ozeasza znajdujemy również przykład męża, który wybacza cudzołóstwo swojej żonie. „I powiedział do mnie PAN: Idź jeszcze, pokochaj kobietę kochaną przez innego – cudzołożnicę.” Oz. 3:1. Następnie w 1 Kor. 6:9-11, kiedy Bóg odnosi się do cudzołożników i rozpustników, mówi, „A takimi niektórzy z was byli. Lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga.” Jesteśmy obmyte w Jego krwi przebaczenia.

But what about the pastors who say that adultery is grounds for divorce? “You have heard that it was said, 'You shall not commit adultery'; but I say to you that everyone who looks on a woman to lust for her has committed adultery with her already in his heart.” Matt. 5:27-28 If it is true that adultery is grounds for divorce, then most women could divorce their husbands since most of them have lusted over pictures of women that they have seen on television or in magazines!!

A co z pastorami, którzy twierdzą, że cudzołóstwo jest podstawą do rozwodu? „Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie będziesz cudzołożył. Lecz ja wam mówię: Każdy, kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu.” Mt. 5:27-28 Jeśli prawdą jest, że cudzołóstwo jest podstawą do rozwodu, to większość kobiet mogłaby rozwieść się ze swoimi mężami, ponieważ większość z nich pożądała kobiet z obrazów, które widzieli w telewizji lub w czasopismach!!

Shall be called least in the kingdom of heaven. But so many churches and pastors say that divorce is right in some situations and that remarriage is okay if it's under the right circumstances. “Whoever then annuls one of the least of these commandments, and so teaches others, shall be called least in the kingdom of heaven; but whoever keeps and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven.” Matt. 5:19.

Będzie nazwany najmniejszym w królestwie niebieskim. Ale tak wiele kościołów i pastorów twierdzi, że rozwód jest słuszny w niektórych sytuacjach, a ponowne małżeństwo jest w porządku, jeśli odbywa się w odpowiednich okolicznościach. „Kto by więc złamał jedno z tych najmniejszych przykazań i uczyłby tak ludzi, będzie nazwany najmniejszym w królestwie niebieskim. A kto by je wypełniał i uczył, ten będzie nazwany wielkim w królestwie niebieskim.” Mt. 5:19.

I never knew you. How can I be sure that this teaching is right and what many of the churches are teaching is wrong? “Beware of the false prophets, who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. Many will say to Me on that day,  ‘Lord, Lord, did we not prophesy in Your name, and in Your name cast out demons, and in Your name perform many miracles?’ And then I will declare to them, ‘I never knew you; Depart from Me, you who practice lawlessness.’ ” Matt. 7:15, 22-23. Aren't many of the families in your church crumbling and the marriages dissolving? These are the bad fruits of false prophets.

Nigdy was nie znałem. Skąd mam pewność, że ta nauka jest słuszna, a to, czego naucza wiele kościołów, jest błędne? „Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość.” Mt. 7:15, 22-23. Czy nie wiele rodzin w twoim kościele się rozpada, a małżeństwa się rozłączają? To są złe owoce fałszywych proroków.

Hostility toward God. Many pastors feel a “deep down” conviction about marriage, but they don't want to “offend” anyone, especially all those “church members” who are in their second and third marriages. “Friendship with the world is hostility toward God. Therefore whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God.” James 4:4.

Nieprzyjaźń z Bogiem. Wielu pastorów odczuwa “głęboko wewnątrz” przekonanie na temat małżeństwa, ale nie chcą nikogo “urazić”, zwłaszcza tych wszystkich “członków kościoła”, którzy są w drugim i trzecim małżeństwie. „Przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga.” Jakuba 4:4.

If a pastor or church takes a stand against divorce and remarriage they are labeled “legalistic” or “judgmental.” Then those who want to do their own thing will go to another church to hear what they want to hear (to have their ears tickled). “For the time will come when they will not endure sound doctrine; but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires; and will turn away from the Truth, and will turn aside to myths.” 2Tim. 4:3-4.

Jeśli pastor lub kościół sprzeciwiają się rozwodowi i powtórnemu małżeństwu, są określani jako ”legalistyczni” lub “osądzający”. Następnie ci, którzy chcą robić swoje, pójdą do innego kościoła, aby usłyszeć, co chcą usłyszeć (bo uszy ich świerzbą). „Przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie zniosą, ale zgromadzą sobie nauczycieli według swoich pożądliwości, ponieważ ich uszy świerzbią. I odwrócą uszy od prawdy, a zwrócą się ku baśniom.” 2 Tm. 4:3-4.

Depart from Me. Divorce is going against God's law. Just because someone is a preacher, or in some other type of church ministry, that does not mean he is following God. Jesus said that you must do the will of His Father in heaven! Let's again read the verse: “Not everyone who says to Me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven; but he who does the will of My Father in heaven. Many will say to Me on that day, 'Lord, Lord, did we not prophesy in Your name, and in Your name cast out demons, and in Your name perform many miracles?' And then I will declare to them, 'I never knew you; depart from Me, you who practice lawlessness.' ” Matt. 7:21-23.

Odstąpcie ode mnie. Rozwód jest sprzeczny z prawem Bożym. Tylko dlatego, że ktoś jest kaznodzieją lub w jakiejś innej służbie kościelnej, nie oznacza, że podąża za Bogiem. Jezus powiedział, że musisz spełniać wolę Jego Ojca w niebie! Przeczytajmy ponownie ten werset: „Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość.” Mt. 7:21-23.

A wife is bound. You may ask, “Since I'm ‘single again,’ couldn't I remarry or date and then ask God to forgive me?” First of all you are not single. Only someone who has never been married is single. “A wife is bound as long as her husband lives.” 1Cor. 7:39. “So then if, while her husband is living, she is joined to another man, she shall be called an adulteress; but if her husband dies, she is free from the law, so that she is not an adulteress, though she is joined to another man.” Rom. 7:3. Secondly, you will reap what you have sown. “Do not be deceived, God is not mocked; for whatever a man sows, this he will reap also.” Gal. 6:7.

Żona jest związana. Możesz zapytać, „Ponieważ znów jestem “singielką”, czy nie mogłabym ponownie wyjść za mąż lub umawiać się na randki, a potem poprosić Boga o wybaczenie?” Przede wszystkim nie jesteś singielką. Tylko ktoś, kto nigdy nie brał ślubu, jest singlem. „Żona jest związana prawem, dopóki żyje jej mąż.” 1 Kor. 7:39. „Tak więc, dopóki mąż żyje, będzie nazywana cudzołożnicą, jeśli zostanie żoną innego mężczyzny. Jeśli jednak jej mąż umrze, jest wolna od tego prawa, tak że nie będzie cudzołożnicą, choćby została żoną innego mężczyzny.” Rz. 7:3. Po drugie, zbierzesz to, co zasiałaś. „Nie łudźcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, to też żąć będzie.” Gal. 6:7.

Her ways are unstable. If you ignore these verses, you will have the same consequences as any adulteress: bitterness, sharp speech, being unstable, boisterous, rebellious, and you won't even be aware of it! “But in the end she is bitter as wormwood, sharp as a two-edged sword. She does not ponder the path of life; her ways are unstable, she does not know it.” Prov. 5:4-6. “She (the harlot) is boisterous and rebellious; Her feet do not remain at home.” Prov. 7:11.

Jej drogi są niestałe. Jeśli zignorujesz te wersety, będziesz miała takie same konsekwencje, jak każda cudzołożnica: gorycz, ostra mowa, niestała, wrzaskliwa, nieopanowana, a nawet nie będziesz tego świadoma! ,,Lecz jej koniec jest gorzki jak piołun, ostry jak miecz obosieczny. Abyś nie rozważał ścieżki życia, jej drogi są tak niestałe, że nie poznasz ich.” Prz. 5:4-6. „[Nierządnica] wrzaskliwa i nieopanowana, której nogi nie mogą pozostać w domu.” Prz. 7:11.

I have done no wrong. When you knowingly enter into sin, your conscience will be seared. “This is the way of an adulterous woman: She eats and wipes her mouth and says, ‘I have done no wrong.’ ” Prov. 30:20. Again, you are willfully entering into sin. “Therefore to one who knows the right thing to do and does not do it, to him it is sin.” James 4:17. You set yourself up for God's vengeance. “For if we go on sinning willfully after receiving the knowledge of the Truth, there no longer remains a sacrifice for sins. How much severer punishment do you think he will deserve who has trampled under foot the Son of God? Vengeance is mine, I will repay. The Lord will judge His people. It is a terrifying thing to fall into the hands of the living God.” Heb. 10:26-31.

Nie zrobiłam nic złego. Kiedy świadomie popełnisz grzech, twoje sumienie będzie napiętnowane. „Taka jest droga kobiety cudzołożnej: je i obciera swoje usta, i mówi: Nie zrobiłam nic złego.” Prz. 30:20. Ponownie, świadomie wchodzisz w grzech. „Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, popełnia grzech.” Jakuba 4:17. Wystawiasz się na zemstę Boga. „Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu poznania prawdy, to nie pozostaje już ofiara za grzechy. Na ileż surowszą karę zasługuje ten, kto by podeptał Syna Bożego? Zemsta do mnie należy, ja odpłacę. Pan będzie sądzić swój lud. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego.” Hbr. 10:26-31.

In closing a difficult topic, because of the magnitude of church sin, let us look at the firm statement Paul wrote to Timothy: “If anyone advocates a different doctrine and does not agree with sound words, those of our Lord Jesus Christ, and with the doctrine conforming to godliness, he is conceited and understands nothing; but has a morbid interest in controversial questions and disputes about words, out of which arise envy, strife, abusive language, evil suspicions, and constant friction between men of Truth.” 1Tim. 6:3-5.

Kończąc ten trudny temat, z powodu ogromu grzechu w kościele, przyjrzyjmy się stanowczemu stwierdzeniu, które Paweł napisał do Tymoteusza: „Jeśli ktoś inaczej naucza i nie trzyma się zdrowych słów naszego Pana Jezusa Chrystusa i nauki zgodnej z pobożnością; Ten jest nadęty i nic nie wie, lecz ma chorobliwą skłonność do dociekań i sporów o słowa, z których rodzą się zawiść, spory, złorzeczenia, złośliwe podejrzenia; Przewrotne spory ludzi o wypaczonym umyśle, pozbawionych prawdy.” 1 Tm. 6:3-5.

“If you love Me, you will keep My commandments.” John 14:15.

,,Jeśli mnie miłujecie, zachowujcie moje przykazania.” Jana 14:15

 

Let us make a personal commitment to

remain married

 and encourage all others to do the same.

 

Podejmijmy osobiste zobowiązanie

pozostania w związku małżeńskim

i zachęcania wszystkich innych do tego samego.

 

Personal commitment: To remain married and encourage others to do the same. “Based on what I have learned from God's Word, I recommit myself to my marriage. I will humble myself whenever necessary and take all the steps as a ‘peacemaker’ in my marriage. I will not cover my transgressions nor cause another to stumble. I will devote my lips to spreading God's Truth on marriage in a gentle and quiet manner.”

Osobiste zobowiązanie: Pozostanie w związku małżeńskim i zachęcanie innych do tego samego. „W oparciu o to, czego nauczyłam się ze Słowa Bożego, ponownie zobowiązuje się mojemu małżeństwu. Ukorzę się, kiedy będzie to konieczne i podejmę wszelkie kroki w moim małżeństwie jako “rozjemca”. Nie będę ukrywać moich grzechów, ani nie spowoduje u nikogo potknięcia. Poświęcę swoje usta, aby spokojnie i łagodnie szerzyć Bożą Prawdę o małżeństwie.”

Jeśli jesteś gotowa, aby zobowiązać się BOGU, że ukończysz ten kurs, KLIKAJĄC TUTAJ wyraziłaś zgodę i jesteś gotowa do udokumentowania tego następnego kroku na drodze Podróży Odbudowy w swoim formularzu „Mój Dziennik”. Nie spiesz się, usiądź, weź kawę lub herbatę i wylej swoje serce do twojego Dziennika.

„Podobnie starsze kobiety... uczą tego, co dobre. Niech UCZĄ młodsze kobiety…” (Tytusa 2:3) będziesz miała okazję przemówić do młodszych kobiet, które są jeszcze singielkami, w ramach swojej służby.